Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 26 lutego 1998 r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

1 -

z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1998 r.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

2 - Nr 1 z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych

3 - Nr 2 z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pracowni Fizyki Medycznej i Pracowni Miernictwa Komputerowego w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii

4 -

Nr 3 z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

5 - Nr 4 z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne

6 - Nr 5 z dnia 21stycznia 1998 r. w sprawie wysokości opłat za zajęć na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 1997/1998

7 - Nr 6 z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym

8 - Nr 7 z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

9 - Nr 8 z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r. dot. “Regulaminu wypłat nagród z zakładowego funduszu nagród”

10 - Nr 9 z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym

11 - Nr 10 z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia

12 - Nr 11 z dnia 18 lutego 1998 r. zmieniające zarządzenie nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r.

13 - Nr 12 z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Historii na Wydziale Nauk Historycznych

PISMO OKÓLNE REKTORA:

14 - Nr 1 z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie kwaterowania w pokojach gościnnych Uniwersytetu     

OBWIESZCZENIE REKTORA:

15 - z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia o zasadach ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK


 

 

1

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 stycznia 1998 r.

w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1998 r.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się o 3,5 % limit osobowego funduszu płac przeznaczony na wypłaty w okresie od 1lutego 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. ponad jego wysokość przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu państwa.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1 pochodzą z dochodów własnych Uniwersytetu.

§ 2

 1. Środki określone w § 1 stanowią wydzieloną pozycję w planie finansowym UMK i pozostają w dyspozycji Rektora z przeznaczeniem na dodatki rektorskie dla pracowników UMK.
 2. Dodatek rektorski jest niezależny od wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatków i składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów płacowych.

§ 3

Dodatki rektorskie przyznaje Rektor na okres nie przekraczający 12 miesięcy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

2

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 stycznia 1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych

Na podstawie § 18 ust. Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa tworzy się Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej zwany dalej “zakładem”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie sztuki polskiej i powszechnej od końca XVIII wieku do współczesności.
 3. Dyrektor Instytutu przydzieli nowoutworzonemu zakładowi, będące w dyspozycji Instytutu:
1/ pomieszczenia i wyposażenie oraz
2/ zapewni obsługę stanowisk.

§ 2

 1. W Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa zmienia się nazwę Zakładu Historii Sztuki na “Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej”.
 2. Zadaniem Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie sztuki powszechnej od IV do XVIII wieku i polskiej poczynając od X do XVIII wieku.
 3. Dotychczasowe pomieszczenia i wyposażenie Zakładu Historii Sztuki w całości przejmie Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.

§ 3

W załączniku nr 5 do Zarzadzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych w części dotyczącej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa dopisuje się “Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej” oraz zmienia się nazwę Zakładu Historii Sztuki na “Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1998 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

3

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 stycznia 1998 r.

w sprawie utworzenia pracowni Fizyki Medycznej i Pracowni Miernictwa Komputerowego w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 1998 r. w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii tworzy się następujące pracownie dydaktyczne:
 2. 1/ Pracownię Fizyki Medycznej
  2/ Pracownię Miernictwa Komputerowego.

 3. Dyrektor Instytutu Fizyki przydzieli wymienionym w ust. 1 pracowniom, będące w dyspozycji Instytutu:
1/ pomieszczenia
2/ wyposażenie oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 2

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Fizyki i Astronomii dopisuje się: “Pracownię Fizyki Medycznej” i “Pracownię Miernictwa Komputerowego”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

4

Zarządzenie Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 12 stycznia 1998 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wprowadza się następującą zmianę:

Dotychczasowy Zakład geografii Ekonomicznej i Zagospodarowania Przestrzennego przekształca się w:

 1. Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych, który będzie prowadził badania w zakresie kompleksowej geografii ekonomicznej w ujęciu regionalnym;
 2. Zakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego, którego zadaniem będzie prowadzenie badań w zakresie diagnozowania i restrukturyzacji gospodarki przestrzennej oraz planowania strategicznego.

§ 2

Dyrektor Instytutu Geografii przydzieli zakładom, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia i wyposażenie oraz
 2. ustali składy osobowe powstałych zakładów.

§ 3

Traci moc:

 1. § 1 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia Rektora Nr 13 z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie zmian organizacyjnych Instytutu Geografii oraz
 2. § 1 pkt 1 Zarządzenia Rektora Nr 33 z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 4

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27.04.1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w części dotyczącej schematu organizacyjnego dopisuje się w Instytucie Geografii “Zakład Geografii Przestrzennej i Planowania Strategicznego”, “Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych” w miejsce dotychczasowego “Zakładu Geografii Ekonomicznej i Zagospodarowania Przestrzennego.”

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

5

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 stycznia 1998 r.

w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84 poz. 380 i Nr 112, poz. 485) i § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne:
  1. na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych,
  2. na studiach dziennych od studentów powtarzających rok lub semestr więcej niż jeden raz w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz wolnych słuchaczy,
  3. od studentów korzystających z dodatkowych zajęć dydaktycznych.

 2. Zasady pobierania opłat za dodatkowe zajęcia dydaktyczne określa Rektor w drodze zarządzenia na wniosek kierownika jednostki prowadzącej zajęcia.

§ 2

 1. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne, uwzględniające m. innymi: wynagrodzenia wykładowców, personelu pomocniczego, koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń oraz sprzętów itp. określa Rektor na wniosek rady wydziału.
 2. Pobieranie opłat następuje z góry w dwóch częściach przypadających za zajęcia semestru zimowego i semestru letniego.

§ 3

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zaoczne (wieczorowe, eksternistyczne) jest obowiązany wnieść opłatę za semestr zimowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia i udokumentować jej wniesienie przez dostarczenie dowodu wpłaty do dziekanatu lub sekretariatu studiów zaocznych.

§ 4

 1. Kandydat zamierzający podjąć studia w charakterze wolnego słuchacza jest obowiązany wnieść opłatę za semestr zimowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu statusu wolnego słuchacza; nieuiszczenie opłaty w terminie powoduje cofnięcie tej decyzji.
 2. Wniesienie opłaty wolny słuchacz dokumentuje przez dostarczenie dowodu wpłaty do dziekanatu lub sekretariatu studiów.

§ 5

 1. Student (wolny słuchacz), na którym ciąży obowiązek odpłatności jest obowiązany wnieść opłatę za zajęcia:
  1. semestru zimowego w terminie do dnia 1 października,
  2. semestru letniego w terminie do dnia 14 lutego.
 2. Wniesienie opłaty należy udokumentować przez dostarczenie dowodu wpłaty do dziekanatu lub sekretariatu studiów zaocznych.
 3. Dziekan może przedłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie więcej niż o 14 dni.
 4. Udokumentowane wniesienie opłaty jest warunkiem przedłużenia ważności legitymacji studenckiej na kolejny semestr, wydania karty egzaminacyjnej oraz umieszczenia nazwiska w protokołach egzaminacyjnych.

§ 6

W przypadku niemożności kontynuowania studiów, student może żądać zwrotu wniesionej opłaty:

 1. w przypadku semestru zimowego - do dnia 15 października,
 2. w przypadku semestru letniego - do dnia 15 marca.

§ 7

Student studiów zaocznych (wieczorowych, eksternistycznych) podejmujący ponownie studia na I roku, wnosi opłaty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

§ 8

 1. Student studiów zaocznych (wieczorowych, eksternistycznych) powtarzający rok albo semestr wnosi opłaty za zajęcia dydaktyczne, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
 2. Student studiów zaocznych (wieczorowych, eksternistycznych) powtarzający rok albo semestr, który uzyskał zezwolenie dziekana na kontynuację studiów na następnym (wyższym) roku, wnosi opłatę za powtarzany rok albo semestr.
 3. Studentowi, który zaliczył powtarzany rok albo semestr w wyznaczonym przez dziekana terminie, wcześniej uiszczoną opłatę uznaje się jako opłatę za kontynuowanie studiów na następnym (wyższym) roku.

§ 9

 1. Student studiów dziennych powtarzający rok lub semestr więcej niż jeden raz w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce, wnosi opłatę za rok lub semestr, który powtarza zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
 2. Student studiów dziennych powtarzający rok lub semestr, który uzyskał zezwolenie dziekana na kontynuację studiów na następnym roku, wnosi opłatę za powtarzany rok (semestr), jeżeli jest to drugi albo następny okres powtarzany w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce.

§ 10

 1. Student, który zalega z uiszczeniem obowiązujących go opłat, nie może uzyskać zgody dziekana na przeniesienie się do innej szkoły, zmianę systemu lub kierunku studiów.
 2. Wolny słuchacz, który zalega z opłatą, do czasu jej uiszczenia nie może być przyjęty na studia jako student.

§ 11

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty stanowi regulaminową podstawę skreślenia z listy studentów (wolnych słuchaczy).

§ 12

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do:
  1. dziekana z uzasadnionym wnioskiem o rozłożenie na raty określonej opłaty semestralnej,
  2. Prorektora d/s Studentów z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku uiszczania określonej opłaty semestralnej.
 2. Wnioski składa się nie później niż na 7 dni przed terminem wniesienia opłaty, której wniosek dotyczy.

§ 13

 1. Dziekan może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty opłaty semestralnej, jeżeli uzasadnia to trudna sytuacja materialna studenta.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty, kierownik dziekanatu pisemnie informuje Kwesturę o tym fakcie.
 3. Termin spłaty ostatniej raty nie może przypadać później niż:
  1. 10 lutego - w przypadku opłaty za zajęcia semestru zimowego,
  2. 30 czerwca - w przypadku opłaty za zajęcia semestru letniego.
 4. Dziekan nie uwzględnia wniosku studenta o rozłożenie opłaty semestralnej na raty, jeżeli student w poprzednich latach:
  1. nie wniósł w terminie opłat,
  2. zalegał z płaceniem rat.
 5. Jeżeli student zalega z zapłatą, dziekan cofa decyzję o rozłożeniu opłaty na raty bez uprzedniego wzywania do zapłaty.
 6. Student, któremu cofnięto decyzję o rozłożeniu opłaty na raty, jest obowiązany wnieść całość opłaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji.
 7. W sprawach określonych w ust. 1, dziekan podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.
 8. Od decyzji dziekana w sprawach określonych w ust. 1 i 4 służy odwołanie do Prorektora d/s Studentów; odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 14

 1. Prorektor d/s Studentów może zwolnić studenta z obowiązku uiszczenia określonej opłaty semestralnej w przypadku szczególnie trudnej jego sytuacji materialnej.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć całej kwoty albo określonej części kwoty opłaty semestralnej; o tym fakcie sekretariat Prorektora pisemnie informuje odpowiedni dziekanat.
 3. Decyzja o zwolnieniu z określonej części kwoty opłaty (ust. 2 ) jest wydawana pod warunkiem uiszczenia przez studenta pozostałej jej części.
 4. Prorektor d/s Studentów nie uwzględnia wniosku studenta o zwolnienie z opłat, jeżeli poprzednio:
  1. nie wniósł w terminie opłat,
  2. zalegał z płaceniem rat.
 5. Jeżeli student zalega z zapłatą, Prorektor d/s Studentów cofa decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty bez uprzedniego wzywania do zapłaty.
 6. Student, któremu cofnięto decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty jest obowiązany wnieść całość opłaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji.
 7. Prorektor d/s Studentów podejmuje decyzje w sprawach określonych w ust. 1 i 2 po zasięgnięciu opinii dziekana oraz uczelnianego organu samorządu studenckiego.

§ 15

 1. W przypadku zwolnienia studenta z obowiązku uiszczenia opłaty - z funduszu uczelnianego nie zostają przekazane środki na fundusz wydziałowy.
 2. W przypadku zwolnienia studenta z uiszczenia części odpłatności - z funduszu uczelnianego zostają przekazane na fundusz wydziałowy środki w wysokości ogólnie przyjętego podziału dla danego kierunku studiów.

§ 16

 1. Kierownik dziekanatu przekazuje do Kwestury zestawienia semestralne o liczbie studentów wraz z podaniem łącznej kwoty wpłat oraz liczbie studentów zalegających z uiszczaniem opłat (z informacją o przyczynach) za semestr:

 2. zimowy - w terminie do 15 listopada,
  letni - w terminie do 30 marca.
 3. Podpisane przez dziekana zestawienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wstępnego rozliczenia wpłat pomiędzy Uczelnią a Wydziałem.
 4. Ostateczne rozliczenie wpłat następuje odpowiednio:
  1. do 15 lutego za semestr zimowy,
  2. do 15 lipca za semestr letni.

§ 17

Tracą moc:

 1. zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych oraz zasad i trybu jego realizacji,
 2. zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych oraz zasad i trybu jego realizacji,
 3. zarządzenie Nr 23 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za studia eksternistyczne.

§ 18

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 1998 r. i dotyczy rozliczeń począwszy od semestru letniego roku akademickiego 1997/1998.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez dziekanów w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

6

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 stycznia 1998 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych
w semestrze letnim roku akademickiego 1997/1998.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485) i § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studenci studiów dziennych, powtarzający rok lub semestr z powodu niezadawalających wyników w nauce więcej niż jeden raz w trakcie studiów, wnoszą - za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem - następujące opłaty za zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 1997/1998:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1.000 zł
2) Wydział Chemii 940 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii 1.000 zł
4) Wydział Humanistyczny 600 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki 700 zł
6) Wydział Nauk Historycznych 700 zł
   a) archeologia 825 zł
   b) bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech. 680 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 750 zł
8) Wydział Prawa i Administracji 660 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych 1.100 zł

§ 2

Studenci studiów zaocznych i eksternistycznych oraz podyplomowych wnoszą w semestrze letnim roku akademickiego 1997/1998 następujące opłaty:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1.200 zł
   a) studenci IV i V roku biologii i geografii 1.000 zł
2) Wydział Chemii 930 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii
   a) studenci I i II roku studiów 800 zł
   b) studenci III roku studiów 750 zł
4) Wydział Humanistyczny:
  1. studia zaoczne:
     a) Zaoczne Studium Fil. Polskiej
       - studia jednolite magisterskie (5-letnie) 720 zł
       - studia uzupełniające magisterskie (2-letnie) 800 zł
     b) Zaoczne Studium Filologii Angielskiej 1.300 zł
     c) Zaoczne Studium Pedagogiki 710 zł
     d) Zaoczne Studium Filozofii 700 zł
     e) Zaoczne Studium Socjologii 650 zł
     f) Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne 750 zł
  2. studia eksternistyczne:
     a) filologia angielska 400 zł
     b) filologia germańska 400 zł
     c) filologia romańska 300 zł
  3. studia podyplomowe:
     a) Podyplomowe Studium Filologii Polskiej 750 zł
     b) Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej 620 zł
     c) Podyplomowe Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej 800 zł
     d) Podyplomowe Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego 650 zł
  4. studia specjalne:
    Studia Specjalne z Zakresu Doradztwa Organizacyjnego i Personalnego
      - studenci I roku studiów 500 zł
      - studenci II roku studiów 300 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki
  1. studia zaoczne:
     a) Zaoczne Dwustopniowe Studium Matematyki z Informatyką 900 zł
  2. studia podyplomowe:
     a) Podyplomowe Studium Matematyki z Informatyką 800 zł
     b) Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli 770 zł
     c) Podyplomowe Studium Projektowania i Eksploatacji Sieci Komputerowych 1.600 zł
  3. studia eksternistyczne:
    - wysokość każdorazowo ustala dziekan
6) Wydział Nauk Historycznych
  1. studia zaoczne:
     a) studenci I roku historii 850 zł
     b) studenci II, III i IV roku historii 700 zł
     c) studenci V roku historii 650 zł
     d) bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech. 770 zł
  2. studia podyplomowe:
     a) Podyplomowe Studium Archiwistyki 850 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
   a) studenci studiów I stopnia 1.200 zł
   b) studenci studiów II stopnia 1.400 zł
8) Wydział Prawa i Administracji
   a) studenci I roku studiów prawa 1.250 zł
   b) studenci II, III, IV i V roku studiów prawa 1.000 zł
   c) studenci I roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 1.000 zł
   d) studenci II,III roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 900 zł
   e) studenci I roku magisterskich studiów administracyjnych 1.000 zł
   f) studenci II roku magisterskich studiów administracyjnych 900 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych 880 zł

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia:

 1. dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne reguluje Zarządzenie Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz
 2. podyplomowe reguluje Zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. (z pózn. zmianami) w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 1998 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

7

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 stycznia 1998 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Pracownię Filozofii Polityki zwaną dalej “pracownią”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
 2. Zadaniem pracowni będzie rozwijanie i koordynowanie badań nad filozofią polityki w ujęciu historycznym oraz systematyczno-problemowym.

§ 2

Dyrektor Instytutu Filozofii przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 3

W załączniku nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego dopisuje się nazwę “Pracownia Filozofii Polityki”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

8

ZARZĄDZENIE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 stycznia 1998 r.

w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku biologia
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi powołuje się dwuletnie dzienne oraz zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku biologia o specjalnościach:
  1. biologia ogólna i biologia środowiskowa - na studiach dziennych,
  2. biologia ogólna - na studiach zaocznych.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe na kierunku biologia i uzyskały tytuł licencjata.

§ 2

 1. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane będą opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 2. Zasady rekrutacji na dzienne i zaoczne uzupełniające studia magisterskie określi Senat na wniosek Rady Wydziału.

§ 3

 1. Rada Wydziału określa plan i program studiów.
 2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 1998 r. i ma zastosowanie również do studentów obecnie studiujących w systemie dziennym i zaocznym (określonym w §1).

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

9

ZARZĄDZENIE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 lutego 1998 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r. dot.
“Regulaminu wypłat nagród z zakładowego funduszu nagród”.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 1998 r. uchyla się Zarządzenie Nr 7 Rektora UMK z dnia 4 marca 1986 r. dot. Regulaminu wypłat nagród z zakładowego funduszu nagród.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

10

ZARZĄDZENIE Nr 9

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 lutego 1998 r.

w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku socjologia
w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Od roku akademickiego 1998/99 w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym powołuje się dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku socjologia o specjalności - polityka socjalna.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe i uzyskały tytuł licencjata na kierunku socjologia:
  1. w specjalnościach: polityka społeczna, polityka socjalna i praca socjalna (bez konieczności uzupełniania różnic programowych),
  2. w innych specjalnościach lub bez konkretnej specjalności (z koniecznością uzupełnienia różnic programowych w zakresie zawodowych przedmiotów socjalnych) oraz
  3. na kierunkach niesocjologicznych (z koniecznością uzupełnienia różnic programowych w zakresie tzw. kanonu socjologicznego).

§ 2

 1. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane będą opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 2. Zasady rekrutacji na zaoczne uzupełniające studia magisterskie określi Senat na wniosek Rady Wydziału.

§ 3

 1. Rada Wydziału określa plan i program studiów.
 2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

11

ZARZĄDZENIE Nr 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 lutego 1998 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Strategii Przedsiębiorstwa na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powołuje się od semestru letniego roku akademickiego 1997/1998 Podyplomowe Studium Strategii Przedsiębiorstwa, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji na studia,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

12

ZARZĄDZENIE Nr 11

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 lutego 1998 r.

zmieniające zarządzenie nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r.

Na podstawie § 6 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK dokonuje się następujących zmian:

 1. w § 1 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

  1. "W aneksach do aktów mianowania i umów o pracę z nauczycielami akademickimi określa się górne limity wynagrodzenia podlegające ochronie prawa autorskiego.”
 2. dodaje się § 4a w brzmieniu:
  1. Pracownik zamierzający skorzystać z korekty w miesięcznych zaliczkach podatku potrącanych przez UMK składa deklarację dotyczącą przewidywanego zakresu prac objętych ochroną prawa autorskiego na każdy kolejny rok podatkowy w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego; w 1998 roku deklaracje te można składać do 15 marca.
  2. Przy korzystaniu z tej formy korekty pracownik może wykorzystać maksymalnie 80 % przysługujących mu odliczeń; pozostała część zostanie rozliczona na koniec roku podatkowego.
  3. Deklarację, potwierdzoną przez dziekana (kierownika jednostki organizacyjnej) składa się w Dziale Płac UMK. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.
 3. dodaje się § 4b w brzmieniu:
  1. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia 50 % kosztów uzyskania za rok 1995 mogą złożyć w Urzędach Skarbowych PIT 40 korygujący nadpłacony podatek.
  2. Podstawą do uzyskania w Dziale Płac UMK PIT-u będzie oświadczenie pracownika wg wzorów załączonych do zarządzenia nr 41 z dnia 17 grudnia 1997 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 


Wzór załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 11 został rozesłany do wszystkich dziekanatów. Ponadto znajduje się w Dziale Organizacji.

 

13

ZARZĄDZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 lutego 1998 r.

w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Historii na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 26 lutego 1998 r. przekształca się Podyplomowe Studium Historii w:

 1. Podyplomowe Studium Historii i Edukacji Obywatelskiej trwające 3 semestry oraz
 2. Podyplomowe Studium Polityki i Edukacji Regionalnej trwające 2 semetry
jako jednostki organizacyjne Wydziału Nauk Historycznych.

§ 2

 1. Podyplomowe Studium określone w § 1 pkt 1 ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu historii i współczesnych stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
 2. Uczestnikami tego studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu humanistycznym.

§ 3

 1. Podyplomowe Studium określone w § 1 pkt 2 ma na celu kształcenie nowych elit regionalnych w państwie obywatelskim.
 2. Uczestnikami tego studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 4

 1. Działalnością jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 1 i 2 kieruje kierownik powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika, o którym mowa w ust. 1 ustali dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

§ 5

 1. Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwali dla jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 1 i 2:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plany i programy studiów,
  3. formę zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

 1. Absolwenci studiów określonych w § 1 pkt 1 i 2 otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych.

§ 7

Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 1 i 2 sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

§ 8

W zarządzeniu nr 20 Rektora UMK z dnia 16 lipca 1980 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych dla nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim traci moc § 2.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

14

PISMO OKÓLNE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 lutego 1998 r.

w sprawie kwaterowania w pokojach gościnnych Uniwersytetu.

Informuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych UMK, iż wnioski o zakwaterowanie w pokojach gościnnych Uniwersytetu oprócz danych personalnych kwaterowanego, czasookresu zakwaterowania, przedmiotu najmu (miejsce w pokoju, pokój, segment)

winny koniecznie zawierać formę płatności

tj. wskazanie, czy opłatę ponosi jednostka występująca z wnioskiem, czy sam zakwaterowany.

 

P r o r e k t o r

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof.dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

15

OBWIESZCZENIE

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 lutego 1998 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia o zasadach ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK

Na podstawie § 6 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich

o g ł a s z a s i ę

jednolity tekst Zarządzenia nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 11 Rektora UMK z dnia 18 lutego 1998 r.

§ 1

 1. Do zajęć dydaktycznych, za prowadzenie których honorarium jest objęte ochroną prawa autorskiego w ramach wynagrodzenia (zwanych dalej “zajęciami autorskimi”), zalicza się zajęcia na studiach stacjonarnych, zaocznych, doktoranckich, podyplomowych i specjalnych.
 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach określonych w ust. 1 zalicza się do zajęć autorskich (niezależnie od tego, czy zajęcia mają charakter obligatoryjny, fakultatywny czy też komplementarny), jeżeli są prowadzone w formie wykładów.
 3. Rada wydziału może określić inne formy zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich wydziału, które zalicza się do zajęć autorskich.
 4. Zajęcia autorskie uwzględnia się w liczbie godzin przeliczeniowych, jeżeli za ich prowadzenie przepisy wewnętrzne przewidują stosowanie przeliczników.
 5. W aneksach do aktów mianowania i umów o pracę z nauczycielami akademickimi określa się górne limity wynagrodzenia podlegające ochronie prawa autorskiego.

§ 2

Maksymalna część wynagrodzenia objęta ochroną prawa autorskiego z tytułu zajęć dydaktycznych może wynosić 50% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonania całego obowiązującego pensum dydaktycznego. Natomiast w przypadku wykonania części pensum, prawo autorskie stosuje się proporcjonalnie do wykonania obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych.

§ 3

 1. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin równej pensum dydaktycznemu, przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia stanowi 50% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin mniejszej od pensum dydaktycznego przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia stanowi proporcjonalnie mniejszy procent wynagrodzenia zasadniczego, który jest ustalany według wzoru:
 3. X = liczba wykonanych godz. zajęć autorskich x 50%

  liczba godz. pensum

 4. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin większej od pensum dydaktycznego na przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia składa się:
  1. 50% wynagrodzenia zasadniczego,
  2. kwota wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych za zajęcia autorskie, w liczbie przekraczającej jego pensum.
 5. Obliczając liczbę godzin wykonanych zajęć, należy uwzględniać zajęcia wykonane w okresie roku kalendarzowego.

§ 4

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zamierzający skorzystać z odpisów składają roczne oświadczenie o zakresie badań naukowych i zajęciach autorskich wykonanych w danym roku kalendarzowym do dnia 15 stycznia następnego roku.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez dziekana wydziału (kierownika innej jednostki organizacyjnej) składa się w Dziale Płac UMK.
 3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni sporządzają wykazy prac naukowych i zajęć autorskich wykonanych w danym roku kalendarzowym, które - po potwierdzeniu przez dziekana wydziału (kierownika innej jednostki organizacyjnej) - należy przechowywać w dokumentacji danego wydziału (innej jednostki) przez 5 lat.
 4. W dokumentacji jednostki organizacyjnej przechowywać należy uchwały Rady Wydziału określające, które zajęcia dydaktyczne uznane zostały za odpowiadające prawu autorskiemu.
 5. W oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.
  Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nr
  1-3* do zarządzenia nr 41.

§ 4a

 1. Pracownik zamierzający skorzystać z korekty w miesięcznych zaliczkach podatku potrącanych przez UMK składa deklarację dotyczącą przewidywanego zakresu prac objętych ochroną prawa autorskiego na każdy kolejny rok podatkowy w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego; w 1998 roku deklaracje te można składać do 15 marca.
 2. Przy korzystaniu z tej formy korekty pracownik może wykorzystać maksymalnie 80 % przysługujących mu odliczeń; pozostała część zostanie rozliczona na koniec roku podatkowego.
 3. Deklarację, potwierdzoną przez dziekana (kierownika jednostki organizacyjnej) składa się w Dziale Płac UMK. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 4* do zarządzenia nr 11.

§ 4b

 1. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia 50% kosztów uzyskania za rok 1995 mogą złożyć w Urzędach Skarbowych PIT 40 korygujący nadpłacony podatek.
 2. Podstawą do uzyskania w Dziale Płac UMK PIT-u będzie oświadczenie pracownika wg załączonych wzorów 1-3 do zarządzenia nr 41

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 36 Rektora UMK z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 1997 r.

P r o r e k t o r

Prof. dr hab. Wojciech Popławski


* Wzory załączników 1-4 do obwieszczenia Rektora UMK z dnia 25 lutego 1998 r. zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym jednostkom dydaktycznym. Ponadto informuje się, iż znajdują się we wszystkich dziekanatach i w Dziale Organizacji.