Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 23 grudnia 1997 r.     Nr 7


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

60 - z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
61 - z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych.
62 - z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu w Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji.
63 - z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

64 - Nr 38 z  dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK.
65 - Nr 39 z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej.
66 - Nr 40 z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska w Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
67 - Nr 41 z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK.
68 - Nr 42 z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych obowiązującym w UMK od 1 marca 1995 r.
69 - Nr 43 z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulaminu Zamówień Publicznych”
70 - Nr 43A z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie statusu wolnego słuchacza dziennych studiów doktoranckich
71 - Nr 44 z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zniesienia Zespołu Pracowni Komputerowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
72 - Nr 45 z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Rektora UMK z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury włoskiej w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym.
73 - Nr 46 z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

74 - Nr 4 z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie stawek za użytkowanie środków transportowych Uniwersytetu.


 

 

60

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997 r.

w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297)

U c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowo-dydaktycznych składa się z:

 1. honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim prowadzenia badań naukowych niezbędnych dla procesu dydaktycznego, które może stanowić do 25% wynagrodzenia zasadniczego,
 2. honorarium za zajęcia dydaktyczne uznane za autorskie, które może stanowić do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
 3. pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za inne prace dydaktyczne nie objęte ochroną prawa autorskiego i pracę organizacyjną.

§ 2

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników dydaktycznych składa się z:

 1. honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim zajęć dydaktycznych, które może stanowić do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
 2. pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za zajęcia dydaktyczne nie objęte ochroną prawa autorskiego oraz prace organizacyjne.

§ 3

Wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych przysługujące za prowadzenie zajęć dydaktycznych stanowi honorarium objęte ochroną prawa autorskiego.

§ 4

Rady Wydziałów określą, które zajęcia dydaktyczne są uznane za zajęcia chronione prawem autorskim.

§ 5

Dziekan Wydziału (kierownik innej jednostki organizacyjnej) potwierdza fakt wykonania prac dydaktycznych i związanych z nimi badań naukowych, których wyniki są chronione prawem autorskim.

§ 6

Zasady ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium, z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo- dydaktycznych i dydaktycznych UMK, określi Rektor w drodze zarządzenia.

§ 7

Traci moc uchwała Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich /B. Pr. Nr 9, poz. 79/

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 r. i ma zastosowanie do rocznych rozliczeń podatkowych od 1997.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

61

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997r.

w sprawie przekształcenia Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego
w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 1998 r. Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy przekształca się w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych, określane dalej jako "UCTS", będące ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podległą Rektorowi.

§ 2

Głównym celem UCTS jest zapewnienie pracownikom i studentom UMK sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych, adaptacja nowoczesnych technologii sieciowych dla potrzeb Uniwersytetu oraz nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci Uniwersyteckiej.

§ 3

Zadania jednostek i strukturę organizacyjną UCTS określi Regulamin uchwalony w trybie określonym w § 19 ust. 1 Statutu UMK.

§ 4

 1. UCTS kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 62 ust. 1-2, §64 ust. 4 i §65 Statutu UMK.
 2. Rektor na wniosek kierownika UCTS może powołać zastępcę kierownika zgodnie z §62 ust. 3 Statutu UMK.

§ 5

Kierownik UCTS ustali składy osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, przydzieli im pomieszczenia oraz wyposażenie.

§6

W załączniku nr 3 do Statutu UMK "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" w części X "Jednostki ogólnouczelniane", punkt 3 otrzymuje brzmienie "Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych".

§ 7

Traci moc § 1 ust. 4 Zarządzenia nr 1/76/77 Rektora UMK z dnia 21 października 1976 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w UMK dotyczących działalności podstawowej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 .

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

62

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu
w Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji.

Na podstawie §18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat u c h w a l a, co następuje:

§1

Z dniem 1 stycznia 1998 r. Zespół Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu przekształca się w Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji, określane dalej jako “UCK”, będące ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podległą Rektorowi.

§2

Głównym celem UCK jest zapewnienie optymalnego wykorzystania użytkowanych na Uniwersytecie systemów komputerowych oraz komputeryzowanie procesów zarządzania Uniwersytetem.

§3

Szczegółowe zadania, strukturę organizacyjną i zakresy działania jednostek

UCK określi Regulamin uchwalony w trybie określonym w §19 ust. 1 Statutu UMK.

§4

 1. UCK kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w §62 ust. 1-2, §64 ust. 4 i §65 Statutu UMK.
 2. Rektor na wniosek kierownika UCK może powołać zastępcę kierownika zgodnie z §62 ust. 3.

§5

Kierownik UCK ustali składy osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych i przydzieli im pomieszczenia i wyposażenie.

§6

W załączniku nr 3 do Statutu UMK “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” w części X “Jednostki ogólnouczelniane”, punkt 4 otrzymuje brzmienie: “Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji”.

§7

Traci moc uchwała Senatu z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Zespołu Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

63

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat u c h w a l a, co następuje:

§1

Z dniem 1 stycznia 1998 r. tworzy się Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych, określane dalej jako “LSW”, będące ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podległą Rektorowi.

§ 2

Głównym celem LSW jest udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych, procesu dydaktycznego w UMK oraz współpraca z innymi instytucjami regionu.

§ 3

Zadania jednostek i strukturę organizacyjną LSW określi Regulamin uchwalony w trybie określonym w §19 ust. 1 Statutu UMK.

§ 4

LSW kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w §62 ust. 1-2, §64 ust. 4 i §65 Statutu UMK.

§ 5

LSW korzysta ze wsparcia Uczelnianego Centrum Technologii Sieciowych w zakresie czynności administracyjnych, połączeń sieciowych i konserwacji sprzętu.

§ 6

W załączniku nr 3 do statutu UMK “Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” w części X “Jednostki ogólnouczelniane”, dodaje się punkt 6: “Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

64

ZARZĄDZENIE NR 38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

W związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (tekst jednolity Dz. U. Nr 18, poz. 97 z 1986 r.) w Regulaminie pracy UMK obowiązującym od 15 listopada 1997 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §12 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  “pracownicy obsługi, o których mowa w §13 ust. 1 pracują 8 godzin we wszystkie dni robocze tygodnia (łącznie z sobotami roboczymi) od 7.00 do 15.00.”
 2. §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 3. “Określony w ust. 1 czas pracy realizowany jest według następującego rozkładu:
  1. w systemie dwuzmianowym (12 godzinnym):
   - I zmiana od godziny 7.00 do godziny 19.00
   - II zmiana od godziny 19.00 do godziny 7.00
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyjątkowo za zgodą Dyrektora Administracyjnego może zostać wprowadzony inny rozkład czasu pracy, z zachowaniem przeciętnie 42 godzinnej tygodniowej normy czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.”

 4. §14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  “W miesięcznym okresie rozliczeniowym czas pracy, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać przeciętnie 42 godzin na tydzień.
  Norma czasu pracy ustalona na okres miesięczny ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (harmonogramem).”

 5. §14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  ”Pracownikom zatrudnionym w mniejszym wymiarze czasu pracy niż to wynika z normy określonej dla zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu, za pracę przekraczającą ustalony dla nich wymiar czasu pracy, lecz w granicach nie przekraczających przeciętnie 42 godzin na tydzień w miesięcznym okresie rozliczeniowym , przysługuje normalne wynagrodzenie bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.”

 6. skreśla się § 14 ust. 6.

 7. §21 otrzymuje brzmienie:
  1. "Pracownik, który na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej pracował w dniu wyznaczonym dla niego jako dodatkowy dzień wolny od pracy, powinien w zamian otrzymać dzień wolny od pracy w innym wyznaczonym z góry terminie w danym miesiącu (niezależnie od czasu przepracowanego w dodatkowy dzień wolny od pracy - cały dzień wolny w tygodniu).
   Przysługujące pracownikowi z tego tytułu dni wolne od pracy mogą być udzielone - na jego wniosek lub za jego zgodą - także po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego, najpóźniej od końca następnego okresu rozliczeniowego (tj. do końca następnego miesiąca).
  2. W razie niewykorzystania dnia wolnego od pracy w terminie określonym w ust. 1, pracownikowi przysługuje dzień wolny w innym wyznaczonym w tym celu terminie.
  3. Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu, (niezależnie od czasu przepracowanego w niedzielę - cały dzień wolny w tygodniu).
  4. Na stanowiskach pracy, na których praca odbywa się również w niedzielę, pracownik powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
  5. Pracodawca może udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w święto.
  6. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7.00 w tym dniu, a godziną 7.00 następnego dnia.”

 8. W załączniku - Wybrane przepisy prawne dotyczące spraw uregulowanych w Regulaminie, w rozdziale IX Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
  “Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

65

Zarządzenie Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997 r.

w sprawie utworzenia Rady Informatycznej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Radę Informatyczną, określaną dalej skrótem “RI”, jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora.
 2. Kadencja RI trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 września roku wyboru organów kolegialnych Uniwersytetu i kończy się 31 sierpnia.

§2

Ilekroć w zarządzeniu występuje skrót :

 1. "UCTS" - mowa jest o Uniwersyteckim Centrum Technologii Sieciowych,
 2. "UCK" - mowa jest o Uniwersyteckim Centrum Komputeryzacji,
 3. "LSW" - mowa jest o Środowiskowym Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych.

§ 3

 1. Zadaniem RI jest dokonywanie ocen i przedkładanie Rektorowi opinii o funkcjonowaniu ogólnouczelnianych jednostek Uniwersytetu świadczących usługi związane ze stosowaniem technologii informatycznych oraz analiza trendów w naukach i praktyce komputerowej, w celu prognozowania niezbędnych zmian w rozwoju systemu komputerowego Uniwersytetu.
 2. Do zadań RI należy w szczególności:
  1. dokonywanie corocznych ocen funkcjonowania UCTS, UCK i LSW oraz przedstawianie wniosków Rektorowi,
  2. opiniowanie kandydatów na kierowników jednostek wchodzących w skład UCTS, UCK i LSW,
  3. opiniowanie regulaminów organizacyjnych UCTS, UCK i LSW,
  4. przedstawianie Rektorowi opinii w sprawach dotyczących działalności i kierunków rozwoju UCTS, UCK i LSW.

§4

 1. W skład RI wchodzą:
  1. kierownicy UCTS, UCK i LSW oraz Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu,
  2. pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich nie będących pracownikami UCTS, UCK i LSW powoływanych i odwoływanych przez Rektora,
 2. Rektor powołuje Przewodniczącego RI spośród członków RI wymienionych w ust. 1 pkt 2.
 3. Tryb pracy RI określa Rektor.
 4. W posiedzeniach RI mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub Rektora.

§5

Pierwsza kadencja RI trwa do 31 sierpnia 1999 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Zarządzenie Rektora Nr 39 zostało zatwierdzone na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 16 grudnia 1997 r.

 

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

 

66

Zarządzenie Nr 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1997 r.

w sprawie przekształcenia Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska w Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska z dniem 1 stycznia 1998 r. przekształca się w:

 1. Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, zwany dalej w skrócie IBOiM, który prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie biologii ogólnej i molekularnej,
 2. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska , zwany dalej w skrócie IEiOS, który prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie ekologii i ochrony środowiska .

§ 2

 1. W skład IBOiM wchodzą następujące jednostki:
  1. Zakład Biochemii,
  2. Zakład Biofizyki,
  3. Zakład Cytologii i Embriologii Roślin,
  4. Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin,
  5. Zakład Fizjologii Zwierząt,
  6. Zakład Mikrobiologii,
  7. Zakład Zoologii Bezkręgowców,
  8. Pracownia Biologii Molekularnej Nowotworów,
  9. Pracownia Genetyki,
  10. Pracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej,
  11. Pracownia Fotobiologii,
  12. Pracownia Dydaktyki Biologii,
  13. Pracownia Mikroskopii Elektronowej.

 2. IBiOM prowadzi kierunek studiów - biologia.

§ 3

 1. W skład IEiOS wchodzą następujące jednostki:
  1. Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody,
  2. Zakład Ekologii Zwierząt,
  3. Zakład Taksonomii i Geografii Roślin,
  4. Zakład Hydrobiologii,
  5. Zakład Gleboznawstwa,
  6. Zakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii,
  7. Zakład Antropologii,
  8. Zakład Zoologii Kręgowców,
  9. Pracownia Geobotaniki,
  10. Stacja Ekologii Roślin w Olku,
  11. Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej w Koniczynce,
  12. Stacja Limnologiczna w Iławie,
  13. Ogród Botaniczny.

 2. IEiOS prowadzi kierunek studiów - ochrona środowiska.

§4

Rektor powołuje i odwołuje dyrektorów instytutów, kierowników zakładów oraz kierowników pracowni, zgodnie z §61 i §64 Statutu UMK.

§5

 1. Regulaminy uchwalone zgodnie z §19 ust. 3 Statutu UMK określą zadania i zakres działania instytutów.
 2. Dyrektorzy, określą zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład instytutów.

§6

Z dniem 1 stycznia 1998 r. Biblioteka Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska staje się Biblioteką Instytutów: IBOiM oraz IEiOS.

§7

Z dniem 1 stycznia 1998 r. tworzy się jako jednostki administracji instytutowej: sekretariat IBOiM i sekretariat IEiOS.

§8

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek dyrektorów instytutów ustali skład osobowy i zadania rzeczowe sekretariatów instytutów.

§ 9

 1. Z dniem 1 stycznia 1998 r. dotychczasowy Dział Administracyjno - Gospodarczy Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, staje się działem Instytutów: IBOiM oraz IEiOS, podległy dziekanowi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
 2. Struktura wewnętrzna działu pozostaje bez zmian.

§10

W załączniku nr 3 Statutu UMK “Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu” w części I skreśla się dotychczasowy pkt. 1 i wprowadza się pkt. 1 w brzmieniu “Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej” oraz pkt 1a w brzmieniu “Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska”.

§11

W załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, skreśla się nazwę Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, wpisując w to miejsce: “Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej” oraz “Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska” wraz ze strukturą wymienioną w  §2 i §3.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Zarządzenie Rektora Nr 40 zostało zatwierdzone na posiedzeniu Senatu UMK w dniu 16 grudnia 1997 r.

 

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

 

67

Zarządzenie Nr 41

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium
z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych UMK.

Na podstawie § 6 uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Do zajęć dydaktycznych, za prowadzenie których honorarium jest objęte ochroną prawa autorskiego w ramach wynagrodzenia (zwanych dalej “zajęciami autorskimi”), zalicza się zajęcia na studiach stacjonarnych, zaocznych, doktoranckich, podyplomowych i specjalnych.

 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach określonych w ust. 1 zalicza się do zajęć autorskich (niezależnie od tego, czy zajęcia mają charakter obligatoryjny, fakultatywny czy też komplementarny), jeżeli są prowadzone w formie wykładów.

 3. Rada wydziału może określić inne formy zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich wydziału, które zalicza się do zajęć autorskich.

 4. Zajęcia autorskie uwzględnia się w liczbie godzin przeliczeniowych, jeżeli za ich prowadzenie przepisy wewnętrzne przewidują stosowanie przeliczników.

§ 2

Maksymalna część wynagrodzenia objęta ochroną prawa autorskiego z tytułu zajęć dydaktycznych może wynosić 50% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonania całego obowiązujące go pensum dydaktycznego. Natomiast w przypadku wykonania części pensum, prawo autorskie stosuje się proporcjonalnie do wykonania obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych.

§ 3

 1. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin równej pensum dydaktycznemu, przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia stanowi 50% wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin mniejszej od pensum dydaktyczne go przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia stanowi proporcjonalnie mniejszy procent wynagrodzenia zasadniczego, który jest ustalany według wzoru:

  X =

  liczba wykonanych godz. zajęć autorskich x 50%

  liczba godz. pensum

 3. Jeżeli zajęcia autorskie zostały wykonane w liczbie godzin większej od pensum dydaktycznego na przysługujące pracownikowi honorarium za te zajęcia składa się:
  1. 50% wynagrodzenia zasadniczego,
  2. kwota wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych za zajęcia autorskie w liczbie przekraczającej jego pensum.
 4. Obliczając liczbę godzin wykonanych zajęć, należy uwzględniać zajęcia wykonane w okresie roku kalendarzowego.

§ 4

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zamierzający skorzystać z odpisów składają roczne oświadczenie o zakresie badań naukowych i zajęciach autorskich wykonanych w danym roku kalendarzowym do dnia 15 stycznia następnego roku.

 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez dziekana wydziału (kierownika innej jednostki organizacyjnej) składa się w Dziale Płac UMK.

 3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni sporządzają wykazy prac naukowych i zajęć autorskich wykonanych w danym roku kalendarzowym, które - po potwierdzeniu przez dziekana wydziału (kierownika innej jednostki organizacyjnej) - należy przechowywać w dokumentacji danego wydziału (innej jednostki) przez 5 lat.

 4. W dokumentacji jednostki organizacyjnej przechowywać należy uchwały Rady Wydziału określające, które zajęcia dydaktyczne uznane zostały za odpowiadające prawu autorskiemu.

 5. W oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.

 6. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nrnr 1-3 do zarządzenia*.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 36 Rektora UMK z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski


* Wzory oświadczeń i wykazów stanowiące załączniki nr 1-3 do zarządzenia nr 41 zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym jednostkom. Ponadto informuje się, że wzory w/w załączników znajdują się we wszystkich dziekanatach wydziałów oraz w Dziale Organizacyjnym.

 

68

Zarządzenie Nr 42

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych obowiązującym w UMK od 1 marca 1995 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Świadczeń Socjalnych obowiązującym w UMK od 1 marca 1995 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 15 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "członkowie rodzin zmarłych pracowników Uniwersytetu w okresie zatrudnienia, członkowie rodzin po zmarłym emerycie lub renciście, którzy po ich śmierci nabyli uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego".
 2. § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "wczasów zorganizowanych przez Uniwersytet we własnych ośrodkach wczasowych, a także zakupionych przez Uniwersytet u innych organizatorów w kraju i zagranicą".
 3. skreśla się treść § 20 ust. b.
 4. § 21 otrzymuje brzmienie:
  1. "Osoby uprawnione, określone w § 15 mogą korzystać z dopłat do wczasów raz na dwa lata, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
  2. W planie świadczeń socjalnych można skrócić okres, o którym mowa w ust. 1, do jednego roku.
  3. Z dopłat do wczasów mogą korzystać co roku osoby uprawnione:
   1. wyjeżdżające na wczasy z dziećmi specjalnej troski,
   2. samotnie wychowujące dzieci.
  4. Rozpatrując wniosek o przyznanie dopłat do wskazanych wczasów, bierze się pod uwagę liczbę otrzymanych tego rodzaju świadczeń w okresie ostatnich 5 lat”.

 5. w § 30 ust. 1 pkt a skreśla się słowa:
  "w ramach wymiany bezdewizowej".
 6. § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  “Dzieciom, które są członkami rodzin pracowników, emerytów i rencistów określonych w § 15 przysługują dopłaty do wypoczynku z UFSS. W przypadku wypoczynku zorganizowanego przez UMK w/ wym. uprawnienie przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 lat. Jeśli organizatorem wypoczynku nie jest UMK w/wym. uprawnienie przysługuje do ukończenia 19 lat”.
 7. w § 31 ust. 2 skreśla się:
  " w ramach wymiany bezdewizowej".
 8. w § 31 ust. 4 skreśla się pkt 2.
 9. § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Jeżeli zostały wolne miejsca na koloniach, obozach, zimowiskach lub innych formach wypoczynku organizowanych przez Uniwersytet w kraju lub za granicą mogą być one przyznane dzieciom z pominięciem okresu, o którym mowa w § 32 ust. 1, pod warunkiem, że istnieją środki finansowe przeznaczone na dopłaty".
 10. § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Rozpatrując wniosek o przyznanie dopłat do wskazanego miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bierze się pod uwagę liczbę otrzymanych świadczeń w okresie ostatnich 5 lat (z wyłączeniem pkt 1 i 2), uwzględniając w kolejności dzieci:
  1. wymagające specjalnej opieki lub leczenia ze względu na stan zdrowia,
  2. całkowicie lub częściowo osierocone,
  3. mające trudne warunki materialne, mieszkaniowe lub pochodzące z rodzin wielodzietnych.

 11. w § 42 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Administracyjny może podwyższyć wysokość zapomogi losowej, po uzgodnieniu z właściwymi organami związków zawodowych".
 12. § 45 otrzymuje brzmienie:
  1. Pracownikowi, emerytowi, renciście przysługuje świadczenie finansowe w zryczałtowanej wysokości w przypadku zgonu jego współmałżonka, dziecka lub rodzica.
   1. wysokość kwoty świadczenia ustala się w planie świadczeń socjalnych,
   2. świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek pracownika, emeryta, lub rencisty udokumentowany aktem zgonu, złożony nie później niż po upływie 1 roku od daty zgonu osób wymienionych w ust. 1.
  2. Pracownikowi, przysługuje świadczenie finansowe w zryczałtowanej wysokości z tytułu urodzenia się dziecka.
   1. wysokość kwoty świadczenia ustala się w planie świadczeń socjalnych,
   2. świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek pracownika, udokumentowany aktem urodzenia, złożony nie później niż po upływie 1 roku od daty urodzenia się dziecka.

 13. w § 50 dodaje się ust.4 o brzmieniu:
  "W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Administracyjny może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty przyznanej pożyczki, po uzgodnieniu z właściwymi organami związków zawodowych".
 14. w § 59 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
  "dobudowę, nadbudowę lub rozbudowę mieszkania".

§ 2

Regulamin Świadczeń Socjalnych zostanie ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozesłanie jednolitego tekstu jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu przez Dział Socjalno - Bytowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1stycznia 1998 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

69

Zarządzenie Nr 43

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika “Regulaminu Zamówień Publicznych”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 1998 r. wprowadzam w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Regulamin Zamówień Publicznych.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Regulamin zostanie rozesłany wszystkim jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu,*.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski*

 


* Regulamin Zamówień Publicznych nie został opublikowany w Biuletynie Prawnym ze względu na jego objętość. Ponadto informuje się, że regulamin wraz z załącznikami został przesłany wszystkim jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu - dodatkowe egzemplarze znajdują się w Dziale Organizacji.

 

 

70

Zarządzenie Nr 43A

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 grudnia 1997 r.

w sprawie statusu prawnego wolnego słuchacza dziennych studiów doktoranckich.

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Jednostki organizacyjne (Wydziały), które prowadzą dzienne studia doktoranckie, mogą - po wykorzystaniu limitu - przyjąć na I rok zainteresowanych kandydatów w charakterze wolnych słuchaczy.

§ 2

Wolni słuchacze, przyjęci na zasadach określonych w § 1:

 1. otrzymują zaświadczenie z Działu Nauki uprawniające do korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz z sieci bibliotek specjalistycznych,
 2. mają prawo do korzystania ze świadczeń akademickiej służby zdrowia,
 3. mają obowiązek brać udział w zajęciach studiów doktoranckich i zdawać egzaminy zgodnie z planem i programem tych studiów,
 4. nie płacą czesnego za studia doktoranckie,
 5. nie otrzymują stypendium i legitymacji uczestnika dziennych studiów doktoranckich,
 6. nie otrzymują świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla niepracującego małżonka i dzieci oraz innych świadczeń określonych w Regulaminie dziennych studiów doktoranckich.

§ 3

Jeżeli zwolni się limitowane miejsce na dziennych studiach doktoranckich, wolny słuchacz może być przyjęty jako uczestnik tych studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 1998 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 1997/1998.

 

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

71

Zarządzenie Nr 44

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie zniesienia Zespołu Pracowni Komputerowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 1998 r. znosi się Zespół Pracowni Komputerowych, zwany dalej “Zespołem” jako jednostkę organizacyjną Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 2

Dotychczasowe zadania oraz składniki majątkowe zespołu w całości przejmie Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 2 października 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Pracowni Komputerowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

72

Zarządzenie Nr 45

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 grudnia 1997 r.

w sprawie zniesienia zarządzenia nr 4 Rektora UMK z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury włoskiej w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 82 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 4 z dnia 15 lutego 1995 r. dodaje się następującą treść w §1:

 1. "Studia specjalne, o których mowa w ust. 1 prowadzi Studium Języka i Kultury Włoskiej, zwane dalej “studium” będące jednostką Katedry Filologii Klasycznej.
 2. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 4 i § 64 ust. 3 Statutu UMK.
 3. Zakres działania kierownika studium ustali na wniosek kierownika Katedry Filologii Klasycznej.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

73

Zarządzenie Nr 46

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie organizacji badań lekarskich kandydatów na studia, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z  1997 r. Nr 96, poz. 593) i rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 120, poz. 767)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Badaniami lekarskimi objęci są kandydaci na studia, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 2. Decyzję o skierowaniu na badania lekarskie osób wymienionych w ust. 1 podejmuje dziekan Wydziału.

§ 2

 1. Skierowania na badania lekarskie, o których mowa w § 1 wydają kandydatom na studia, studentom i uczestnikom studiów doktoranckich odpowiednie dziekanaty lub sekretariaty instytutów/katedr według wzoru określonego w załączniku nr 1*.
 2. Kandydaci na studia zobowiązani są dołączyć do wymaganych dokumentów określonych uchwałą Senatu UMK, zaświadczenie lekarskie według załącznika nr 2*, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są w ciągu 14 dni od daty otrzymania skierowania dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu / sekretariatu zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2) z wynikami badań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski*

 


* Załączniki 1 i 2 zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu. Ponadto informuje się, że obecnie załączniki znajdują się we wszystkich dziekanatach, APL-u i Dziale Organizacji.

 

74

Zarządzenie Nr 4

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie stawek za użytkowanie środków transportowych Uniwersytetu.

Na podstawie § 91 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 stycznia 1998 r. ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku wypożyczenia środków transportowych z Działu Zaopatrzenia i Transportu przez jednostki uniwersyteckie:
  1. za samochody osobowe i dostawcze - 1,00 zł/km
  2. za autobus - 1,20 zł/km.

 2. Z dniem 1 stycznia 1998 r. ustalam minimalne stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku wypożyczenia środków transportowych z Działu Zaopatrzenia i Transportu przez osoby fizyczne lub prawne spoza Uniwersytetu:
  1. za samochody osobowe i dostawcze - 1,00 zł + VAT/km
  2. za autobus - 1,20 zł + VAT/km

  Do stawek określonych w pkt. 2 dolicza się 10 % zysku.

§ 2

Traci moc prawną pismo Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu adresowane do Działu Zaopatrzenia i Transportu w którym nowe stawki transportowe obowiązywały od dnia 1 czerwca 1996 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

 

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek