Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 8 grudnia 1997 r.     Nr 6


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

52 - z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1997 r.

53 - z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "historia sztuki" na Wydziale Nauk Historycznych

54 -

z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1998/1999

 

ZARZĄDZENIA REKTORA:

55 - Nr 36 z  dnia 17 listopada 1997 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11 Rektora UMK z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu.

56 - Nr 37 z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów na Wydziale Fizyki i Astronomii

 

PISMA OKÓLNE REKTORA:

57 - Nr 6 z dnia 25 listopada 1997 r. sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1998 roku
58 - Nr 7 z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
59 - Nr 8 z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników Uniwersytetu w Hotelach Asystenckich oraz uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich


 

52

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 listopada 1997r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1997 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 15 pkt 4 rozporządzenia RM z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84 poz. 380 z późniejszymi zmianami),

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 5.913 tys. zł wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 1997r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat w wysokości 5.913 tys. zł przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1997r. przez Uczelnię z tytułu:

 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, za studia zaoczne i podyplomowe, organizację konferencji i innych opłat,
 2. finansowanie działalności statutowej.

§ 3

W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokrywa się potrzeby wynikające z tytułu:

 1. przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, otrzymanego z MEN na 1997 r. - 1.362 tys. zł
 2. wypłat związanych z realizacją procesu dydaktycznego w ramach odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych - 3.127 tys. zł
 3. wypłat dodatków rektorskich - 964 tys.zł
 4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników wg zasad określonych w § 4 - 460 tys.zł

§ 4

Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń osobowych dokona się w formie wypłaty jednorazowego dodatku rektorskiego w miesiącu grudniu w wysokości 180,-zł dla osób pełnozatrudnionych, a dla niepełnozatrudnionych proporcjonalnie do wymiaru etatu.

§ 5

Jednorazowa podwyższona wypłata wynagrodzeń przysługuje pracownikom zatrudnionym na UMK co najmniej od 1 października 1997r., pozostającym w stosunku pracy do końca 1997r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1997r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

53

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 listopada 1997r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "historia sztuki" na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr. 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1992 r. w sprawie unikatowych kierunków studiów / Dz. Urz. MEN Nr. 2, poz. 13/,

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Historycznych tworzy się kierunek studiów o nazwie "historia sztuki".
 2. Na kierunku określonym w ust. 1 prowadzone będą jednolite studia magisterskie począwszy od roku akademickiego 1998/1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

54

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 listopada 1997r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1998/1999.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady, tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1998/1999 zawarte w załączniku nr 1.
 2. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Senatu UMK z dnia 26.11.1996 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 1997/1998 - 1999/2000:
  1. w pozycji 7 “olimpiada geograficzna i nautologiczna” - na kierunku geografia w kolumnie czwartej dopisuje się laureatów okręgowej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej,
  2. w pozycji 8 “olimpiada historyczna” dopisuje się kierunek - bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - techniczna, na który bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci Olimpiady Historycznej,
  3. w pozycji 13 “olimpiada języka rosyjskiego” - dopisuje się kierunek - filologia słowiańska, na który bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  4. w pozycji 14 “olimpiada z literatury i języka polskiego” - dopisuje się:
   1. kierunek - filologia słowiańska, na który bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
   2. kierunek - bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, na który bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 3. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Senatu z dnia 26 listopada 1996 r. dot. przyjęcia na studia laureatów konkursów i absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) w latach 1997/1998 - 1999/2000:
  1. w pozycji 5 “Matury zdane w szkołach należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)” dopisuje się następującą treść:
  2. “bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną kandydaci na I rok matematyki”,
  3. dopisuje się punkt 6 w następującym brzmieniu:
   “Konkurs - Parlamentaryzm w Polsce - bez postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną laureaci na I rok historii”.
 4. Treść załącznika nr 1 podana jest do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutacje na studia, natomiast nie będzie opublikowana w Biuletynie Prawnym, ze względu na dużą objętość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 listopada 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

55

ZARZĄDZENIE NR 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 listopada 1997 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11 Rektora UMK z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 11 Rektora UMK z dnia 15 kwietnia 1997 r. opublikowanym w Biuletynie Prawnym UMK Nr 2, poz. 11 z dnia 28 maja 1997 r., treści § 1 nadaje się następujące brzmienie:

 1. Dotychczasową treść § 1 oznacza się ust. 1
 2. Dodaje się ust. 2 następującej treści:
  “Badania profilaktyczne przeprowadza się w Akademickiej Przychodni Lekarskiej określanej dalej skrótem “APL”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

56

Zarządzenie Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1997 r.

w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów
na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Zmienia się nazwę Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów na “Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów”, będące jednostką organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii.
 2. W Zarządzeniu Nr 26 Rektora UMK z dnia 28 czerwca 1995 r. (opublikowanym w Biuletynie Prawnym Nr 5, poz. 45) zmienia się nazwę Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów na “Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowania Komputerów”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

57

PISMO OKÓLNE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 listopada 1997 r.

w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1998 roku.

 1. Zgodnie z art. 1291 i art. 1297 Kodeksu Pracy oraz § 29 Regulaminu Pracy UMK
 2. w p r o w a d z a s i ę

  dodatkowe dni wolne od pracy w 1998 roku w następujących terminach:

  2, 3, 17, 24 stycznia, 7, 14, 21 lutego, 7, 21, 28 marca, 4, 11, 25 kwietnia, 2, 9, 30 maja, 6, 13, 27 czerwca, 4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia, 5, 12, 19 września, 3, 24, 31 października, 7, 21, 28 listopada, 5, 12, 19 grudnia,

  Wyżej wymienione dodatkowe dni wolne od pracy dotyczą pracowników Uniwersytetu, których tygodniowy czas pracy wynosi 42 godziny oraz wszystkich pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Jeżeli ze sposobu realizowania zadań przez jednostkę organizacyjną nie wynika potrzeba innego rozkładu czasu pracy, pracownicy zatrudnieni w wymiarze 40 i 36 godzin tygodniowo mają wszystkie wolne soboty.
  Ponadto wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy: 2 stycznia, którego odpracowanie wyznacza się na
  dzień 20 czerwca.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

58

Pismo Okólne Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 grudnia 1997 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami / zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia R.M. z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych /Dz. U. Nr 9, poz. 32/

u s t a l a m.

od dnia 1 stycznia 1998 r. opłatę miesięczną za jedno miejsce w domach studenckich dla studentów w następujących wysokościach:

 1. Dom Studenta Nr 11 - 100 zł
 2. pozostałe Domy Studenckie - 85 zł
 3. w pokojach "zagęszczonych" we wszystkich DS - 75 zł

Powyższe stawki zostały uzgodnione z Samorządem Studenckim Uniwersytetu.

Prorektor ds. Studentów

Prof. dr hab. Wojciech Popławski

 

59

Pismo Okólne Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 grudnia 1997 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników Uniwersytetu w Hotelach Asystenckich oraz uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich.

Na podstawie § 15 ust. 1 zarządzenia Nr 9 Rektora UMK z dnia 1 marca 1995 r. /Biuletyn Prawny Nr 2, poz. 13/

u s t a l a m

od dnia 1 stycznia 1998 r. miesięczną opłatę w wysokości 50 zł za jedno miejsce dla pracowników Uniwersytetu zakwaterowanych w Hotelach Asystenckich.

Powyższa stawka obowiązuje również uczestników studiów doktoranckich zakwaterowanych w Domach Studenckich.

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski