Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 października 1997 r.     Nr 5


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

36 - z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją
37 - z dnia 16 września 1997 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia

 

ZARZĄDZENIA REKTORA:

38 - Nr 29 z dnia 16 września 1997 r. w sprawie zniesienia Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość
39 - Nr 30 z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
40 - Nr 31 z dnia 17 września 1997 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich
41 - Nr 32 z dnia 22 września 1997 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego
42 - Nr 33 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
43 - Nr 34 z dnia 26 września 1997 r. w sprawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
44 - Nr 35 z dnia 29 września 1997 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Prawnego Zabezpieczenia Banków i Instytucji Finansowych na Wydziale Prawa i Administracji

PISMA OKÓLNE REKTORA:

45 - Nr 3 z dnia 9 września 1997 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
46 - Nr 4 z dnia 7 października 1997 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło z nauczycielami akademickimi spoza Uniwersytetu w roku akademickim 1997/1998
47 - Nr 5 z dnia 7 października 1997 r. w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych przekraczających obowiązujące pensum nauczycieli akademickich w roku akademickim 1997/1998

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

48 - Nr 2 z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia Działu Aparatury naukowej
49 - Nr 3 z dnia 24 października 1997 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. dot. stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników

KOMUNIKATY DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

50 - z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie wyboru Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
51 - z dnia 28 października1997 r. dot. wejścia w życie nowego Regulaminu Pracy UMK


 

 

36

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 września 1997 r.

w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją.

Na podstawie § 14 i § 18 ust. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika tworzy się Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, zwane dalej "Centrum", jako ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną podporządkowaną Rektorowi.

§ 2

Zadaniem Centrum jest prowadzenie badań, kształcenie w zakresie informacji naukowej i zarządzania bibliotekami oraz ośrodkami informacji.

§ 3

Centrum kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 62 i § 64 ust. 4 i 5.

§ 4

 1. Kolegialnym organem doradczym jest Rada Centrum, zwana dalej "Radą".
 2. Regulamin Rady - uchwalony w trybie § 19 ust. 1 Statutu UMK określi:
  1. szczegółowe zadania i zakres działania Centrum,
  2. strukturę organizacyjną Centrum,
  3. skład Rady i zasady jej funkcjonowania.

 

§ 5

 1. Działalność Centrum będzie finansowana ze źródeł międzynarodowych takich jak fundacja W. Mellona, British Council, środków uzyskanych z przyznanych grantów oraz czesnego wnoszonego przez studentów.
 2. Rektor zapewni Centrum pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem.

§ 6

W załączniku nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" dodaje się w części "Jednostki Ogólnouczelniane" pkt 6 w brzmieniu "Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją".

§ 7

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Nr 16 z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu, dopisuje się nazwę "Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją".

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 września 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

37

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 września 1997 roku

w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia

Na podstawie art 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

W obecnych warunkach narastającej w szkolnictwie wyższym konkurencji o środki materialne oraz studentów, a także w związku z coraz pełniejszym włączaniem się uczelni polskich w światowy układ edukacji (przewidywane wejście Polski do Unii Europejskiej, nowe programy współpracy międzynarodowej, zacieranie granic politycznych, itp.), o pozycji szkoły wyższej decyduje jakość wypełnianych przez nią podstawowych i ściśle ze sobą powiązanych funkcji, którymi są: prowadzenie badań naukowych - i w oparciu o nie - kształcenie studentów.

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia

Senat u c h w a l a

wprowadzenie Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.

 

Rozdział I
Cele i przedmiot Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.

§ 1

Zasadniczymi celami systemu są:

 1. Stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
 2. Podniesienie rangi pracy dydaktycznej i przyznanie należnego jej miejsca w opinii społeczności akademickiej i w ocenach nauczycieli akademickich.
 3. Dostarczanie społeczeństwu (kandydatom na studia, pracodawcom, władzom) wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów.

§ 2

Ocenie podlegać będzie:

 1. program kształcenia,
 2. realizacja procesu kształcenia (dydaktycznego),
 3. warunki realizacji procesu kształcenia,
 4. wyniki kształcenia.

 

Rozdział II
Instrumenty oceny wewnętrznej i zewnętrznej

W skład instrumentarium służącego do realizacji Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

§ 1

Formalna dokumentacja procesu dydaktycznego gromadzona i aktualizowana na bieżąco, którą stanowią:

 1. misja jednostki,
 2. sylwetka absolwenta,
 3. program studiów,
 4. programy wykładów i zajęć z poszczególnych przedmiotów,
 5. system punktów kredytowych,
 6. określenie wymagań egzaminacyjnych,
 7. zakres wymagań stawianych pracom magisterskim i licencjackim,
 8. spis wykładów i innych zajęć,
 9. obsada dydaktyczna.

Formalna dokumentacja procesu dydaktycznego jest niezbędna dla prowadzenia ocen zewnętrznych, które stanowią podstawową procedurę przyszłego systemu akredytacji uczelni. Poszczególne składniki dokumentacji opracowywane są na wydziałach i przyjmowane w formie uchwał Rad Wydziałów (punkty 1, 2, 3, 5, 7), rozporządzeń Dziekanów (punkty 8 i 9) oraz informacji przedstawianych studentom przez prowadzących zajęcia nauczycieli akademickich (punkty 4 i 6).

Misja Wydziału, formułowana autonomicznie, powinna mieścić się (stanowić konkretyzację) w misji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako całości.

Sylwetka absolwenta powinna uwzględniać aspiracje nauczających i nauczanych, ale także mieć na względzie wymagania przyszłych pracodawców.

Wszystkie dokumenty, aktualizowane w miarę potrzeb, powinny być ogłaszane w formie dostępnej dla całej społeczności akademickiej poszczególnych wydziałów przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

§ 2

Ankietyzacja studentów

Pozyskiwanie informacji dotyczącej opinii studentów jako odbiorców oferty dydaktycznej Uczelni stanowi ważne ogniwo Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia. Opinie te pozyskiwane są za pomocą ankiet obejmujących poszczególne przedmioty na poszczególnych kierunkach studiów.

Ankieta ta stanowi zasadnicze źródło informacji o opiniach studentów i prowadzona powinna być w każdym roku akademickim przynajmniej w odniesieniu do studentów studiów dziennych.

W celu umożliwienia porównania wyników ankiet i ewentualnego komputerowego ich opracowania wprowadzony zostanie standardowy dla całej uczelni wzór ankiety, zawierający jednakże wystarczająco dużo miejsca na propozycje poszczególnych wydziałów, tak aby można było uwzględnić specyfikę i odrębność niektórych kierunków.

Wzór ankiety określi odrębne zarządzenie Rektora.

§ 3

Ankietyzacja absolwentów

Adresatami ankiet mogą być również absolwenci Uniwersytetu. Celem takiej ankietyzacji jest gromadzenie informacji dotyczących całościowej opinii absolwentów o odbytych studiach, a w szczególności czy spełniły się ich oczekiwania, jakie mieli wstępując na UMK oraz czy czują się dobrze przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.

Tego typu ankiety prowadzi się przy okazji rozliczania absolwentów przez dziekanaty przed wręczeniem dyplomu ukończenia studiów, przynajmniej raz na 3 lata dla każdego kierunku.

Szczegółowe pytania omawianych ankiet ustalają Rady Wydziałów dla prowadzonych przez wydział kierunków.

Wyniki ankiet udostępniane są kierownictwu Uczelni i poszczególnych wydziałów.

§ 4

Zbieranie opinii pracodawców na temat praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności absolwentów w pracy zawodowej

Działania te prowadzą w sposób ciągły poszczególne jednostki organizacyjne uczelni w odniesieniu do swoich absolwentów. Szczegółowe działania w tym zakresie powinny być określone w stosownych uchwałach Rad Wydziałów.

§ 5

Hospitacje

Wprowadzenie zwyczaju hospitacji zajęć ma na celu przygotowanie nauczycieli akademickich do mającego wejść w życie systemu akredytacji, a co za tym idzie wprowadzenia ocen zewnętrznych.

Hospitacje zajęć asystentów i adiunktów powinny być prowadzone przynajmniej raz na 2 lata przez ich bezpośrednich przełożonych (kierowników katedr lub zakładów). Profesorowie i doktorzy habilitowani są zobowiązani przynajmniej raz na 3 lata zaprosić na prowadzone przez siebie zajęcia innego specjalistę (lub specjalistów) z danej dziedziny.

Z przeprowadzonych hospitacji powinny być sporządzane notatki, które przechowywane są w teczkach osobowych hospitowanych i stanowią jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych w ocenach okresowych pracowników.

 

Rozdział III
Parametry ilościowe

§ 1

Uzupełnieniem opisowej oceny jakości kształcenia powinien być zestaw wskaźników liczbowych, którymi są:

 1. Liczba studentów przypadających na jednego profesora i doktora habilitowanego - na kierunku;
 2. Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym kierunku, a:
  1. uczestniczących w realizacji projektów KBN,
  2. realizujących projekty badawcze w ramach programów międzynarodowych;
 3. Liczba studentów przypadających na wydziale na jedno stanowisko:
  1. w bibliotece,
  2. laboratorium,
  3. przy komputerze;
 4. Dostęp studentów do Internetu - na wydziale lub w instytucie;
 5. Powierzchnia sal dydaktycznych przypadająca na jednego studenta - na wydziale lub w instytucie;
 6. Liczba obowiązkowych języków obcych - na kierunku;
 7. Łączna liczba godzin obowiązkowych języków obcych - na kierunku;
 8. Liczba godzin przedmiotów humanistycznych (np. filozofia, historia sztuki) na kierunkach niehumanistycznych;
 9. Liczba godzin przedmiotów przyrodniczych (np. fizyka, biologia, matematyka) na kierunkach humanistycznych;
 10. Liczba studentów studiujących indywidualnie - na kierunku;
 11. Liczba uczestników seminariów magisterskich, seminariów licencjackich lub pracowni dyplomowych pozostająca pod opieką jednego nauczyciela akademickiego (maksimum, minimum, przeciętna) - na kierunku;
 12. Liczebność grup - (maksimum, minimum, przeciętna) na poszczególnych latach studiów każdego kierunku;
 13. Tygodniowa liczba godzin zajęć obowiązkowych przypadających na jednego studenta na poszczególnych latach studiów - na kierunku;
 14. Udział procentowy studentów studiujących w uczelniach zagranicznych w ramach międzynarodowych programów współpracy akademickiej (Tempus, Socrates itp) w ogólnej liczbie studentów danego kierunku;
 15. Udział procentowy godzin przedmiotów do wyboru w ogólnej liczbie godzin zajęć programowych - na kierunku.

§ 2

Optymalne, pożądane poziomy i/lub charakterystyki każdego z wymienionych w § 1 wskaźników, są określane przez poszczególne wydziały w formie stosownych uchwał Rad Wydziałów lub rozporządzeń Dziekanów i po akceptacji przez Rektora, stanowią kierunkowe, długofalowe cele działań wydziału w zakresie kształtowania warunków realizacji procesu dydaktycznego.

Osiągnięty ich poziom, w każdym roku akademickim, jest ustalany i podawany przez władze wydziału do wiadomości społeczności wydziału i władz Uniwersytetu. Może też być przedmiotem publikacji na zewnątrz Uczelni.

Dane dotyczące docelowych i już osiągniętych poziomów wskaźników liczbowych, stanowią - obok dokumentacji formalnej, wymienionej w Rozdziale II, § 1 - istotne źródło informacji niezbędnej do ocen zewnętrznych przeprowadzanych w ramach procedur akredytacyjnych.

 

Rozdział IV
Wykorzystanie wyników ocen

§ 1

Wyniki ocen jakości kształcenia będą mogły być wykorzystywane do:

 1. stałego doskonalenia treści programowych i warunków realizacji procesu dydaktycznego,
 2. oceny pracowników,
 3. prowadzenia polityki kadrowej,
 4. nagradzania pracowników,
 5. sterowania strumieniami środków finansowych wspierających innowacje dydaktyczne,
 6. działalności marketingowej Uczelni.

§ 2

 1. Za realizację uchwały odpowiadają Dziekani Wydziałów.
 2. Wyniki ankietyzacji i hospitacji oraz inne informacje personalne pozostają poufne.
 3. Dziekan może podać wyniki, o których mowa w ust. 2 do wiadomości tylko zainteresowanemu nauczycielowi akademickiemu i jego przełożonemu.

§ 3

Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim poświęcają jedno ze swych posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w efekcie zastosowania Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

38

ZARZĄDZENIE NR 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 września 1997 r.

w sprawie zniesienia Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Znosi się Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość, zwane dalej Centrum, jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

§ 2

 1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Humanistycznego oraz dyrektorami: Instytutu Pedagogiki i Instytutu Socjologii podejmie decyzję w sprawie:
  1. przeniesienia pracowników Centrum,
  2. podziału składników majątkowych będących dotychczas w dyspozycji Centrum.
 2. Rektor podejmie decyzję o przeznaczeniu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Centrum.

§ 3

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu skreśla się nazwę “Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość”.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 28 Rektora UMK z dnia 25 października 1993 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

39

Zarządzenie Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 września 1997 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się co, następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Historii Sztuki i Kultury, zwany dalej "zakładem" jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie historii sztuki oraz kultury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki artystycznej świata romańskiego oraz kultury pozaeuropejskiej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki przydzieli zakładowi będące w dyspozycji Instytutu :

 1. pomieszczenia i wyposażenie oraz
 2. zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 12 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Nauk Historycznych dopisuje się nazwę "Zakład Historii Sztuki i Kultury".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

40

Zarządzenie Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 września 1997 r.

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich.

Na podstawie art. 130 i art. 131 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

p o w o ł u j ę

Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Andrzeja Marka

do końca kadencji Komisji tj. na lata 1997-1999.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

41

ZARZĄDZENIE NR 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 września 1997 r.

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego, w ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej znosi się wszystkie dotychczas istniejące zakłady.

§ 2

Tworzy się w Instytucie Filologii Słowiańskiej następujące zakłady:

 1. Zakład Glottodydaktyki,
 2. Zakład Języka Rosyjskiego,
 3. Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki,
 4. Zakład Komparatystyki Słowiańskiej,
 5. Zakład Literatur Słowiańskich,
 6. Zakład Wiedzy o Rosji.

§ 3

Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej określi zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w utworzonych zakładach.

§ 4

Rektor, na wniosek Dyrektora Instytutu zaopiniowany przez Dziekana Wydziału i Radę Instytutu powoła kierowników utworzonych zakładów.

§ 5

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej:

 1. ustali w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału składy osobowe powołanych zakładów w ramach etatów będących w dyspozycji Instytutu,
 2. podejmie czynności organizacyjne zapewniające wydzielenie pomieszczeń oraz rozdział i przekazanie składników majątkowych utworzonym zakładom.

§ 6

Traci moc § 3 Zarządzenia Nr 9 Rektora UMK z dnia 28 maja 1989 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Słowiańskiej.

§ 7

W załączniku nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego skreśla się w Instytucie Filologii Słowiańskiej wszystkie istniejące zakłady a w to miejsce wpisuje się zakłady wymienione w § 2.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

42

ZARZĄDZENIE NR 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki
na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje

§ 1

Tworzy się Zakład Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej, zwany dalej “zakładem” jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie problematyki andragogicznej i pedagogiki porównawczej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Pedagogiki przydzieli zakładowi będące w dyspozycji Instytutu:

 • pomieszczenia i wyposażenie oraz
 • zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego w części dotyczącej Instytutu Pedagogicznego dopisuje się Zakład Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

43

ZARZĄDZENIE NR 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r.w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz.U. Nr 58, poz. 249, z 1993 r. Nr 5, poz. 26, z 1997 r. Nr 101, poz. 632)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się nową legitymację uczestnika studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zwaną dalej “legitymacją”.
 2. Legitymację, na wniosek uczestnika studiów doktoranckich wydaje Dział Nauki.

§ 2

 1. Za wydaną legitymację uczestnik studiów doktoranckich uiszcza opłatę w wysokości trzech złotych.
 2. Za wydanie duplikatu opłata wynosi cztery złote.

§ 3

Wzór legitymacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych /Dz. U Nr 101, poz. 632/.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 32 Rektora UMK z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (B.Pr. UMK Nr 9 z 1996 r., poz. 86).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r.

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

44

ZARZĄDZENIE NR 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 września 1997 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Prawnego Zabezpieczenia Banków i Instytucji Finansowych na Wydziale Prawa i Administracji

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r.z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa banków i systemów bankowych, powołuje się od roku akademickiego 1997/1998 Podyplomowe Studium Prawnego Zabezpieczenia Banków i Instytucji Finansowych, zwane dalej “studium”, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, które skierowane zostały przez Związek Banków Polskich, Sądy lub Prokuratury. Dopuszcza się możliwość przyjęcia słuchaczy w ramach własnego naboru.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 3

 1. Rada Wydziału Prawa i Administracji uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

45

PISMO OKÓLNE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 września 1997 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami / zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia R.M. z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych /Dz. U. Nr 9, poz. 32/

u s t a l a m

od dnia 1 października 1997 r. opłatę miesięczną za jedno miejsce w domach studenckich dla studentów studiów dziennych w następujących wysokościach:

 1. Dom Studenta Nr 11
- 85 zł
 1. pozostałe domy studenckie
- 75 zł
 1. w pokojach "zagęszczonych" we wszystkich domach studenckich
- 70 zł

Powyższe odpłatności zostały uzgodnione z Samorządem Studenckim.
Traci moc obowiązujące Pismo Okólne Nr 10 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.

Prorektor ds. Studentów

Dr hab. Wojciech Popławski

 

 

46

Pismo Okólne Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło z nauczycielami akademickimi spoza Uniwersytetu w roku akademickim 1997/1998.

 1. W roku akademickim 1997/1998 za zajęcia dydaktyczne zlecane w formie umów zlecenia lub umów o dzieło nauczycielom akademickim spoza UMK utrzymuje się w mocy stawki wynagrodzenia za godzinę obowiązujące w ubiegłym roku akademickim tj.:
  1. dla pracowników (co najmniej) ze stopniem naukowym dra hab.
  - 34 zł/godz.
  1. dla pracowników ze stopniem naukowym doktora
  - 27 zł/godz.
  1. dla pracowników z tytułem zawodowym magistra
  - 18 zł/godz.

 2. Ponadto nauczycielom akademickim spoza UMK przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
  1. recenzowanie pracy dyplomowej i magisterskiej - 30 zł za jedna pracę
  2. przeprowadzenie egzaminów kursowych bez egzaminów - 60 zł za przepytanie 10 osób poprawkowych
  3. sprawowanie opieki nad pracą magisterską - 150 zł za każdą pracę, która została pozytywnie oceniona. Liczba prac nie może przekroczyć 10.

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

47

Pismo Okólne Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych przekraczających obowiązujące pensum nauczycieli akademickich w roku akademickim 1997/1998.

W roku akademickim 1997/1998 za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne na studiach dziennych oraz na wydziałach, które nie dysponują odpowiednimi dochodami przysługują nauczycielom akademickim stawki obowiązujące w ubiegłym roku akademickim tj.:

 1. profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny
- 20 zł/godzinę
 1. docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
- 16 zł/godzinę
 1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca
- 14 zł/godzinę
 1. asystent, wykładowca, lektor, instruktor
- 12 zł/godzinę

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

 

 

48

ZARZĄDZENIE NR 2

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 lipca 1997 r.

w sprawie utworzenia Działu Aparatury Naukowej

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego UMK

z a r z ą d z a się, co następuje

§ 1

Tworzy się Dział Aparatury Naukowej, zwany dalej ,,działem'' jako jednostkę administarcji uczelnianej bezpośrednio posporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 2

 1. Dział składa się ze stanowisk pracy.
 2. Dyrektor Administracyjny ustali skład osobowy oraz wyposażenie.

§ 3

Do zadań działu należy w szcególności:
 1. dokonywanie zakupów aparatury naukowej, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, kserokopiarejk i innych specjalistycznych urządzeń biurowych oraz prowadzenie fachowego doradztwa w tym zakresie,
 2. organizowanie i koordynacja prac związanych z montażem wymienionego sprzętu, nadzorowanie konserwacji oraz napraw aparatury i urządzeń, jak również załatwianie spraw serwisowych i napraw gwarancyjnych,
 3. sprządzanie właściwych dokumentów m. in. dotyczących odpraw celnych (w tym dokumentów SAD) dla aparatury i sprzętu z importu.

§ 4

Zadania, o których mowa w § 3, dział wykonuje w oparciu i zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zmianiami).

§ 5

W załączniku nr 35 do Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego z dnia 31 października 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego administracji uczelnianej dopisuje sie nazwę Dział Aparatury Naukowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.

Dyrektor Administarcyjny Uniwersytetu

dr Stefan Nielek

 

 

49

ZARZĄDZENIE NR 3

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 24 października 1997 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. dot. stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników.

Na podstawie § 91 ust. 2 pkt. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami w związku z § 5 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. (M.P. Nr 16, poz. 117, M.P. Nr 37, poz. 365 z 1997 r.)

z a r z ą d z a się, co następuje

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. (B.Pr. UMK z 1995 Nr 2, poz. 19) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
“Koszty użytkowania do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników, pokrywa się według następujących stawek za jeden kilometr przebiegu:

 1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,3340 zł,
 2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,5354 zł.”

§ 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
“Stawki określone w ust. 1 obowiązują od 1 listopada 1997 r.”

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 kwietnia 1996 r. (B.Pr. UMK Nr 5 z 1996 r., poz. 48).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1997 r.

Dyrektor Administracyjny

Dr Stefan Nielek

 

 

50

Komunikat

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 lipca 1997 r.

w sprawie wyboru Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Informuję, że w dniu 25 czerwca 1997 r. Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" i Zarząd Uczelniany ZNP dokonały wyboru Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na nową czteroletnią kadencję.

Społecznym Inspektorem Pracy został wybrany dr Tomasz Polakiewicz, adiunkt Wydziału Chemii - Zakładu Chemii Środowiska , tel.: 62-14-269; pok. 33, budynek B.

Dyrektor Administracyjny

Dr Stefan Nielek

 

 

51

Komunikat

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 28 października1997 r.

dot. wejścia w życie nowego Regulaminu Pracy UMK

Informuję, że 27 października 1997 r. J.M. Rektor UMK podpisał nowy Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który obowiązuje od 15 listopada 1997 r.

Pełny tekst w.w regulaminu nie będzie publikowany w "Biuletynie Prawnym UMK", ze względu na dużą jego objętość. Został natomiast rozesłany przez Dział Organizacji do wszystkich dziekanatów, sekretariatów instytutów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych administracji UMK.

Dyrektor Administracyjny

Dr Stefan Nielek