Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 4 lipca 1997 r.     Nr 3


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

19 - z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych kierunków studiów: malarstwa, grafiki, rzeźby i wychowania plastycznego oraz zniesienia kierunku artystyczno-pedagogicznego

ZARZĄDZENIA REKTORA:

20 - z dnia 14 kwietnia 1997 r. o powołaniu Komisji Przetargowej dla wykonywania robót remontowo-budowlanych realizowanych w obiektach UMK
21 - Nr 17 z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studiumr “Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych” na Wydziale Matematyki i Informatyki
22 - Nr 18 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Artysytczno-Pedagogicznego na Instytut Artystyczny na Wydziale Sztuk Pięknych .

23 - Nr 19 z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie organizacji międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych
24 - Nr 20 z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych
25 - Nr 21 z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Nr 15 z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
26 - Nr 22 z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym
27 - Nr 23 z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
28 - Nr 24 z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 1997/1998
29 - Nr 25 z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Chrześcijańskiej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym

PISMO OKÓLNE REKTORA:

30 - Nr 1 z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1997/1998                    


 

19

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 czerwca 1997 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych kierunków studiów : malarstwa, grafiki, rzeźby i wychowania plastycznego oraz zniesienia kierunku artystyczno-pedagogicznego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 , z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz.509, Nr 121, poz.591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz.34, Nr 24, poz. 110)

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Sztuk Pięknych tworzy się następujące kierunki studiów:

 1. malarstwo - o specjalności: malarstwo sztalugowe,
 2. grafika - z podziałem na specjalności:
  1. grafika warsztatowa,
  2. projektowanie graficzne,
  3. plastyka intermedialna,
 3. rzeźba - o specjalności: rzeźba,
 4. wychowanie plastyczne z podziałem na specjalności:
  1. wychowanie plastyczne,
  2. rysunek.

§ 2

Na Wydziale Sztuk Pięknych znosi się kierunek artystyczno-pedagogiczny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

20

ZARZĄDZENIE NR 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 kwietnia 1997 r.

o powołaniu Komisji Przetargowej dla wykonywania robót remontowo-budowlanych realizowanych w obiektach UMK.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Przetargową zwaną dalej “Komisją” w następującym składzie:
  1. mgr Jan Kachniarz - Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych jako przewodniczący
  2. Ewa Jakubowska - Z-ca Kwestora jako z-ca przewodniczącego komisji

  Członkowie:

  1. Eleonora Banaszak - Kierownik Działu Finansowego
  2. mgr Aldona Kalińska-Pudło - przedstawiciel Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska
  3. mgr Krzysztof Lankauf - przedstawiciel Instytutu Geografii
  4. mgr Włodzimierz Gołębiewski - przedstawiciel Wydziału Chemii
  5. przedstawiciele Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji (w zależności od rodzaju rozpatrywanych ofert:
   1. inż. Andrzej Niezgódka
   2. inż. Grzegorz Petlik
   3. Jerzy Grabowski
   4. Marian Wesołowski
  6. przedstawiciel jednostki organizacyjnej której przetarg dotyczy
  7. mgr Krystyna Fordońska - sekretarz Komisji

 2. Zadaniem Komisji jest prowadzenie całej procedury przetargowej na roboty remontowo-budowlane realizowane w obiektach Uniwersytetu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 2

Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i na bieżąco informuje Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni oraz Dyrektora Administracyjnego UMK o wynikach prac Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

21

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 maja 1997 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium “Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych” na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie projektowania, budowania, użytkowania i administrowania lokalną siecią komputerową, powołuje się od roku akademickiego 1997/1998 Podyplomowe Studium “Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych”, zwane dalej ,,studium", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.
 3. W wypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają absolwenci kierunków informatycznych i matematycznych oraz nauczyciele informatyki w szkołach średnich.
 4. Kandydaci na studia powinni posiadać elementarne umiejętności użytkownika sieci, znajomość podstaw programowania w języku “C” oraz znajomość w podstawowym zakresie systemu MSDOS.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 3

 1. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

22

ZARZĄDZENIE NR 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 czerwca 1997 r.

w sprawie zmiany nazwy Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego na Instytut Artystyczny

na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę “Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego” na “ Instytut Artystyczny” na Wydziale Sztuk Pięknych.

§ 2

Jednostki organizacyjne dotychczasowego Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego stają się jednostkami Instytutu Artystycznego.

 

§ 3

W załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych zmienia się nazwę “Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego” na “Instytut Artystyczny”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

23

Zarządzenie Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 11 czerwca 1997 r.

w sprawie organizacji międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych

Na podstawie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Od roku akademickiego 1997/1998 organizuje się dzienne międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, zwane dalej w skrócie “MISH” w zakresie następujących kierunków studiów:
  1. filologii polskiej,
  2. filologii klasycznej,
  3. filozofii,
  4. socjologii,
  5. pedagogiki,
  6. historii
 2. Studenci kończący MISH mogą uzyskać jeden lub więcej tytułów zawodowych w ramach kierunków określonych w ust. 1.

§ 2

 1. Tworzy się Radę Programową MISH, zwaną dalej “Radą” składającą się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych prowadzących kierunki studiów określone w § 1.
 2. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 proponują Dziekani Wydziałów: Humanistycznego i Nauk Historycznych.
 3. Rektor określając kadencję, powołuje skład Rady oraz wyznacza przewodniczącego spośród jej członków.

§ 3

Do zakresu działania Rady należy:

 1. ustalanie planu i programu studiów oraz formy przeprowadzania i zaliczania zajęć, które wymagają zatwierdzenia Rady Wydziału Humanistycznego,
 2. proponowanie limitu przyjęć i zasad rekrutacji na studia,
 3. ustalenie listy kandydatów na opiekunów naukowych (tutorów).

§ 4

 1. Rektor powołuje kierownika MISH na okres do 5 lat.
 2. Do zadań kierownika należy w szczególności:
  1. koordynowanie procesu dydaktycznego studiów oraz
  2. podejmowanie decyzji w sprawach studentów MISH.

§ 5

 1. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.
 2. Obsługę administracyjną prowadzi dziekanat Wydziału Humanistycznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

24

ZARZĄDZENIE Nr 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 12 czerwca 1997 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. W Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych tworzy się Zakład Projektowania Graficznego, zwany dalej ,,zakładem''.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej oraz artystycznej w zakresie projektowania graficznego.
 3. Dyrektor Instytutu przydzieli zakładowi pomieszczenia i wyposażenie oraz ustali skład ososbowy w ramach środków i etatów pozostających w dyspozycji Instytutu.

§ 2

 1. W Instytucie Artystycznym zmienia sie nazwę Zakładu Kształtowania Form Plastycznych na ,,Zakład Plastyki Intermedialnej''.
 2. Utrzymuje się dotychczasowe zadania jednostki.

§ 3

W załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych Zmienia się nazwę ,,Zakładu Kształtowania Form Plastycznych'' na ,,Zakład Plastyki Intermedialnej'' oraz dopisuje się nazwę ,,Zakładu Projektowania Graficznego''.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

25

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 13 czerwca 1997 r.

w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z poźn. zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. Od roku 1997/1998 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym powołuje się dwuletnie dzienne uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika, o specjalizacji: pedagogika wczesnoszkolna.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe i uzyskały tytuł licencjata na kierunku pedagogika, o specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna.

§ 2

Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdzi plan i program studiów.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

26

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 13 czerwca 1997 r.

w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z poźn. zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. Od roku 1997/1998 w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym powołuje się dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologia polska.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe i uzyskały tytuł licencjata na kierunku filologii polskiej.

§ 2

 1. Rada Wydziału Humanistycznego zatwierdzi plan i program studiów.
 2. Za zajęcia na studiach zaocznych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 1997 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

27

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 czerwca 1997 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, powołuje się od roku akademickiego 1997/1998 Podyplomowe Studium Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego, zwane dalej studium", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych posiadający uprawnienia nauczycielskie lub odpowiednie przygotowanie pedagogiczne pozwalające na pracę w placówce oświatowej.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 3

 1. Rada Wydziału Humanistycznego uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Humanistycznego.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 1997 r.

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

28

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 czerwca 1997 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 1997/1998.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studenci studiów dziennych, powtarzający rok lub semestr z powodu niezadawalających wyników w nauce więcej niż jeden raz w trakcie studiów, wnoszą - za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem - następujące opłaty za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 1997/1998:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi1.000 zł
2) Wydział Chemii850 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii900 zł
4) Wydział Humanistyczny550 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki650 zł
6) Wydział Nauk Historycznych550 zł
    a\ archeologia750 zł
    b\ bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech.620 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania750 zł
8) Wydział Prawa i Administracji600 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych1.000 zł

§ 2

Studenci studiów zaocznych i eksternistycznych oraz podyplomowych wnoszą w semestrze zimowym roku akademickiego 1997/1998 następujące opłaty:
1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1.200 zł
    a\ studenci IV i V roku biologii i geografii 1.000 zł
2) Wydział Chemii 840 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii 740 zł
4) Wydział Humanistyczny:
    1. studia zaoczne:
       a\ Zaoczne Studium Fil. Polskiej - studia jednolite magisterskie (5-letnie) 650 zł
          - studia uzupełniające magisterskie (2-letnie) 700 zł
       b\ Zaoczne Studium Filologii Angielskiej 1.250 zł
       c\ Zaoczne Studium Pedagogiki 670 zł
       d\ Zaoczne Studium Filozofii 700 zł
       e\ Zaoczne Studium Socjologii 600 zł
    2. studia eksternistyczne:
       a\ filologia angielska 400 zł
       b\ filologia germańska 400 zł
       c\ filologia romańska 300 zł
    3. studia podyplomowe:
       a\ Podyplomowe Studium Filologii Polskiej 700 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki
    1. studia zaoczne:
       a\ Zaoczne Dwustopniowe Studium Matematyki z Informatyką 850 zł
    2. studia podyplomowe:
       a\ Podyplomowe Studium Matematyki z Informatyką 700 zł
       b\ Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli 700 zł
    3. studia eksternistyczne:
       - wysokość każdorazowo ustala dziekan
6) Wydział Nauk Historycznych 600 zł
    a\ studenci I roku historii 700 zł
    b\ bibliotekoznawstwo i informacja nauk.-tech. 700 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
    a\ studenci studiów I stopnia 1.100 zł
    b\ studenci studiów II stopnia 1.300 zł
8) Wydział Prawa i Administracji
    a\ studenci I roku studiów prawa 1.250 zł
       - opłata roczna 2.500 zł
    b\ studenci II,III,IV i V roku studiów prawa 1.000 zł
       - opłata roczna 2.000 zł
    c\ studenci I roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 1.000 zł
       - opłata roczna 2.000 zł
    d\ studenci II,III roku wyższych zawodowych studiów administracyjnych 900 zł
       - opłata roczna 1.800 zł
    e\ studenci I roku magisterskich studiów administracyjnych 1.000 zł
       - opłata roczna 2.000 zł
    f\ studenci II roku magisterskich studiów administracyjnych 900 zł
       - opłata roczna 1.800 zł
    Termin dokonania wpłaty zostanie ustalony przez dziekana w terminie poźniejszym.
9) Wydział Sztuk Pięknych 800 zł

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia podyplomowe, reguluje § 1 Zarządzenia Rektora Nr 6 UMK z dnia 10 marca 1993 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 1997 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

29

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 lipca 1997 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Chrześcijańskiej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Edukacji Chrześcijańskiej, zwany dalej “zakładem” jako jednostka organizacyjna Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Pedagogiki przydzieli zakładowi, będące w dyspozycji Instytutu:
pomieszczenia
wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Humanistycznego w części dotyczącej Instytutu Pedagogiki dopisuje się nazwę “Zakład Edukacji Chrześcijańskiej”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

R e k t o r

prof.dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

30

PISMO OKÓLNE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 czerwca 1997 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 1997/98

29-30.09.1997 - dni adaptacyjne*,
01.10.1997 - inauguracja roku akademickiego 1997/98 oraz immatrykulacje wydziałowe,
02.10-21.12.1997 - zajęcia dydaktyczne,
22.12.1997-04.01.1998 - ferie zimowe,
05.01-28.01.1998 - zajęcia dydaktyczne,
29.01-15.02.1998 - przerwa w zajęciach dydaktycznych**
16.02-09.04.1998 - zajęcia dydaktyczne,
10.04-19.04.1998 - ferie wielkanocne,
20.04-09.06.1998 - zajęcia dydaktyczne,
10.06-30.09.1998 - przerwa w zajęciach dydaktycznych***

  *Do wyboru is ustalenia przez Wydziały. Możliwość kwaterowania w DS-ach - od 27.09.1997 r.
 **Okres ten powininen być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów oraz przerwę międzysemestralną,
***Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów, odbycie praktyk wakacyjnych i na ferie letnie.
Harmonogram prac w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych ustalają i ogłaszajądziekani wydziałów.

Ze względów organizacyjnych pobyt studentów w domach studenckich jest ograniczony do 28 czerwca 1998 roku.

Na studiach zaocznych, podyplomowych, eksternistycznych i specjalnych rady Wydziałów mogą ustalić organizację roku akademickiego odmienną od powyższej.

Prorektor d/s Studentów

Dr hab. Wojciech Popławski