Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 28 maja 1997 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

ZARZĄDZENIA REKTORA:

10 - Nr 10 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie funkcjonowania studiów doktoranckich
11 - Nr 11 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu.
12 - Nr 12 z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów decyzji dziekańskich o skreśleniu z listy studentów.

13 - Nr 13 z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zasad przyznawania kierowcom dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków
14 - Nr 14 z dnia 9 maja 1997 r. o powołaniu Komisji Przetargowej dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy gmachu Wydziału Prawa i Administracji
15 - Nr 15 z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
16 - Nr 16 z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie przekształcenia “Zakładu Geologii” na “Zakład Geologii i Hydrogeologii” w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

17 - Nr 1 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia “Samodzielnej Sekcji d/s Współpracy z Regionem”

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

18 - Nr 4/96-1/97 za okres od 1 października 1996 r. do 31 marca 1997 r.


 

10

ZARZĄDZENIE Nr 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 kwietnia 1997 r.

w sprawie funkcjonowania studiów doktoranckich

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych ( Dz.U. Nr 58, poz. 249, zm. Dz.U. Nr 5, poz. 26 z 1993 r.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studia doktoranckie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika tworzone są zarządzeniem Rektora, wydanym na wniosek rady wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

§ 2

Celami prowadzenia studiów doktoranckich są:

 1. Umożliwienie, osobom szczególnie uzdolnionym, zdobywania głębiokiej wiedzy specjalistycznej i podnoszenia kwalifikacji ponad poziom studiów magisterskich.
 2. Przygotowywanie kadr naukowych dla UMK i innych instytucji naukowych poprzez takie kształcenie uczestników studiów, które umożliwi im:
  1. napisanie rozprawy doktorskiej,
  2. spełnienie innych wymagań związanych z ubieganiem się o >stopień naukowy doktora, określonych w ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych z dnia 12 września 1990 roku (Dz.U. Nr 65, poz. 386);
  3. opanowanie umiejętności prowadzenia dydaktyki akademickiej.

§ 3

 1. Studia doktoranckie prowadzone są w oparciu o stosowne programy i regulaminy.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 ustala rada wydziału, określając w nich liczbę godzin zajęć obowiązkowych, liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń oraz obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu powinien brać udział uczestnik studiów doktoranckich.
 3. Programy i regulaminy studiów podlegają zatwierdzeniu przez Rektora UMK.
 4. Programy mogą być w uzasadnionych przypadkach, na wniosek opiekunów naukowych, indywidualizowane dla poszczególnych uczestników studiów

§ 4

 1. Studia doktoranckie prowadzone mogą być w systemie studiów dziennych, zaocznych i eksternistycznych.
 2. Czas trwania studiów doktoranckich nie może przekraczać 4 lat.
 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, czas odbywania tych studiów może być przedłużony na okres nie dłuższy niż rok, jak również podlegają one przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego uczestniczki studiów.

§ 5

 1. Zarządzenie Rektora o rekrutacji na dzienne studia doktoranckie, podjęte na wniosek dziekana wydziału, w którym studia te są prowadzone, określa liczbowe limity uczestników uprawnionych do otrzymywania stypendiów oraz innych świadczeń socjalnych przyznanych przez Uniwersytet.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa wysokość stypendium oraz inne świadczenia z uwzględnieniem postanowień § 10 ust . 2, 3 i 4 oraz § 11 ust.1 powołanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Warunki naboru na studia doktoranckie podaje do wiadomości publicznej wydział prowadzący studia, nie później niż 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 4. Jednostki organizacyjne (wydziały), które prowadzą dzienne studia doktoranckie, po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w ust. 1, mogą przyjąć zainteresowanych kandydatów jako wolnych słuchaczy.
 5. Osobom przyjętym ponad ustalony limit nie przysługuje stypendium, uczestniczą natomiast w programie studiów doktoranckich.
 6. W razie zwolnienia miejsca objętego limitem, uczestniczącemu w studiach w charekterze wolnego słuchacza może być przyznane stypendium, o którym mowa w ust. 2.

§ 6

 1. Status uczestników dziennych studiów doktoranckich oraz uprawnienia socjalne i w zakresie opieki zdrowotnej uczestników i ich rodzin określa § 10 ust.  1 i 3 powołanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika zapewnia realizację tych uprawnień w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

§ 7

 1. Postępy uczestników studiów doktoranckich w zakresie realizacji obowiązków objętych programem tych studiów podlegają ocenie, dokonywanej w terminach i w sposób określony programem i regulaminem studiów, uchwalanym przez odpowiednie rady wydziału (rady naukowe).
 2. Uczestnikom, którzy wykazują opóźnienia w realizacji zadań programowych może być udzielone upomnienie ze wskazaniem terminu i sposobu uzupełnienia tych opóźnień.
 3. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykazuje postępów w pracy naukowej, a zwłaszcza nie zalicza egzaminów przewidzianych programem studiów, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej lub nie złoży pracy doktorskiej w terminie określonym w § 3 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, podlega skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
 4. Zgodnie z § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej uczestnik dziennych studiów doktoranckich skreślony z listy uczestników tych studiów w trybie określonym w § 12 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, jest zobowiązany do zwrotu w całości lub w części kwoty pobranego stypendium.

§ 8

 1. Zaoczne i eksternistyczne studia doktoranckie są odpłatne według stawek określonych zarządzeniem Rektora.
 2. Liczba uczestników takich studiów może być limitowana, a ich kwalifikacje podlegać ocenie w trybie ustalonym przez radę wydziału, w którym studia te zostały utworzone.
 3. Zarządzenie Rektora o utworzeniu zaocznych studiów doktoranckich może być związane z umową o współpracy, zawartą pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a szkołą wyższą lub inną instytucją kierującą swoich pracowników na te studia.
 4. Inicjatorem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 może być wydział, który posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie odpowiadającym potrzebom partnera umowy.
 5. Zakres świadczeń przysługujących pracownikom przyjętym na zaoczne studia doktoranckie określa umowa zawarta pomiędzy pracownikiem, a ich macierzystym zakładem pracy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

11

ZARZĄDZENIE Nr 11

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 kwietnia 1997 r.

w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn.zmianami) oraz art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W UMK obowiązuje przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne.

§ 2

 1. Badaniom wstępnym podlegają:
  1. kandydaci do pracy,
  2. pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy:
   1. młodociani,
   2. pozostali pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występują w większym stopniu niż na stanowisku zajmowanym dotychczas przez tego pracownika.
 2. Wypełnione skierowanie na badanie wstępne wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 wydaje kierownik jednostki organizacyjnej (dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry, zakładu itp. lub działu) lub upoważniona przez niego osoba potwierdzając powyższy fakt swoim podpisem.
 3. Orzeczenie zawierające stwierdzenie braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy jest warunkiem zatrudnienia lub przeniesienia.
 4. Przechowywanie orzeczeń lub innej dokumentacji należy do jednostki organizacyjnej, która kierowała na badania wstępne, a kserokopie orzeczeń przechowuje się w aktach osobowych w Dziale Spraw Pracowniczych.

§ 3

 1. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.
 2. Harmonogram przeprowadzania badań okresowych ustala kierownik APL w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych UMK.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba informuje podległych im pracowników o terminach przeprowadzenia badań oraz wręcza im wypełniane i podpisane skierowania wg załączonego wzoru - załącznik nr 2.
 4. Pracownicy zobowiązani są zgłaszać się na badania okresowe w wyznaczonych terminach.
 5. Pracownika, który w wyznaczonym terminie nie przedstawił zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, kierownik jednostki organizacyjnej UMK nie dopuszcza do pracy do czasu przedstawienia takiego zaświadczenia.
 6. Okres, przez który pracownik nie wykonywał pracy z powodu nieprzedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako czas nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej.

§ 4

 1. Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy:
  1. bez względu na rodzaj wykonywanej pracy - po chorobie trwającej ponad trzydzieści dni,
  2. narażeni na działanie promieniowania jonizującego - w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Pracownik powinien zgłaszać się na badania kontrolne:
  1. w ostatnim dniu czasowej niezdolności do pracy,
  2. w okresach określonych odrębnymi przepisami.
  3. Badaniom kontrolnym podlegają również wszyscy uczestnicy wypraw naukowych.
  4. Uczestnicy wypraw, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są na co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem zgłosić się na badania kontrolne, a wyniki tych badań przedstawić niezwłocznie kierownikowi wyprawy. Badania te winny uwzględniać przewidywany charakter pracy i zajęć oraz związane z tym obciążenia organizmu.
  5. Organizator - kierownik wyprawy jest zobowiązany przy ustalaniu składu personalnego brać pod uwagę wyniki badań oraz zalecenia lekarza.

§ 5

Kontrolę przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich sprawuje Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 27 Rektora UMK z dnia 25 października 1993 r. (B.Pr. Nr 1 z 1993 r., poz. 11) i Zarządzenie Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 lutego 1996 r. (B.Pr. Nr 2 z 1996 r., poz. 12).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 


Teksty załączników nr 1 i 2 rozesłano zainteresowanym jednostkom. Ponadto informuje się, że wyżej wymienione załączniki znajdują się w Inspektoracie BHP i PPOŻ.

 

12

ZARZĄDZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 kwietnia 1997 r.

w sprawie ustalenia wzorów decyzji dziekańskich o skreśleniu z listy studentów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 148 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami )

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Decyzje w sprawie skreśleń z listy studentów należy wydawać na formularzach, których wzory są określone w załącznikach nr 1 i 2.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1maja 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 


Teksty załączników nr 1 i 2 rozesłano zainteresowanym jednostkom. Ponadto informuje się, że wyżej wymienione załączniki znajdują się w Dziale Dydaktyki.

 

13

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 maja 1997 r.

w sprawie zasad przyznawania kierowcom dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków.

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi ( Dz.U. Nr 79, poz. 373 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych , w uzasadnionych przypadkach mogą być w czasie ich pracy powierzone czynności dodatkowe, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków.
 2. Dotyczy to szczególnie tych przypadków, w których powierzenie kierowcom dodatkowych czynności eliminuje potrzebę zatrudnienia innych osób do ich wykonania oraz powoduje lepsze wykorzystanie czasu pracy kierowców.

§ 2

Za powierzone dodatkowe czynności, o których mowa w §  1 może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej dodatkiem w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 60 % minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania , określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3

Czynności dodatkowe mogą być powierzone kierowcom za ich zgodą, po uprzednim przeszkoleniu oraz pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy.

§ 4

Powierzenie kierowcom wykonywania czynności dodatkowych, mających najczęściej charakter czynności spedycyjnych powinno nastąpić w formie umowy o pracę dodatkową, określającej wszystkie powierzone czynności oraz ustalającej wysokość dodatku za ich wykonywanie.

§ 5

 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 2, określoną w wysokości dziennej stawki tego dodatku ustala Dyrektor Administracyjny na wniosek Kierownika Działu Zaopatrzenia i Transportu, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych przez kierowcą dodatkowych czynności, ich zakres i odpowiedzialność z nich wynikającą.
 2. Miesięczna wysokość dodatku nie może przekroczyć wysokości określonej w § 2.
 3. Dodatki płatne są miesięcznie razem z wypłatą wynagrodzenia podstawowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

14

ZARZĄDZENIE Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 maja 1997 r.

o powołaniu Komisji Przetargowej dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy gmachu Wydziału Prawa i Administracji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 , z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz.509, Nr 121, poz.591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz.34, Nr 24, poz. 110)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
  1. przewodniczący komisji: zastępca Dyrektora Administracyjnego d/s Technicznych - mgr Jan KACHNIARZ,
  2. członkowie komisji:
   1. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Grzegorz GOŹDZIEWICZ,
   2. przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Wojciech SZWAJDLER,
   3. kierownik Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji - mgr Waldemar RUJNER,
  3. sekretarz komisji - mgr Krystyna FORDOŃSKA.

 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest rozpatrywanie spraw związanych z realizacją inwestycji dotyczącej budowy gmachu Wydziału Prawa i Administracji, a w szczególności dokonanie wyboru:
  1. inwestora zastępczego,
  2. wykonawcy - w porozumieniu z przedstawicielem inwestora zastępczego.

§ 2

Przewodniczący Komisji Przetargowej organizuje pracę komisji, ustala harmonogram jej działania i na bieżąco informuje Prorektora d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni o wynikach prac komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

15

ZARZĄDZENIE Nr 15

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 maja 1997 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie marketingowej strategii działania różnych podmiotów gospodarczych, powołuje się od roku akademickiego 1997/1998 Podyplomowe Studium Marketingu, zwane dalej studium", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów ekonomicznych.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczestnikami mogą być absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadają odpowiednią wiedzę praktyczną i są przygotowani w stopniu niezbędnym do uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

16

ZARZĄDZENIE Nr 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16maja 1997 r.

w sprawie przekształcenia “Zakładu Geologii” na “Zakład Geologii i Hydrogeologii”
w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi przekształca się Zakład Geologii w Zakład Geologii i Hydrogeologii, zwany dalej “zakładem”.
 2. Dotychczasowe zadania poszerza się o: prowadzenie badań w zakresie:
  1. rozpoznawania i ocen zasobów wód podziemnych,
  2. prognoz zmian stanów i jakości wód w sąsiedztwie ujęć,
  3. oddziaływania obiektów przemysłowych, rolnictwa i terenów zurbanizowanych na zasoby wód podziemnych,
  4. modelowania przepływu wód i migracji zanieczyszczeń w ośrodkach skalnych,
  5. geologii czwartorzędu i geologii środowiskowej przede wszystkim na obszarze Kujaw i Pomorza.

§ 2

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, zmienia się nazwę Zakładu Geologii na Zakład Geologii i Hydrogeologii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

17

ZARZĄDZENIE Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 25 kwietnia 1997 r.

w sprawie utworzenia “Samodzielnej Sekcji d/s Współpracy z Regionem”.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się sekcję o nazwie “Samodzielna Sekcja d/s Współpracy z Regionem” zwaną dalej “Sekcją”, jako samodzielną jednostkę administracji uczelnianej bezpośrednio podporządkowaną służbowo Dyrektorowi Administracyjnemu.
 2. Niezależnie od podporządkowania, o którym mowa w ust. 1, Sekcja jest podporządkowana funkcjonalnie Rektorowi (Prorektorowi) w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność bezpośrednio związaną z realizacją zadań i kompetencji Rektora (Prorektora).

§ 2

 1. Sekcja składa się ze stanowisk pracy.
 2. Rektor (Porektor) w porozumieniu z Kierownikiem Sekcji określi jej zadania i skład osobowy.
 3. Dyrektor Administracyjny przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

§ 3

W załączniku nr 35 do Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego z dnia 31 października 1995 r. w sprawie schematu organizacyjnego administarcji uczelnianej dopisuje się nazwę “Samodzielna Sekcja d/s Współpracy z Regionem”.

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 1 maja 1997 r.

 

Dyrektor Administracyjny

Dr Stefan Nielek

 

Z a t w i e r d z a m:

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

18

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 4/96-1/97

za okres od 1 października 1996 r. do 31 marca 1997 r.

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie do 31 marca 1997 r.

 

BUDOWLANE PRAWO:

 1. Ustawa z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 146, poz. 680), która weszła w życie z dniem 28 grudnia 1996 r.

C Ł A:

 1. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. (Dz.U. Nr 23, poz. 117), która wejdzie wżycie z dniem 1 lipca 1997 r., z wyjątkiem 44 artykułów wymienionych w art. 298, które wejdą w życie z dniem 12 kwietnia 1997 r. oraz art. 137-144, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

EMERYTURY I RENTY:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 636), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

FINANSE:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 151, poz. 713), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Pracy (M.P. Nr 84, poz. 752).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35), z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1997 r. Zmiana tego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.U. Nr 14 z 1997 r. Nr 78, która ma zastosowanie również od dnia 1 stycznia 1997 r.

P Ł A C E:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. Nr 64, poz. 594).
 2. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (M.P. Nr 84, poz. 747), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 2, poz. 15), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 1997 r.

DODATKI:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 137, poz. 638), które weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 137, poz. 639), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U. Nr 137, poz. 640), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r.
 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 16, poz. 89).

PRACA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz.U. Nr 123, poz. 577), które weszło w życie z dniem 22 października 1996 r. z mocą od 1 września 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 147, poz. 686), która weszła wżycie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 147, poz. 687), która weszła wżycie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 1997 r.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 1. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 1996 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania rocznych danych statystycznych za rok 1996r. (M.P. Nr 69, poz. 649), które weszło w życie z dniem 7 grudnia 1996 r. oraz zarządzenie z tej samej daty w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1997 (M.P. Nr 70, poz. 653).

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

 1. Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową (M.P. Nr 85, poz. 756), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

STUDIA I STUDENCI:

 1. Uchwała Nr 289/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 1996 r. wsprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla kierunku pedagogika specjalna (Dz.Urz. MEN Nr 6, poz. 30).

 2. Uchwała Nr 290/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla kierunków ekonomicznych (Dz.Urz. MEN, Nr 6, poz. 31).
 3. Uchwała Nr 343/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1996 r. zmieniająca uchwałę z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz.Urz. MEN, Nr 7, poz. 39).

UBEZPIECZENIA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 20, poz. 107), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 1997 r., z wyłączeniem § 1 pkt. 16, który obowiązuje z mocą od 1 stycznia 1997 r.

WYPADKI PRZY PRACY:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (M.P. Nr 83, poz. 730).

R Ó Ż N E:

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 646), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 127, poz. 593), która weszła w życie z dniem 29 grudnia 1996 r.
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67), które weszło w życie z dniem 1 marca 1997 r.
  Zmiana tego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.U. Nr 18, poz. 102 i obowiązuje od dnia 15 marca 1997 r.

 

OPRACOWAŁ:
Radca Prawny
adw. Janusz Mikołajewski