Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 28 lutego 1997 r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

1 - z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie zmiany Statutu UMK                                                

UCHWŁA KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

2 - Nr 18 z dnia 29 stycznia 1997 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Prorektora d/s Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1996-1999

ZARZĄDZENIA REKTORA:

3 - Nr 1 z dnia 27 stycznia 1997 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15 Rektora UMK z dnia 9 maja 1995 r. w sprawie terminów wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu oraz w Regulaminie Pracy UMK rozdział VIII "Wynagrodzenia za pracę"
4 - Nr 2 z dnia 28 stycznia w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: Katedry Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej oraz Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym
5 - Nr 3 z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie przekształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Katedry Praw Człowieka w Katedrę Praw Człowieka i Prawa Europejskiego
6 - Nr 4 z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia "Pracowni Filozofii Nauki i Filozofii Języka" w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
7 - Nr 5 z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997
8 - Nr 6 z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych obrony cywilnej

KOMUNIKAT REKTORA:

9 - z dnia 17 lutego 1997 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie - pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1996 r.


 

1

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 stycznia 1997 r.

w sprawie zmiany Statutu UMK.

Na podstawie art. 11 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (zmienionym w dniach: 21 grudnia 1993 r., 20 grudnia 1994 r., 26 marca 1996 r., 30 kwietnia 1996 r. oraz 29 października 1996 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Katedra jest jednostką wydziałową, jeżeli przepis Statutu nie stanowi inaczej".
 2. Do § 12 dodaje się następujące ustępy w brzmieniu:
  "3. W ramach centrum, o których mowa w ust. 1 mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, zespoły badawcze i dydaktyczne, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, biblioteki, jednostki administracyjne oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze.
  4. Do tworzenia jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 stosuje się odpowiednie przepisy Statutu".
 3. § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów wymienione w § 7 ust. 3 Statutu tworzy, przekształca i znosi rektor w drodze zarządzenia wydanego na wniosek dziekana zgłoszony za zgodą rady wydziału. Zarządzenia rektora dotyczące tworzenia, przekształcenia i znoszenia instytutów, centrów lub katedr podlegają zatwierdzeniu przez senat",
 4. § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Czas trwania mandatu studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu wynosi trzy lata".
 5. Dodaje się do § 57 kolejny ustęp 3 1 w brzmieniu:
  "Jeżeli mandat przedstawieciela studentów wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych Uniwerystetu, przeprowadza się wybory uzupełniające".
 6. Skreśla się dotychczasowy zapis ust. 6 w § 84.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 1997 r., przy czym zmiany określone w punktach 4 i 5 obowiązują członków organów kolegialnych, których kadencja rozpoczęła się 1 września 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

2

UCHWAŁA Nr 18

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 2 grudnia 1996 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru Prorektora d/s Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
do końca kadencji 1996-1999.

Na podstawie § 54 REGULAMINU WYBORCZEGO ORGANÓW UNIWERSYTETU

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza prawidłowość przeprowadzonego wyboru prorektora, w wyniku którego:

Prorektorem d/s Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1996 - 1999

został wybrany dr hab. Wojciech Popławski,

uzyskując wymaganą większość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 29 stycznia 1997 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

3

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 stycznia 1997 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15 Rektora UMK z dnia 9 maja 1995 r. w sprawie terminów wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu oraz w Regulaminie Pracy UMK rozdział VIII “Wynagrodzenia za pracę”.

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami i art. 86 Kodeksu Pracy)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 15 Rektora UMK z dnia 9 maja 1995 r. w § 1 skreśla się ust. 1 i ust. 2, wprowadzając następującą nową treść:

“ust. 1 Termin wypłat wynagrodzeń osobowych wraz w wypłatami z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla nauczycieli akademickich i bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników informacji naukowej, którzy otrzymują wypłaty z góry, ustala się na szósty dzień każdego miesiąca.

ust. 2 Pierwsza wypłata w terminie określonym w ust. 1 nastąpi w dniu 6 marca 1997 r. i będzie dotyczyć wynagrodzeń za marzec.”

§ 2

W Regulaminie Pracy UMK obowiązującym od 15 lutego 1996 r. w rozdziale VIII skreśla się w § 62 ust. 2 wprowadzając następującą nową treść:

“ust. 2 Termin wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich, bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, którzy otrzymują wypłaty z góry, ustala się na szósty dzień każdego miesiąca.”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

4

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 stycznia 1997 r.

w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: Katedry Polityki Agrarnej
i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej oraz Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienia się nazwę Katedry Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej na "Katedrę Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem".

§ 2

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienia się nazwę Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym na "Katedrę Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi".

§ 3

W Zarządzeniu Nr 9 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Dydaktycznego Laboratorium Mikrokomputerowego oraz zmiany nazwy Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Produkcji Żywnościowej - anuluje się § 3 oraz w Zarządzeniu Nr 17 Rektora UMK z dnia 27 października 1992 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym oraz nazwy Katedry Ekonomiki Inwestycji i Budownictwa - anuluje się § 2.

§ 4

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 sierpnia 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienia się nazwę Katedry Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej na "Katedrę Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem" oraz nazwę Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym na "Katedrę Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

5

ZARZĄDZENIE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 stycznia 1997 r.

w sprawie przekształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Katedry Praw Człowieka
w Katedrę Praw Człowieka i Prawa Europejskiego.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Prawa i Administracji przekształca się Katedrę Praw Człowieka w Katedrę Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, zwaną dalej "katedrą".
 2. Dotychczasowe zadania katedry poszerza się o:
  1. badanie i nauczanie prawa tworzonego przez europejskie organizacje międzynarodowe,
  2. badanie stosunków między normami prawa europejskiego tworzonego przez różne podmioty prawne w kontekście powstania jednolitego prawa europejskiego.

§ 2

W Zarządzeniu Nr 14 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu, § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego".

§ 3

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 11 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 17 lipca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji zmienia się nazwę Katedry Praw Człowieka na "Katedrę Praw Człowieka i Prawa Europejskiego".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

6

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 3 lutego 1997 r.

w sprawie utworzenia "Pracowni Filozofii Nauki i Filozofii Języka" w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się "Pracownię Filozofii Nauki i Filozofii Języka" - zwaną dalej "pracownią" jako jednostkę organizacyjną Instytutu Filozofii na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

Zadaniem pracowni jest prowadzenie badań w zakresie filozofii nauki, filozofii języka i semiotyki.

§ 3

Dyrektor Instytutu Filozofii przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego z dnia 15 listopada 1995 r., dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego dopisuje się nazwę "Pracownia Filozofii Nauki i Filozofii Języka".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

7

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 lutego 1997 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studenci studiów dziennych, powtarzający rok lub semestr z powodu niezadawalających wyników w nauce więcej niż jeden raz w trakcie studiów, wnoszą - za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem - następujące opłaty za zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997:
1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 800 zł
2) Wydział Chemii760 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii 800 zł
4) Wydział Humanistyczny 450 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki 630 zł
6) Wydział Nauk Historycznych 540 zł
    z wyjatkiem:
    a\ archeologia 700 zł

7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 600 zł

8) Wydział Prawa i Administracji

500 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych 940 zł

§ 2

Studenci studiów zaocznych i eksternistycznych wnoszą w semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997 następujące opłaty:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 800 zł
2) Wydział Chemii 750 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii 700 zł
4) Wydział Humanistyczny 550 zł
    z wyjątkiem:
    a/ filologia angielska 1.150 zł
    b/ Zaoczne Studium Pedagogiki 670 zł
    c/ studia eksternistyczne:
       - filologii angielskiej 300 zł
       - filologii germańskiej 300 zł
       - filologii romańskiej 200 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki 630 zł
   z wyjątkiem:
    a/ studiów eksternistycznych

wysokość każdorazowo
ustala dziekan

6) Wydział Nauk Historycznych 540 zł
    z wyjątkiem:
    a/ bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna 620 zł

    b/ historia - specjalność nauczycielska i archiwistyczna 550 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
    (dla studentów I i II stopnia)
1.000 zł

8) Wydział Prawa i Administracji
   Obowiązuje opłata roczna /płatna w dwóch ratach/ ustalona
   Zarządzeniem Rektora Nr 13 z dnia 31.05.1996 r. /B.Pr Nr 5 z 1996r./
   w następujących wysokościach:
    a) dla studentów I,II,III,IV roku studiów prawa 1. 600 zł
    b) dla studentów I,II,III,IV roku studiów administracji 1. 400 zł
    c) dla studentów V roku studiów prawa i administracji 1. 000 zł
    Zgodnie z Zarządzeniem, termin płatności II raty
    upływa z ostatnim dniem lutego 1997 r.
9) Wydział Sztuk Pięknych 710 zł

§ 3

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia podyplomowe, reguluje § 1 Zarządzenia Rektora Nr 6 UMK z dnia 10 marca 1993 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 1997 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

8

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 lutego 1997 r.

w sprawie: inwentaryzacji składników majątkowych obrony cywilnej.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/ OC / 97 Szefa Obrony Cywilnej - Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 1997 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej

z a r z ą d z a m:

 1. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
  • przewodniczący: płk rez. mgr Kazimierz Jabłoński,
  • członkowie: ppłk rez. mgr Janusz Kosma, mjr rez. mgr inż. Andrzej Wacławczyk
 2. Komisja Inwentaryzacyjna w terminie do 15 lutego 1997 r. przeprowadzi inwentaryzację składników majątkowych obrony cywilnej i przedstawi mi do zatwierdzenia odnośny protokół.
 3. Komisja Inwentaryzacyjna winna w swojej pracy kierować się postanowieniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 2 / OC / 97 r. Szefa Obrony Cywilnej - Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 1997 r. i "Instrukcji o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej" - sygn. IOCK 136 / 86 oraz ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  9

  KOMUNIKAT

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 17 lutego 1997 r.

  o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie - pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1996 r.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy:

   profesora nauk biologicznych - prof. dr hab. Mirosławie Ceynowa-Giełdon z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska
   profesora nauk biologicznych - prof. dr hab. Jadwidze Gniot-Szulżyckiej z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska
   profesora nauk chemicznych - prof. dr hab. Antoniemu Grodzickiemu z Wydziału Chemii

   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Piotrowi Hü bnerowi z Instytutu Socjologii
   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Januszowi Kryszakowi z Instytutu Filologii Polskiej
   profesora nauk fizycznych - prof. dr hab. Hannie Męczyńskiej z Instytutu Fizyki
   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Zenonowi Hubertowi Nowakowi z Instytutu Historii i Archiwistyki
   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Jerzemu Serczykowi z Instytutu Historii i Archiwistyki
   profesora nauk ekonomicznych - prof. dr h
   ab. Eulalii Skawińskiej z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
   profesora nauk technicznych - prof. dr hab. inż. Janowi Tajchmanowi z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
   profesora nauk biologicznych - prof. dr hab. Andrzejowi Tretynowi z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska
   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Eugenii Wesołowskiej z Instytutu Pedagogiki
   profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Elżbiecie Zawackiej

    

  2. Minister Edukacji Narodowej mianował na stanowiska profesora zwyczajnego:

   prof. dr Marię Roznerską - z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
   prof. dr hab. Romana Schulza - z Instytutu Pedagogiki
   prof. art. rzeźb. Macieja Szańkowskiego - z Instytutu Artystyczno - Pedagogicznego
   prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego - z Wydziału Chemii
   prof. dr hab. Edwarda Wiśniewskiego - z Instytutu Geografii
   prof. dr hab. Zbigniewa Wojtczaka - z Wydziału Chemii
   prof. dr hab. Andrzeja Woszczyka - z Instytutu Astronomii

    

  3. Rektor mianował na stanowiska profesora nadzwyczajnego:

   dr hab. Mariana Arszyńskiego - z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
   ks. dr hab. Jerzego Bagrowicza - z Instytutu Pedagogiki
   art. mal. Andrzeja Guttfelda - z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
   dr hab. Ryszarda Jadczaka - z Instytutu Filozofii
   dr hab. Piotra Malinowskiego - z Wydziału Chemii
   dr hab. Mariusza Mielczarka - z Instytutu Archeologii i Etnologii
   dr hab. Cezarego Mika - z Wydziału Prawa i Administracji
   dr hab. Ewę Owczarz - z Instytutu Filologii Polskiej
   dr hab. Józefa Poklewskiego-Koziełł - z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
   dr hab. Waldemara Rezmera - z Instytutu Historii i Archiwistyki
   dr hab. Bronisława Siemienieckiego - z Instytutu Pedagogiki
   dr hab. Janusza Skuczyńskiego - z Instytutu Filologii Polskiej
   dr hab. Ryszarda Sudzińskiego - z Instytutu Historii i Archiwistyki
   dr hab. Ryszarda Wiśniewskiego - z Instytutu Filozofii
   dr hab. Witolda Wojdyło - z Instytutu Pedagogiki
   dr hab. Bronisławę Woźniczkę-Paruzel - z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
   dr hab. Urszulę Żegleń - z Instytutu Filozofii

  4. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

   dr Adam Barcikowski - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
   dr Teresa Borawska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
   dr Maria Jakitowicz - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instutyt Filologii Polskiej)
   dr Włodzimierz Jaskólski - z dziedziny nauk fiz
   ycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
   dr Leszek Kuk - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
   dr Andrzej Maciejewski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie astronomii (Instytut Astronomii)
   dr Andrzej Nienartowicz - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
   dr Lech Nieżurawski - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
   dr Krzysztof Obremski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instutyt Filologii Polskiej)
   dr Maria Poksińska - z dziedziny nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
   dr Wojciech Popławski - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
   dr Andrzej Radzimiński - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
   dr Leszek Słomiński - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki(Wydział Matematyki i Informatyki)
   dr Jerzy Smulski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instutyt Filologii Polskiej)
   dr Czesław Sobków - z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
   dr Andrzej Szahaj - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)
   dr Tadeusz Wasilewski - z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
   dr Ryszard Wiśniewski - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
   dr Tomasz Załuski - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
   dr Jolanta Żelazna - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)

  5. Stopień naukowy doktora /przewód kwalifikacyjny I-go stopnia/ uzyskali:

   mgr Elżbieta Alabrudzińska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
   mgr Róża Banaśkiewicz-Bazińska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie psychologii(Instytut Pedagogiki)
   mgr Marek Basiul - przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie grafiki (Instytut Artystyczno - Pedagogiczny)
   mgr Andrzej Bokiniec - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii (Instytut Archeologii i Etnologii)
   mgr Krzysztof Ćwikliński - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instutyt Filologii Polskiej)
   mgr Dariusz Dziczek - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
   mgr Andrzej Hałasiewicz - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Instytut Socjologii)
   mgr Stanisław Kasjan - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki(Wydział Matematyki i Informatyki)
   mgr Barbara Klunder - z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki(Wydział Matematyki i Informatyki)
   mgr Marzanna Kurzawa - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
   mgr Iwona Łakomska - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
   mgr Lucyna Matuszak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
   mgr Jarosław Meller - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Katedra Metod Komputerowych)
   mgr Joanna Mietła - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa(Instytut Filologii Słowiańskiej)
   mgr Krzysztof Rochowicz - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie astronomii (Instytutu Astronomii)
   mgr Sławomira Sadowska - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
   mgr Dariusz Sokołowski - z dziedziny nauk o Ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
   mgr Anna Supruniuk - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Biblioteka Uniwersytecka)
   mgr Jacek Szubiakowski - z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
   mgr Tomasz Waszak - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Katedra Filologii Germańskiej)
   mgr Kazimierz Wieczorkowski - z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość)
   mgr Jerzy Włoch - z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
   mgr Elżbieta Żbikowska - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
   mgr Janusz Żbikowski - z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)

   

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski