Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 30 grudnia 1996 r.     Nr 10


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

92 - z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 1997/1998 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 1997/1998 - 1999/2000

ZARZĄDZENIA REKTORA:

93 - Nr 37 z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad ekonomiczno-finansowych oraz rozliczeń i sprawozdawczości w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
94 - Nr 38 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie przekształcenia dziennych dwustopniowych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w jednolite studia magisterskie
95 - Nr 39 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97
96 - Nr 40 z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie przekształcenia dziennych jednolitych studiów magisterskich w dwustopniowe studia dzienne na kierunku chemia na Wydziale Chemii

PISMA OKÓLNE REKTORA:

97 - Nr 7 z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich i Hotelach Asystenckich UMK
98 - Nr 8 z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich pracowników naukowo-dydaktycznych UMK
99 - Nr 9 z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich
100 - Nr 10 z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich

OBWIESZCZENIE REKTORA:

101 - z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie sprostowania błędu                                                    

 

92

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 1997/1998 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 1997/1998-1999/2000.

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1997/1998, zawarte w załączniku nr 1.
 2. Określa się zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad centralnych, wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 1997/1998 - 1999/2000 zawarte w załącznikach nr 2 i nr 3.
 3. Treść załączników jest podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutacje na studia - natomiast nie będzie opublikowana w Biuletynie Prawnym ze względu na dużą objętość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

93

ZARZĄDZENIE Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia ogólnych zasad ekonomiczno-finansowych oraz rozliczeń i sprawozdawczości w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z późn. zmianami), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wprowadzam, jako obowiązujące od 1996 r. “Ogólne zasady systemu ekonomiczno-finansowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Piwnicach oraz rozliczeń i sprawozdawczości na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, zwane dalej “zasadami”.

Szczegółowe zasady zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Rektora UMK
z dnia 2.12.1996 r.

Ogólne zasady systemu ekonomiczno-finansowego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Piwnicach oraz rozliczeń i sprawozdawczości na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

§ 1

 1. Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK z siedzibą w Piwnicach zwanego dalej RZD jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostka Uniwersytetu działającą na zasadach rozrachunku wewnętrznego, nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. W skład RZD wchodzą Zakłady w Piwnicach i Koniczynce.

§ 2

RZD prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i leśnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.Ust. Nr 65, poz. 385 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem RM z dnia 27 sierpnia 1991 w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.Ust. Nr 84, poz. 380 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 3

Koszty RZD pokrywane są z uzyskiwanych dochodów.

§ 4

 1. RZD sporządza roczny plan gospodarczo-finansowy, w którym uwzględnia zadania określone przez Uniwersytet w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej w ramach przyznanych środków.
 2. RZD przedstawia rektorowi roczne i wieloletnie plany gospodarczo-finansowe oraz sprawozdania z ich realizacji.

§ 5

Działalność RZD podlega opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zakład nie ponosi opłat z tytułu użytkowania wieczystego z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 6

Świadczenia na potrzeby własne Uniwersytetu RZD rozlicza po koszcie własnym na podstawie wystawianych faktur za okresy miesięczne do dnia 7 następnego miesiąca.

§ 7

RZD może realizować inwestycje nie przekraczające wartość ustaloną w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.1.1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.Ust. Nr 7, poz. 34 wraz z poźniejszymi zmianami). Inwestycje przekraczające powyższą wartość mogą być realizowane po uzyskaniu zgody rektora.

§ 8

 1. Dyrektor RZD kieruje gospodarką Zakładu oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Zakładu w zakresie zwykłego zarządu.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 dyrektor reprezentuje zakład na zewnątrz.

§ 9

Zbycie przez RZD składników mienia, przyjęcie darowizny, spadku, przystąpienie do spółki lub innej organizacji gospodarczej wymaga zgody rektora.

§ 10

Osiągnięty zysk RZD może przeznaczyc na: - fundusz dla załogi
- fundusz zasadniczy.

§ 11

 1. Ewidencję kosztów RZD prowadzi w układzie rodzajowym w zespole “4” planu kont.
 2. Sprawozdanie “Rachunek zysków i strat” należy sporządzać wg wariantu porównawczego stanowiącego załącznik do ustawy o rachunkowości (Dz.Ust. Nr 121, poz. 591 z 1994 r.).
 3. Rozliczenia finansowe RZD z tyt. wzajemnych należności i zobowiązań z UMK należy ewidencjonować na koncie “245” “Rozrachunki wewnątrznobranżowe”.

§ 12

RZD winien opracować zakładowy plan kont w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.Ust. Nr 121, poz. 531 z 1994 r.).

§ 13

RZD zobowiązany jest składać do Kwestury następujące sprawozdania:

 1. sprawozdanie finansowe F-01/S za okres I półrocza w terminie do dnia 20 lipca
 2. sprawozdanie roczne:
  1. Sprawozdanie F-01/S
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat
  4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  5. Informację dodatkową
  6. Sprawozdanie opisowe z działalności jednostki w terminie do 25 lutego następnego roku.
 3. Sprawozdanie kwartalne Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - do 6 dnia następnego miesiąca po kwartale.

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 r.

 

94

ZARZĄDZENIE Nr 38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1996 r.

w sprawie przekształcenia dziennych dwustopniowych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w jednolite studia magisterskie.

Na podstawie § 82 ust. 1, 3 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Od roku akademickiego 1997/98 na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przekształca się dzienne dwustopniowe studia magisterskie w jednolite pięcioletnie studia magisterskie

Rada Wydziału określi plan i program studiów.

§ 2

Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku zarządzanie i marketing przed wejściem w życie tego zarządzenia, kontynuują studia w dotychczasowym systemie (dwustopniowym).

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1996 r. i ma zastosowanie do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1997/98.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

95

ZARZĄDZENIE Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1996 r.

w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 1996/97.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Nauczycielom akademickim przeprowadzającym w roku akademickim 1996/97 egzaminy kursowe na studiach dziennych będzie wypłacana z centralnego funduszu Uniwersytetu zryczałtowana kwota w wysokości 3 PZL za każdy egzamin powyżej 50.
 2. Do liczby opłacanych egzaminów kursowych nie wlicza się egzaminów poprawkowych, komisyjnych i dyplomowych.
 3. W przypadkach, gdy liczba przepracowanych godzin dydaktycznych jest niższa od obowiązującego pensum, w pierwszej kolejności uzupełnione zostaje pensum w następujący sposób: trzy przeprowadzone egzaminy kursowe z puli egzaminów płatnych (czyli od 51 poczynając) - równają się jednej godzinie obliczeniowej.
 4. Egzaminy kursowe, przy zastosowaniu przelicznika o którym mowa w ust. 3 wykorzystane do uzupełnienia pensum nie są opłacane (pomniejszają one pulę egzaminów płatnych).

§ 2

 1. Wypłaty za egzaminy kursowe będą dokonywane na wniosek Dziekana Wydziału, zaakceptowany przez Prorektora ds. Kształcenia po zakończeniu semestru, w którym zostały przeprowadzone.
 2. Podstawę do sporządzenia wniosku stanowią protokoły egzaminacyjne, które są przechowywane na Wydziale.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 2 stycznia 1997 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

96

ZARZĄDZENIE Nr 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 16 grudnia 1996 r.

w sprawie przekształcenia dziennych jednolitych studiów magisterskich w dwustopniowe studia dzienne na kierunku chemia na Wydziale Chemii.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Chemii od roku akademickiego 1997/98 przekształca się dzienne jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku chemia w:
 1. trzyletnie dzienne studia zawodowe i
 2. dwuletnie dzienne uzupełniające studia magisterskie.

§ 2

Rada Wydziału Chemii uchwali:

 1. plan i program studiów dwustopniowych,
 2. formę ukończenia trzyletnich studiów zawodowych.

§ 3

Studenci, którzy rozpoczęli studia dzienne na kierunku chemia przed wejściem w życie tego zarządzenia, kontynuują naukę w systemie studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 1996 r. i ma zastosowanie do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1997/98.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

97

PISMO OKÓLNE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie uczestników studiów doktoranckich w Domach Studenckich i Hotelach Asystenckich UMK.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku ustalam odpłatność za miejsce w Domu Studenckim lub Hotelu Asystenckim UMK dla doktorantów w wysokości 50% pełnego kosztu.

Przy zajmowaniu całego pokoju, odpłatność za drugie miejsce wynosi 100% kosztu.

Różnicą, pomiędzy kwotą wniesioną przez doktoranta a pełną odpłatnością za miejsce obciążany będzie Dział Nauki.

PROREKTOR

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

98

PISMO OKÓLNE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich pracowników naukowo-dydaktycznych UMK.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku ustalam miesięczną odpłatność za zamieszkanie w Domach Studenckich w następującej wysokości:

 1. dla cudzoziemców zatrudnionych w UMK:
  - segment mieszkalny - 120 zł,
  - pokój 1-osobowy - 70 zł,
  - miejsce w pokoju - 35 zł,
 2. dla pozostałych pracowników UMK:
  - segment mieszkalny - 150 zł,
  - pokój 1-osobowy - 80 zł,
  - miejsce w pokoju - 40 zł,

Różnicą pomiędzy wniesioną opłatą a pełnym kosztem zajmowanego miejsca obciążany będzie:
- Dział Nauki w przypadku cudzoziemców, będących gośćmi Uniwersytetu;
- w pozostałych przypadkach - jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik.

Ustalone stawki wnoszą pracownicy UMK posiadający zgodę na zamieszkanie w Domu Studenckim nr 10 i 12 (pokoje nr 108, 208 i 209) oraz w Hotelu Asystenckim nr 1 - segment mieszkalny nr 3 i w Hotelu Asystenckim nr 2 - segment mieszkalny nr 6/7.

Pełen koszt jednego miejsca wynosi wynosi 60 zł.

PROREKTOR

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

99

PISMO OKÓLNE Nr 9

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 11 grudnia 1996 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.

Na podstawie § 15 ust. 1 Zarządzenia Nr 9 Rektora UMK z dnia 1 marca 1995 r. (B.Pr. Nr 2, poz. 13)

u s t a l a m

od dnia 1 stycznia 1997 r. miesięczną opłatę za jedno miejsce w Hotelach Asystenckich dla pracowników Uniwersytetu w wysokości 40,0 złotych.

PROREKTOR

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

100

PISMO OKÓLNE Nr 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów dziennych /Dz.U. Nr 9, poz. 32/

u s t a l a m

od dnia 1 stycznia 1997 r. opłatę miesięczną za jedno miejsce w domach studenckich dla studentów w następujących wysokościach:

 1. Dom Studenta Nr 11 - 72 zł,
 2. pozostałe Domy Studenckie - 65 zł,
 3. w pokojach "zagęszczonych" we wszystkich Domach Studenckich - 60 zł.

P ełnomocnik

Rektora d/s Studentów

Prof. dr hab. Czesław Łapicz

 

 

101

OBWIESZCZENIE

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 grudnia 1996 r.

o sprostowaniu błędu.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485)

p r o s t u j e się, następujący błąd:

w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Nr 13 z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997 (B.Pr. Nr 5 z 1996 r., poz. 45)

błędnie podano treść § 3 pkt a, dotyczącego wysokości opłaty za studia eksternistyczne na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997, gdzie zamiast kwoty “200 zł” powinno być “300 zł”.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski