Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 9 grudnia 1996 r.     Nr 9


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

79 - z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich
80 - z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum
81 - z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1996 rok
82 - z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 1996-1999

ZARZĄDZENIA REKTORA:

83 - Nr 29 z dnia 29 października 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Astronomicznego UMK na Wydziale Fizyki i Astronomii
84 - Nr 30 z dnia 1 października 1996 r. Regulamin Półsanatorium Akademickiej Przychodni Lekarskiej
85 - Nr 31 z dnia listopada 1996 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o studentach, którzy podlegają obowiązkowi odbycia czynnej służby wojskowej

86 -

Nr 32 z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

87 -

Nr 33 z dnia 18 listopada 1996 r. zmieniające: zarządzenie Nr 34 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku i zarządzenie Nr 35 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Wczasowego UMK w Rowach
88 - Nr 34 z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich
89 - Nr 35 z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie przekształcenia Studenckiej Agencji Radiowej w Uniwersytecką Rozgłośnię “Radio Sfera”
90 - Nr 36 z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK

PISMO OKÓLNE REKTORA:

91 - Nr 6 z dnia 21 listopada w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1997 roku


 

79

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 68, poz. 297)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK składa się z:

 1. honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim prowadzenia badań naukowych niezbędnych dla procesu dydaktycznego, przygotowania i wygłoszenia wykładów, bądź też udokumentowanego opracowania programu innych zajęć dydaktycznych, stanowiące do 75% wynagrodzenia zasadniczego,
 2. pozostałej części wynagrodzenia - za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną prawa autorskiego.

§ 2

Fakt prowadzenia prac dydaktycznych i związanych z nimi badań naukowych, których wyniki chronione są prawem autorskim oraz udział procentowy wynagrodzenia za te prace jest określany dla każdego pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego indywidualnie przez dziekana wydziału, bądź kierownika jednostki na początku każdego roku kalendarzowego w celu naliczania przez kwesturę UMK właściwych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji zajęć chronionych prawem autorskim określi zarządzeniem Rektor.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1996 r. z mocą obowiązującą od 1.01.1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

80

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum.

Na podstawie art. 101 i art. 102 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Wymiar rocznego pensum dydaktycznego obowiązującego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie wynosi:
  1. wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych - 210 godz.,
  2. pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach:
   1. st. wykładowców i wykładowców - 360 godz.
   2. lektorów i instruktorów - 540 godz.
 2. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia realizacji programów nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć w godzinach ponadwymiarowych. Liczba tych godzin jest ograniczona do:
  1. 1/4 obowiązującego pensum - dla pracowników naukowo-dydaktycznych;
  2. 1/2 obowiązującego pensum - dla pracowników dydaktycznych.
  Na wniosek Dziekana decyzję w sprawie przekroczenia pensum podejmuje Prorektor d/s Kształcenia.
 3. W sytuacjach szczególnych, gdy inne rozwiązania nie są możliwe, a nauczyciel akademicki zgadza się na zwiększenie pensum - co powinien potwierdzić podpisem na swojej karcie obciążeń - Prorektor d/s Kształcenia może zaakceptować wniosek Dziekana o przekroczenie pensum dydaktycznego, określone w ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 2

 1. Ostateczną liczbę planowanych i faktycznie wykonywanych godzin dydaktycznych ustala się według zasad określonych Uchwałą Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. (B.Pr. Nr 7 z 1994 r., poz. 58, oraz B.Pr. Nr 3 z 1995 r., poz. 25, B.Pr. Nr 7 z 1995 r., poz. 63)
 2. W przypadkach, gdy godziny faktycznie wykonanych zajęć dydaktycznych przekroczą obowiązujące pensum, nauczyciel akademicki otrzymuje stosowne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

§ 3

 1. Godziny ponadwymiarowe dotyczące zajęć przeprowadzonych na studiach dziennych /nieodpłatnych/ są wynagradzane z centralnych środków finansowych Uniwerystetu, według stawek ustalanych na każdy rok akademicki odpowiednim zarządzeniem Rektora.
 2. W roku akademickim 1996/97 wynoszą one:
  1. dla profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych - 20 zł/godz.,
  2. dla docentów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku adiunkta -16 zł/godz.,
  3. dla adiunktów ze stopniem doktora i starszych wykładowców - 14 zł/godz.,
  4. dla asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów - 12 zł/godz.

§ 4

 1. Godziny ponadwymiarowe dotyczące zajęć przeprowadzonych na studiach zaocznych /odpłatnych/ mogą być wynagradzane według stawek wyższych, ustalanych przez odpowiednie Rady Wydziałów, zawsze jednak wypłacane są z wydziałowych środków finansowych, uzyskiwanych z opłat wnoszonych za studia zaoczne przy zachowaniu zasad określonych w rozdz. I pkt 2 Uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. /B.Pr. Nr 7 z 1994 r., poz. 58/.
 2. Z funduszy tych mogą być również finansowane - jeżeli Rady Wydziałów tak postanowią - dopłaty do godzin ponadwymiarowych wypracowanych na studiach dziennych, w wysokościach odpowiadających różnicy między stawkami ogólnouniwersyteckimi, a wyższymi od nich /o ile takimi będą/, stawkami wydziałowymi.

§ 5

 1. Jeżeli pozwalają na to środki finansowe Uniwersytetu i wydziałów, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzone egzaminy kursowe, opiekę nad pracami dyplomowymi / magisterskimi i licencjackimi/, recenzowanie tych prac oraz udział w komisjach egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych, według następujących zasad:
  1. z centralnych środków finansowych Uniwersytetu mogą być opłacane wyłącznie egzaminy kursowe /bez poprawkowych i komisyjnych/ na studiach dziennych. Wysokość stawek i sposób ustalania odpłatności za egzaminy są ustalane na każdy rok budżetowy, odpowiednim zarządzeniem Rektora,
  2. z centralnych środków finansowych Uniwersytetu jest opłacana opieka nad pracami dyplomowymi (licencjackimi i magisterskimi) wykonanymi na studiach dziennych . Forma wypłaty ma charakter wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o ile takie powstaną w wyniku zastosowania przelicznika wymienionego w dziale I, pkt 4 Uchwały Senatu UMK z 31 maja 1994 r. /B.Pr. Nr 7 z 1994 r., poz. 58/.
   Ustala się, przelicznik różnicujący prace licencjackie i magisterskie w następujący sposób: 1 praca licencjacka = 1/2 pracy magisterskiej,
  3. ze środków finansowych wydziałów, o ile ich wielkość na to pozwoli, mogą być wypłacane wynagrodzenia za:
   1. egzaminy na studiach zaocznych,
   2. opiekę nad pracami dyplomowymi powstałymi na studiach zaocznych /odpłatnych/,
   3. opiekę nad pracami dyplomowymi powstałymi na studiach dziennych, jeżeli ich liczba przekracza 10, tzn. za opiekę od 11 pracy dyplomowej poczynając,
   4. recenzowanie wszelkich prac dyplomowych,
   5. udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe.
 2. Zasady wypłacania i wysokości stawek określają Rady Wydziałów w ramach swoich kompetencji.

§ 6

Wypłaty, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 pkt 3 mogą być dokonywane tylko pod następującymi warunkami:
 1. Wydział dysponuje wystarczającymi własnymi środkami finansowymi pochodzącymi z udziału w kwotach pozyskiwanych z tytułu czesnego za prowadzone na wydziale odpłatne formy studiów;
 2. Fundusze przeznaczone na wypłaty, w wysokości uwzględniającej ZUS i inne obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń, są ujęte w preliminarzu wydatkowania własnych środków finansowych wydziału. Preliminarz, o którym mowa uchwala na dany rok akademicki Rada Wydziału, nie później niż do 15 października każdego roku akademickiego. Preliminarz wymaga zatwierdzenia przez Rektora.

§ 7

Wypłaty dokonywane są:
 1. zaliczkowo co miesiąc, z zachowaniem 20% rezerwy do rozliczenia na koniec roku akademickiego po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zajęć dydaktycznych i/lub jeżeli Rady Wydziałów tak postanowią - w formie zaliczkowo wypłacanych dodatków dziekańskich,
 2. za inne czynności dydaktyczne /egzaminy, opiekę nad pracami dyplomowymi itp./ - po zakończeniu semestru, w którym dane czynności były faktycznie wykonane,
 3. wypłaty za egzaminy na studiach dziennych i wszelkie wypłaty z własnych środków
 4. finansowych wydziałów realizowane będą wyłącznie na podstawie stosownych wniosków Dziekana Wydziału po ich zaakceptowaniu przez Prorektora d/s Kształcenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1996 r. i ma zastosowanie od początku roku akademickiego 1996/1997 .

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

81

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1996 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, zgodnie z § 15 pkt 4 Rozporządzenia RM z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 z póz niejszymi zmianami)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 1.800.000,- zł wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1996 r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat wynagrodzenia w wysokości 1.800.000,- zł przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1996 r. przez Uczelnię z tytułu:
 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, za studia zaoczne, podyplomowe, organizację konfrerencji i innych opłat,
 2. finansowanie działalności statutowej.

§ 3

W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokrywa się potrzeby wynikające z tytułu:
 1. przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, otrzymanego z MEN na 1996 r. - 320.000 zł
 2. wypłat dodatków rektorskich - 700.000 zł
 3. wypłat związanych z realizacją procesu dydaktycznego w ramach odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych - 300.000 zł
 4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników wg zasad określonych w § 4 - 480.000 zł

§ 4

Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń osobowych dokona się w formie wypłaty jednorazowego dodatku rektorskiego w miesiącu grudniu w wysokości 200 zł dla osób pełnozatrudnionych, a dla niepełnozatrudnionych proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wypłata nastąpi łącznie z wynagrodzeniem za listopad 1996 r., natomiast dla nauczycieli akademickich z wynagrodzeniem za grudzień br.

§ 5

Jednorazowa podwyższona wypłata wynagrodzeń przysługuje pracownikom zatrudnionym w UMK co najmniej od 1 października 1996 r., pozostającym w stosunku pracy do końca 1996 r.i świadczącym pracę w tym okresie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

82

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 1996-1999

Na podstawie § 79 ust. 1 i ust. 3 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W wyniku dokonanych wyborów przez właściwe Rady Wydziałów, powołuje się Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich, zwaną dalej ``komisją'', jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1996-1999.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
- prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon,
- prof. dr hab. Henryk Rochnowski,

z Wydziału Chemii
- prof. dr hab. Alina Kamińska,
- prof. dr hab. Janusz Siedlewski,

z Wydziału Fizyki i Astronomii
- prof. dr hab. Andrzej Bączyński,
- prof. dr hab. Andrzej Drożyner,

z Wydziału Humanistycznego

- prof. dr hab. Piotr Hü bner,
- prof. dr hab. Józef Półturzycki,

z Wydziału Matematyki i Informatyki
- prof. dr hab. Andrzej Tyc,
- dr Bolesław Wojdyło,

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
- prof. dr hab. Piotr Jaworowski,
- dr Włodzimierz Beński,

z Wydziału Nauk Historycznych
- prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz,
- dr hab. Grażyna Gzella,

z Wydziału Prawa i Administracji
- prof. dr hab. Marian Filar,
- dr hab. Anna Gryniuk,

z Wydziału Sztuk Pięknych
- prof. dr Bogumiła Rouba,
- prof. art. mal. Mieczysław Ziomek

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.
Przewodniczącym został wybrany: prof. dr hab. Marian Filar,
a zastępcą przewodniczącego: prof. dr Bogumiła Rouba.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

83

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 grudnia 1996 r.

w sprawie utworzenia Centrum Astronomicznego UMK na Wydziale Fizyki i Astronomii

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się od 2 stycznia 1997 r. Centrum Astronomiczne UMK, zwane dalej "Centrum" jako jednostkę organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii.
 2. W skład Centrum wchodzą, jako jednostki naukowo-dydaktyczne:
  1. przekształcona z dotychczasowego Instytutu Astronomii - Katedra Astronomii i Astrofizyki,
  2. Katedra Radioastronomii oraz jako jednostki pomocnicze:
  3. Biblioteka Centrum i
  4. Dział Administracyjny Centrum.
 3. Centrum zlokalizowane jest w Piwnicach k/Torunia w dotychczasowych pomieszczeniach Obserwatorium Astronomicznego i Katedry Radioastronomii.

§ 2

 1. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie astronomii, astrofizyki i radioastronomii.
 2. W Centrum działa międzynarodowa Rada Naukowa, spełniająca rolę doradczą dla dyrektora Centrum.
 3. Radę powołuje Rektor na okres trzech lat na wniosek dyrektora Centrum.

§ 3

 1. Rektor powołuje dyrektora Centrum oraz kierowników katedr w trybie określonym w § 61 Statutu UMK.
 2. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii - w porozumieniu z dyrektorem Centrum ustali obsadę stanowisk naukowo-dydaktycznych.
 3. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu - w porozumieniu z dyrektorem Centrum zapewni obsadę stanowisk administracyjnych w Dziale Administracyjnym Centrum.

§ 4

W Załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Fizyki i Astronomii w mie
jsce Instytutu Astronomii i Katedry Radioastronomii wraz z wszystkimi jednostkami im podległymi dopisuje się “Centrum Astronomiczne UMK”, “Katedra Astronomii i Astrofizyki", “Katedra Radioastronomii”, “Biblioteka Centrum”, “Dział Administracyjny Centrum”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Zarządzenie Nr 29 Rektora UMK zostało zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 29 pażdziernika 1996 r.

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

84

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 października 1996 r.

Regulamin Półsanatorium Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

z a r z ą d z a się, co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Półsanatorium Akademickiej Przychodni Lekarskiej zwane dalej "półsanatorium" jest przeznaczone na czasowe zamieszkiwanie studentów,których stan zdrowia wymaga stałej kontroli lekarskiej i posiadających odpowiednie skierowanie uprawniające do zajmowania w nim miejsca.
 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 wydaje odpowiedni dziekanat wydziału na podstawie rozdziału dokonanego przez Komisję Lekarską, na początku każdego roku akademickiego jednak nie później niż do 30 września. Tryb i zasady przyznawania miejsc szczegółowo określa regulamin z dnia 1 kwietnia 1991 r." w sprawie przyznawania miejsc zdrowotnych w półsanatorium i domu studenckim nr 11".
 3. Od decyzji Kierownika APL przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od otrzymanej decyzji do Prorektora ds. Studentów. Decyzje Prorektora ds. Studentów są ostateczne.

§ 2

Z-ca kierownika APL d/s administracyjnych, który pełni funkcję kierownika półsanatorium zwany dalej "kierownikiem" podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania półsanatorium i w związku z tym pełni funkcje przełożonego mieszkańców w zakresie porządku, bezpieczeństwa i czystości.

§ 3

 1. Reprezentantem interesów mieszkańców i organizatorem życia społecznego na terenie półsanatorium jest rada mieszkańców, zwana dalej "radą" ,która w sprawach funkcjonowania współdziała z jego kierownikiem.
 2. Radę, w składzie trzech osób wybierają mieszkańcy półsanatorium na początku roku akademickiego do dnia 31 października.
 3. Członkowie Rady spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 4. .Kadencja Rady trwa rok akademicki.

 

II. Kwaterowanie

§ 4

 1. Kierownik jest zobowiązany zapoznać wszystkich mieszkańców przed zakwaterowaniem z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi półsanatorium.Mieszkańcy potwierdzają ten fakt podpisaniem stosownego oświadczenia.
 2. Kwaterowanemu wydaje się kartę mieszkańca.

§ 5

 1. Pokój przekazuje się mieszkańcom w należytym stanie i z odpowiednim wyposażeniem.
 2. Mieszkańcy zobowiązani są do sprawdzenia stanu przejmowanego pokoju i potwierdzenia swoim podpisem tego faktu. Stwierdzone braki podlegają uzupełnieniu, usunięciu lub naprawie przez kierownika.

§ 6

 1. Mieszkańcowi przysługuje indywidualne wyposażenie, które jest przekazywane na podstawie karty wyposażenia otrzymywanej przy zakwaterowaniu.
 2. Pobierając rzeczy stanowiące indywidualne wyposażenie, mieszkaniec powinien sprawdzić ich ilość i stan użytkowy, podpisując odpowiednie oświadczenie.

§ 7

 1. Przydzielając pokój oraz ustalając skład współmieszkańców uwzględnia się, w miarę możliwości, propozycje mieszkańców.
 2. Kierownik w porozumieniu z radą mieszkańców jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach przekwaterować mieszkańca do innego pokoju w czasie roku akademickiego.

§ 8

 1. Opłaty za miejsce w półsanatorium mieszkańcy wpłacają do dnia 15 każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
 2. Wysokość miesięcznej opłaty za miejsce ustala Prorektor ds. Studentów w porozumieniu z Samorządem Studenckim na podstawie wniosku Kwestora.
 3. Mieszkańcowi, który zalega choćby z jednomiesięczną opłatą za poprzedni rok akademicki, do czasu uregulowania zaległości nie może być przyznane miejsce w półsanatorium; jeżeli zaległości wynoszą ponad trzy miesiące - mieszkańca pozbawia się miejsca w półsanatorium.

§ 9

 1. Mieszkaniec obowiązany jest zwolnić miejsce w półsanatorium z dniem:
  1. upływu czasu, na jaki zostało przyznane,
  2. skreślenia z listy studentów,
  3. skierowania na powtarzanie semestru (roku) lub udzielenia urlopu, chyba że uzyskał zgodę na dalsze korzystanie z miejsca w półsanatorium,
  4. wydalenia z półsanatorium,
  5. zawieszenia w prawach studenta,
  6. wydalenia z Uniwersytetu.
 2. W razie nieopuszczenia półsanatorium w terminie dokonuje się usunięcia osoby na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 10

 1. Wykwaterowywany mieszkaniec jest obowiązany zdać pobrane wyposażenie indywidualne i pokój wraz z jego wyposażeniem, który powinien być pozostawiony w należytym stanie (niepogorszonym), a także uregulować należne opłaty i zabrać z pokoju swoje mienie oraz oddać kartę mieszkańca.
 2. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu przez pracownika administracji półsanatorium w obecności mieszkańca spełnienia przez niego obowiązków określonych w ust. 1. Odbioru pokoju dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym stwierdza się - oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce - w jakim stanie znajduje się pokój i jego wyposażenie.

 

III. Porządek domowy

§ 11

W półsanatorium zabrania się:

 1. zamieszkiwania bez skierowania,
 2. zachowywania utrudniającego zamieszkiwanie innym mieszkańcom,
 3. wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców,
 4. wprowadzania i trzymania zwierząt,
 5. używania w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych,
 6. samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej i gazowej,
 7. przerabiania zamków i dorabiania kluczy.

§ 12

 1. Od godziny 2200 do godziny 700 obowiązuje w półsanatorium cisza nocna.
 2. W czasie ciszy nocnej zabrania się bezwzględnie zachowywania w sposób zakłócający spokój mieszkańców.

§ 13

 1. Prawo wstępu do pokoju przysługuje kierownikowi półsanatorium, władzom rektorskim i dziekańskim lub ich przedstawicielom oraz członkom rady mieszkańców w celu okresowego sprawdzenia warunków mieszkaniowych lub kontroli przestrzegania przepisów regulaminu, które mogą być przeprowadzone w obecności mieszkańców w godzinach od 700 do 2200.
 2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy naruszają przepisy regulaminu, osoby określone w ust. 1 mają prawo wstępu do pokoju w godzinach ciszy nocnej.
 3. Osobom określonym w ust. 1 przysługuje prawo wstępu do pokoju również pod nieobecność mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

 

IV. Odwiedziny

§ 14

 1. Odwiedziny mieszkańców półsanatorium mogą odbywać się w godzinach od 1000 do 2200.
 2. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, nie mają prawa wstępu do półsanatorium.
 3. Odwiedzający obowiązany jest pozostawić w portierni legitymację studencką lub dowód tożsamości oraz podać nazwisko odwiedzanego mieszkańca półsanatorium.
 4. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad porządku domowego półsanatorium i zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców półsanatorium; za zachowanie osób odwiedzających są odpowiedzialni odwiedzani mieszkańcy pokoju.
 5. Za osoby nieprawnie przebywające w pokoju odpowiadają jego mieszkańcy.
 6. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona (recepcjonistka, strażnik ochrony mienia) może nakazać natychmiastowe opuszczenie półsanatorium osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narusza zasady porządku półsanatorium.

 

V. Uprawnienia mieszkańców

§ 15

 1. Mieszkańcy uprawnieni są do współdziałania w zarządzaniu za pośrednictwem rady mieszkańców oraz bezpośrednio przez występowanie do kierownictwa z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkiwania.
 2. Mieszkańcy mają prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń półsanatorium przeznaczonych do wspólnego użytku.
 3. Mieszkańcy mogą - za zgodą kierownika półsanatorium - dokonywać zmiany pokoju oraz zmian w wyposażeniu zajmowanego pokoju.

 

VI. Obowiązki mieszkańców

§ 16

Mieszkańcy są obowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania półsanatorium.

§ 17

Mieszkańcy zobowiązani są do poddawania się kontrolnym badaniom lekarskim na wezwanie poradni leczącej.

§ 18

Poszanowanie i ochrona mienia stanowiącego substancję i wyposażenie półsanatorium jest obowiązkiem każdego mieszkańca, który w tym zakresie powinien w szczególności:

 1. dbać o stan przydzielonego pokoju i jego wyposażenia oraz o stan urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 2. utrzymywać czystość w pokoju oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 3. przeciwdziałać niewłaściwemu działaniu w celu zapobieżenia powstawaniu szkód w mieniu i wyposażeniu półsanatorium.

§ 19

Każdy mieszkaniec obowiązany jest ponadto:

 1. zawiadomić kierownika półsanatorium o rezygnacji z zakwaterowania w półsanatorium,
 2. zakwaterować się w ciągu 7 dni od daty przydziału miejsca albo zawiadomić kierownika o późniejszym terminie zakwaterowania; brak zawiadomienia traktuje się jako rezygnację z miejsca w półsanatorium,
 3. poinformować kierownika o niekorzystaniu z miejsca przez okres dłuższy niż 15 kolejnych dni; brak informacji traktuje się jako rezygnację z dalszego korzystania z miejsca w półsanatorium,
 4. okazywać bez wezwania portierom kartę mieszkańca lub dowód tożsamości,
 5. zostawiać klucze w portierni przy każdym wyjściu z półsanatorium oraz przy wyjeździe z półsanatorium poza Toruń na okres dłuższy niż 24 godziny należy podpisać zdanie i następnie pobranie kluczy,
 6. zawiadamiać niezwłocznie kierownika półsanatorium lub portiera o każdym wypadku bądź chorobie współmieszkańca,
 7. zabezpieczyć we własnym zakresie swoje wartościowe przedmioty niezbędne do nauki i zamieszkiwania w półsanatorium,
 8. o dniu zwolnienia miejsca w półsanatorium zawiadomić kierownika półsanatorium na co najmniej 24 godziny przed terminem.
 9. pieniądze i rzeczy wartościowe należy złożyć w depozycie półsanatorium.

 

VII. Odpowiedzialność mieszkańców

§ 20

 1. Za naruszenie niniejszego regulaminu mieszkaniec ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Za rażące naruszenie regulaminu mieszkaniec może być pozbawiony miejsca w półsanatorium.
 3. W przypadku pozbawienia miejsca w półsanatorium za wyjątkowo rażące naruszenie regulaminu, odmawia się przyznania miejsca w półsanatorium w następnym roku akademickim

§ 21

 1. Za zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażenia, jak również za brak poszczególnych składników tego wyposażenia, ponosi odpowiedzialność sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy, za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy danego pokoju.
 2. Za szkodę w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku odpowiada bezpośredni sprawca.
 3. Za zaginięcie wartościowych rzeczy lub pieniądzy nie złożonych w depozycie, Uniwerystet nie ponosi odpowiedzialności.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

85

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 listopada 1996 r.

w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o studentach, którzy podlegają obowiązkowi odbycia czynnej służby wojskowej.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 256)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Zobowiązuję się dziekanów do zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień - właściwych ze względu na miejsce stałego pobytu studenta lub jego czasowego pobytu trwającego ponad dwa miesiące o:
  1. przyjęciu na studia,
  2. kontynuowaniu studiów z podaniem roku i semestru studiów,
  3. skreśleniu z listy studentów prawomocną decyzją,
  4. ukończeniu studiów.
 2. Zawiadomienia należy przesłać w terminie 7 dni od poinformowania studenta o zaistniałych faktach wymienionych w ust. 1.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać:
  1. nazwisko, imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia studenta,
  2. miejsce jego stałego pobytu (adres) lub czasowego pobytu trwającego ponad dwa miesiące,
  3. rok studiów,
  4. adres Uniwersytetu i Wydziału,
  5. miejsce i datę jego wystawienia.
 4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, na żądanie studenta wydaje się indywidualne zaświadczenie.
 5. Zaświadczenie wydaje się na oryginalnych drukach wg. załączonego wzoru.

§ 2

Zawiadomienia lub zaświadczenia podpisuje - z upoważnienia rektora - dziekan Wydziału.

§ 3

 1. Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni - w stosunku do nauczycieli akademickich oraz Dyrektor Administracyjny UMK - w stosunku do pozostałych pracowników Uniwersytetu zawiadamiają niezwłocznie, w formie pisemnej, wojskowego komendanta uzupełnień o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika posiadającego kartę mobilizacyjną.
 2. W zawiadomieniu podaje się:
  1. nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia,
  2. miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego, trwającego ponad dwa miesiące,
  3. dzień zatrudnienia lub zwolnienia,
  4. kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko,
  5. nazwę i adres zakładu pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

86

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 listopada 1996 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się legitymację uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwaną dalej "legitymacją", jako uczelniany dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktoranckich.
 2. Z posiadania legitymacji, o której mowa w ust. 1 nie wynikają żadne dodatkowe uprawnienia.
 3. Legitymacja wydawana jest na wniosek uczestnika studiów doktoranckich przez Dział Nauki, którą podpisuje Prorektor d/s Kształcenia.

§ 2

Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 1996 r. z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 1996/1997.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

87

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 listopada 1996 r.

zmieniające: zarządzenie Nr 34 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku i zarządzenie Nr 35 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Wczasowego UMK w Rowach

Na podstawie § 18 ust. 6 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 4 Regulaminu Świadczeń Socjalnych

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 34 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. (B.Pr. UMK z 1995 r. Nr 7, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Dotacja rzeczowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów remontów ośrodka oraz wyposażenia w środki trwałe znacznej wartości".
 2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Ustalając w planie świadczeń socjalnych wysokość dotacji rzeczowej, uwzględnia się zakres remontów planowanych w ośrodku określonych w uczelnianym planie remontów".
 3. § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "opracowanie projektu planu remontów ośrodka i przedkładania do zaopiniowania Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Ekonomiczno-Socjalnych",
 4. § 9 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "zapewnienie wykonania zatwierdzonego planu remontów ośrodka oraz składania sprawozdania z jego wykonania".

§ 2

W zarządzeniu Nr 35 Rektora UMK z dnia 2 listopada 1995 r. (B.Pr. UMK z 1995 r., Nr 7, poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Dotacja rzeczowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów remontów ośrodka oraz wyposażenie w środki trwałe o znacznej wartości".
 2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Ustalając w planie świadczeń socjalnych wysokość dotacji rzeczowej, uwzględnia się zakres remontów planowanych w ośrodku określonych w uczelnianym planie remontów".
 3. § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "opracowywanie projektu planu remontów ośrodka i przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu",
 4. § 10 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
  zapewnianie wykonania zatwierdzonego planu remontów ośrodka i składanie Dyrektorowi Administracyjnemu sprawozdania z jego wykonania".

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 1996 r. i dotyczy funkcjonowania oraz finansowania ośrodków w Bachotku i Rowach od 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

88

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich.

Na podstawie art. 130 i art. 131 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 65, poz. 385 z póz n. zmianami)

p o w o ł u j ę

Rzecznika Dyscyplinarnego UMK d/s Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Władysława Bojarskiego

na okres kadencji Komisji tj. na lata 1996-1999.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

89

ZARZĄDZENIE Nr 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie przekształcenia Studenckiej Agencji Radiowej w Uniwersytecką Rozgłośnię “Radio Sfera”

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509, Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110) i § 18 ust. 6 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Studencką Agencję Radiową przekształca się w Uniwersytecką Rozgłośnię “Radio Sfera”.

§ 2

 1. Uniwersytecką Rozgłośnią “Radio Sfera” kieruje redaktor naczelny.
 2. Redaktora naczelnego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu w porozumieniu z Prorektorem d/s Studentów.
 3. Redaktor naczelny:
  1. służbowo podlega Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu,
  2. funkcjonalnie podlega Prorektorowi d/s Studentów.
 4. Zasady organizacji i funkcjonowania Uniwersyteckiej Rozgłośni “Radio Sfera” określa regulamin wydany przez Rektora, na wniosek Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu w uzgodnieniu z Prorektorem d/s Studentów.

§ 3

Wyposażenie i materiały archiwalne Studenckiej Agencji Radiowej oraz pomieszczenia Studenckiego Studia Radiowego "Bielany"przekazuje się do dyspozycji Uniwersyteckiej Rozgłośni “Radio Sfera”.

§ 4

 1. Traci moc zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 26 marca 1985 r. Regulamin Studenckiej Agencji Radiowej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

90

ZARZĄDZENIE Nr 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 grudnia 1996 r.

w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK.

Na podstawie Uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 roku

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie pracowników naukowo-dydaktycznych w UMK składa się z:

 1. honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 25% uposażenia zasadniczego,
 2. honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz opracowania programów i przeprowadzenia innych zajęć dydaktycznych, stanowiącego do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
 3. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczna i organizacyjna nie objętą ochroną prawa autorskiego.

§ 2

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników dydaktycznych w UMK składa się z:

 1. honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz opracowania programów z przeprowadzenia innych zajęć dydaktycznych, stanowiącego do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
 2. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną prawa autorskiego.

§ 3

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zamierzający korzystać z ochrony prawa autorskiego przy potrącaniu zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązani są złożyć w terminie do 30 czerwca każdego roku oświadczenia o tym, jaka część ich pracy wykonanej w I półroczu powinna być objęta ochroną prawa autorskiego, a do 15 stycznia następnego roku oświadczenie za okres II półrocza.
 2. Oświadczenia takie, po potwierdzeniu przez dziekana bądź kierownika innej samodzielnej jednostki, powinny być składane w Dziale Płac UMK.
 3. W dokumentacji jednostki należy przechowywać ponadto wykaz zajęć dydaktycznych objętych prawami autorskimi oraz wykaz prac naukowych danego pracownika niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w konkretnym roku podatkowym, podpisany przez pracownika i dziekana bądź kierownika innej samodzielnej jednostki. Wykazy takie muszą być archiwizowane przez 5 lat.
 4. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nr 1 i nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Począwszy od roku podatkowego 1997 Uniwersytet będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w następujący sposób:

 1. przez pierwsze sześć miesięcy na zasadach ogólnych,
 2. w lipcu każdego roku, na podstawie oświadczeń, o których mowa w § 3 pkt. 2 Dział Płac dokona pierwszej korekty pobranych zaliczek z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów,
 3. druga taka korekta nastąpi na koniec roku kalendarzowego.

§ 5

W oświadczeniach pracowników o uzyskaniu praw autorskich oraz w wykazach prac objętych prawami autorskimi za dany rok podatkowy można ujmować tylko takie tematy badawcze względnie zajęcia dydaktyczne, za które pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z innego tytułu.

§ 6

Maksymalna część wynagrodzenia objęta ochroną prawa autorskiego z tytułu zajęć dydaktycznych może wynosić 50% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonania całego obowiązującego pensum dydaktycznego. Natomiast w przypadku wykonania części pensum prawo autorskie stosuje się proporcjonalnie do wykonania obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych.

§ 7

Za rok 1996 oświadczenia pracowników i wykazy prac objętych ochroną prawa autorskiego powinny zostać złożone w terminie do dnia 15 stycznia 1997 r.

§ 8

Pracownicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów za lata podatkowe 1994 i 1995 mogą złożyć w Urzędach Skarbowych PIT-40 korygujący nadpłacony podatek za te lata.


Podstawą będzie wydany przez Dział Płac PIT-11 na podstawie oświadczenia wg wzoru przygotowanego przez Dział Dydaktyki UMK (zał. nr 3*) .

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

91

PISMO OKÓLNE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 listopada 1996 r.

w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1997 roku.

 1. Zgodnie z art. 1291 i art. 1297 Kodeksu Pracy oraz § 26 Regulaminu Pracy UMK w p r o w a d z a się dodatkowe dni wolne od pracy w 1997 roku w następujących terminach:

  4, 18 i 25 stycznia,
  1, 15 i 22 lutego,
  8, 22 i 29 marca,
  5, 12 i 26 kwietnia,
  2, 17, 30 i 31 maja,
  14 i 28 czerwca,
  5, 12, 19 i 26 lipca,
  2, 16 i 30 sierpnia,
  6, 20 i 27 września,
  11,18 i 25 października,
  8, 10, 22 i 29 listopada,
  6, 13, 20 i 27 grudnia.

  Wyżej wymienione dodatkowe dni wolne od pracy dotyczą pracowników Uniwersytetu, których tygodniowy czas pracy wynosi 42 godziny.

 2. Jeżeli ze sposobu realizowania zadań przez jednostkę organizacyjną nie wynika potrzeba innego rozkładu czasu pracy, pracownicy zatrudnieni w wymiarze 40 i 36 godzin tygodniowo mają wszystkie wolne soboty. Ponadto wyznacza się następujące dodatkowe dni wolne:

  2 i 30 maja oraz
  10 listopada,

  których odpracowanie wyznacza się odpowiednio na 7 i 21czerwca oraz 4 października.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski