Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 1 października 1996 r.     Nr 8


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

68 - z dnia 29 października 1996 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
69 - z dnia 29 października 1996 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999
70 - z dnia 29 października 1996 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999
71 - z dnia 29 października 1996 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1996-1999
72 - z dnia 29 października 1996 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1996-1999

ZARZĄDZENIA REKTORA:

73 - Nr 26 z dnia 15 października 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kształcenia Artystycznego w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
74 - Nr 27 z dnia 21 października 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Brytyjskich i Pracowni Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym
75 - Nr 28 z dnia 29 października 1996 r. w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

PISMO OKÓLNE REKTORA:

76 - Nr 5 z dnia 30 września 1996 r. dotyczące zmian w zakresie rozliczania zajęć dydaktycznych, przekraczających obowiązujące pensum nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

77 - z dnia 1 października 1996 r. o podpisaniu przez JM Rektora w dniu 18 września 1996 r. Zarządzenia Nr 24 dotyczącego Instrukcji Inwentaryzacyjnej

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

78 - Nr 3/96 za okres od 1 lipca 1996 r. do 30 września 1996 r.                                                                                


 

68

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie zmiany Statutu UMK

Na podstawie art. 11 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (zmienionym w dniach: 21 grudnia 1993 r., 20 grudnia 1994
r., 26 marca 1996 r. oraz 30 kwietnia 1996 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
  "Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra badawcze, centra dydaktyczno-badawcze, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria , obserwatoria, stacje naukowe, studia (studium), biblioteki, archiwum, ośrodki, muzea, zakłady doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze."
 2. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "W ramach wydziału mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: instytuty, centra dydaktyczno-badawcze, katedry, zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, obserwatoria, stacje naukowe, studia, biblioteki, muzea oraz jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze".
 3. § 12 otrzymuje brzmienie:
  1. "W celu prowadzenia działalności naukowo - dydaktycznej Uniwersytet może tworzyć centra badawcze lub centra dydaktyczno - badawcze jako jednostki międzyuczelniane lub uczelniane.
  2. Centra, o których mowa w ust.1 Uniwersytet może tworzyć w porozumieniu z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi w tym również zagranicznymi".
 4. § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe, centra badawcze i centra dydaktyczno-badawcze tworzy, przekształca i znosi senat na wniosek rektora po zasięgnięciu opinii rad wydziałów lub innych stosownych gremiów naukowych".
 5. § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  " Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i znosi rektor w drodze zarządzenia wydanego na wniosek dziekana zgłoszony za zgodą rady wydziału. Zarządzenia rektora dotyczące tworzenia, przekształcenia i znoszenia instytutów, centrów dydaktyczno-badawczych lub katedr podlegają zatwierdzeniu przez senat".
 6. w § 27 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  "dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu ".

 7. § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  " Dyrektora instytutu, kierownika katedry oraz dyrektora/kierownika centrum badawczego lub centrum dydaktyczno-badawczego powołuje się spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego".
 8. § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Kierownika międzyuczelnianego centrum badawczego i centrum dydaktyczno-badawczego utworzonego w porozumieniu z innymi podmiotami powołuje i odwołuje rektor w trybie uzgodnionym przez strony tworzące centrum badawcze lub centrum dydaktyczno-badawcze."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

69

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999

Na podstawie § 70 ust. 4 pkt 1 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Oceniającą Uniwersytetu, zwaną dalej ,,komisją'', jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1996-1999.

§ 2

 1. Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - jako przewodniczący,

 2. oraz stali członkowie:
  z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Andrzej Tretyn,
  z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
  z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Stanisław Dembiński,
  z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Ryszard Jadczak,
  z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Brunon Kamiński,
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński,
  z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski,
  z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski,
  z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. dr hab. Marian Arszyński,

 3. niestali członkowie, reprezentujący jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład wydziałów:
  z Biblioteki Uniwersyteckiej - mgr Stefan Czaja,
  ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - mgr Bożena Lubińska,
  ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Wojciech Grześkiewicz,
  z Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française - mgr Mieczysława Gawrych,
  ze Studium Pedagogicznego - dr Ryszard Michalski,

§ 3

Stali członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

W posiedzeniach komisji uczestniczą stali członkowie oraz ci spośród członków niestałych, którzy reprezentują jednostkę organizacyjną, której nauczyciele akademiccy są oceniani na tym posiedzeniu.

§ 5

 1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.
 2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu UMK.
 3. Niestały członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

70

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999

Na podstawie § 70 ust. 4 pkt 2 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Oceniającą Uniwersytetu, zwaną dalej komisją, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. na lata 1996-1999.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

 1. Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski - jako przewodniczący,
 2. oraz członkowie:
  z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Edward Wiśniewski,
  z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Michał Rozwadowski,
  z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Jacek Karwowski,
  z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Krystyna Kallas,
  z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk,
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Jan Głuchowski,
  z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Sławomir Kalembka,
  z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,
  z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. art. graf. Józef Słobosz.

§ 3

Członkowie komisji na wniosek przewodniczącego, wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

 1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.
 2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu UMK.
 3. Członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

71

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1996-1999

Na podstawie § 88 ust. 2 i ust. 6 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, zwaną dalej komisją, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1997 r.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
- dr hab. Leon Andrzejewski,
- stud. Krzysztof Kamiński,

z Wydziału Chemii
- dr hab. Wojciech Czerwiński,
- stud. Krzysztof Zieliński,

z Wydziału Fizyki i Astronomii
- prof. dr hab. Andrzej Raczyński,
- stud. Adam Zielonka,

z Wydziału Humanistycznego
- prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
- stud. Krzysztof Manthey,

z Wydziału Matematyki i Informatyki
- dr hab. Andrzej Nowicki,
- stud. Katarzyna Borlik,

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
- dr Kazimierz Skrzydlewski,
- stud. Marlena Wichowska,

z Wydziału Nauk Historycznych
- prof. dr hab. Waldemar Rezmer,
- stud. Łukasz M. Dziągwa,

z Wydziału Prawa i Administracji
- prof. dr hab. Krystyna Kamińska,
- stud. Robert Pietrzak,

z Wydziału Sztuk Pięknych
- art. mal. Jan Pręgowski,
- stud. Joanna Wnorowska.

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym został wybrany: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
a zastępcą przewodniczącego: dr hab. Wojciech Czerwiński.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

72

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 1996-1999

Na podstawie § 88 ust. 3 i ust. 6 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, zwaną dalej komisją, jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1997 r.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
- prof. dr hab. Guido Kriesel,
- stud. Marta Linowska,

z Wydziału Chemii
- dr Ewa Kita,
- stud. Sylwester Kaszliński,

z Wydziału Fizyki i Astronomii
- prof. dr hab. Tadeusz Marszałek,
- stud. Tomasz Jałowiecki,

z Wydziału Humanistycznego
- dr Mirosław Strzyżewski,
- stud. Maciej Jabłoński,

z Wydziału Matematyki i Informatyki
- dr hab. Leszek Słomiński,
- stud. Przemysław Roszek,

z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
- dr hab. Leszek Nieżurawski,
- stud. Piotr Waśkiewicz,

z Wydziału Nauk Historycznych
- prof. dr hab. Mariusz Mielczarek,
- stud. Ryszard Kazimierczak,
z Wydziału Prawa i Administracji

- prof. dr hab. Władysław Bojarski,
- stud. Alicja Borowska,
z Wydziału Sztuk Pięknych
- art. rzeźb. Zofia Dąbrowska,
- stud. Anna Maniakowska.

§ 3

Senat dokonał wyboru - spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy.

Przewodniczącym został wybrany: prof. dr hab. Władysław Bojarski,
a zastępcą przewodniczącego: prof. dr hab. Tadeusz Marszałek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

73

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 października 1996 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Kształcenia Artystycznego w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
na Wydziale Sztuk Pięknych

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Kształcenia Artystycznego, zwany dalej "zakładem" jako jednostkę organizacyjną Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w konwencji współczesnej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa przydzieli zakładowi, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 września 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Sztuk Pięknych w części dotyczącej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa dopisuje się nazwę "Zakład Kształcenia Artystycznego".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

74

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 października 1996 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Brytyjskich i Pracowni Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Zakład Studiów Brytyjskich, zwany dalej "zakładem" jako jednostkę organizacyjną Katedry Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętej kultury i historii Wielkiej Brytanii.

§ 2

 1. Tworzy się Pracownię Praktycznej Nauki Języka Angielskiego zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Katedry Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym.
 2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

§ 3

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej przydzieli zakładowi i pracowni, będące w dyspozycji Katedry:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 12 do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 15 listopada 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Humanistycznego, dopisuje się w części dotyczącej Katedry Filologii Angielskiej nazwy "Zakład Studiów Brytyjskich" i "Pracownię Praktycznej Nauki Języka Angielskiego".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

75

ZARZĄDZENIE Nr 28

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 1996 r.

w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej zwane dalej "Centrum", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii.
 2. Siedziba Centrum znajduje się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

§ 2

 1. Zadaniem Centrum jest kształcenie studentów na kierunku fizyka o specjalności fizyka medyczna na:
  1. trzyletnich studiach zawodowych i
  2. dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w oparciu o kadrę naukową i zaplecze techniczne Instytutu Fizyki UMK i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

§ 3

 1. Centrum kieruje jego kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w § 63 ust. 1 Statutu UMK (tj. po uzgodnieniu z Akademią Medyczną w Bydgoszczy).
 2. Kierownikiem Centrum może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 4

 1. Kolegialnym organem doradczym jest Rada Centrum, zwana dalej “Radą”, w skład której wchodzą:
  1. kierownik Centrum jako jej przewodniczący,
  2. trzech nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zgłoszonych przez Rektora UMK,
  3. trzech nauczycieli akademickich z Akademii Medycznej w Bydgoszczy zgłoszonych przez Rektora AM w Bydgoszczy.
 2. Zadania Rady określi osobne porozumienie zawarte pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Akademią Medyczną w Bydgoszczy.

§ 5

 1. Absolwenci Centrum otrzymają dyplomy ukończenia studiów UMK.
 2. Rejestr wydanych dyplomów oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii.

§ 6

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje dziekan Wydziału.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Zarządzenie Nr 28 Rektora UMK zostało zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 29 pażdziernika 1996 r.

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

76

PISMO OKÓLNE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 września 1996 r.

dotyczące zmian w zakresie rozliczania zajęć dydaktycznych, przekraczających obowiązujące pensum nauczycieli akademickich.

W odniesieniu do punktu 1 Pisma Okólnego Nr 4 Rektora UMK z dnia 23 września 1996 r. /Biuletyn Prawny Nr 7, poz. 65/, zwracam uwagę na fakt, że limity godzin ponadwymiarowych określone w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w kodeksie pracy odnoszą się do zajęć zlecanych pracownikowi bez wcześniejszego uzgodnienia z nim tego faktu. Za zgodą pracownika jest natomiast możliwe przekroczenie tych ograniczeń.

Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe na tych kierunkach, które prowadzą studia odpłatne i które dysponują środkami uzyskanymi z odpłatności winien ustalić Dziekan Wydziału tak, aby koszty przeprowadzanych zajęć, łącznie z pochodnymi (ZUS), nie przekroczyły środków posiadanych przez Wydział.

Wysokość stawek na studiach dziennych oraz na tych wydziałach, które nie dysponują odpowiednimi dochodami własnymi ustala się w wysokości:

 1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny - 20 ,- zł
 2. Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego - 16 ,- zł
 3. Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca - 14 ,- zł
 4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor - 12 ,- zł

P r o r e k t o r

d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

77

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 1 października 1996 r.

Podaję do wiadomości, że 18 września 1996 roku JM Rektor podpisał Zarządzenie nr 24 dotyczące Instrukcji Inwentaryzacyjnej, która obowiązuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od dnia 1 października 1996 roku.

Zarządzenie nr 24 zawierające pełen tekst instrukcji wraz z załącznikami nie będzie publikowane w Biuletynie Prawnym UMK ze względu na dużą objętość. Zostanie natomiast rozesłane do wszystkich dziekanatów, dyrektorów instytutów, jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz kierowników jednostek administracyjnych Uniwersytetu

D y r e k t o r    A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

 

 

78

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 3/96

za okres 1 lipca 1996 do 30 września 1996 r.

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 lipca 1996 r. do 30 września 1996 r.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ P.POŻ.:

 1. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 96, poz. 446), które weszło w życie z dniem 22 sierpnia 1996 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 86, poz. 394), które weszło w życie w dniu 6 sierpnia 1996 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 121, poz. 571), które wejdzie w życie z dniem 12 grudnia 1996 r.

BUDOWLANE PRAWO:

 1. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 100, poz. 465), która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 1996 r.

EMERYTURY I RENTY:

 1. Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 100, poz. 461), która wejdzie w życie z dniem 1 września 1997 r.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 79, poz. 372), które weszło w życie z dniem 10 lipca 1996 r. z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.

P Ł A C E:

 1. Wytyczne Nr 2 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 1996 r.w sprawie niektórych zasad przyznawania i wypłaty zasiłków wychowawczych (Dz.Urz. ZUS Nr 6, poz. 14), które obowiązują z mocą od dnia 2 czerwca 1996 r.
 2. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (M.P. nr 39, poz. 387), które weszło w życie z dniem 1 lipca 1996 r.

P O D A T K I :

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 82, poz. 381), które weszło w życie z dniem 31 lipca 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, (Dz.U. Nr 112, poz. 539), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

P R A C A:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 100, poz. 459), która weszła w życie z dniem 13 września 1996 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz.U. nr 79, poz. 373), które weszło w życie z dniem 10 lipca 1996 r. o mocą od dnia 1 lipca 1996 r.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. Nr 114, poz. 545), które wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 1996 r., z wyjątkiem części I ust. 2 i 5 zał. do rozporz., które wejdą w życie z dniem 28 września 1998 r.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 107, poz. 499), która weszła w życie z dniem 6 września 1996 r. z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 114, poz. 542), która wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 1996 r.

SZKOŁY WYŻSZE:

 1. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie edukacji (M.P. Nr 49, poz. 466), które weszło w życie z dniem 29 sierpnia 1996 r.
 2. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych (M.P. Nr 53, poz. 484), które weszło w życie z dniem 19 września 1996 r., z tym że sporządzanie i przekazywanie danych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 i 6 rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1997 r.

UBEZPIECZENIA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 111, poz. 532), które wejdzie w życie z dniem 20 listopada 1996 r.

WYPADKI PRZY PRACY:

 1. Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 września 1996 r. w sprawie podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (M.P. Nr 57, poz. 524), które obowiązuje od dnia 24 września 1996 r.

ZWIĄZKI ZAWODOWE:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utworzonego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 75, poz. 355), która weszła w życie z dniem 4 sierpnia 1996 r.

R Ó Ż N E:

 1. Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie powołania Rady do spraw Edukacji Europejskiej (Dz.Urz. MEN Nr 4, poz. 15), które weszło w życie z dniem 14 maja 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 89, poz. 402), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (M.P. Nr 46, poz. 450), które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 1996 r.
 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561), która wejdzie w życie z dniem 8 stycznia 1997 r.
 5. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996 (M.P. Nr 61, poz. 570), które weszło w życie z dniem 24 października 1996 r.

opr.: R a d c a p r a w n y

adw. Janusz Mikołajewski