Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 30 września 1996 r.     Nr 7


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

54 - z dnia 17 września 1996 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 1996-1999.
55 - z dnia 17 września 1996 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999.
56 - z dnia 17 września 1996 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora

ZARZĄDZENIA REKTORA:

57 - Nr 19 z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
58 - Nr 20 z dnia 19 sierpnia 1996 r. w sprawie używania samochodów osobowych, będących własnością pracowników UMK, do celów służbowych wyjazdów zagranicznych
59 - Nr 21 z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i  Administracji
60 - Nr 22 z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Molekularnej Nowotworów w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
61 - Nr 23 z dnia 17 września 1996 r. w sprawie utworzenia Katedry Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
62 - Nr 25 z dnia 27 września 1996 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji

PISMA OKÓLNE REKTORA:

63 - Nr 2 z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1996/1997
64 - Nr 3 z dnia 2 września 1996 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 1996-1999.
65 - Nr 4 z dnia 23 września 1996 r. dotyczące zmian w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło

KOMUNIKAT REKTORA:

66 - z dnia 18 września 1996 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 1995/1996 r.

PISMO OKÓLNE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

67 - Nr 1 z dnia 30 sierpnia 1996 r. wyjaśniające zmiany związane z nowelizacją "Kodeksu Pracy"        


 

 

54

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 września 1996 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich
na kadencję 1996-1999.

Na podstawie § 25 Statutu UMK w związku z § 7 pkt 2 i § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz.Urz. MEN Nr 1, poz. 2)

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, zwaną dalej“komisją”, jako stałą komisję senatu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji senatu.

§ 2

 1. W skład komisji wchodzą:
 2. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Stanisław Chwirot - przewodniczący
 3. Z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Jan Kopcewicz,
  z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Marek Zaidlewicz,
  z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch,
  z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
  z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Daniel Simson,
  z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski,
  z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Janusz Małłek,
  z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz,
  z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. art. mal. Romuald Drzewiecki.
 4. W posiedzeniach komisji uczestniczy z głosem doradczym po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.

§ 3

 1. Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
 2. Do zasad i trybu pracy komisji mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Rektora (Biuletyn Prawny Nr 3 z 1995 r., poz. 27).

§ 4

Obsługę biurową komisji zapewni Dział Nauki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 września 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

55

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 września 1996 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999.

Na podstawie § 25 Statutu UMK

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Budżetową Uniwersytetu zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję senatu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji senatu.

§ 2

W skład komisji wchodzą:

z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Jan Kopcewicz,
Wydziału Chemii - prof. dr hab. Antoni Grodzicki,
z Wydziału Fizyki i Astronomii - prof. dr hab. Józef Szudy,
z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Marian Grabowski,
z Wydziału Matematyki i Informatyki - prof. dr hab. Adam Jakubowski,
z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Stanisław Sudoł,
z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Kazimierz Wajda,
z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Andrzej Marek,
z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. art. graf. Sławomir Janiak.

§ 3

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach komisji rektora i kwestora.

§ 5

Do zakresu działania komisji należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu,
 2. opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 3. opiniowanie projektów uchwał senatu dotyczących zgody na:
  1. nabycie lub zbycie przez Uniwersytet nieruchomości oraz środków ruchomych o wartości wyższej niż 1 % budżetu Uniwersytetu w danym roku budżetowym,
  2. przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu,
  3. przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie fundacji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 września 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

56

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 września 1996 r.

w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich /Dz. U. Nr 68, poz. 297/

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Wykorzystując środki finansowe uzyskane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z innych źródeł niż środki i dotacje otrzymane z budżetu państwa, Senat UMK zwiększa - na okres od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1999 r. - dodatek funkcyjny rektora o kwotę równą dodatkowi funkcyjnemu przyznanemu przez Ministra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1996 r.

 

P r o r e k t o r

ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

 

57

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 lipca 1996 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54 poz. 254 i Nr 63 poz. 314 z 1994 r. Nr 1, poz. 3,Nr 43 poz. 163, Nr 105 poz. 509 oraz Nr 121 poz. 591) oraz art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i o zmianie ustawy Kodeks pracy z dnia 2 lutego 1996 r.
(Dz. U. Nr 24, poz. 110)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwaną dalej “komisją”, jako stałą komisję rektora.

§ 2

 1. W skład komisji wchodzą:
  1. dr Stefan Nielek - Dyrektor Administracyjny, jako przewodniczący
  2. mgr inż. Zbigniew Wiczkowski - Uczelniany Inspektor Pracy, jako v-ce przewodniczący
  3. mgr Jerzy Thielmann - Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.
  4. lek.med. Waldemar Bata - Kierownik Akademickiej Przychodni Lekarskiej
  5. dr Piotr Gorczyca - Kierownik Pracowni Toksykologicznej na Wydziale Chemii
  6. mgr Janina Dobrocholska - Specjalista w Inspektoracie BHP i Ochrony Ppoż.
  7. Kazimierz Wojnowski - Inspektor BHP
 2. W pracach komisji uczestniczą po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego na Uniwersytecie wyznaczonym przez właściwy organ związku.

§ 3

Zadaniem komisji jest:

 1. dokonywanie przeglądów warunków pracy oraz sporządzanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i  przedkładania ich Rektorowi,
 2. opiniowanie zarządzeń i regulaminów dotyczących m.in. zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobm zawodowym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i poprawy warunków pracy i nauczania,
 3. formowanie wniosków pokontrolnych i współdziałanie z organami Uniwersytetu w ich realizacji.

§ 4

 1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał w oparciu o roczne plany pracy.
 2. W związku z wykonywaniem swoich zadań komisja może korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza Uniwersytetu.

§ 5

Obsługę administracyjną komisji zapewnia Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

58

ZARZĄDZENIE NR 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 sierpnia 1996 r.

w sprawie używania samochodów osobowych, będących własnością pracowników UMK, do celów służbowych wyjazdów zagranicznych.

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych (M.P. Nr 16, poz. 117 i Nr 35, poz. 279) i § 11 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (M.P. Nr 34, poz. 346)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. Rektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek pracownika może zezwolić na odbycie zagranicznej podróży służbowej samochodem osobowym będącym jego własnością.
 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić środki finansowe, z których pokrywa się koszty wyjazdu oraz trasę podróży, przy czym faktyczna ilość kilometrów podlega uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zaopatrzenia i Transportu.

§ 2

 1. Koszty używania samochodów osobowych, będących własnością pracowników, do celów zagranicznych podróży służbowych ustala się według następujących stawek za jeden kilometr przebiegu:
  1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 27 gr.,
  2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 44 gr.
 2. W razie zmiany cen paliwa, stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie proporcjonalnie do procentu wzrostu lub obniżki ceny etyliny 94.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

59

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 sierpnia 1996 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego, zwany dalej zakładem jako jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji.

§ 2

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo - badawczej oraz dydaktycznej w zakresie prawa budżetowego i finansów samorządu terytorialnego.

§ 3

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji:

 1. ustali skład osobowy zakładu w ramach posiadanych etatów,
 2. przydzieli pomieszczenia i wyposażenie, będące w dyspozycji Wydziału Prawa i  Administracji.

§ 4

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 11 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 17 lipca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji dopisuje się nazwę Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

60

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 sierpnia 1996 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Molekularnej Nowotworów w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Pracownię Biologii Molekularnej Nowotworów zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 2

Zadaniem pracowni jest prowadzenie badań w zakresie biologii komórki nowotworowej.

§ 3

Dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie

oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 27 kwietnia 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, dopisuje się nazwę "Pracownia Biologii Molekularnej Nowotworów".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

61

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 17 września 1996 r.

w sprawie utworzenia Katedry Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Katedrę Marketingu, zwaną dalej "katedrą" jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 2

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przydzieli katedrze, będące w dyspozycji Wydziału:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 3

W załączniku Nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" w cz. VI "Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania " dodaje się pkt 10 w brzmieniu : "Katedra Marketingu".

§ 4

W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 21 sierpnia 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się nazwę "Katedra Marketingu".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Zarządzenie Nr 23 Rektora UMK zostało zatwierdzone przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 17 września 1996 r.

Kierownik Biura Rektora

mgr Justyna Morzy

 

 

62

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 września 1996 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia dwuletnich (4 semestralnych) studiów podyplomowych w zakresie skarbowości powołuje się od roku akademickiego 1996/1997 Podyplomowe Studium Skarbowości, zwane dalej "studium", jako jednostkę Wydziału Prawa i Administracji.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych i skierowanie wydane przez Departament Kadr Ministerstwa Finansów.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 3

 1. Rada Wydziału Prawa i Administracji uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczania studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 października 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

63

Pismo Okólne Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1996/1997

27.09.-30.09.1996 r. dni adaptacyjne*
1.10.1996 r. inauguracja roku akademickiego 1996/97 oraz immatrykulacje wydziałowe

2.10-22.12.1996 r. zajęcia dydaktyczne

23.12-5.01.1997 r. ferie zimowe
6.01-26.01.1997 r. zajęcia dydaktyczne
27.01-16.02.1997 r. p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych**
17.02.-27.03.1997 r. zajęcia dydaktyczne

28.03.-6.04.1997 r.

ferie wielkanocne

7.04.-8.06.1997 r. zajęcia dydaktyczne

9.06.-30.09.1997 r. p r z e r w a w zajęciach dydaktycznych***

*/ Do wyboru i ustalenia przez Wydziały. Możliwość kwaterowania w DS-ach - od 27.09.96
**/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów oraz na przerwę międzysemestralną.
***/ Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów, odbycie praktyk wakacyjnych i na ferie letnie.

Harmonogram prac w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych ustalają i ogłaszają dziekani wydziałów.
Ze względów organizacyjnych pobyt studentów w domach studenckich jest ograniczony do 28 czerwca 1997 r.
Na studiach zaocznych, podyplomowych i eksternistycznych i specjalnych Rady Wydziałów mogą ustalić organizację roku akademickiego odmienną od powyższej.

P r o r e k t o r

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Michał Rozwadowski

 

 

64

Pismo Okólne Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 września 1996 r.

w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 1996-1999

 

Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

wtorek -   9.00 - 11.00
środa - 12.00 - 14.00

Do zakresu obowiązków Prorektora d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni należą:

 1. nadzór nad organizacją Uczelni (struktura, regulaminy itp.),
 2. sprawy kadrowe,
 3. sprawy związane z ocenami nauczycieli akademickich,
 4. przyznawanie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
 5. koordynacja spraw związanych z urlopami i stażami naukowymi,
 6. sprawy socjalne nauczycieli akademickich,
 7. sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich,
 8. sprawy związane z rozwojem infrastruktury Uczelni,
 9. sprawy mieszkaniowe pracowników (hotele asystenckie, budynki mieszkalne Uczelni),
 10. sprawy związane z działalnością Archiwum UMK i Rolniczego Zakładu Doświadczalnego.

Prorektorowi d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni podlegają: Sekretariat Prorektora, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Organizacji, Dział Socjalno-Bytowy, Archiwum UMK, Rolniczy Zakład Doświadczalny.

 

Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. Stanisław Chwirot

wtorek - 11.00 - 14.00
czwartek - 11.00 - 14.00

Do zakresu obowiązków prorektora d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą należą:

 1. nadzór nad badaniami naukowymi i działalnością artystyczną,
 2. koordynacja współpracy z zagranicą,
 3. sprawy związane z rozwojem kadry naukowej (doktoraty, habilitacje),
 4. nadzór nad organizacją lub uczestnictwem pracowników UMK w kongresach, zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą,
 5. sprawy wydawnicze, wynalazczość i ochrona patentowa,
 6. gospodarka aparaturą naukowo-badawczą,
 7. koordynowanie prac związanych z przyznawaniem nagród Rektora,
 8. sprawy związane z funkcjonowaniem: Biblioteki Uniwersyteckiej, Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego, Zespołu Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i  Nauczania na Odległość, Ośrodka Informacji i Promocji UMK.

Prorektorowi d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą podlegają: Sekretariat Prorektora, Dział Nauki, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Wydawnictw, Biblioteka Uniwersytecka, Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy, Pełnomocnik Rektora d/sKomputeryzacji Uniwersytetu, Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczaniana Odległość, Ośrodek Informacji i Promocji UMK.

 

Prorektor d/s Kształcenia
Prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

wtorek - 12.00 - 14.00
środa - 8.30 - 10.00

Do zakresu obowiązków Prorektora d/s Kształcenia należą:
 1. koordynacja spraw związanych z organizacją studiów,
 2. nadzór nad planami i programami studiów,
 3. sprawy związane z oceną jakości kształcenia,
 4. rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 5. sprawy związane z organizacją studiów podyplomowych i doktoranckich,
 6. współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie kształcenia (m.in. kolegia nauczycielskie),
 7. opieka nad kolegiami nauczycielskimi,
 8. tworzenie nowych specjalizacji i kierunków studiów,
 9. sprawy związane z działalnością Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteki Brytyjskiej British Council, Ośrodka Alliance Francaise.

Prorektorowi d/s Kształcenia podlegają: Sekretariat Prorektora, Dział Dydaktyki,Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Biblioteka Brytyjska British Council,Ośrodek Alliance Francaise.

 

Pełnomocnik Rektora d/s Studentów
Prof. dr hab. Czesław Łapicz

wtorek 11.00 - 13.00
czwartek 11.00 - 13.00
piątek 11.00 - 13.00

Do zakresu obowiązków pełnomocnika Rektora d/s Studentów należą:

 1. sprawy związane z regulaminem studiów (skreślenia z listy studentów, egzaminy komisyjne, powtarzania roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię, drugi kierunek studiów, itp.),
 2. sprawy socjalno-bytowe studentów (stypendia, domy studenckie, itp.),
 3. nadzór nad organizacjami młodzieżowymi i samorządnością studencką,
 4. nadzór nad rekrutacją na studia,
 5. sprawy związane z działalnością studenckich kół naukowych, studenckim ruchem kulturalnym i sportowym,
 6. nadzór nad praktykami zawodowymi,
 7. sprawy związane ze współpracą zagraniczną w zakresie studiów i zagranicznych praktyk studentów (studenci obcokrajowcy, wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programu TEMPUS, itp.),
 8. studenckie sprawy dyscyplinarne,
 9. opieka zdrowotna studentów,
 10. nadzór nad Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.

Pełnomocnikowi Rektora d/s Studentów podlegają: Sekretariat Prorektora, Dział Dydaktyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Pedagogiczne, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

65

PISMO OKÓLNE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 września 1996 r.

dotyczące zmian w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

W nawiązaniu do Pisma Okólnego Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 sierpnia 1996 r. dot. znowelizowanego ustawą z dnia 2.02.96 r. Kodeksu pracy w celu wyeliminowania ewentualnych błędów interpretacyjnych i ujednolicenia wszelkich działań podejmowanych w ww. zakresie, postanawiam co następuje:

 1. Nauczycielom akademickim n/Uniwersytetu zajęcia dydaktyczne, przekraczające obowiązujące pensum, mogą być wyłącznie zlecane w postaci godzin ponadwymiarowych. Dotyczy to również zajęć na studiach odpłatnych. Limit godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych nauczycieli akademickich nie może przekraczać wielkości wynikającej z ust. 1 art. 102 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 133 Kodeksu pracy (Dz.U. Nr 24 poz. 110 z 1996 r.).
 2. Zajęcia dydaktycze mogą być zlecane w formie umów zlecenia lub umów o dzieło tylko osobom z zewnątrz Uniwersytetu.
 3. Prace badawcze związane z realizacją grantów KBN i innych badań umownych mogą być wykonywane przez nauczycieli akademickich na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło o ile zaplanowano na ten cel odpowiednie środki finansowe, uwzględniające również składki ZUS w przypadku koniecznego ubezpieczenia społecznego.
 4. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zobowiązani są wykonywać prace badawcze umowne, granty KBN itp. w ramach obowiązującego ich czasu pracy. W przypadku przekroczenia obowiązującej normy czasu pracy winni otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Limit godzin nadliczbowych przypadający na 1 pracownika wynosi zgodnie z ustaleniami Kodeksu pracy 150 godz. w roku.
  Warunkiem zlecania godzin nadliczbowych jest posiadanie pokrycia finansowego na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS, w kosztorysach omawianych prac.
 5. Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom, którzy nie są nauczycielami akademickimi, zatrudnionym na wydziałach, w instytutach,katedrach i innych jednostkach dydaktycznych może mieć miejsce tylko wówczas, gdy omawiane jednostki mają pokrycie w ramach środków finansowych na działalność dydaktyczną (z wyjątkiem zatrudnienia do wykonania prac badawczych, o których mowa w pkt. 4).
  Na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zgodę mogą wyrażać wyłącznie dziekani wydziałów i dyrektor administracyjny. Zgoda winna być wyrażona na obowiązującym formularzu "zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych".
  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 133 Kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 4 godziny na dobę. Za pracę w  godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia - za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę i w wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę w dalszych godzinach.
 6. Umowy zlecenia względnie o dzieło mogą być zawierane z osobami spoza Uniwersytetu, względnie naszymi pracownikami na realizację prac administracyjnych, usługowych, porządkowych itp. tylko w przypadkach, gdy w treści umowy nie występują cechy istotne dla stosunku pracy (dokładne omówienie zawarte zostało w Piśmie Okólnym Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 30 sierpnia 1996 r.)
  Umowy mogą być zawierane jedynie przez dziekanów wydziałów i dyrektora administracyjnego.
 7. Rozliczenie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich z tyt. godzin ponadwymiarowych dokonywane będzie po zakończeniu każdego semestru i należy je składać w Dziale Dydaktyki w terminie do 5 dnia miesiąca. Wypłata następować będzie łącznie z wynagrodzeniem za pracę drugiego dnia roboczego następnego miesiąca.
 8. Umowy zlecenia i umowy o dzieło przed ich podpisaniem należy przedłożyć radcy prawnemu celem zaopiniowania pod względem formalno-prawnym.
 9. Umowy zlecenia i umowy o dzieło powinny być bezwzględnie zawarte przed faktycznym rozpoczęciem wykonania czynności objętych umową.
 10. Rachunki za wykonane umowy zlecenie i umowy o dzieło powinny być złożone niezwłocznie po wykonaniu umowy, ale nie później niż w terminie do 5 dnia miesiąca (zgodnie z pismem nr KF 311-37/95 z dnia 3.03.95 r.) do następujących działów:
  - rachunki za zlecane zajęcia dydaktyczne do Działu Dydaktyki,
  - rachunki za realizację prac badawczych w ramach grantów KBN i innych prac badawczych umownych do Działu Nauki,
  - pozostałe rachunki do Działu Płac.
 11. Przypominamy, że merytoryczną odpowiedzialność za właściwe zawarcie umowy, jej wykonanie, wynagrodzenie, zakwalifikowanie z jakich funduszy (środków) ma być opłacona umowa itp. ponosi kierownik podpisujacy umowę.
  Ustalając powyższe równocześnie zwracamy uwagę na konieczność podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych celem bardziej racjonalnego wykorzystania czasu pracy i zmniejszenia liczby godzin pon
  adwymiarowych, nadliczbowych oraz zmniejszenia zakresu prac zlecanych w formie umów cywilnoprawnych.

P r o r e k t o r

d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

 

 

66

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 września 1996 rw sprawie przyznania tytułów: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 1995/1996.

§ 1

 1. Tytuł: najlepszy student wydziału - decyzją odpowiednich rad wydziałów otrzymali:
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - Karolina Szewczyk (III r. biologii),
  Wydział Chemii - Tadeusz Muzioł (IV r. chemii),
  Wydział Fizyki i Astronomii - Lech Cyrnek (III r. fizyki),
  Wydział Humanistyczny - Tomasz Szlendak (IV r. socjologii),
  Wydział Matematyki i Informatyki - Grzegorz Bobiński (II r. matematyki),
  Wydział Nauk Historycznych - Maria Szymecka (IV r. historii).

 2. Tytuł: najlepszy absolwent wydziału - decyzją odpowiednich rad wydziałów otrzymali:
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - mgr Agnieszka Nowakowska,
  Wydział Chemii - mgr Jerzy Meller,
  Wydział Fizyki i Astronomii - mgr Winicjusz Drozdowski,
  Wydział Humanistyczny - mgr Anna Branach,
  Wydział Matematyki i Informatyki - mgr Grzegorz Zwara,
  Wydział Nauk Historycznych - mgr Leszek Zygner,
  Wydział Prawa i Administracji - mgr Krzysztof Górski.

 3. Senat UMK na posiedzeniu w dniu 17 września 1996 r. przyznał:
  1. tytuł: najlepszy student UMK - Grzegorzowi Bobińskiemu, studentowi II roku z Wydziału Matematyki i Informatyki,
  2. tytuł: najlepszy absolwent UMK - mgr Grzegorzowi Zwarze, absolwentowi Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 2

 1. Tytuły: najlepszy student i najlepszy absolwent UMK zostały przyznane na podstawie Zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 29 marca 1994 r. (Biuletyn Prawny Nr 5, poz. 42).
 2. Komunikat podaje się do wiadomości ogółu społeczności akademickiej w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

67

PISMO OKÓLNE Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 sierpnia 1996 r.

wyjaśniające zmiany związane z nowelizacją "Kodeksu Pracy".

W dniu 2 czerwca 1996 r. wszedł w życie znowelizowany Kodeks Pracy. Wprowadza on m.in. nowe określenie stosunku pracy, istotne regulacje zapobiegające zawieraniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. W związku z tym podajemy następujące wyjaśnienia:

W myśl art. 22 § 1 kp. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Art. 22 § 11 kp. stwierdza, że zatrudnienie w  warunkach określonych w § 1 jest nim na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), w  sytuacji gdy zgodnie z art. 22 § 1 kp. powinna być zawarta umowa o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega - stosownie do art. 281 pkt. 1 kp. - karze grzywny. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika wszczynają postępowanie i orzekają inspektorzy pracy.

Jakkolwiek obowiązuje zasada wolności umów i strony same decydują o wyborze umowy, to jednak o jej istocie decyduje nie tylko nazwa, ale i treść. Nieprawidłowe jest zatem zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), gdy w rzeczywistości umowa ma charakter stosunku pracy.

W związku z powyższym należy szczególną uwagę zwracać na wybór rodzaju umowy, na podstawie której ma być świadczona praca. Chcąc działać zgodnie z obowiązującym "Kodeksem Pracy" przede wszystkim należy badać, czy w przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej nie występują cechy istotne dla stosunku pracy. Podstawową cechą stosunku pracy jest podległość. Została ona określona bezpośrednio w art. 22 § 1 kp. jako zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy. Podległość oznacza pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy w  określonym czasie i  miejscu i podleganie jego poleceniom, które dotyczą pracy. Podporządkowanie oznacza również, że pracodawca - w ramach treści umowy o pracę - określa obowiązki pracownika tzn. wyznacza konkretną pracę i zakres obowiązków. Pracodawca może zmieniać ten zakres, jeżeli jest on zgodny z rodzajem pracy lub stanowiskiem określonym w umowie o pracę. Pracodawca może też przenieść pracownika z jednej komórki organizacyjnej do innej, gdy nazwa komórki nie została wyraźnie określona w umowie o pracę.

Podległość oznacza również obowiązek świadczenia innej pracy wskazanej przez pracodawcę w  razie przestoju czy świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Poza tym cechami stosunku pracy są:

 • staranne działanie pracownika, co oznacza, że pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z okoliczności związanych ze stanowiskiem lub rodzajem pracy i  poleceń przełożonych, a nie do osiągnięcia określonego rezultatu,
 • nieponoszenie przez pracownika ryzyka związanego z działalnością zakładu pracy,
 • osobiste świadczenie pracy przez pracownika, co oznacza, że bez względu na okoliczności nie może wyręczać się inną osobą,
 • obowiązek świadczenia pracy na określonym stanowisku lub pracy określonej rodzajowo,
 • niemożność rezygnacji przez pracownika z wynagrodzenia.

  Przedstawiając szczegółowo cechy umowy o pracę zwracamy uwagę na różnice występujące między umową o pracę, a umową cywilnoprawną o świadczenia pracy, którymi są przede wszystkim: umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło. Cechami charakterystycznymi umów cywilnoprawnych o świadczenie pracy są:

  Umowa zlecenie - zawierając taką umowę przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego). Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane w innych przepisach, stosuje się odpowiedno przepisy o zleceniu (art. 750 kc.). Treścią stosunku zlecenia jest wykonanie lub wykonywanie określonej czynności prawnej lub faktycznej. Podobnie jak umowa o pracę, umowa zlecenie jest umową starannego działania.

  W pewnych sytuacjach przy umowie zleceniu dopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób. Umowa zlecenia może być zawarta zarówno z osobą fizyczną, jak i prawną i wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. W razie wypowiedzenia bez ważnego powodu strona wypowiadajca obowiązana jest do naprawienia szkody. Różnica między umową zlecenia a umową o pracę wyraża się przede wszystkim w sposobie świadczenia pracy. Przy umowie o pracę pracownik na bieżąco podlega kontroli i poleceniom przełożonego, natomiast zleceniobiorca jest związany treścią umowy i  zaleceniami zleceniodawcy, ale o czasie i sposobie wykonywania czynności prawnych czy faktycznych z reguły decyduje sam.

  Umowa o dzieło - w  takiej umowie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 Kodeksu cywilnego). Przedmiotem umowy jest określony rezultat - zarówno stwarzanie czegoś, jak i  naprawa, remont czy konserwacja. Rezultat może mieć charakter materialny (np. wykonanie stołu) albo niematerialny (np. koncert). Umowę o dzieło łączy z umową o pracę ich odpłatność. Różni ją od umowy o pracę to, że może być zawarta zarówno z osobą fizyczną, jak i prawną (a nie wyłącznie z osobą fizyczną, jak przy umowie o pracę). Umowa o dzieło nie zakłada osobistego wykonywania dzieła, chociaż może to z niej wynikać. Przyjmujący zamówienie związany jest warunkami umowy, ale nie podlega poleceniom zamawiającego dotyczącym czasu, miejsca i  sposobu wykonywania. Ryzyko nieudania się dzieła obciąża przyjmującego zamówienie. Wynagrodzenie w  zasadzie przysługuje za osiągnięty rezultat. W umowie o pracę wynagrodzenie przysługuje za samo świadczenie pracy, a również za pewne okresy jej niewykonywania. Zatem podstawowym kryterium odróżniającym jest przedmiot umowy tj. czy chodzi o osiągnięcie konkretnego rezultatu czy o świadczenie pracy. Gdy nie ma podległości pracowniczej, jest to umowa o dzieło. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z umową o pracę.

  W świetle obowiązującego obecnie prawa pracy, tzn. poczynając od 2 czerwca br. zaszła konieczność unikania zawierania umów cywilnoprawnych we wszystkich tych przypadkach, gdy w danym stosunku prawnym przeważają cechy stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, że umowy zawierane są z emerytami, rencistami czy studentami. Decydować muszą okoliczności świadczenia pracy, praca podporządkowana oznacza - umowę o pracę. Dotyczy to również zawierania umów z własnymi pracownikami.

  Ewentualne zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem może nastąpić w przypadku, gdy dany stosunek charakteryzuje się brakiem podporządkowania oraz gdy przedmiot umowy jest odmienny od objętej umową o pracę.

  Zawieranie umow cywilnoprawnych zamiast umów o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i  podlega karze grzywny.

  Podając powyższe wyjaśnienia jesteśmy przekonani, iż ułatwią one właściwe stosowania prawa pracy i zgodne z tymi przepisami zawieranie umów cywilnoprawnych. Podejmując zatem rozmowy nt. wykonania określonej pracy należy brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

  Ponadto informujemy, że nadal obowiązują dotychczasowe przepisy szczegółowe w  zakresie zawierania umów zlecenia i o dzieło. Niektóre wyjaśnienia w tym zakresie podaliśmy w piśmie z dnia 4.01.1995 r. znak: KF-311-1/95.

  W związku z bardzo ograniczonymi możliwościami zawierania umów cywilnoprawnych prosimy Pana Dziekana, Dyrektora, Kierownika o podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą na wykonywanie czynności, które były dotychczas zlecane w formie umowy zlecenia i  o dzieło w  ramach umów o pracę. Nie jest również możliwe zlecanie wykonywania tych czynności własnym pracownikom poprzez rozszerzenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych. Uczelnia bowiem nie dysponuje na ten odpowiednimi środkami osobowego funduszu płac.

  Czynności związane z realizacją grantów badawczych KBN i badań umownych, wykonywanych przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, mogą być opłacane w ramach godzin nadliczbowych tylko wówczas, gdy mają pokrycie łącznie z narzutami na ZUS i fundusze specjalne w kosztorysach omawianych prac badawczych. Podkreślamy, że praca w godzinach nadliczbowych jest limitowana i  zatrudnienie jednego pracownika w  tych godzinach nie może przekroczyć 150 godz. rocznie.

  Uprzejmie prosimy o poinformowanie Kwestora w terminie do 15 września 1996 r. o podjętych działaniach i  sposobie zabezpieczenia działania kierowanej przez Pana/ią jednostki w warunkach nowo obowiązujących przepisów prawa pracy.

  Należy podać m.in. czynności dotychczas zlecane do wykonania w formie umowy zlecenia lub o dzieło, które nadal będą mogły być zlecane w  tej formie oraz te które będą musiały być obecnie wykonywane w ramach umowy o pracę. W przypadku gdyby zachodziła konieczność zwiększenia zatrudnienia z tego tytułu należy uzyskać zgodę JM Rektora na zatrudnienie nowej osoby.

  Jednocześnie wskazujemy na potrzebę podjęcia odpowiednich kroków, celem właściwego i  racjonalnego wykorzystania czasu pracy zatrudnionych pracowników, by zmniejszyć ilość czynności dodatkowo zlecanych.

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  dr Stefan Nielek