Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 31 lipca 1996 r.     Nr 6


Poz.:

Treść:

ZARZĄDZENIA REKTORA:

50 - Nr 16 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
51 - Nr 17 z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
52 - Nr 18 z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

53 - Nr 1-2/96 za okres od 1 stycznia 1996 r. do 30 czerwca 1996 r.                                                  


 

50

ZARZĄDZENIE NR 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 82 ust. 1, 3 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. Od roku 1996/1997 w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym powołuje się dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie specjalności prowadzonych przez Instytut Pedagogiki.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe i uzyskały tytuł licencjata na kierunku pedagogika w specjalnościach, które są prowadzone w Instytucie Pedagogiki.

§ 2

 1. Rada Wydziału Humanistycznego na wniosek dyrektora Instytutu Pedagogiki uchwali plan i program studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 3. Zasady rekrutacji na studia określa Senat na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan Wydziału Humanistycznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

51

ZARZĄDZENIE NR 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 3 lipca 1996 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w administracji publicznej i w jednostkach budżetowych, powołuje się od roku akademickiego 1996/1997 Podyplomowe Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych, zwane dalej studium", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zatrudnione w administracji publicznej lub jednostkach budżetowych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczania studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

52

ZARZĄDZENIE Nr 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 lipca 1996 r.

w sprawie powołania Podyplomowego Studium Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W celu organizowania i prowadzenia rocznych (dwusemestralnych) studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości powołuje się od roku akademickiego 1996/1997 Podyplomowe Studium Rachunkowości, zwane dalej studium", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 3

 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczania studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne będą pobierane opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

53

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 1-2/96

za okres 1 stycznia 1996 do 30 czerwca 1996 r.

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 stycznia 1996 r. do 30 czerwca 1996 r.

B.H.P. i P.Poż.:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz. U. Nr 60, poz. 279), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 62, poz. 285), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. Nr 69, poz. 332), które weszło w życie z dniem 26 lipca 1996 r.

BUDŻET:

 1. Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87), która weszła w życie z dniem 21 lutego 1996 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1996 r.

FINANSE:

 1. Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich na 1996 r. (Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 9), które obowiązuje z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r.

PŁACE:

 1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. (M.P. Nr 7, poz. 83), które weszło w życie z dniem 1 lutego 1996 r.
 2. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. (M.P. Nr 23, poz. 248), które obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1996 r.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne. (Dz. U. Nr 60, poz. 274), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia odszkodowań odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. Nr 62, poz. 289), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 5. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju. (M.P. Nr 34, poz. 346), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

PODATKI:

 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (M.P. Nr 3, poz. 35).

PRACA:

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 5 z 1996 r., poz. 34), która weszła w życie z dniem 18 stycznia 1996 r. z mocą od 1 stycznia 1996 r.
 2. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 24, poz. 110), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 1996 r., z wyjątkiem przepisów wymienionych w art. 43.
 3. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Dz.U. Nr 47, poz. 211).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. Nr 60, poz. 281), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. Nr 60, poz. 282), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. (Dz. U. Nr 63, poz. 302), które weszło w życie z dniem 8 lipca 1996 r.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. (Dz. U. Nr 60, poz. 275), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. (Dz. U. Nr 60, poz. 276), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. (Dz. U. Nr 60, poz. 277), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. Nr 62, poz. 286), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62, poz. 288), które wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 1996 r.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE:

 1. Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. Nr 43, poz. 189), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1996 r.

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

 1. Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową. (M.P. Nr 5, poz. 43), które weszło w życie z dniem 23 stycznia 1996 r.
 2. Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. (M.P. Nr 17, poz. 219).

STUDIA I STUDENCI:

 1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1996/1997. (M.P. Nr 21, poz. 242), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r.

SZKOŁY WYŻSZE:

 1. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych szkół wyższych w zakresie statystyki finansów za rok 1995. (M.P. Nr 16, poz. 216), które weszło w życie z dniem 27 marca 1996 r.

UBEZPIECZENIA:

 1. Wytyczne Nr 4 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikowi. (Dz. Urz. ZUS Nr 1 z 1996 r., poz. 1), które weszły w życie z dniem 2 stycznia 1996 r.

WYPADKI PRZY PRACY:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (M.P. Nr 16, poz. 218).

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. Nr 70, poz. 335).

ZWIĄZKI ZAWODOWE:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. (Dz. U. Nr 71, poz. 336), które weszło w życie z dniem 12 lipca 1996 r.

RÓŻNE:

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55), która weszła w życie z dniem 1 maja 1996 r.
 2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym. (Dz. U. Nr 13, poz. 74).

opracował: Radca Prawny

adw. Janusz Mikołajewski