Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 28 czerwca 1996 r.     Nr 5


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

33 - Nr 8 z dnia 15 maja 1996 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996-1999
34 - Nr 9 z dnia 15 maja 1996 r. o stwierdzeniu nieprzeprowadzenia wyboru Prorektora ds. Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
35 - Nr 10 z dnia 31 maja 1996 r. o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Humanistycznego przeprowadzonego w dniu 27 maja 1996 r.
36 - Nr 11 z dnia 31 maja 1996 r. o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, przeprowadzonego w dniu 28 maja 1996 r.
37 - Nr 12 z dnia 31 maja 1996 r. o wyborze przedstawicieli do rad wydziałów na kadencję 1996-1999
38 - Nr 13 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996-1999
39 - Nr 14 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996-1999
40 - Nr 15 z dnia 20 czerwca s sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996-1999
41 - Nr 16 z dnia 27 czerwca 1996 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996-1999
42 - Nr 17 z dnia 27 czerwca 1996 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996-1999

ZARZĄDZENIA REKTORA:

43 - Nr 10 z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Pracowni Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
44 - Nr 12 z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów zaocznych na kierunkach historia w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
45 - Nr 13 z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997
46 - Nr 14 z dnia 17 zcerwca 1996 r. w sprawie zmiany nazw: Zakładu Języka Polskiego i Zakładu Języków Słowiańskich w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznycznym
47 - Nr z dnia 17 zcerwca 1996 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów specjalnych z zakresu doradztwa organizacyjnego i personalnego na Wydziale Humanistycznym

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

48 - Nr 2 z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. dot. stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników             

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

49 - z dnia 12 czerwca 1996 r. o zmianach dokonanych w składach osobowych wydziałowych komisjii wyborczych na kadencję 1996-1999


 

33

UCHWAŁA Nr 8

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 15 maja 1996 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru Prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
na kadencję 1996-1999.

Na podstawie § 54 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów prorektorów, w wyniku których:

Prorektorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernikana kadencję 1996 - 1999
zostali wybrani na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 15 maja 1996 r. :

- prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - na Prorektora d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni,
- prof. dr hab. Stanisław Chwirot - na Prorektora d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą,
- prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz - na Prorektora d/s Kształcenia.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

 

34

UCHWAŁA Nr 9

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 15 maja 1996 r.

o stwierdzeniu nieprzeprowadzenia wyboru Prorektora d/s Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
na kadencję 1996 - 1999

Na podstawie § 54 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza

nieprzeprowadzenie wyboru Prorektora ds. Studentów i w związku z tym:

akceptuje

wniosek Rektora Elekta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, aby do czasu wyboru Prorektora ds. Studentów, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 1997 r. sprawy studenckie prowadził prof. dr hab. Czesław Łapicz jako Pełnomocnik JM Rektora ds. Studentów.

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

35

UCHWAŁA Nr 10

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 31 maja 1996 r.

o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Humanistycznego, przeprowadzonego w dniu 27 maja 1996 r.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu po rozpatrzeniu:

protestu z dnia 28 maja 1996 r. grupy nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego oraz dokumentów przedłożonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Humanistycznego,

stwierdza:

naruszenie w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 27 maja 1996 r., dotyczącym wyboru dziekana, art. 50 ust. 1 pkt 3 i art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 75 ust.1 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu przez:

 1. pominięcie w składzie Rady Wydziału Humanistycznego dwóch profesorów będących pracownikami tego Wydziału,
 2. udział w głosowaniu osoby nauczyciela akademickiego zatrudnionego poniżej połowy pełnego wymiaru czasu pracy
i na podstawie § 82 ust. 2 lit. “b” Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu unieważnia wybór dziekana Wydziału Humanistycznego.
W związku z powyższym zarządza się przeprowadzenie ponownego głosowania dotyczącego wyboru dziekana w terminie do dnia 11 czerwca 1996 r. przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Humanistycznego.

 

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

36

UCHWAŁA Nr 11

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 31 maja 1996 r.

o unieważnieniu wyboru dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
przeprowadzonego w dniu 28 maja 1996 r.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

po rozpatrzeniu:

dokumentów przedłożonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,

stwierdza:

naruszenie przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 28 maja 1996 r., dotyczącym wyboru dziekana, art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) przez:

 1. dopuszczenie do udziału w głosowaniu przedstawicieli związków zawodowych, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym, a także
 2. włączenie głosów osób nie uczestniczących w zebraniu wyborczym
i na podstawie § 82 ust. 2 lit. “b” Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu unieważnia wybór dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

W związku z powyższym zarządza się przeprowadzenie ponownego głosowanie dotyczącego wyboru dziekana w terminie do dnia 11 czerwca 1996 r. przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

37

UCHWAŁA Nr 12

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 31 maja 1996 r.

o wyborze przedstawicieli do rad wydziałów na kadencję 1996 - 1999.

Na podstawie § 70 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza prawidłowość

przeprowadzonych w okresie od 2 kwietnia do 22 maja 1996 r. wyborów do rad wydziałów na kadencję 1996 - 1999, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele:

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Anna Goc, dr Barbara Grajpel, dr Zbigniew Podgórski, dr Wojciech Wysota
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Jolanta Janiszewska
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Dagmara Boińska, Zbigniew Czerebiej, Agnieszka Kropp, Anna Sienkiewicz

 2. Na Wydziale Chemii:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Krzysztof Aleksandrzak, dr Ryszard Sojecki, dr Andrzej Wojtczak
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Włodzimierz Gołębiewski
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Sylwester Kaszliński, Marek Świątkowski, Marietta Wardacka

 3. Na Wydziale Fizyki i Astronomii:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Piotr Bała, dr Mirosław Bylicki, dr Jan Iwaniszewski, dr Ryszard Trawiński, mgr Jacek Jurkowski, mgr Tomasz Zasada
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr inż. Tadeusz Robaczewski
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Anetta Gosik, Damian Kaczmarek, Zbigniew Łukasiak, Jacek Mordawski, Krzysztof Ruminski, Krzysztof Służewski

 4. Na Wydziale Humanistycznym:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi: dr Andrzej Pietruszczak, dr Jarosław Rolewski, dr Marek Wiśniewski, mgr Wojciech Knieć, mgr Barbara Kołtun, mgr Danuta Kowalewska
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Zofia Nolka
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Patryk Grzesik, Robert Kamiński, Radosław Sojak, Tomasz Zajączkowski, Krzysztof Zborowicz, Marcin Zwoliński

 5. Na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Andrzej Daszkiewicz, dr Andrzej Sendlewski
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Agnieszka Kasprzyk
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Mariusz Kasiński

 6. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Edward Dolny, dr Tadeusz Kufel, dr Zdzisław Markuszewski
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Krystyna Zawadzka
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję): Piotr Filiński, Marek Trejda

 7. Na Wydziale Nauk Historycznych:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Krzysztof Mikulski, dr Danuta Musiał, dr Wojciech Olszewski, mgr Wojciech Kantak
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Wiesława Matuszewska - Kola
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Łukasz Dziągwa, Renata Jaworska, Jarosław Kłaczkow, Arkadiusz Koperkiewicz

 8. Na Wydziale Prawa i Administracji:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Andrzej Sokala, mgr Ewa Bagińska, mgr Sylwester Gabryszewski, mgr Tomasz Justyński
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Barbara Maroń
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Piotr Krull, Marcin Natkaniec, Piotr Pawłowski

 9. Na Wydziale Sztuk Pięknych:
  1. nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi:
   dr Lech T. Brusewicz, art. mal. Piotr Klugowski, mgr Dorota Jutrzenka - Supryn
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Władysław Marcinkiewicz
  3. samorządu studenckiego (na dwuletnią kadencję):
   Anna Maniakowska, Monika Owieśna, Anna Piecuch

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

43

ZARZĄDZENIE NR 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 kwietnia 1996 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się Pracownię Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu, zwaną dalej “pracownią”, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

§ 2

Zadaniem pracowni jest prowadzenie badań różnych kategorii i grup duchowieństwa w Polsce oraz w krajach europejskich w okresie średniowiecza.

§ 3

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenie,
 2. wyposażenie

oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Adminsitracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Nauk Historycznych, dopisuje się nazwę “Pracownia Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

44

ZARZĄDZENIE NR 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 maja 1996 r.

w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów zaocznych na kierunku historia w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn.zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a s i e, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Historycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki od roku akademickiego 1996/97 powołuje się trzyletnie zaoczne studia zawodowe na kierunku historia o specjalności nauczycielskiej.
 2. Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwali:
  1. plan i program studiów,
  2. formę ukończenia trzyletnich studiów zawodowych (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy lub inny egzamin końcowy).

§ 2

 1. Na Wydziale Nauk Historycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki od roku akademickiego 1996/97 powołuje się dwuletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku historia o specjalnościach nauczycielskiej i ogólnohistorycznej.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły Wyższe Zawodowe Studia na kierunku historia i uzyskały tytuł licencjata.
 3. Rada Wydziału Nauk Historycznych określi plan i program studiów.

§ 3

Studenci, którzy rozpoczęli studia zaoczne na kierunku historia przed wejściem w życie tego zarządzenia, kontynuują naukę w systemie studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem zaocznych studiów zawodowych i uzupełniających sprawuje dziekan.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1996 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

45

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 maja 1996 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997 na wszystkich kierunkach studiów dziennych dla studentów powtarzających rok lub semestr więcej niż jeden rok w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce (tzn. za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem):

1) Wydział Biologii i nauk o Ziemi 730 zł
2) Wydział Chemii700 zł

3) Wydział Fizyki i Astronomii 700 zł
4) Wydział Humanistyczny 400 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki 570 zł
6) Wydział Nauk Historycznych460 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania500 zł
8) Wydział Prawa i Administracji500 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych 850 zł

§ 2

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 1996/1997 na wszystkich kierunkach studiów zaocznych:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 700 zł
2) Wydział Chemii690 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii600 zł
4) Wydział Humanistyczny

     a) z wyjątkiem odpłatności ustalonej w pkt. 4b 500 zł
     b) dla studentów filologii angielskiej 1.100 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki obejmuje:
 1. Zaoczne Dwustopniowe Studium Matematyki z Informatyką
 2. Podyplomowe Studium Matematyki z Informatyką
 3. Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli
570 zł
6) Wydział Nauk Historycznych
     a) z wyjątkiem odpłatności ustalonych w pkt 6b510 zł
     b) dla studentów bibliotekoznastwa520 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
     a) dla studentów I, II stopnia 800 zł
8) Wydział Prawa i Administracji (opłata roczna za zajęcia prowadzone w roku akademickim 1996/1997)

     a) dla studentów I, II, III, IV roku studiów prawa 1.600 zł
     b) dla studentów I, II, III, IV roku studiów administracji 1.400 zł
     c) dla studentów V roku studiów prawa i administracji 1.000 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych680 zł

Płatnośc obowiązuje w dwóch równych ratach. Studenci I roku wnoszą opłatę I raty wraz z dokumentami, studenci pozostałych lat w terminie do 30.09.1996 r., natomiast II ratę w terminie do końca lutego 1997 r.

§ 3

Ustala się następujące wysokości opłat w semestrze letnim roku akademickiego 1996/1997 na wszystkich kierunkach studiów eksternistycznych:

a) Wydział Humanistyczny 200 zł
b) Wydział Matematyki i Informatyki - wysokośc każdorazowo ustala dziekan

§ 4

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za studia podyplomowe, reguluje § 1 zarządzenia Rektora UMK Nr 6 z dnia 10 marca 1993 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1996 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

48

ZARZĄDZENIE Nr 2

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 kwietnia 1996 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1995 r. dot. stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników.

Na podstawie § 91 ust. 2 pkt 2 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 3 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. (M.P. Nr 16, poz. 117 z póz n. zmianami)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 20 kwietnia 1995 r. wprowadza się następującą zmianę:

 1. § 1 ust 1 przyjmuje brzmienie:
  Koszty użytkowania do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników, pokrywasię według następujących stawek za jeden kilometr przebiegu:
  1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 20 gr,
  2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 32 gr.
 2. § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
  Stawki określone w ust. 1 obowiązują od dnia 1 maja 1996 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1996 r.

 

Dyrektor Administracyjny

dr Stefan Nielek