Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 14 maja 1996 r.     Nr 4


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

26 - z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 1996-1999
27 - z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
28 - z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

29 - Nr 5 z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1996-1999
30 - Nr 6 z dnia 25 kwietnia 1996 r. o unieważnieniu wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych, przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1996 r.
31 - Nr 7 z dnia 25 kwietnia 1996r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996-1999

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

32 - z dnia 2 kwietnia 1996 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 1996-1999.             


 

26

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 kwietnia 1996 r.

w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 1996-1999.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się czterech prorektorów na kadencję 1996-1999.
 2. Zakresy działania poszczególnych prorektorów określa rektor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1996 r. i obowiązuje od 1 września 1996 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

27

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmiany Statutu UMK.

Na podstawie art. 11 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz.509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W Statucie UMK z dnia 18 kwietnia 1991 r. (zmienionym w dniach 21 grudnia 1993 r. oraz 20 grudnia 1994 r. oraz 26 marca 1996 r.) wprowadza się następującą zmianę:

§ 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Ogłaszający konkurs informuje radę wydziału (lub radę innej jednostki organizacyjnej) o zgłoszonych kandydatach i o składzie komisji konkursowej (lub kieruje sprawę do działającej komisji).
Komisja przedstawia radzie wydziału informacje o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. Rada zamyka konkurs.
W przypadku braku kandydatów, ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

28

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 kwietnia 1996 r.

w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 "b" ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz.163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591) i § 26 ust. 2 Statutu UMK

Senat

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1996 r. sprawy zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu

wyraża zgodę

na zakup budynku o ogólnej powierzchni 1. 993 m2 wraz z gruntem o powierzchni łącznej 0, 5964 ha (Nr KW 37313) oraz

upoważnia

Dyrektora Administracyjnego UMK do podjęcia w tym celu odpowiednich działań.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

29

UCHWAŁA Nr 5

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 18 kwietnia 1996 r.

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 1996 - 1999.

Na podstawie § 26 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

s t w i e r d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Zgodnie z terminarzem czynności wyborczych w UMK, do dnia 17 kwietnia 1996 r. dokonano wyboru 200 elektorów, co stanowi pełen skład członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu .
 2. Listy elektorów, będących przedstawicielami:
  1. nauczycieli akademickich oraz studentów poszczególnych wydziałów,
  2. nauczycieli akademickich poszczególnych jednostek pozawydziałowych,
  3. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,

  zawierają załączniki nr 1-12 do uchwały.

§ 2

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale (w innej jednostce uniwersyteckiej).

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

Załącznik nr 1

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Jarosław Buszko
  2. prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon
  3. prof. dr hab. Jan Falkowski
  4. prof. dr hab. Andrzej Giziński
  5. prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass
  6. prof. dr hab. Lech Jacuński
  7. prof. dr hab. Wojciech Kądziela
  8. prof. dr hab. Jan Kopcewicz
  9. prof. dr hab. Andrzej Przystalski
  10. prof. dr hab. Marian Rejewski
  11. prof. dr hab. Edward Wiśniewski
 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Jacek Kęsy
  2. dr Barbara Piątkowska
  3. dr Zdzisław Preisner
  4. dr Elżbieta Święcka
  5. mgr Robert Brudnicki
  6. mgr Przemysław Grodzicki
  7. mgr Dariusz Smoliński
 3. Elektorzy będący przedstawicielami studentów:
  1. Rafał Michniewicz
  2. Paweł Tulejko

Załącznik nr 2

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU CHEMII

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Józef Ceynowa
  2. prof. dr hab. Przemysław Kita
  3. prof. dr hab. Ludwik Kreja
  4. prof. dr hab. Piotr Malinowski
  5. prof. dr hab. Anna Narębska
  6. prof. dr hab. Wojciech Szymański
  7. prof. dr hab. Marek Zaidlewicz
  8. dr hab. Wojciech Czerwiński

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Andrzej Chmarzyński
  2. dr Andrzej Wojtczak
  3. dr Mirosława Wełniak
  4. dr Maria Żeliazkow

 3. Elektor będący przedstawicielem studentów:
  1. Krzysztof Zieliński

 

 

Załącznik nr 3

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Andrzej Bączyński
  2. prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski
  3. prof. dr hab. Karol Jankowski
  4. prof. dr hab. Stanisław Łęgowski
  5. prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
  6. prof. dr hab. Józef Szudy
  7. prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
  8. prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz
  9. prof. dr hab. Andrzej Woszczyk
  10. doc. dr hab. Adam Makowski
  11. dr hab. Czesław Koepke
  12. dr hab. Grażyna Staszewska
  13. dr hab. Przemysław Staszewski
  14. dr hab. Krzysztof Stefański

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Mirosław Bylicki
  2. dr Miłosz Michalski
  3. dr Wiesław Nowak
  4. dr Ryszard Trawiński

 3. Elektor będący przedstawicielem studentów:
  1. Andrzej Kaniecki

 

Załącznik nr 4

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO I STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Adam Bezwiński
  2. prof. dr hab. Ryszard Borowicz
  3. prof. dr hab. Karol Grü nberg
  4. prof. dr hab. Stefan Grzybowski
  5. prof. dr hab. Andrzej Kaleta
  6. prof. dr hab. Krystyna Kallas
  7. prof. dr hab. Czesław Łapicz
  8. prof. dr hab. Janusz Mucha
  9. prof. dr hab. Józef Pawlak
  10. prof. dr hab. Krzysztof Piątek
  11. prof. dr hab. Józef Półturzycki
  12. prof. dr hab. Irena Sawicka
  13. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
  14. prof. dr hab. Witold Stefański
  15. prof. dr hab. Max Urchs
  16. prof. dr hab. Eugenia Wesołowska
  17. prof. dr hab. Lech Witkowski
  18. prof. dr hab. Witold Wojdyło
  19. prof. dr hab. Mirosław Żelazny
  20. dr hab. Włodzimierz Appel
  21. dr hab. Maria Jakitowicz
  22. dr hab. Ryszard Wiśniewski

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Małgorzata Derc
  2. dr Andrzej Pietruszczak
  3. dr Beata Przyborowska
  4. dr Jarosław Rolewski
  5. dr Grzegorz Zabłocki
  6. dr Jolanta Żelazna
  7. mgr Wojciech Knieć
  8. mgr Barbara Kołtun
  9. mgr Danuta Kowalewska
  10. mgr Paweł Sobierajski

 3. Elektorzy będący przedstawicielami studentów:

  1. Ewa Bondyra
  2. Dariusz Jach
  3. Agnieszka Kuryj
  4. Marta Krakowska
  5. Monika Wilczewska

 

Załącznik nr 5

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Adam Jakubowski
  2. prof. dr hab. Brunon Kamiński
  3. prof. dr hab. Daniel Simson
  4. prof. dr hab. Andrzej Skowroński
  5. prof. dr hab. Andrzej Tyc

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Jacek Klimek
  2. dr Witold Kraśkiewicz
  3. mgr Krzysztof Czarkowski

 3. Elektor będący przedstawicielem studentów:
  1. Michał Jaśtak

 

 

Załącznik nr 6

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Piotr Jaworowski
  2. prof. dr hab. Janusz Meller
  3. prof. dr hab. Barbara Polszakiewicz
  4. prof. dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski
  5. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
  6. prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Andrzej Anszperger
  2. dr Krzysztof Kannenberg
  3. dr Zdzisław Markuszewski
  4. dr Wojciech Popławski
  5. mgr Armand Kasprowicz

 3. Elektorzy będący przedstawicielami studentów:
  1. Maciej Budny
  2. Zofia Golasińska
  3. Justyna Rudzka
  4. Piotr Waśkiewicz
  5. Barbara Żukrowska

 

Załącznik nr 7

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Jadwiga Chudziak
  2. prof. dr hab. Sławomir Kalembka
  3. prof. dr hab. Andrzej Kola
  4. prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski
  5. prof. dr hab. Janusz Małłek
  6. prof. dr hab. Zenon Hubert Nowak
  7. prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
  8. prof. dr hab. Jan Sziling
  9. prof. dr hab. Janusz Tondel
  10. prof. dr hab. Kazimierz Wajda
  11. prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski
  12. dr hab. Andrzej Radzimiński

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Zbigniew Karpus
  2. dr Leszek Kuk
  3. dr Krzysztof Mikulski
  4. dr Wojciech Olszewski

 3. Elektorzy będący przedstawicielami studentów:
  1. Zbigniew Girzyński
  2. Jarosław Kłaczkow
  3. Piotr Kopyciński

 

Załącznik nr 8

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI I CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH UMK im. J. Monneta

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Mirosław Bączyk
  2. prof. dr hab. Władysław Bojarski
  3. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
  4. prof. dr hab. Marian Filar
  5. prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
  6. prof. dr hab. Marian Kallas
  7. prof. dr hab. Krystyna Kamińska
  8. prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
  9. prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski
  10. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
  11. dr hab. Ewa Kustra

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Henryk Nowicki
  2. dr Ewa Radomska
  3. mgr Agnieszka Olesińska

 3. Elektorzy będący przedstawicielami studentów:
  1. Andrzej Antkiewicz
  2. Alicja Borowska
  3. Piotr Fedorowicz
  4. Wioletta Głowacka
  5. Adam Gosz
  6. Agnieszka Kohnke
  7. Piotr Krull
  8. Roman Narodowski
  9. Monika Ruta
  10. Maciej Trzeciak
  11. Roman Wiśniewski

 

Załącznik nr 9

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

 1. Elektorzy będący przedstawicielami nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. prof. dr hab. Wiesław Domasłowski
  2. prof. dr Józef Flik
  3. prof. art. graf. Sławomir Janiak
  4. prof. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki
  5. prof. art. mal. Bronisław Pietruszkiewicz
  6. prof. art. graf. Bogdan Przybyliński
  7. prof. art. graf. Józef Słobosz
  8. prof. dr hab. Jan Tajchman
  9. dr hab. Józef Poklewski
  10. art. graf. II o Edward Saliński
  11. art. mal. II o Waldemar Wożniak

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr Lech Brusewicz
  2. art. graf. Bogumiła Pręgowska
  3. art. mal. Kazimierz Rochecki
  4. dr Tomasz de Rosset
  5. mgr Krzysztof Mazur
  6. mgr Józef Pietrzyk

 3. Elektor będący przedstawicielem studentów:
  1. Anna Piecuch

 

Załącznik nr 10

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ALLIANCE FRANCAISE

 1. mgr Zofia Grzemska
 2. mgr Marian Klębowski
 3. mgr Jagna Wajda

 

Załącznik nr 11

Lista elektorów

przedstawicieli nauczycieli akademickich

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 1. mgr Wojciech Grześkiewicz

 

Załącznik nr 12

 

Lista elektorów

przedstawicieli pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Elektor będący przedstawicielem pracowników naukowo-technicznych:
  1. dr Zuzanna Rozłucka

 2. Elektorzy będący przedstawicielami pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej:
  1. mgr Adam Domański
  2. mgr Urszula Zaborska

 3. Elektorzy będący przedstawicielami pozostałych pracowników UMK:
  1. Maria Bałamącek
  2. dr Jan Bełkot
  3. Eleonora Banaszak
  4. mgr Krystyna Fordońska
  5. mgr Krystyna Giżyńska
  6. mgr Henryk Heldt
  7. mgr Jan Kachniarz
  8. mgr Adela Kozłowska
  9. Tadeusz Liczmański
  10. mgr Justyna Morzy
  11. dr Stefan Nielek
  12. mgr Waldemar Rujner
  13. mgr Hanna Rylich
  14. dr Wojciech Streich
  15. mgr Teresa Tondel
  16. mgr Elżbieta Iwona Wiśniewska
  17. mgr Krystyna Zawadzka

 

 

 

 

30

UCHWAŁA Nr 6

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 25 kwietnia 1996 r.

o unieważnieniu wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych, przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1996 r.

Na podstawie § 26 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

po rozpatrzeniu:

protestów z dnia 17 kwietnia 1996 r.: grupy nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Historycznych oraz grupy studentów Wydziału Nauk Historycznych,

stwierdza

naruszenie § 3 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu przez niewłaściwe poinformowania wyborców o zebraniach wyborczych i na podstawie § 55 pkt 8 Statutu UMK

unieważnia

 1. wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych na kadencję 1996 - 1999, przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 1996 r.,
 2. wybory przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych na kadencję 1996 - 1999, przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 1996 r..

W związku z powyższym, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych powinna przeprowadzić ponowne wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych w terminie do dnia 14 maja 1996 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

31

UCHWAŁA Nr 7

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 25 kwietnia 1996 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996 - 1999.

Na podstawie § 39 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

Komisja Wyborcza Uniwersytetu

stwierdza prawidłowość przeprowadzonego wyboru rektora, w wyniku którego:

Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 1996 - 1999

został wybrany prof. dr hab. Andrzej JAMIOŁKOWSKI,

uzyskując wymaganą większość głosów w głosowaniu przeprowadzonym na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu 25 kwietnia 1996 r.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

32

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 2 kwietnia 1996 r.

o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 1996 - 1999.

 1. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:
  - przewodnicząca - dr hab. Elżbieta Bednarska
  - członkowie:
  prof. dr hab. Jan Kopcewicz
  dr hab. Adam Czarnecki
  dr Bogdana Wilczyńska
  Włodzimierz Piątkowski
  Dariusz Brykała

 2. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Chemii:
  - przewodniczący - dr hab. Wojciech Czerwiński
  - wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Piotr Malinowski
  - członkowie:
  dr hab. Eleonora Danilczuk
  dr Mirosław Wełniak
  Alicja Wełniak
  Filip Pawłowski

 3. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Fizyki i Astronomii:
  - przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Marszałek
  - członkowie:
  dr hab. Wacław Bała
  dr hab. Andrzej Strobel
  dr Wiesław Nowak
  mgr inż. Tadeusz Robaczewski
  Mariusz Byczyński

 4. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Humanistycznego:
  - przewodniczący prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
  - członkowie:
  prof. dr hab. Stefan Grzybowski
  prof. dr hab. Zofia Mocarska-Tyc
  dr Bogdan Burdziej
  mgr Barbara Mikulska
  Monika Antonowicz

 5. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Matematyki i Informatyki:
  - przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk
  - członkowie:
  prof. dr hab. Aleksander Nagaev
  dr hab. Andrzej Nowicki
  dr Marek Golasiński
  mgr Ewa Meller
  Karola Błaszkowska

 6. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
  - przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Jaworowski
  - członkowie:
  prof. dr hab. Janusz Meller
  prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski
  dr Andrzej Anszperger
  Krystyna Janik
  Aleksandra Zawadzka

  VII. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Nauk Historycznych:

  - przewodniczący prof. dr hab. Teresa Dunin - Karwicka
  - członkowie:
  prof. dr hab. Stefan Cackowski
  prof. dr hab. Janusz Tandecki
  dr Zofia Waszkiewicz
  Maria Wiśniewska-Krystew
  Elżbieta Małachowska

 7. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996-1999 Wydziału Prawa i Administracji:
  - przewodnicząca dr Ewa Radomska
  - członkowie:
  prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski
  dr hab. Jan Galster
  dr hab. Anna Gryniuk
  mgr Iwona Wojciechowska
  Marcin Natkaniec

 8. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 1996 - 1999 Wydziału Sztuk Pięknych:
  - przewodniczący - art. mal. przew. II° Lech Wolski
  - wiceprzewodniczący - art. mal. przew. II° Lech Kubiak
  - członkowie:
  prof. dr Bogumiła Rouba
  mgr Andrzej Kałucki
  Roman Dahl
  Michał Matuszewski

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski