Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 18 kwietnia 1996 r.     Nr 3


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

16 - z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie zmiany Statutu UMK                                       
17 - z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie odnawiania doktoratu

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

18 - Nr 3 z dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 1996-1999
19 - Nr 4 z dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu

ZARZĄDZENIA REKTORA:

20 - Nr 41 z  dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia "zakładowego planu kont" w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
21 - Nr 5 z  dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie prowadzenia europejskich studiów specjalnych

22 - Nr 6 z  dnia 15 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia kursu specjalnego z  zakresu prawa europejskiego

23 - Nr 7 z  dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości funduszu premiowego dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi.
24 - Nr 8 z  dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Pracowni Atlasu Historycznego Miast w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
25 - Nr 9 z  dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37 Rektora UMK z  dnia 15 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów prac publikowanych przez Wydawnictwo UMK


 

16

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie zmiany Statutu UMK.

Na podstawie art. 11 w związku z  art. 14 ustawy z  dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385, z  1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 , z  1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz.509 oraz Nr 121, poz.591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W Statucie UMK z  dnia 18 czerwca 1991 r. (zmienionym w dniach 21 grudnia 1993 r. oraz 20 grudnia 1994 r.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "Podziału mandatów dokonuje Komisja Wyborcza Uniwersytetu dla pracowników według stanu z  31 stycznia w ostatnim roku kadencji."
  2. w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "W styczniu ostatniego roku swej kadencji Senat powołuje Komisję Wyborczą Uniwersytetu, zaś w lutym ostatniego roku swej kadencji rady wydziałów powołują wydziałowe komisje wyborcze."
  3. w § 57:
   1. ust.2 otrzymuje brzmienie:
    "Kadencja Kolegium Elektorów Uniwersytetu trwa trzy lata i upływa z  chwilą wyboru kolegium na nową kadencję."
   2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    "Wybory rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze z  tym, że wybory rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji."
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mają zastosowanie do wyborów przeprowadzonych na nową kadencję 1996-1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z  dniem 26 marca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

17

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie odnawiania doktoratu.

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10 ustawy z  dnia 12 września o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz., 385, z  1992r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz.314, z  1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 oraz Nr 121, poz. 591)

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może nastąpić uroczyste odnowienie doktoratu osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub kultury polskiej, które przed pięćdziesięciu lub więcej laty uzyskały na UMK doktorat.

§ 2

 1. Z propozycją uroczystego odnowienia dyplomu doktorskiego występuje właściwa Rada Wydziału.
 2. Rada Wydziału przedkłada Rektorowi propozycję odnowienia doktoratu wraz z  uzasadnieniem wniosku.

§ 3

Ostateczną decyzję w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego podejmuje Senat po zapoznaniu się z  uzasadnieniem Rady Wydziału i opinią Rektora.

§ 4

Senat podejmuje decyzję o sposobie wręczenia dyplomu:
- uroczystość ogólnouczelniana,
- uroczystość wydziałowa,
- wręczenie dyplomu w inny sposób.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z  dniem 26 marca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

20

ZARZĄDZENIE Nr 41

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1995 r.

w sprawie wprowadzenia "zakładowego planu kont" w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości z  dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

z a r z  ą d z  a m, co następuje:

§1

Wprowadzam w życie "zakładowy plan kont" obejmujący:

 1. wykaz kont syntetycznych i zasady budowania kont analitycznych,
 2. podstawowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych,
 3. szczegółowe zasady wyceny składników majątku źródeł ich pochodzenia oraz zasady rachunku kosztów.

§2

 1. Nieodłącznym elementem "zakładowego planu kont" jest:
  1. wykaz wydziałów i instytutów wraz z  ich odpowiednikami kodowymi,
  2. wykaz kontrahentów - dostawców i odbiorców wraz z  ich odpowiednikami kodowymi,
  3. wykaz pracowników wraz z  ich odpowiednikami kodowymi,
  4. wykaz pracowników upoważnionych do dostępu do księgowego systemu informatycznego uczelni.
 2. Kody wydziałów, instytutów, kontrahentów i pracowników należy jednolicie wykorzystywać przy stosowaniu "zakładowego planu kont".

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 stycznia 1996 r. z  tym, że zasady wyceny aktywów i Ÿródeł ich pochodzenia oraz zasady rachunku kosztów obowiązują od dnia 1 stycznia 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

21

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 lutego 1996 r.

w sprawie prowadzenia europejskich studiów specjalnych.

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z  dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z  póŸniejszymi zmianami), zarządzenia MEN z  dnia 1 czerwca 1993 r. (M.P. Nr 33, poz. 337 z  1993 r.) oraz § 82 ust. 1, 3 i 4 oraz 83 ust.1 Statutu UMK

z a r z  ą d z  a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się od semestru letniego roku akademickiego 1995/1996 dwuletnie (cztery semestry) studia specjalne z  zakresu problematyki europejskiej, zwane dalej europejskimi studiami specjalnymi, prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.
 2. Europejskie studia specjalne prowadzone są systemem zaocznym (wieczorowym).
 3. Uczestnikami specjalnych studiów europejskich mogą być studenci UMK, jak również studenci innych wyższych uczelni.

§ 2

Rada Wydziału Prawa i Administracji w porozumieniu z  Radą Naukową Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta ustali:

 1. zasady rekrutacji na studia,
 2. plan i program studiów,
 3. formę prowadzenia i zaliczania zajęć z  poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów,
 4. formę zaliczenia studiów (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy lub inny egzamin końcowy).

§ 3

Za zajęcia dydaktyczne pobierane będą opłaty zgodnie z  odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia studiów specjalnych.
 2. Rejestr wydanych dyplomów oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu studiów specjalnych prowadzi Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Nadzór nad przebiegiem studiów europejskich sprawuje z  upoważnienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Kierownik Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 15 lutego 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

22

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 marca 1996 r.

w sprawie prowadzenia kursu specjalnego z  zakresu prawa europejskiego.

Na podstawie art.4 ust. 2 ustawy z  dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z  póŸniejszymi zmianami), zarządzenia MEN z  dnia 1 czerwca 1993 r. (M. P. Nr 33, poz. 337 z  1993 r.) oraz § 82 ust. 1, 3 i 4 oraz 83 ust.1 Statutu UMK

z a r z  ą d z  a się, co następuje:

§1

 1. Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta prowadzą w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996 kurs specjalny z  zakresu prawa europejskiego, zwany dalej "kursem".
 2. Celem kursu jest umożliwienie uzyskania wiedzy z  zakresu integracji europejskiej oraz poznanie systemu prawnego działającego w krajach Unii Europejskiej.
 3. Kurs prowadzony jest systemem zaocznym (wieczorowym).
 4. Uczestnikami kursu mogą być studenci z  Polski i z  zagranicy posiadający znajomość języka angielskiego.

§ 2

Rada Wydziału Prawa i Administracji w porozumieniu z  Radą Naukową Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta ustali:

 1. zasady przyjęć i uczestnictwa w kursie,
 2. plan i program kursu,
 3. formę uczestnictwa i zaliczenia kursu.

§ 3

Za uczestnictwo w kursie jest pobierana opłata zgodnie z  odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.
 2. Świadectwa zostaną wystawione w dwóch językach: polskim i angielskim.
 3. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu kursu prowadzi Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje z  upoważnienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Kierownik Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 15 marca 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

23

ZARZĄDZENIE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 kwietnia 1996 r.

w sprawie określenia wysokości funduszu premiowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 28 Rektora UMK z  dnia 10 czerwca 1995 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

z a r z  ą d z  a się, co następuje:

§ 1

 1. W ramach osobowego funduszu płac tworzy się fundusz premiowy z  przeznaczeniem na premie dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 2. Wysokość funduszu premiowego dla następujących grup pracowników:
  1. naukowo-technicznych,
  2. inżynieryjno-technicznych,
  3. bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, z  wyłączeniem bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej,
  4. informatyki,
  5. redakcyjnych,
  6. administracyjno-ekonomicznych,
  7. obsługi,
  8. robotników wynagradzanych według stawek godzinowych,
  9. kierowców samochodów,
  10. produkcyjnych stołówek i bufetów,
  11. produkcyjnych poligrafii

  u t r z  y m u j e się w dotychczasowej wysokości 15% płac zasadniczych pracowników.

§ 2

Zasady przyznawania premii określa Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 kwietnia 1996 r. i ma zastosowanie od początku 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

24

ZARZĄDZENIE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 kwietnia 1996 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Atlasu Historycznego Miast w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z  ą d z  a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Pracownię Atlasu Historycznego Miast, zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

§ 2

Zadaniem pracowni jest opracowywanie i wydawanie atlasów historycznych poszczególnych miast, zwłaszcza polskich.

§ 3

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki przydzieli pracowni, będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenie,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.

§ 4

W załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z  dnia 26 lipca 1995, dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Nauk Historycznych, dopisuje się nazwę "Pracownia Atlasu Historycznego Miast".

5

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 kwietnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

25

ZARZĄDZENIE Nr 9

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 kwietnia 1996 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 37 Rektora UMK z  dnia 15 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów prac publikowanych przez Wydawnictwo UMK.

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z  dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.385; z  1992 r. Dz.U. Nr 54, poz.254, Dz.U. Nr 63, poz.314; z  1994 r. Dz.U. Nr 1, poz.3, Dz.U. Nr 43, poz. 163, Dz.U. Nr 105, poz. 509 i Dz.U. Nr 121, poz.591)

z a r z  ą d z  a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 37 Rektora UMK z  dnia 15 sierpnia 1994 r. wprowadza się następującą zmianę:

1 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

"Stawka wynagrodzenia autora pracy wydanej w nakładzie do 800 egzemplarzy wynosi:

 1. do 5-ciu arkuszy autorskich - 100 zł za jeden arkusz
 2. od 5 do 10 arkuszy autorskich - 75 zł za jeden arkusz
 3. powyżej 10-ciu arkuszy autorskich - 50 zł za każdy arkusz."

2

Stawki, o których mowa w 1 obowiązują od dnia 15 marca 1996 r.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 kwietnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski