Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 11 marca 1996 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

6 - z dnia 27 lutego 1996 r. o powołaniu składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję trwającą od 1996 r. do 1999 r.

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU:

7 - Nr 1 z dnia 4 marca 1996 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
8 - Nr 2 z dnia 4 marca 1996 r. o wyborze wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu

ZARZĄDZENIA REKTORA:

9 - Nr 1 z dnia 1 lutego 1996 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii
10 - Nr 2 z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
11 - Nr 3 z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i eksternistycznych w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996
12 - Nr 4 z dnia 15 lutego 1996 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27 Rektora UMK z dnia 25 października 1993 r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników UMK

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

13 - Nr 1 z dnia 1 lutego 1996 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii

KOMUNIKAT REKTORA:

14 - z dnia 25 stycznia 1996 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1995 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

15 - z dnia 14 lutego 1996 r. o wejściu w życie d dnia 15 lutego 1996 r. Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika


 

6

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 lutego 1996 r.

o powołaniu składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję trwającą od 1996 r. do 1999 r.

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu UMK

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W skład Komisji Wyborczej Uniwersytetu, zwanej dalej "Komisją", powołuje się następujących przedstawicieli wyłonionych przez poszczególne grupy pracowników i studentów UMK:
  1. przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych z poszczególnych wydziałów:
   1. prof. dr hab. ANDRZEJ TRETYN - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
   2. prof. dr hab. ANTONI GRODZICKI - Wydział Chemii,
   3. prof. dr hab. ALEKSANDER BALTER - Wydział Fizyki i Astronomii,
   4. prof. dr hab. ROMAN SCHULZ - Wydział Humanistyczny,
   5. prof. dr hab. JAN KWIATKOWSKI - Wydział Matematyki i Informatyki,
   6. prof. dr hab. ZBIGNIEW CIEŚLIŃSKI - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
   7. prof. dr hab. MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI - Wydział Nauk Historycznych,
   8. prof. dr hab. EUGENIUSZ OCHENDOWSKI - Wydział Prawa i Administracji,
   9. ad.art. mal. II° MICHAŁ TRÄGER - Wydział Sztuk Pięknych,
  2. przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich:
   - dr ALICJA KOŚCIELECKA,
  3. przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   - WOJCIECH PIĄTKOWSKI,
  4. przedstawiciel studentów:
   - AGNIESZKA JARZĘBSKA.
 2. Kadencja Komisji w składzie określonym w ust. 1 rozpoczyna się 27 lutego1996 r. i upływa z dniem powołania w 1999 r. składu komisji na nową kadencję.

§ 2

Rektor pisemnie zawiadamia poszczególnych członków Komisji o powierzeniu im przez Senat mandatu określonego przedstawiciela na daną kadencję.

§ 3

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Rektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej powołania.
 2. Do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji, jej pierwszemu posiedzeniu przewodniczy Rektor.

§ 4

Do pełnienia funkcji sekretarza Komisji Rektor wyznacza pracownika spośród nauczycieli akademickich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 lutego 1996 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach i w innych jednostkach uniwersyteckich.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

7

UCHWAŁA Nr 1

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 4 marca 1996 r.

o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

Na podstawie § 54 ust. 4 Ststutu UMK
Komisja Wyborcza Uniwersytetu na posiedzeniu w dniu 4 marca 1996 r.

wybrała

prof. dr. hab. Eugeniusz OCHENDOWSKIEGO

na przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu na okres kadencji 1996 - 1999.

Przewodniczący posiedzenia

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r UMK

 

8

UCHWAŁA Nr 2

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 4 marca 1996 r.

o wyborze wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

Na podstawie § 54 ust. 4 Ststutu UMK

Komisja Wyborcza Uniwersytetu na posiedzeniu w dniu 4 marca 1996 r.

wybrała

prof. dr. hab. Zbigniewa CIEŚLIŃSKIEGO

na wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu na okres kadencji 1996 - 1999.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

 

 

9

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 lutego 1996 r.

w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich fizyki

na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 82 ust. 3 i 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

 1. Od semestru letniego roku akademickiego 1995/1996 powołuje się na Wydziale Fizyki i Astronomii trzyletnie zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku fizyka o specjalności: fizyka techniczna i fizyka nauczycielska.
 2. Na studia, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe.

§2

 1. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii na wniosek dyrektora Instytutu Fizyki uchwali plan i program studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 3. Zasady rekrutacji określa Senat na wniosek Rady Wydziału.

§3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

10

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 lutego 1996 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

Tworzy się Zakład Estetyki jako jednostkę organizacyjną Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego.

§ 2

Zadaniem Zakładu Estetyki jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej z dziedziny estetyki..

§ 3

Dyrektor Instytutu Filozofii:

 1. ustali skład osobowy Zakładu Estetyki w ramach posiadanych etatów,
 2. przydzieli pomieszczenia i wyposażenie, będące w dyspozycji Instytutu Filozofii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

11

ZARZĄDZENIE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 8 lutego 1996 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i eksternistycznych w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz.380 i Nr 112, poz.485)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996 na wszystkich kierunkach studiów dziennych dla studentów powtarzających rok lub semestr więcej niż jeden raz w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce (tzn. za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem)

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - 660 zł

2) Wydział Chemii - 670 zł

3) Wydział Fizyki i Astronomii - 660 zł

4) Wydział Humanistyczny - 380 zł

5) Wydział Matematyki i Informatyki - 500 zł

6) Wydział Nauk Historycznych - 410 zł

7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 440 zł

8) Wydział Prawa i Administracji - 440 zł

9) Wydział Sztuk Pięknych - 820 zł

§ 2

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996 na wszystkich kierunkach studiów zaocznych:

1) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - 550 zł
2) Wydział Chemii - 630 zł
3) Wydział Fizyki i Astronomii - 580 zł
4) Wydział Humanistyczny

     a) z wyjątkiem odpłatności ustalonych w pkt 4 b - 410 zł
     b) dla studentów socjologii - 450 zł
     c) dla studentów filologii angielskiej - 1050 zł
5) Wydział Matematyki i Informatyki - 500 zł
6) Wydział Nauk Historycznych - 440 zł
    - z wyjątkiem studentów specjalności nauczycielskiej - 460 zł
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
     a) dla studentów I i II roku studiów zawodowych - 750 zł
     b) dla studentów III roku studiów zawodowych - 460 zł

     c) dla absolwentów WNEiZ studiów zawodowych, kontynuujących bezpośrednio studia zaoczne na II stopniu - 420 zł
     d) dla pozostałych studentów I roku II stopnia studiów zaocznych - 750 zł
8) Wydział Prawa i Administracji
     a) dla studentów I, II i III roku studiów prawa - 700 zł
     b) dla studentów I, II i III roku studiów administracji - 600 zł
     c) dla studentów pozostałych lat studiów - 440 zł
9) Wydział Sztuk Pięknych - 620 zł

§ 3

Ustala się następujące wysokości opłat w semestrze letnim roku akademickiego 1995/1996 na wszystkich kierunkach studiów eksternistycznych:

 1. Wydział Humanistyczny - 200 zł
 2. Wydział Matematyki i Informatyki - każdorazowo ustala Dziekan.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 1996 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

12

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 lutego 1996 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27 Rektora UMK z dnia 25 października 1993 r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników UMK.

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.385 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz.U. Nr 48, poz.296 i z 1992 r. Nr 62, poz.313)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 27 Rektora UMK z dnia 25 października 1993 r. (B.Pr. UMK z 1993 r. Nr 1, poz.11) dodaje się § 4a w brzmieniu:

 1. "Badaniom kontrolnym podlegają również pracownicy UMK - uczestnicy wypraw naukowych, organizowanych w innych strefach czasowych lub klimatycznych.
 2. Uczestnicy wypraw, o których mowa w ust.1, zobowiązani są na co najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem zgłosić się na badania kontrolne, a wyniki tych badań przedstawić niezwłocznie kierownikowi wyprawy. Badania te winny uwzględniać przewidywany charakter pracy i związane z tym obciążenia organizmu.
 3. Organizator - kierownik wyprawy jest zobowiązany przy ustalaniu składu personalnego brać pod uwagę wyniki badań oraz zalecenia lekarza."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

13

ZARZĄDZENIE Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 11 marca 1996 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Informacji i Promocji UMK.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się sekcję o nazwie "Ośrodek Informacji i Promocji UMK", zwaną dalej "Ośrodkiem", jako samodzielną jednostkę administracji uczelnianej bezpośrednio podporządkowaną służbowo Dyrektorowi Administracyjnemu.
 2. Niezależnie od podporządkowania, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek jest podporządkowany funkcjonalnie Rektorowi (Prorektorom) w zakresie, w jakim prowadzi działalność bezpośrednio związaną z realizacją zadań i kompetencji Rektora (Prorektorów).

§ 2

 1. Ośrodek składa się ze stanowisk pracy.
 2. Dyrektor Administracyjny w uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka określi zadania, skład osobowy oraz przydzieli pomieszczenie wraz z wyposażeniem.

§ 3

Znosi się z dniem utworzenia Ośrodka, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji UMK.

§ 4

W załączniku nr 35 do Zarządzenia Nr 17 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 października 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego administracji Uniwersytetu zmienia się nazwę "Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji UMK" na "Ośrodek Informacji i Promocji UMK".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1996 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

14

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 stycznia 1996 r.

o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1995 roku.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy:
  profesora nauk ekonomicznych - prof. dr hab. Stanisławowi Bagdzińskiemu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Adamowi Bezwińskiemu z Instytutu Filologii Słowiańskiej
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Wojciechowi Gutowskiemu z Instytutu Filologii Polskiej
  profesora nauk matematycznych - prof. dr hab. Janowi Kwiatkowskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Andrzejowi Nowakowskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Andrzejowi Olubińskiemu z Instytutu Pedagogiki
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Jerzemu Perzanowskiemu z Katedry Logiki
  profesora sztuk plastycznych - prof. art. graf. Bogdanowi Przybylińskiemu z Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Bohdanowi Ryszewskiemu z Instytutu Historii i Archiwistyki
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Mirosławowi Żelaznemu z Instytutu Filozofii

 2. Minister Edukacji Naukowej mianował na stanowisko profesora zwyczajnego:
  prof. dr hab. Franciszka Rozpłocha - z Instytutu Fizyki

 3. Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
  dr hab. Stefana Grzybowskiego - z Instytutu Filologii Słowiańskiej
  dr hab. Piotra Hübnera - z Instytutu Socjologii
  dr hab. Marka Jakubowskiego - z Instytutu Filozofii
  dr hab. Andrzeja Kolę - z Instytutu Archeologii i Etnologii
  dr hab. Piotra Malinowskiego - z Wydziału Chemii
  dr hab. Zofię Mocarską-Tyc - z Instytutu Filologii Polskiej
  dr hab.Jana Pakulskiego - z Instytutu Historii i Archiwistyki
  dr hab. Krzysztofa Piątka - z Instytutu Socjologii
  dr (przew.II) Bogumiłę Rouba - z Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego
  dr art. rzeźb. Józefa Szczypkę - z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
  dr hab. Wojciecha Szwajdlera - z Wydziału Prawa i Administracji
  dr hab. Janusza Tondla - z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  dr hab. Włodzimierza Tyburskiego - z Instytutu Filozofii
  dr hab. Jarosława Wentę - z Instytutu Historii i Archiwistyki
  dr hab. Zenona Wiśniewskiego - z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  art. rzeźb. Andrzeja Wojciechowskiego - z Instytutu Pedagogiki

 4. Rektor zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
  dr hab. Marka Drewińskiego - z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  dr hab. Stanisława Kowalika - z Katedry Psychologii
  dr George'a Patyka - z Katedry Filologii Angielskiej.

 5. Stopień naukowy doktora habilitowanego/przewód kwalifikacyjny II-go stopnia uzyskali:
  dr Marian Arszyński z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  dr Adam Bednarek z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Instytut Filologii Polskiej)
  art. mal. Bogdan Chmielewski przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  art. mal. Witold Chmielewski przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  dr Józef Czarkowski z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  dr Hanna Dahm z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  dr Kazimierz Fabisiak z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Jan Galster z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  dr Marek Grinberg z dziedziny nauk fizycznych z zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Wanda Gugnacka-Fiedor z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  dr Grażyna Gzella z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie bibliologii (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
  dr Maria Kalinowska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instytut Filologii Polskiej)
  art. graf. Leszek Kiljański przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie grafiki (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  dr Ewa Kustra z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  dr Wiesława Limont z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  dr Cezary Mik z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  dr Andrzej Nowicki z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki)
  dr Rajmunda Plata z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Katedra Filologii Romańskiej)
  dr Józef Poklewski-Koziełł z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  dr Piotr Rudecki z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  art. graf. Wiesław Smużny przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie grafiki (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  dr Jan Sójka z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)
  art. mal. Waldemar Woźniak przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  dr Romuald Wódzki z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)

 6. Stopień naukowy doktora/przewód kwalifikacyjny I-go stopnia uzyskali:
  mgr Tomasz Biernat z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  mgr Anna Demicka z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  mgr Jolanta Flanz z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  mgr Ewa Górniewicz z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  mgr Michał Hanasz z dziedziny nauk fizycznych w zakresie astronomii (Instytut Astronomii)
  mgr Krzysztof Kannenberg z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  mgr Marek Kejna z dziedziny nauk o Ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
  mgr Mieczysław Kluba z dziedziny nauk o Ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
  mgr Bożena Kołosowska z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  mgr Tomasz Komendziński z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)
  mgr Janusz Krawczyk z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Hanna Łukasiewicz z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  mgr Maria Nawojczyk z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Instytut Socjologii)
  mgr Zbigniew Podgórski z dziedziny nauk o Ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
  mgr Dariusz Poliński z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii (Instytut Archeologii i Etnologii)
  mgr Beata Przyborowska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  mgr Tomasz De Rosset z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Stanisław Roszak w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
  mgr Iwona Rzepnikowska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską)
  mgr Marek Szary przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  mgr Małgorzata Świdersk-Iwicka z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  mgr Artur Terzyk z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
  mgr Jacek Tylicki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Hanna Zielińska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

15

KOMUNIKAT

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 14 lutego 1996 r.

Informuję, że 1 lutego 1996 r. J.M. Rektor podpisał Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który obowiązuje od dnia 15 lutego br.

Pełny tekst ww. regulaminu nie będzie opublikowany w "Biuletynie Prawnym UMK" ze względu na dużą jego objętość. Został natomiast rozesłany do wszystkich dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz dyrektorów - kierowników wszystkich jednostek administracji UMK.

Dyrektor Administracyjny

Dr Stefan Nielek