Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 15 lutego 1996 r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

1 - z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa UMK
2 - z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996-1999
3 - z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1996 r.

PISMO OKÓLNE REKTORA:

4 - Nr 1 z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 roku

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

5 - Nr 4/95 za okres od 1 października 1995 r. do 31 grudnia 1995 r.                                             


 

1

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 stycznia 1996 r.

w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa UMK.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz.3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz.591)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa UMK może wystąpić nauczyciel akademicki zatrudniony w UMK.
 2. Propozycję przedkłada się Rektorowi w terminie do 15 marca każdego roku w formie pisemnej, podając krótką informację o kandydacie wraz z uzasadnieniem.

§ 2

 1. Rektor przeprowadza z dziekanami wydziałów konsultacje dotyczące proponowanych kandydatur w terminie do 15 kwietnia danego roku.
 2. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, kandydatura jest przedstawiana przez dziekana na posiedzeniu właściwej rady wydziału w terminie do 31 maja danego roku.
 3. Rada wydziału, po rozpatrzeniu kandydatury, może uchwalić wystąpienie z wnioskiem do Senatu UMK o nadanie określonej osobie tytułu doktora honoris causa UMK.

§ 3

 1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 3, są prezentowane przez właściwych dziekanów na czerwcowym posiedzeniu Senatu.
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania określonej osobie tytułu doktora honoris causa UMK następuje po podjęciu przez Senat odpowiedniej uchwały.

§ 4

Uchwały o nadaniu poszczególnym kandydatom tytułu doktora honoris causa UMK Senat podejmuje na kolejnych posiedzeniach, po zgromadzeniu trzech opinii (recenzji ) w danej sprawie i uchwał stosownych gremiów (Senatów, rad naukowych lub innych organów właściwych w sprawach naukowych), w których zatrudnieni są recenzenci.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

2

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 stycznia 1996 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru elektów z UMK wybierających członków
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996 - 1999.

Na podstawie § 6 Uchwały Nr 189/95 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996 - 1999

Senat uchwala, co następuje:

§1

 1. Wybory elektorów z UMK, wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 1996-1999, przeprowadza Wyborcza Komisja Uniwersytetu.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, może uchwalić szczegółowy tryb przeprowadzenia wyboru elektorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 1996r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

3

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 stycznia 1996 r.

w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1996 r.

Na podstawie art.106 ust.1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz.254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz.3, Nr 43, poz.163, Nr 105, poz.509 i Nr 121, poz.591)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się o 4% limit osobowego funduszu płac przeznaczony na wypłaty w okresie od 1 lutego1996 r. do 31 stycznia 1997 r. ponad jego wysokość przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu państwa.
 2. Środki, o których mowa w ust.1 pochodzą z dochodów własnych Uczelni.

§ 2

 1. Środki określone w § 1 stanowią wydzieloną pozycję w planie finansowym UMK i pozostają w dyspozycji Rektora z przeznaczeniem na dodatki rektorskie dla pracowników UMK.
 2. Dodatek rektorski jest niezależny od wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatków i składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów płacowych.

§ 3

 1. Dodatki rektorskie przyznaje Rektor.
 2. Dodatki rektorskie przyznaje się na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

4

PISMO OKÓLNE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 4 stycznia 1996 r.

w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 roku.

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995r. w sprawie określania terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r. (M.P. Nr 64 z dnia 14 grudnia 1995 r., poz.702) oraz na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 9 Rektora UMK z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie czasu (z późniejszymi zmianami)

  w y z n a c z a s i ę w 1996 roku dodatkowe dni wolne od pracy w następujących terminach:


  6, 20, 27 stycznia,
  10, 17, 24 lutego,
  2, 16, 30 marca,
  6, 13, 27 kwietnia,
  2, 4, 11, 25 maja,
  1, 8, 22, 29 czerwca,
  13, 20, 27 lipca,
  3, 17, 31 sierpnia,
  7, 21, 28 września,
  5, 19, 26 października,
  2, 9, 30 listopada,
  21, 27, 28, grudnia.

 2. Dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin i 36 godzin w y z n a c z a s i ę dodatkowe dni wolne od pracy w terminach 2 maja i 27 grudnia. W związku z powyższym dniami pracy dla tych pracowników będą soboty 29 czerwca i 28 września.
 3. Dla wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wyznacza się dodatkowy dzieñ wolny od pracy w dniu 16 sierpnia, z jednoczesnym odpracowaniem w terminie 5 października.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  5

  PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 4/95

  zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 października 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.

  EMERYTURY I RENTY:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

  FINANSE:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pañstwowych (Dz.U. Nr 120, poz. 578), które weszło w życie z dniem 24 października 1995 r.

  NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

  1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1995 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (M. P. Nr 55, poz. 610), które weszło w życie z dniem 18 listopada 1995 r.
  2. Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową (M. P. Nr 55, poz. 609), które weszło w życie z dniem 3 listopada 1995 r.

  PŁACE:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 122, poz. 588), które weszło w życie z dniem 27 października 1995r. z mocą od dnia 1 października 1995 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 122, poz. 589), które weszło w życie z dniem 27 października 1995 r. z mocą od dnia 1 października 1995 r.
  3. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (M. P. Nr 68, poz. 768), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

  PODATKI:

  1. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (M. P. Nr 52, poz. 569), które weszło w życie z dniem 16 października 1995 r.
  2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
  3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 142, poz. 703), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
  4. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 704), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeñ ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (Dz. U. Nr 132, poz. 647), które weszło w życie z dniem 10 grudnia 1995 r.
  6. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (M. P. Nr 62, poz. 690), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 1995 r. i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 6 grudnia 1995 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797), które weszło w życie z dniem 1 lutego 1996 r.

  PRACA:

  1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (M. P. Nr 56, poz. 624), które weszło w życie z dniem 8 listopada 1995 r.
  2. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (M. P. Nr 64, poz. 698), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 1995 r.
  3. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r. (M. P. Nr 64, poz. 702), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

  STUDIA I STUDENCI:

  1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia (M. P. Nr 64, poz. 699), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 1995 r.

  SZKOŁY WYŻSZE:

  1. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1995 r. w sprawie założeñ polityki edukacyjnej pañstwa oraz finansowania szkolnictwa wyższego i nauki (M. P. Nr 54, poz. 586).

  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

  1. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 119, poz. 575).
  2. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października 1995 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badañ technicznych pojazdów, oraz wzorów stosowanych przy tym dokumentów (M. P. Nr 63, poz. 695), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 1995 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badañ pojazdów (Dz. U. Nr 153, poz. 789), które weszło w życie z dniem 6 stycznia 1996 r.

  UBEZPIECZENIA:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 128, poz. 617), która weszła w życie z dniem 30 listopada 1995 r.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeñ z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. Nr 153, poz. 781), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

  WYPADKI PRZY PRACY:

  1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowañ z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (M. P. 64, poz. 705).

  RÓŻNE:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 563), które weszło w życie z dniem 28 października 1995 r.
  2. Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniające ustawę o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 154, poz. 793), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

  opr.: R a d c a    p r a w n y

  adw. Janusz Mikołajewski