Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 29 grudnia 1995 r.     Nr 8


Poz.:

Treść:

UCHWAŁA SENATU:

74 - z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999

ZARZĄDZENIE REKTORA:

75 - Nr 40 z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

76 - Nr 19 z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie terminu składania dokumentów płacowych dla niektórych grup pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi.


 

75

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 listopada 1995 r.

w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1996-1999.

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu UMK Senat

uchwala, co następuje:

 

I. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELI PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

§ 1

 1. Profesorowie i doktorzy habilitowani każdego wydziału wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu do składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu, zwanej "komisją".
 2. Uprawnionym do głosowania jest profesor i doktor habilitowany, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
 3. Przedstawicielem może być wybrany tylko profesor (doktor habilitowany), który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2

 1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na zebraniu zwołanym przez dziekana, któremu przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.
 2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 1 ust. 2.
 3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

§ 3

 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 1 ust. 3.
 2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów).
 3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zwołanym w innym terminie.
 4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
 5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

§ 4

 1. Wyboru przedstawiciela profesorów i doktorów habilitowanych do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 15 lutego ostatniego roku kadencji senatu.
 2. Dziekan niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela profesorów i doktorów habilitowanych wydziału.

 

II. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 5

 1. Nauczyciele akademiccy, nie będący profesorami ani doktorami habilitowanymi, zwani dalej "nauczycielami akademickimi", wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do składu komisji.
 2. Uprawnionym do głosowania jest nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
 3. Przedstawicielem może być wybrany tylko nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6

 1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 5 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na ogólnouczelnianym zebraniu nauczycieli akademickich zwołanym przez rektora (prorektora), któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 5 ust. 2.
 3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

§ 7

 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 5 ust. 3; zebrani mogą uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
 2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów,stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów).
 3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zwołanym w innym terminie.
 4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
 5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

§ 8

 1. Wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 15 lutego ostatniego roku kadencji senatu.
 2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela nauczycieli akademickich.

 

III. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 9

 1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, zwani dalej "pracownikami", wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do składu komisji.
 2. Uprawnionym do głosowania jest pracownik, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
 3. Przedstawicielem może być wybrany tylko pracownik, który w dniu głosowania jest zatrudniony w UMK w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 10

 1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 9 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na ogólnouczelnianym zebraniu zwołanym przez rektora (prorektora), któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, określonych w § 9 ust. 2.
 3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

§ 11

 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi określone w § 9 ust. 3; zebrani mogą uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
 2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów).
 3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zwołanym w innym terminie.
 4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
 5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego.

§ 12

 1. Wyboru przedstawiciela pracowników do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 15 lutego ostatniego roku kadencji senatu.
 2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela pracowników.

 

IV. TRYB WYŁANIANIA PRZEDSTAWICIELA STUDENTÓW

§ 13

 1. Jeden przedstawiciel do składu komisji jest wybierany przez uczelniany organ kolegialny samorządu studenckiego, zwany dalej "organem samorządu", w głosowaniu tajnym.
 2. Posiedzenie organu samorządu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy samorządu przewidują większe quorum dla ważności jego posiedzenia.
 3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

§ 14

 1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów; organ samorządu może uchwalić ograniczenie liczby kandydatów.
 2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów(bezwzględną większość głosów).
 3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zwołanym w innym terminie.
 4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu zwołanym w innym terminie.
 5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu organu samorządu.

§ 15

 1. Wyboru pierwszego przedstawiciela studentów do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 15 lutego ostatniego roku kadencji senatu; jego mandat trwa dwa lata.
 2. Wyboru następnego przedstawiciela studentów do składu komisji na trwającą kadencję należy dokonać do 15 lutego drugiego roku kadencji senatu; jego mandat trwa do upływu kadencji komisji.
 3. Przewodniczący organu samorządu studenckiego nie zwłocznie zawiadamia pisemnie rektora o wybraniu przedstawiciela studentów.

 

V. TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI I DOKONYWANIA ZMIAN W JEJ SKŁADZIE W TOKU KADENCJI

§ 16

 1. Senat powołuje komisję składającą się z przedstawicieli tak wyłonionych przez poszczególne grupy pracowników oraz studentów.
 2. Powoływanie komisji następuje bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, które przeprowadza się na jedną listę obejmującą nazwiska wszystkich wyłonionych przedstawicieli.

§ 17

 1. Jeżeli w wyniku głosowania lista z całym zaproponowanym składem komisji nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się osobne głosowania tajne na każdą osobę z listy przedstawicieli do sładu komisji.
 2. Osoby, które w wyniku głosowania uzyskały wymaganą bezwzględną większość głosów, otrzymują poszczególne mandaty przedstawicieli i wchodzą w skład komisji.
 3. Osoba, która w wyniku głosowania nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, nie wchodzi w skład komisji.
 4. Mandat przedstawiciela w składzie komisji przypadający dla osoby, o której mowa w ust. 3, pozostaje nie obsadzony; wyłonienie kandydata do jego objęcia należy przeprowadzić w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Senatu, z odpowiednim zastosowaniem trybu określonego w 1-15 niniejszej uchwały.
 5. Obsadzenie mandatu przedstawiciela następuje z odpowiednim zastosowaniem trybu określonego w ust. 2-4.

§ 18

 1. Mandat przedstawiciela w składzie komisji wygasa w przypadkach określonych w § 58 ust.1 Statutu UMK.
 2. Przewodniczący komisji informuje Senat o wygaśnięciu mandatu jej członka.

§ 19

 1. Przedstawiciel może być odwołany w toku kadencji zeskładu komisji.
 2. Odwołania ze składu komisji dokonuje Senat:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. z inicjatywy grupy pracowników, której dany członek komisji jest przedstawicielem lub organu samorządu, jeśli chodzi o przedstawiciela studentów.
 3. Senat z własnej inicjatywy może odwołać przedstawicielaze składu komisji tylko w przypadku, gdy został on prawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną.
 4. Grupa pracowników (organ samorządu), która wybrała daną osobę na swego przedstawiciela w składzie komisji może wystąpić do Senatu z uzasadnionym wnioskiem ojego odwołanie, jeżeli osoba ta utraciła zaufanie wyborców; wniosek podejmuje się w trybie właściwym dla wyłonienia przedstawiciela.

§ 20

 1. Skład komisji uzupełnia się, jeżeli do zakończenia kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł albo który został odwołany, pozostało więcej niż 6 miesięcy.W innym wypadku komisja działa z pełnym skutkiem prawnym w zmniejszonym składzie.
 2. Do uzupełnienia składu komisji w toku kadencji mają odpowiednie zastosowanie przepisy niniejszej uchwały dotyczące trybu wyłaniania i powoływania przedstawicieli do składu komisji.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 1995r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

75

ZARZĄDZENIE Nr 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 12 grudnia 1995 r.

w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

 

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK w związku z § 76 Regulaminu Organizacyjnego UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 6 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 31 maja 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Fizyki i Astronomii zmienia się nazwę "Pracownie Dydaktyczne" na:


I Pracownia Fizyczna
II Pracownia Fizyczna
I Pracownia Elektroniczna
II Pracownia Elektroniczna
I Pracownia Komputerowa
II Pracownia Komputerowa
Pracownia Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki
Pracownia Metodyki Eksperymentu Fizycznego
Pracownia Optoelektroniki
Pracownia Praktikum.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

76

ZARZĄDZENIE Nr 19

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 27 grudnia 1995 r.

w sprawie terminu składania dokumentów płacowych dla niektórych grup pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie § 91 ust. 2 pkt 2 i 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą terminów wypłat wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu (B. Pr. UMK z 1995 r. Nr 2, poz.17) ustalam dla niektórych grup pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi termin składania do Działu Płac kart pracy i innych dokumentów płacowych (za dany miesiąc) do czwartego dnia każdego następnego miesiąca.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek