Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 12 grudnia 1995 r.     Nr 7


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

62 - z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych okreœlonych przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1995 rok.
63 - z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obniżania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
64 - z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1996/97.

ZARZĄDZENIA REKTORA:

65 - Nr 34 z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku.
66 - Nr 35 z dnia 2 listopada 1995 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Wczasowego UMK w Rowach.
67 - Nr 36 z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Nauk Historycznych.
68 - Nr 37 z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego na Wydziale Matematyki i Informatyki.
69 - Nr 38 z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.
70 - Nr 39 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Logiki i Podstaw Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

71 - Nr 16 z dnia 31 paŸdziernika 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu
72 - Nr 17 z dnia 31 października 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji uczelnianej.
73 - Nr 18 z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Humanistycznego.


 

 

62

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 listopada 1995 r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1995 rok.

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 oraz 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zgodnie z § 15 pkt 4 Rozporządzenia RM z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późniejszymi zmianami).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 1.185.000 wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1995 r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat na wynagrodzenia w wysokości 1.185.000 zł. przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1995 r. przez Uczelnię z tytułu:
 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, za studia zaoczne, podyplonowe, organizację konferencji i innych opłat,
 2. finansowania działalności statutowej.

§ 3

W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokrywa się potrzeby wynikające z tytułu:

 1. przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, otrzymanego przez MEN na 1995 r. - 195.000
 2. wypłat dodatków rektorskich - 280.000
 3. niektórych wypłat związanych z realizacją procesu dydaktycznego w ramach odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych - 300.000
 4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli akademickich oraz dla pozostałych pracowników wg zasad określonyh w § 4 - 410.000.

§ 4

Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń osobowych dokona w formie wypłaty:
 1. nauczycielom akademickim jednorazowego dodatku rektorskiego w m - cu grudniu w w wysokości 200 zł. dla pełnozatrudnionego nauczyciela, a dla niepełnozatrudnionych proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 2. pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi jednorazowej premii w m - cu listopadzie br. w wysokości 150 zł dla pełnozatrudnionego, a dla niepełnozatrudnionego proporcjonalnie do wymiaru etatu.

§ 5

Jednorazowa podwyższona wypłata wynagrodzeń osobowych przysługuje pracownikom zatrudnionym w UMK przynajmniej od 1 października 1995 r. i pozostającym w stosunku pracy do końca 1995 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

63

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 listopada 1995 r.

zmieniająca uchwałę Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i&n bsp;warunków jego obniżania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 7 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385; z 1992 r. Dz. U. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314; z 1994 r. Dz. U. Nr 1, poz. 3, Nr&n bsp;43, poz. 163, Nr 105, poz. 509, Nr 121, poz. 591)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. w rozdziale I - "Zasady obliczania godzin dydaktycznych" wprowadza się następujące zmiany:
 1. dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  "Rada wydziału może uchwalić większy przelicznik, niż ustalony w pkt 1 za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych dla grup ćwiczeniowych, gdzie liczebność tych grup przekracza 25 studentów, jednak nie wyższy niż dwie godziny obliczeniowe za jedną go dzinę zajęć dydaktycznych , o ile własne środki finansowe wydziału pozwalają na pełne pokrycie wszystkich godzin obliczeniowych".
 2. dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  "Rada wydziału może uchwalić większy przelicznik, niż ustalony w pkt 2 za zajęcia dydaktyczne prowadzone w soboty i niedziele na studiach zaocznych poza siedzibą Uniwersytetu, jeżeli własne środki finansowe wydziału pozwalają na pełne pokrycie ws zystkich godzin ponadwymiarowych powstałych w wyniku zwiększenia przelicznika godzinowego".
 3. dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
  "Rada wydziału, ustalając organizację studiów eksternistycznych, określi wymiar godzin obliczeniowych za opiekę dydaktyczną na studiach eksternistycznych w ramach własnych środków finansowych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 1995 r. i ma zastosowanie od początku roku akademickiego 1995/1996.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

64

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 listopada 1995 r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1996/97.

Na podstawie art. 141 ust. 1 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1996/97, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Treść załącznika jest podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutację na studia.
 3. Do końca kwietnia 1996 r. rektor poda do publicznej wiadomości limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 1996/97.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załącznik Nr 1

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1996/97 oraz zakres egzaminu wstępnego

I

Wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów i egzaminów wstępnych oraz formy egzaminów wstępnych

 1. Kandydat na studia winien złożyć następujące dokumenty:
  1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe;
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale.
   Nostryfikacji świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty. Zaświadczenie wydane prz ez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem dyplomu uzyskanego za granicą.
   "Międzynarodowa matura" - dyplom "International Baccalaureate" (IB) wymaga również potwierdzenia ekwiwalencji z maturą polską, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku lub specjalności.
   Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Sztuk Pięknych orzeczenie lekarskie dodatkowo potwierdza okulista;
  4. 4 fotografie;
  5. potwierdzenie wpłaty wniesionej na konto Uniwersytetu z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Obowiązujące dokumenty kandydaci składają najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych:
  - na studia dzienne do Działu Dydaktyki;
  - na studia zaoczne do sekretariatów odpowiednich studiów zaocznych.
 3. Prace plastyczne na kierunek artystyczno - pedagogiczny oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki należy złożyć w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych w terminie do 31 maja 1996 roku.
 4. Kandydat wnosi na konto uniwersytetu (Bank Gdański SA z siedzibą w Gdańsku I/O Toruń 308601-1296-130-3) opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia w wysokości ustalonej zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 5. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

II

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Podstawą przyjęcia kandydata na studia będzie postępowanie kwalifikacyjne, którego zasadniczym elementem jest egzamin wstępny, oceniany w skali ocen lub w skali punktowej.
 2. Egzamin wstępny pisemny na wszystkich wydziałach oraz praktyczny na Wydziale Sztuk Pięknych jest anonimowy.
 3. Po zakończeniu każdej części egzaminu (przegląd prac, egzamin praktyczny, pisemny, ustny) z poszczególnych przedmiotów Wydziałowa (Instytutowa) Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki.
 4. Jeżeli szczegółowe zasady dopuszczania kandydata do egzaminu ustnego ustalone przez wydział nie stanowią inaczej, to przy ustalaniu ostatecznej oceny z danego przedmiotu egzaminacyjnego (o ile jest przewidziany egzamin ustny i pisemny) oblicza się średnią ocenę uzyskaną z dwóch części - pisemnej i ustnej.
  W przypadku wykazania się przez kandydata rażącym brakiem wiedzy z danego przedmiotu na egzaminie ustnym, komisja egzaminacyjna może wystawić ostateczną ocenę biorąc pod uwagę tylko odpowiedź ustną. Wystawienie takiej oceny wymaga uzasadnienia pisemne go w protokole egzaminacyjnym.
 5. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia mają kandydaci, którzy uzyskają z egzaminów wstępnych ocenę co najmniej dostateczną lub największą ilość punktów.
 6. Do studiowania w charakterze wolnego słuchacza może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który posiada świadectwo dojrzałości i ma pozytywnie (na ocenę co najmniej dostateczną) zdany egzamin wstępny na studia wyższe (niekoniecznie w naszym uniwers ytecie). Egzamin wstępny powinien być zdany w zakresie przewidzianym dla poszczególnych kierunków studiów. Wymóg zdania egzaminu wstępnego nie dotyczy kierunków studiów, na które nabór jest wolny.
 7. Przepis ustępu 1 nie dotyczy laureatów, finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Dla tej grupy kandydatów ma zastosowanie uchwała Senatu z 30 listopada 1993 r. w sprawie uprawnień laureatów, finalistów olimpiad centralnych i innych: o kręgowych, regionalnych oraz konkursów przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 1994/95-1996/97.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów obsadzony zostanie przez kandydatów według rankingu zdobytych ocen lub punktów.
 9. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.
 10. Kandydat, który uzyskał pozytywne wyniki (co najmniej ocenę dostateczną) z postępowania kwalifikacyjnego i nie został przyjęty na I rok studiów danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzonych systemem dzienny m lub zaocznym, o ile obowiązywały tam te same przedmioty kierunkowe na egzaminie wstępnym.
 11. Przepisy rozdziału II nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się na kierunki studiów, na które nabór jest wolny.

III

Przepisy końcowe

 1. Nabór kandydatów na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w terminach określonych przez wydział. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która rozstrzyga wszelkie kwest ie sporne. Do jej decyzji pozostaje 10% limitu miejsc. Rozwiązanie się Uczelnianej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oznacza zamknięcie naboru kandydatów na studia (przyjęć na I rok).
 2. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej składają kandydaci do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Terminy rozpatrywania odwołań zostaną podane kandydatom w czasie egzaminów wstępnych.
 4. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 5. Na wniosek złożony do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi może być udostępniona do wglądu na miejscu egzaminacyjna praca pisemna.
 6. Nauczyciele akademiccy zaangażowani w kursy przygotowawcze, korepetycyjne itp. nie mogą uczestniczyć w jawnych etapach (egzamin ustny) postępowania kwalifikacyjnego, ani też przygotowywać tematów na egzamin pisemny i szczegółowych pytań na egzami n ustny.
 7. Zestaw tematów (zagadnień) będących podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych zostanie podany kandydatom do wiadomości w lutym 1996 roku.

IV

Zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1996/97 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

ADMINISTRACJA
zaoczne zawodowe - Na podstawie złożonych dokumentów (studia zawodowe).
zaoczne magisterskie uzupełniające- Rozmowa kwalifikacyjna (st. uzupełniające magisterskie) przedmiotem rozmowy będzie problematyka prawa administracyjnego - zakres: program studiów wyższych zawodowych.
ARCHEOLOGIA
dzienne magisterskie - Egzamin ustny:
 1. historia,
 2. geografia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna (wiadomości szkolne dotyczące archeologii i indywidualne zainteresowania kandydata).

ASTRONOMIA

dzienne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez kandydata temat z fizyki. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni będą kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki lub fizyki, a na świadectwie maturalnym mają średnią 4,0 z obu wymienionych przedmiotów ( ostatnia klasa i matura).
Nabór drugi (wrześniowy) - egzamin pisemny sprawdzający podstawowe wiadomości i umiejętności operacyjne z fizyki i matematyki.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

dzienne zawodowe - Egzamin ustny z języka polskiego, historii Polski i powszechnej.
dzienne magisterskie uzupełniające - Na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - ocena na dyplomie ukończenia studiów zawodowych (licencjat z bibliotekoznawstwa).
zaoczne zawodowe - Na podstawie złożonych dokumentów ; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - staż pracy w bibliotece, dotychczasowe wykształcenie bibliotekarskie, oceny na świadectwie maturalnym: j.polski, historia, dwa języki obce.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - ocena na dyplomie ukończenia studiów zawodowych (licencjat z bibliotekoznawstwa).

BIOLOGIA

dzienne magisterskie - Egzamin ustny z biologii.
zaoczne magisterskie - Na podstawie złożonych dokumentów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

dzienne magisterskie - Egzamin ustny z biologii.

CHEMIA

dzienne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna z chemii.
dzienne magisterskie uzupełniające - Rozmowa kwalifikacyjna z chemii.
dzienne zawodowe - Rozmowa kwalifikacyjna z chemii.
zaoczne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna z chemii.

EKONOMIA

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski - do wyboru).

FILOLOGIA

- filologia angielska

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny (test) i ustny z j.angielskiego.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Przewód kwalifikacyjny, sprawdzający stopień opanowania j. angielskiego.
- filologia germańska
dzienne magisterskie - Egzamin pisemny (test) z języka niemieckiego. Egzamin ustny z j.niemieckiego; z literatury niemieckojęzycznej XX w. (na podstawie wybranych przez kandydata pozycji z proponowanej listy lektur).

- filologia klasyczna

dzienne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie podanych lektur z zakresu kultury świata antycznego. Bez postępowania kwalifikacyjnego zostaną przyjęci kandydaci, którzy na maturze zdawali j. łaciński, a w egzaminie uczestniczył przedstawiciel Katedry Filologii Klasy cznej UMK.
- filologia romańska
dzienne magisterskie - Egzamin pisemny z j. francuskiego (test); egzamin ustny z j. francuskiego i j. polskiego.
- filologia rosyjska
dzienne magisterskie - Egzamin ustny z j. rosyjskiego.

FILOLOGIA POLSKA

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny i ustny z j. polskiego (część literacka i część językowa)
dzienne zawodowe - Egzamin pisemny i ustny z j.polskiego (część literacka i część językowa)
zaoczne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna na temat utworów literackich i zagadnień językowych; samodzielne lektury zdającego, jego zainteresowania i preferencje czytelnicze.

FILOZOFIA

dzienne magisterskie - Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 5 lektur wybranych przez kandydata z podanego wykazu.
zaoczne magisterskie - Konkurs świadectw dojrzałości z uwzględnieniem ocen z przedmiotów: j. polski, historia, j. obcy, matematyka.

FIZYKA

dzienne zawodowe - Rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez kandydata temat z fizyki. Z rozmowy zwolnieni będą kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z matematyki lub fizyki, a na świadectwie maturalnym mają średnią wszystkich ocen z obu wymienionych przedmiotów nie niż szą niż 4,0.
Nabór drugi (wrześniowy) - egzamin pisemny sprawdzający podstawowe wiadomości i umiejętności operacyjne z fizyki i matematyki.

dzienne magisterskie uzupełniające - Na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych nauczycielskich (licencjat w zakresie fizyki).
zaoczne magisterskie uzupełniające - Na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych (w zakresie fizyki, kierunków technicznych i wojskowych).

GEOGRAFIA

dzienne magisterskie - Egzamin ustny z geografii.
zaoczne magisterskie - Na podstawie złożonych dokumentów.

HISTORIA

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny: test z zakresu historii, 3 pytania problemowe oraz pytania szczegółowe. Egzamin ustny z historii (3 pytania, w tym jedno z zainteresowań kandydata, sformułowane w oparciu o trzy zaproponowane przez kandydata prace historyczne).
zaoczne magisterskie - Konkurs świadectw maturalnych (średnia ocena z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, geografia, j. obcy) - ostateczne oceny z egzaminu maturalnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych przedmiotów, u względniona będzie ocena końcowa ze świadectwa maturalnego.

Kierunek ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNY

dzienne magisterskie - Egzamin trzyetapowy:
I etap - kwalifikacja prac plastycznych,
II etap - egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek, a także kompozycja lub rzeźba do wyboru,
III etap - egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

dzienne magisterskie - Egzamin trzyetapowy:
I etap - kwalifikacja prac plastycznych,
II etap - egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku,
III etap - egzamin ustny: a/ wiadomości o sztuce i kulturze; b/ chemia.

MATEMATYKA

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny i ustny z matematyki.
dzienne zawodowe - Egzamin pisemny i ustny z matematyki.
dzienne magisterskie uzupełniające - Egzamin pisemny i ustny z matematyki.
zaoczne zawodowe - Egzamin pisemny i ustny z matematyki.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Egzamin pisemny i ustny z matematyki.

OCHRONA DÓBR KULTURY

dzienne magisterskie - Egzamin dwuetapowy:
I etap - egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze, oraz z historii,
II etap - egzamin praktyczny z rysunku.
zaoczne zawodowe - Egzamin dwuetapowy:
I etap - egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze, oraz z historii,
II etap - egzamin praktyczny z rysunku.

PEDAGOGIKA

dzienne magisterskie - Egzamin ustny:
a) j.polski,
b) biologia lub historia.
zaoczne magisterskie - Egzamin ustny:
a) j.polski,
b) biologia lub historia.

dzienne zawodowe - Egzamin ustny:
a) j.polski,
b) biologia lub historia.
zaoczne zawodowe - Egzamin ustny ze znajomości zagadnień ogólnopedagogicznych, na podstawie podanego wykazu lektur.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Egzamin ustny z wiedzy metodycznej na podstawie podanej literatury.

PRAWO

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny (test) i ustny z historii (bez historii starożytnej) i wiedzy o społeczeństwie.
zaoczne magisterskie - Na podstawie złożonych dokumentów.

SOCJOLOGIA

dzienne magisterskie - Egzamin pisemny do wyboru: z historii powszechnej i Polski XX w. wraz z wiedzą o społeczeństwie (test) lub z matematyki; egzamin ustny: na podstawie 3 wybranych przez kandydata spośród 8 podanych lektur. Przy kwalifikacji będzie uwzględniona średnia ocen na świadectwie dojrzałości obejmująca wszystkie przedmioty z egzaminu maturalnego oraz końcowe oceny z języka polskiego i historii.
zaoczne zawodowe - Na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs świadectw, obejmujący wszystkie oceny z egzaminu maturalnego oraz końcową ocenę z historii.

WYCHOWANIE PLASTYCZNE

zaoczne magisterskie - Egzamin dwuetapowy:
I etap - egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa,
II etap - egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Egzamin dwuetapowy:
I etap - klasyfikacja prac plastycznych;


II etap - rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości o sztuce i kulturze oraz bieżących wydarzeniach kulturalnych.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

dzienne zawodowe - Egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski - do wyboru).
zaoczne zawodowe - Na podstawie złożonych dokumentów; gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw (matematyka, j. polski, j. obcy). Odrębnie kwalifikowane będą świadectwa z ocenami w skali 2 - 5 i 1 - 6. Dodatkowymi punktami honorowany b ędzie staż pracy.
zaoczne magisterskie uzupełniające - Na podstawie złożonych dokumentów; gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs ocen z przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego (14 wskazanych przedmiotów).

 

 

65

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 listopada 1995 r.

w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku.

Na podstawie § 18 ust. 6 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 4 Regulaminu świadczeń socjalnych

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku, zwany dalej “ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną UMK o charakterze usługowym, podporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.
 2. Nadzór nad bieżącą działalnością ośrodka sprawuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego d/s Ekonomiczno-Socjalnych.

§ 2

 1. Zadaniem ośrodka jest zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla:
  1. wczasów i kolonii organizowanych przez UMK,
  2. wypoczynku kilkudniowego organizowanego indywidualnie przez pracowników UMK (emerytów i rencistów UMK), w szczególności wypoczynku sobotnio-niedzielnego,
  3. szkoleń, konferencji, sympozjów i innych imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne UMK, organizacje związkowe lub turystyczne działające w UMK.
 2. Miejsca noclegowe, które nie zostały wykorzystane w sposób określony w ust. 2, wynajmuje się osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) lub jednostkom organizacyjnym spoza UMK.

§ 3

 1. Wykorzystanie ośrodka na wczasy i kolonie organizowane przez UMK określają odpowiednie przepisy Regulaminu świadczeń socjalnych.
 2. Wykorzystanie ośrodka dla wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników UMK (emerytów i rencistów UMK) następuje na podstawie zgłoszenia przekazanego przez zainteresowanego kierownikowi ośrodka bezpośrednio lub za pośrednictwem Dzia łu Socjalno-Bytowego; środki finansowe uzyskane z tego tytułu kierownik ośrodka przekazuje do kwestury dwa razy w miesiącu,
 3. Wykorzystanie ośrodka na szkolenia, konferencje, sympozja i inne imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne UMK, organizacje związkowe lub turystyczne działające w UMK następuje na podstawie decyzji Dyrektora Administracyjnego.
 4. Wynajęcia miejsc noclegowych:
  1. osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) dokonuje kierownik ośrodka, który środki finansowe uzyskane z tego tytułu przekazuje do kwestury dwa razy w miesiącu, na podstawie rachunków księgowanych w obowiązującym trybie,
  2. jednostkom organizacyjnym spoza UMK dokonuje Dyrektor Administracyjny na podstawie zawartych umów.

§ 4

 1. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane ze środków uzyskanych z działalności usługowej prowadzonej przez ośrodek.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane oddzielnie na rachunku działalności bytowej pod nazwą “Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku”.
 3. Jeżeli uzyskane dochody z działalności usługowej ośrodka przewyższą dochody planowane, nadwyżkę środków finansowych wykorzystuje się zgodnie z planem rzeczowo-finansowym ośrodka w danym lub w następnym roku.
 4. Funkcjonowanie ośrodka jest dofinansowywane z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych, powoływanego dalej jako “UFSS”, w wysokości określonej w planie świadczeń socjalnych na dany rok, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w UMK.

§ 5

 1. Z UFSS dofinansowuje się funkcjonowanie ośrodka w formie dotacji:
  1. rzeczowej,
  2. ogólnej.
 2. Dotacja rzeczowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów remontów i inwestycji ośrodka oraz wyposażenia w środki trwałe znacznej wartości.
 3. Ustalając w planie świadczeń socjalnych wysokość dotacji rzeczowej uwzględnia się zakres remontów i inwestycji planowanych w ośrodku, określonych w uczelnianym planie remontów i inwestycji.
 4. Dotacja ogólna może być przeznaczona na dofinansowanie niektórych kosztów funkcjonowania ośrodka, innych niż określone w ust. 2.
 5. Przekazywanie środków finansowych z rachunku bankowego UFSS, w ramach wysokości przyznanych dotacji, wymaga akceptacji kierownika Działu Socjalno-Bytowego.

§ 6

 1. Odpłatność za usługi ośrodka świadczone w ramach wykonania jego zadań określonych w § 2 ust. 1 ustala się na podstawie poniesionych kosztów funkcjonowania ośrodka, określonych w planie świadczeń socjalnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi dzi ałającymi w UMK.
 2. Do kosztów, będących podstawą ustalenia odpłatności za usługi ośrodka, o których mowa w ust.1, nie wlicza się kosztów pokrytych z dotacji na jego dofinansowanie, pochodzących z UFSS.
 3. Odpłatność za miejsca noclegowe wynajmowane osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) lub jednostkom organizacyjnym spoza UMK ustala się na podstawie wszystkich poniesionych kosztów funkcjonowania ośrodka, doliczając zysk w wysokości uzasadnionej sytuacją rynkową.

§ 7

 1. W planie świadczeń socjalnych na dany rok ustala się:
  1. koszt pełnopłatnego skierowania na wczasy i kolonie organizowane przez UMK,
  2. cennik usług ośrodka świadczonych dla pracowników UMK (emerytów i rencistów UMK) organizujących indywidualnie wypoczynek kilkudniowy w ośrodku dla siebie i swoich rodzin,
  3. cennik miejsc noclegowych dla innych osób niż określone w ust. 2.
 2. Cennik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest podstawą do ustalania odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek dla jednostek organizacyjnych UMK.
 3. Cennik, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest podstawą do ustalania odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek dla jednostek organizacyjnych spoza UMK.

§ 8

 1. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Administracyjny, po zasięgnięciu opinii albo na wniosek Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych.
 2. Dyrektor Administracyjny podejmuje decyzje w sprawach oceniania, nagradzania, awansowania, przeszeregowywania, karania i premiowania kierownika ośrodka po zasięgnięciu opinii albo na wniosek Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-So cjalnych.

§ 9

 1. W sprawach funkcjonowania ośrodka do jego kierownika należy kierowanie działalnością ośrodka i zapewnianie realizacji zadań wchodzących w rzeczowy zakres jego działania, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego ośrodka i przedkładanie do zaopiniowania Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych,
  2. zapewnianie wykonania zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego ośrodka i składanie sprawozdania z jego wykonania; dokonywanie wydatków wymaga uprzedniego uzgodnienia z Dyrektorem Administracyjnym,
  3. opracowywanie projektu planu remontów i inwestycji ośrodka i przedkładanie do zaopiniowania Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych,
  4. zapewnianie wykonania zatwierdzonego planu remontów i inwestycji ośrodka oraz składanie sprawozdania z jego wykonania,
  5. załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością ośrodka,
  6. oszczędne gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi,
  7. racjonalne zarządzanie przydzielonymi składnikami mienia,
  8. zapewnienie prowadzenia w ośrodku bieżącego księgowania spraw jego działalności i przekazywania dokumentów księgowo-finansowych do kwestury w ciągu 7 dni,
  9. zapewnienie dokonywania raz w miesiącu uzgodnień z kwesturą stanu wydatków i przychodów ośrodka,
  10. organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy pracowników,
  11. instruowanie pracowników o sposobie wykonania zadań,
  12. wydawanie poleceń doraźnego wykonania prac nie wymienionych w zakresach czynności lub poleceń wykonania konkretnych zadań należących do ich zakresów czynności, a także ustalanie terminu wykonania oraz kontrolowanie prawidłowości i terminowości wy konania,
  13. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wypoczynku oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  14. zapewnianie przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów: o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie przeciwpożarowej oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  15. zapewnianie ochrony powierzonego mienia, w tym stanowiącego wyposażenie ośrodka,
  16. prowadzenie współpracy z Działem Socjalno-Bytowym i innymi jednostkami,
  17. składanie Dyrektorowi Administracyjnemu - za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych - szczegółowych sprawozdań rzeczowo-finansowych:
   1. z działalności ośrodka w sezonie letnim - we wrześniu,
   2. z całorocznej działalności ośrodka - w styczniu,
 2. W sprawach organizacji ośrodka do jego kierownika należy w szczególności:
  1. decydowanie w sprawach pracowników ośrodka, dotyczących:
   1. urlopów,
   2. premiowania, zgodnie z regulaminem premiowania,
   3. ukarania karą upomnienia,
   4. delegowania w podróże służbowe,
   5. ustalania zakresów czynności poszczególnych pracowników,
  2. występowanie do Dyrektora Administracyjnego - za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych - z wnioskami w sprawach:
   1. organizacji ośrodka (przekształcenia, likwidacji, wielkości obsady etatowej),
   2. zatrudnienia (zwolnienia) pracowników,
   3. wykonania określonych zadań na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia albo pracy w godzinach nadliczbowych,
   4. nagradzania, awansowania i przeszeregowywania oraz karania pracowników,
   5. związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wypoczynku oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
   6. przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu - do końca września - opinii o pracy pracowników wraz z wnioskami o nagrody lub kary.
 3. Szczegółowy zakres czynności kierownika ośrodka ustala Dyrektor Administracyjny w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych,

§ 10

 1. Zastępca Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych kontroluje działalność ośrodka oraz opiniuje wszystkie sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania ośrodka i może w tym zakresie występować z wnioskami.
 2. Kierownik Działu Socjalno-Bytowego opiniuje i wnioskuje w sprawach organizacji i funkcjonowania ośrodka w zakresie, w jakim ośrodek wykonuje zadania określone w § 2 ust. 1 pkt 1-2 oraz wykorzystuje dotacje z UFSS.
 3. Kierownik Działu Socjalno-Bytowego może również kontrolować działalność ośrodka i jego kierownika w zakresie wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-2.

§ 11

Dyrektor Administracyjny przedstawia sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 17, organizacjom związkowym działającym w UMK.

§ 12

Dyrektor Administracyjny, na wniosek kierownika ośrodka, wydaje regulamin porządkowy ośrodka; regulamin wymaga zatwierdzenia przez Rektora.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1995 r. i  dotyczy funkcjonowania oraz finansowania ośrodka w 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

66

ZARZĄDZENIE Nr 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 listopada 1995 r.

w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka Wczasowego UMK w Rowach.

Na podstawie § 18 ust. 6 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 4 Regulaminu świadczeń socjalnych

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Ośrodek Wczasowy UMK w Rowach, zwany dalej “ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną UMK o charakterze usługowym, podporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.
 2. Nadzór nad bieżącą działalnością ośrodka sprawuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych.

§ 2

 1. Zadaniem ośrodka jest zapewnienie bazy noclegowej dla:
  1. wczasów i kolonii organizowanych przez UMK,
  2. szkoleń, konferencji, sympozjów i innych imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne UMK, organizacje związkowe lub turystyczne działające w UMK.
 2. Miejsca noclegowe, które nie zostały wykorzystane w sposób określony w ust. 2, wynajmuje się osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) lub jednostkom organizacyjnym spoza UMK.

§ 3

 1. Wykorzystanie ośrodka na wczasy i kolonie organizowane przez UMK określają odpowiednie przepisy Regulaminu świadczeń socjalnych.
 2. Wykorzystanie ośrodka na szkolenia, konferencje, sympozja i inne imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne UMK, organizacje związkowe lub turystyczne działające w UMK, następuje na podstawie decyzji Dyrektora Administracyjnego.
 3. Wynajęcia miejsc noclegowych:
  1. osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) dokonuje kierownik Działu Socjalno-Bytowego,
  2. jednostkom organizacyjnym spoza UMK dokonuje Dyrektor Administracyjny na podstawie zawartych umów.

§ 4

 1. Funkcjonowanie ośrodka jest finansowane ze środków uzyskanych z działalności usługowej prowadzonej przez ośrodek.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane oddzielnie na rachunku działalności bytowej pod nazwą “Ośrodek Wczasowy UMK w Rowach”.
 3. Jeżeli uzyskane dochody z działalności usługowej ośrodka przewyższą dochody planowane, nadwyżkę środków finansowych wykorzystuje się zgodnie z planem rzeczowo-finansowym ośrodka w danym lub w następnym roku.
 4. Funkcjonowanie ośrodka jest dofinansowywane z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych, powoływanego dalej jako “UFSS”, w wysokości określonej w planie świadczeń socjalnych na dany rok, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w UMK.

§ 5

 1. Z UFSS dofinansowuje się funkcjonowanie ośrodka w formie dotacji:
  1. rzeczowej,
  2. ogólnej.
 2. Dotacja rzeczowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów remontów i inwestycji ośrodka oraz wyposażenia w środki trwałe o znacznej wartości.
 3. Ustalając w planie świadczeń socjalnych wysokość dotacji rzeczowej uwzględnia się zakres remontów i inwestycji planowanych w ośrodku, określonych w uczelnianym planie remontów i inwestycji.
 4. Dotacja ogólna może być przeznaczona na dofinansowanie niektórych kosztów funkcjonowania ośrodka, innych niż określone w ust. 2.
 5. Przekazywanie środków finansowych z rachunku bankowego UFSS, w ramach wysokości przyznanych dotacji, wymaga akceptacji kierownika Działu Socjalno-Bytowego.

§ 6

 1. Odpłatność za usługi ośrodka świadczone w ramach wykonania jego zadań określonych w § 2 ust. 1 ustala się na podstawie poniesionych kosztów funkcjonowania ośrodka określonych w planie świadczeń socjalnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi dzia łającymi w UMK.
 2. Do kosztów, będących podstawą ustalenia odpłatności za usługi ośrodka, o których mowa w ust.1, nie wlicza się kosztów pokrytych z dotacji na jego dofinansowanie, pochodzących z UFSS.
 3. Odpłatność za miejsca noclegowe wynajmowane osobom nie będącym pracownikami UMK (emerytami i rencistami UMK) lub jednostkom organizacyjnym spoza UMK ustala się na podstawie wszystkich poniesionych kosztów funkcjonowania ośrodka, doliczając zysk w wysokości uzasadnionej sytuacją rynkową.

§ 7

 1. W planie świadczeń socjalnych na dany rok ustala się:
  1. koszt pełnopłatnego skierowania na wczasy i kolonie organizowane przez UMK,
  2. cennik miejsc noclegowych dla osób nie będących pracownikami (emerytami i rencistami) UMK.
 2. Cennik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest podstawą do ustalania odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek dla jednostek organizacyjnych UMK.
 3. Cennik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest podstawą do ustalania odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek dla jednostek organizacyjnych spoza UMK.

§ 8

 1. W czasie sezonu ośrodek jest kierowany przez kierownika ośrodka zatrudnianego na czas określony przez Dyrektora Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii albo na wniosek Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych.
 2. Po sezonie dozór na obiektem ośrodka sprawuje gospodarz obiektu; zakres czynności gospodarza obiektu ustala Dyrektor Administracyjny w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych, po zasięgnięciu opinii kierownika Dz iału Socjalno-Bytowego.

§ 9

 1. Do kierownika ośrodka należy kierowanie działalnością ośrodka w czasie sezonu i zapewnianie realizacji zadań wchodzących w rzeczowy zakres jego działania, a w szczególności:
  1. załatwianie spraw administracyjnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności ośrodka w sezonie,
  2. oszczędne gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi,
  3. zapewnianie wykonania zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego ośrodka; dokonywanie wydatków wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych,
  4. zapewnienie prowadzenia w ośrodku bieżącego księgowania spraw jego działalności i przekazywania dokumentów księgowo-finansowych do kwestury w ciągu 7 dni,
  5. organizowanie, koordynowanie i kontrola pracy pracowników oraz ich premiowanie premią regulaminową, a także delegowanie w podróże służbowe,
  6. występowanie do Dyrektora Administracyjnego- za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych - w sprawach wykonania określonych zadań na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia albo pracy w godzinach nadliczbowych,
  7. instruowanie pracowników o sposobie wykonania zadań,
  8. wydawanie poleceń doraźnego wykonania prac nie wymienionych w zakresach czynności lub poleceń wykonania konkretnych zadań należących do ich zakresów czynności, a także ustalanie terminu wykonania oraz kontrolowanie prawidłowości i terminowości wy konania,
  9. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wypoczynku oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  10. zapewnianie przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów: o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie przeciwpożarowej oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  11. zapewnianie ochrony powierzonego mienia, w tym stanowiącego wyposażenie ośrodka,
  12. prowadzenie współpracy z Działem Socjalno-Bytowym i innymi jednostkami,
  13. składanie Dyrektorowi Administracyjnemu - za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych - do końca września, szczegółowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z działalności ośrodka w sezonie wraz z:
   1. opiniami o pracy pracowników i wnioskami o nagrody lub ukaranie,
   2. propozycjami do projektu planu rzeczowo-finansowego ośrodka,
   3. propozycjami do projektu planu remontów i inwestycji oraz wyposażenia ośrodka,
 2. Szczegółowy zakres czynności kierownika ośrodka ustala Dyrektor Administracyjny w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych.

§ 10

 1. W sprawach organizacji i funkcjonowania ośrodka do Zastępcy Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych należy w szczególności:
  1. przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu projektu planu rzeczowo-finansowego ośrodka,
  2. opracowywanie projektu planu remontów oraz inwestycji ośrodka i przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu,
  3. zapewnianie wykonania zatwierdzonego planu remontów i inwestycji ośrodka i składanie Dyrektorowi Administracyjnemu sprawozdania z jego wykonania,
  4. decydowanie w sprawach pracowników ośrodka, dotyczących:
   1. urlopów,
   2. premiowania premią uznaniową,
   3. ukarania karą upomnienia,
   4. ustalania zakresów czynności poszczególnych pracowników,
  5. występowanie do Dyrektora Administracyjnego z wnioskami w sprawach:
   1. organizacji ośrodka (przekształcenia, likwidacji, wielkości obsady etatowej),
   2. zatrudnienia (zwolnienia) pracowników,
   3. nagradzania, awansowania i przeszeregowywania oraz karania pracowników,
   4. związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wypoczynku oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego,

§ 11

 1. Zastępca Dyrektora Administracyjnego d\s Ekonomiczno-Socjalnych kontroluje działalność ośrodka oraz opiniuje wszystkie sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania ośrodka i może w tym zakresie występować z wnioskami.
 2. Kierownik Działu Socjalno-Bytowego opiniuje i wnioskuje w sprawach organizacji i funkcjonowania ośrodka w zakresie, w jakim ośrodek wykonuje zadania określone w § 2 ust.1 pkt 1 oraz wykorzystuje dotacje z UFSS.
 3. Kierownik Działu Socjalno-Bytowego może również kontrolować działalność ośrodka i jego kierownika w zakresie wykonywania zadań określonych w § 2 ust.1 pkt 1.

§ 12

Dyrektor Administracyjny przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 13, organizacjom związkowym działającym w UMK.

§ 13

Dyrektor Administracyjny, na wniosek kierownika ośrodka, wydaje regulamin porządkowy ośrodka; regulamin wymaga zatwierdzenia przez Rektora.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1995 r. i  dotyczy funkcjonowania oraz finansowania ośrodka w 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

67

ZARZĄDZENIE Nr 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 listopada 1995 r.

w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Historycznych od roku akademickiego 1996/1997 powołuje się dziennie i zaocznie uzupełniające studia magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły Wyższe Zawodowe Studia na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i uzyskały tytuł licencjata.
 3. Rada Wydziału Nauk Historycznych określi plan i program studiów.

§ 2

Za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych pobierane są opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

68

ZARZĄDZENIE Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 listopada 1995 r.

w sprawie utworzenia Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, zwane dalej LESK, jako jednostkę organizacyjną Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 2

Zadaniem LESK-u jako jednostki techniczno - informatycznej jest:

 1. administrowanie siecią lokalną wydziału w systemie UNIX i NETWARE,
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu komputerowego,
 3. prace rozwojowe na rzecz tego systemu komputerowego,
 4. działalnośś upowzechniająca pracę systemu komputerowego.

§ 3

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki przydzieli dla LESK-u, będące w dyspozycji wydziału pomieszczenia i wyposażenie oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych srodków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

69

ZARZĄDZENIE Nr 38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 grudnia 1995 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Znosi się Zakład Technologii Chemicznej Organicznej jako jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii.
 2. Dziekan Wydziału Chemii przeniesie pracowników rozwiązanego zakładu do Zakładu Chemii Organicznej.
 3. O przeznaczeniu pomieszczeń i składników majątkowych będących dotychczas w dyspozycji zakładu decyduje Dziekan Wydziału Chemii.

§ 2

 1. Nazwę Zakładu Technologii Chemicznej Ogólnej i Nieorganicznej zmienia się na "Zakład Technologii Chemicznej" oraz rozszerza się jego działalność naukowo -dydaktyczną o problemy z zakresu technologii organicznej.
 2. Nazwę Pracowni Mineralogii i Krystalografii zmienia się na "Pracownię Krystalochemii". Zadaniem Pracowni Krystalochemii jest prowadzenie działalności z zakresu krystalochemii.
 3. Nazwę Pracowni Metodyki Nauczania Chemii zmienia się na "Pracownię Dydaktyki Chemii". Zadania Pracowni Dydaktyki Chemii nie ulegają zmianie.

§ 3

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora Administracyjnego z dnia 5 czerwca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Chemii zmienia się nazwy:

 1. Zakładu Technologii Chemicznej Ogólnej i Nieorganicznej na "Zakład Technologii Chemicznej" z oznakowaniem literowym - "ZTCh".
 2. Pracowni Mineralogii i Krystalografii na "Pracownię Krystalochemii" z oznakowaniem literowym - "PKCh".
 3. Pracowni Metodyki Nauczania Chemii na "Pracownię Dydaktyki Chemii" z oznakowaniem literowym - "PDCh" oraz skreśla się Zakład Technologii Chemicznej Organicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

70

ZARZĄDZENIE Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 11 grudnia 1995 r.

w sprawie zmiany nazwy Zakładu Logiki i Podstaw Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Zakładu Logiki i Podstaw Geometrii na "Zakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii".

§ 2

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 3 lipca 1995 r. dotyczącym schematu organizacyjnego Wydziału Matematyki i Informatyki oraz w załączniku nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organiza cyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" w części V "Wydział Matematyki i Informatyki" zmienia się naazwę Zakładu Logiki i Podstaw Geometrii na "Zakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii".

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

71

ZARZĄDZENIE Nr 16

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 października 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych Uniwersytetu.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej jednostek ogólnouczelnianych na następujące jednostki administracji:
  1. w Archiwum UMK - Samodzielne Stanowiska pracy,
  2. w Bibliotece Uniwersyteckiej - Dział Administracyjno - Gospodarczy,
  3. w Ogólnouczelnianym Ośrodku Obliczeniowym - Sekretariat.
 2. Obsługa administracyjna w następujących jednostkach ogólnouczelnianych:
  1. Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta,
  2. Zespole Pełnomocnika Rektora ds. Komputeryzacji Uniwersytetu
  pełniona jest przez pracowników tych jednostek.

§ 2

 1. W strukturze organizacyjnej jednostek międzywydziałowych są następujące jednostki administracji:
  1. w Studium Pedagogicznym - Sekretariat,
  2. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Sekretariat,
  3. w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Sekretariat.
 2. Obsługa administracyjna w następujacych jednostkach międzywydziałowych:
  1. Uniwersyteckim Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość,
  2. Ośrodku Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Franaise,
  3. Bibliotece Brytyjskiej UMK
  pełniona jest przez pracowników tych jednostek.

§ 3

Obsługę administracyjną centrów i innych jednostek działających w Uniwersytecie pełnią:

 1. w Uniwersyteckim Centrum Archeologii Œredniowiecza i Nowożytności - Sekretariat Instytutu Archeologii i Etnologii,
 2. w Interdyscyplinarnym Zespole Metod Datowania Bezwzględnego - Sekretariat Instytutu Fizyki,
 3. w Interdyscyplinarnym Zespole Ochrony i Kształtowania Œrodowiska - Sekretairat Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska,
 4. w Interdyscyplinarnym Zespole Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów - pracownik techniczny Zespołu.

§ 4

Kierownicy jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 3, uzgodnią z właściwym dziekanem lub dyrektorem instytutu przydział zadań z zakresu obsługi administracyjnej pracownikom zatrudnionym w odpowiednim dziekanacie lub odpowiednim sekretar iacie instytutu.

§ 5

W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym jako jednostce doświadczalnej obsługę administracyjną pełni pracownik wyznaczony przez dyrektora tej jednostki.

§ 6

Zobowiązuję kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych wymienionych w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 i 2 do opracowania w terminie do 30 listopada 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudniony ch w tych jednostkach administracji.

§ 7

Strukturę organizacyjną jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i innych przedstawia schemat zawarty w załączniku nr 1*.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

72

ZARZĄDZENIE Nr 17

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 października 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji uczelnianej.

Na podstawie § 75 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na strukturę organizacyjną administracji uczelnianej składają się następujące jednostki administracji i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Biuro Rektora
  2. Dział Dydaktyki
  3. Dział Nauki
  4. Dział Współpracy z Zagranicą
  5. Dział Spraw Pracowniczych
  6. Dział Komputeryzacji Administracji
  7. Dział Organizacji
  8. Dział Spraw Obronnych
  9. Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji
  10. Dział Zaopatrzenia i Transportu
  11. Dział Wydawnictw
  12. Dział Socjalno-Bytowy
  13. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  14. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
  15. Dział Zbiorowego Żywienia
  16. Dział Księgowości
  17. Dział Finansowy
  18. Dział Płac
  19. Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji
  20. Samodzielna Sekcja d/s Auli i Klubów Studenckich
  21. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.
  22. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
  23. Akademicka Przychodnia Lekarska
  24. Uniwersytecka Księgarnia Naukowa
  25. Zakład Poligrafii
  26. Sekretariat Ogólny
  27. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  28. Radca Prawny
  29. Samodzielne stanowisko pracy d/s Kontroli Wewnętrznej
  30. Samodzielne stanowisko pracy d/s Promocji UMK
  31. Samodzielne stanowisko pracy d/s Szkolenia i Instrukcji BHP i Ppoż.
  32. Samodzielne stanowisko pracy d/s Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK
  33. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
  34. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.
 2. Zakresy działania jednostek administracji uczelnianej i samodzielnych stanowisk pracy wymienionych w ust. 1 zawierają załączniki nr 1-34 do zarządzenia.
 3. Strukturę organizacyjną administracji uczelni przedstawia schemat organizacyjny administracji Uniwersytetu zawarty w załączniku nr 35

§ 2

 1. Rektorowi podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej i samodzielne stanowiska pracy:
  1. organizacyjnie (służbowo):
   1. Dział Spraw Obronnych
   2. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.
   3. Radca Prawny
   4. Samodzielne stanowisko pracy d/s Kontroli Wewnętrznej
  2. funkcjonalnie:
   1. Biuro Rektora
   2. Dział Spraw Pracowniczych.
 2. Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Dział Nauki
  2. Dział Współpracy z Zagranicą
  3. Dział Wydawnictw.
 3. Prorektorowi ds. Kształcenia funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Dział Dydaktyki
  2. Dział Organizacji
  3. Samodzielne stanowisko pracy ds. Promocji UMK.

§ 3

 1. Wszystkie jednostki administracji uczelnianej i samodzielne stanowiska pracy, poza wymienionymi w § 2 ust. 1, są organizacyjnie (służbowo) podporządkowane Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 2. Niezależnie od podporządkowania, o którym mowa w ust. 1, Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu bezpośrednio funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Dział Dydaktyki
  2. Dział Nauki
  3. Dział Wsppółpracy z Zagrancą
  4. Dział Spraw Obronnych
  5. Dział Spraw Pracowniczych
  6. Dział Organizacji
  7. Dział Komputeryzacji Administracji
  8. Dział Zbiorowego Żywienia
  9. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.
  10. Zakład Poligrafii
  11. Dział Wydawnictw
  12. Radca Prawny
  13. Samodzielne stanowisko pracy d/s Kontroli Wewnętrznej
  14. Samodzielne stanowisko pracy d/s Szkolenia i Instrukcji BHP i Ppoż.
  15. Samodzielne stanowisko pracy d/s Promocji UMK
  16. Samodzielne stanowisko pracy d/s Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK.
 3. Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Ekonomiczno - Socjalnych bezpośrednio funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej:
  1. Dział Socjalno-Bytowy
  2. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  3. Akademicka Przychodnia Lekarska
  4. Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji
  5. Samodzielna Sekcja d/s Auli i Klubów Studenckich
  6. Sekretariat Ogólny
  7. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  8. Uniwersytecka Księgarnia Naukowa
  9. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
  10. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku
  11. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach.
 4. Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds.Technicznych bezpośrednio funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej:
  1. Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji
  2. Dział Zaopatrzenia i Transportu
  3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich.
 5. Zastępcy Dyrektora Administracyjnego - Kwestorowi bezpośrednio funkcjonalnie podporządkowane są następujące jednostki administracji uczelnianej:
  1. Dział Księgowości
  2. Dział Finansowy
  3. Dział Płac.

§ 4

 1. Zobowiązuję kierowników jednostek administracji uczelnianej do opracowania w terminie do 31 grudnia 1995 r. nawych zakresów obowiązków i odpowiedzialności wszystkich pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, dostosowanych do zadań rzeczowych.
 2. Zobowiązuję Dział Organizacji do opracowania w terminie do 31 grudnia 1995 r. nowych zakresów obowiązków i odpowiedzialności dla kierowników i samodzielnych stanowisk pracy w administracji uczelnianej dostosowanych do zadań rzeczowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

73

ZARZĄDZENIE Nr 18

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 15 listopada 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Humanistycznego.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zwanego dalej "wydziałem" są następujące jednostki administracji:
  1. wydziałowej:
   1. dziekanat - funkcjonalnie podporządkowany Dziekanowi Wydziału
  2. instytutowej:
   1. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej,
   2. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Instytutu Filologii Słowiańskiej,
   3. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Instytutu Filozofii,
   4. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Instytutu Pedagogiki,
   5. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Dyrektorowi Instytutu Socjologii,
  3. katedralnej:
   1. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Kierownikowi Katedry Filologii Angielskiej,
   2. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Kierownikowi Katedry Filologii Germańskiej,
   3. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Kierownikowi Katedry Filologii Klasycznej,
   4. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Kierownikowi Katedry Filologii Romańskiej,
   5. sekretariat - funkcjonalnie podporządkowany Kierownikowi Katedry Logiki i Kierownikowi Katedry Psychologii.
 2. Jednostki organizacyjne administracji Wydziału wymienione w ust. 1 pkt 1,2 i 3 organizacyjnie (służbowo) podporządkowane są Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu, przy czym jednostki administracji instytutowej i katedralnej za pośrednic twem Kierownika Dziekanatu.
 3. Zadania rzeczowe jednostek administracyjnych Wydziału zawierają załączniki nr 1-10.
 4. Biblioteki specjalistyczne (instytutowe i katedralne), tworząc system biblioteczno - informacyjny Wydziału, podlegają organizacyjnie (służbowo) Dziekanowi za pośrednictwem kierownika bibliotek specjalistycznych Wydziału.

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Dziekanatu do opracowania w terminie do 31 stycznia 1996 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienionych w § 1 ust. 1, dostosowanych do zadań rzeczowych zawartyc h w załącznikach nr 1 - 11*

§ 3

 1. Strukturę organizacyjną administracji Wydziału przedstawia schemat organizacyjny Wydziału zawarty w załączniku nr 12.*
 2. Strukturę organizacyjną bibliotek specjalistycznych Wydziału przedstawia schemat organizacyjny zawarty w załączniku nr 13.*

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1995 r.

 

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Wydziału Humanistycznego

Prof. dr hab. Lech Witkowski

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

* - teksty załączników nr 1 - 13 do zarządzenia nr 18 rozesłano zainteresowanym jednostkom. Ponadto informuje się, że wyżej wymienione załączniki znajdują się w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego oraz w Dziale Organizacji.