Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 14 sierpnia 1995 r.     Nr 5


Poz.:

Treść:

ZARZĄDZENIA REKTORA:

44 - Nr 25 z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zniesienia Zakładu Mechaniki Kwantowej Atomów i Cz¹steczek w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii

45 - Nr 26 z dnia 28 czerwca 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów
46 - Nr 27 z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
47 - Nr 28 z dnia 10 czerwca 1995 r. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
48 - Nr 29 z dnia 14 lipca 1995 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

49 - Nr 9 z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Działu Płac
50 - Nr 10 z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Matematyki i Informatyki                                
51 - Nr 11 z dnia 17 lipca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Prawa i Administracji
52 - Nr 12 z dnia 26 lipca w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Nauk Historycznych

PISMO OKÓLNE REKTORA:

53 - Nr 1 z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 1995/96                                             


 

 

44

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 23 czerwca 1995 r.

w sprawie zniesienia Zakładu Mechaniki Kwantowej Atomów i Cząsteczek w Instytucie Fizyki
na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a    się, co następuje:

§ 1

Znosi się Zakład Mechaniki Kwantowej Atomów i Cząsteczek jako jednostkę organizacyjną Instytutu Fizyki.

§ 2

 1. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Fizyki przeniesie pracowników rozwiązanego zakładu do innych jednostek organizacyjnych Instytutu.
 2. O przeznaczeniu pomieszczeñ i składników majątkowych będących dotychczas w dyspozycji zakładu decyduje Dyrektor Instytutu Fizyki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

45

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 czerwca 1995 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia
Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 18 Rektora UMK z dnia 26 czerwca 1986 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
  Tworzy się Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowania Mikrokomputerów, zwane dalej studium" jako jednostkę organizacyjną Wydziału Fizyki i Astronomii."
 2. § 1 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
  Nadzór nad działalnoœcią studium sprawuje dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii."
 3. § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
  Od roku akademickiego 1995/96 nauka w studium trwa trzy semestry, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Wydziału planem i programem studiów."
 4. § 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
  Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie okreœlonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK."
 5. § 2 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
  Zakres działania kierownika ustala dziekan."
 6. § 6 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
  Absolwenci studium otrzymują œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych."
 7. § 6 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
  Rejestr wydanych œwiadectw oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat."
 8. Skreśla się w § 7 ust. 1.

§ 2

Zarządzenie Nr 22 Rektora UMK z dnia 2 grudnia 1987 r. zostaje utrzymane w mocy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

46

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a    się, co następuje:

§ 1

W celu organizowania i prowadzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych, bez względu na ukoñczony kierunek studiów ( w tym również dla czynnych bibliotekarzy) w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tw orzy się od roku akademickiego 1995/96 Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (zwane dalej studium") jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan.

§ 3

 1. Rada Wydziału uchwala:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne pobierane będą opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi sekretariat Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

47

ZARZĄDZENIE Nr 28

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 10 czerwca 1995 r.

Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 75, poz. 448, z 1991 r. N r 24, poz. 99, z 1992 r. Nr 54, poz. 262 i Nr 96, poz. 474, z 1993 r. Nr 42, poz. 192, z 1994 r. Nr 28, poz. 99, Nr 68, poz. 298 i Nr 120, poz. 585 oraz z 1995 r. Nr 11, poz. 49)

z a r z ą d z a    się, co następuje:

§ 1

 1. W ramach osobowego funduszu płac tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którego wysokość określa Rektor w formie zarządzenia.
 2. Środki funduszu premiowego przeznacza się na premie regulaminowe, uznaniowe i specjalne dla następujących grup pracowników:
  1. naukowo - technicznych,
  2. inżynieryjno - technicznych,
  3. bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, z wyłączeniem bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej,
  4. informatyki,
  5. redakcyjnych,
  6. administracyjno - ekonomicznych,
  7. obsługi,
  8. robotników wynagradzanych według stawek godzinowych,
  9. kierowców samochodów,
  10. produkcyjnych stołówek i bufetów,
  11. produkcyjnych poligrafii.

§ 2

Do Rektora należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawienie premii regulaminowej lub jej obniżanie:

 1. Dyrektorowi Administracyjnemu, zastępcom Dyrektora Administracyjnego, dyrektorowi Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego, kierownikowi Zespołu Pełnomocnika Rektora ds. Komputeryzacji Uniwersytetu, kierownikowi Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość i kierownikom innych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Rektorowi,
 2. kierownikowi Inspektoratu BHP i Ochrony P.poż., kierownikowi Działu Spraw Obronnych, radcy prawnemu, pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej, innym pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w administracji uczelnianej, organizacyjnie podporządkowanych Rektorowi - z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Administracyjnego albo na wniosek Dyrektora Administracyjnego.

§ 3

 1. Do Dyrektora Administracyjnego należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom jednostek administracji uczelnianej i pracownikom zajmujących samodzielne stanowiska pracy w administracji uczelnianej, organizacyjnie podporządkowane Dyrektorowi Administracyjnemu,
  2. dyrektorom wydziałów ds. administracyjno-gospodarczych i zastępcom dyrektorów instytutów ds. administracyjno-gospodarczych,
  3. kierownikom jednostek administracji wydziałowej i instytutowej, w których nie zostały utworzone stanowiska wymienione w pkt 2,
  4. kierownikom jednostek administracji w międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych UMK,
  5. pracownikom wykonującym prace administracyjne w organizacjach związkowych.
 2. W sprawach premiowania, dotyczących kierowników jednostek administracji uczelnianej bezpośrednio związanych z realizacją zadań i kompetencji organów UMK, Dyrektor Administracyjny decyduje z własnej inicjatywy, w uzgodnieniu z Rektorem (właściwym Prore ktorem) albo na wniosek Rektora (właściwego Prorektora).
 3. W sprawach premiowania, dotyczących dyrektorów wydziałów ds administracyjno-gospodarczych (zastępców dyrektorów instytutów ds. administracyjno-gospodarczych) Dyrektor Administracyjny decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (dyre ktora instytutu) albo na jego wniosek.
 4. W sprawach premiowania dotyczących kierowników jednostek administracji wymienionych w ust. 1 pkt 3, Dyrektor Administracyjny decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (dyrektora instytutu) albo na jego wniosek.
 5. W sprawach premiowania dotyczących kierowników jednostek administracji wymienionych w ust. 1 pkt 4, Dyrektor Administracyjny decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej albo na jego wnios ek.
 6. W sprawach premiowania, dotyczących pracowników wymienionych w ust. 1 pkt 5, Dyrektor Administracyjny decyduje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii kierownictwa danej organizacji związkowej albo na jego wniosek.

§4

 1. Do kwestora należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie - swoim zastępcom.
 2. Do kierowników jednostek administracji uczelnianej należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie - zatrudnionym w nich pracownikom.

§5

 1. Do dziekanów należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. pracownikom bibliotecznym zatrudnionym w bibliotekach specjalistycznych - na wniosek kierowników tych bibliotek lub w porozumieniu z kierownikami wchodzących w skład wydziałów jednostek organizacyjnych, w których biblioteki funkcjonują,
  2. pracownikom naukowo-technicznym, inżynieryjno-technicznym i informatyki - na wniosek kierowników katedr (zakładów) działających na wydziale nie podzielonym na instytuty.
 2. Do dyrektorów instytutów należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie, zatrudnionym w nich pracownikom naukowo-technicznym, inżynieryjno-technicznym i informatyki - na wniosek kierowników zakładów (inny ch komórek działających w instytucie).
 3. Do dyrektorów wydziałów ds. administracyjno-gospodarczych (zastępców dyrektorów instytutów ds. administracyjno-gospodarczych) należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom jednostek administracji wydziałowej (instytutowej) - na wniosek dziekana (dyrektora instytutu) albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (dyrektora instytutu),
  2. zatrudnionym w wydziale (instytucie) pracownikom administracyjno-ekonomicznym, obsługi, robotnikom wynagradzanym według stawek godzinowych - z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii osoby będącej ich bezpośrednim przełożonym służbowym albo na jego wniosek.
 4. Do kierowników jednostek administracji na wydziałach (instytutach), w których nie utworzono stanowisk dyrektorów wydziałów ds. administracyjno-gospodarczych (zastępców dyrektorów instytutów ds. administracyjno-gospodarczych), należy przyznawanie premi i uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie pracownikom zatrudnionym w tych jednostkach administracji.

§ 6

 1. Do kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie, pracownikom bibliotecznym zatrudnionym w bibliotece specjalistycznej Studium.
 2. Do dyrektora Biblioteki Głównej należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. kierownikom komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej,
  2. pracownikom komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej - na wniosek kierowników tych komórek.
 3. Do dyrektora Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie:
  1. zastępcy dyrektora,
  2. kierownikom komórek organizacyjnych Ośrodka,
  3. pracownikom komórek organizacyjnych Ośrodka - na wniosek kierowników tych komórek.
 4. Do kierownika Zespołu Pełnomocnika Rektora ds. Komputeryzacji Uniwersytetu należy przyznawanie premii uznaniowej albo pozbawianie premii regulaminowej lub jej obniżanie pracownikom zatrudnionym w Zespole.

§ 7

 1. Wysokość premii regulaminowej wynosi 15% miesięcznej płacy zasadniczej pracownika.
 2. W ramach środków stanowiących fundusz premiowy, o którym mowa w § 1 ust. 1:
  1. Rektor może zwiększyć wskaźnik premiowy określony w ust. 1 lub zróżnicować jego wysokość dla grup pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1-5,
  2. Dyrektor Administracyjny może zwiększyć wskaźnik premiowy określony w ust. 1 lub zróżnicować jego wysokość dla grup pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 6-11.

§ 8

 1. Premia regulaminowa przysługuje pracownikowi, który:
  1. w pełni zrealizował zadania wynikające z jego zakresu czynności, ustalonych zadań premiowych lub normatywów ilościowych,
  2. wykonał prace o odpowiedniej jakości,
  3. efektywnie przepracował czas pracy,
  4. bezawaryjnie eksploatował maszyny i urządzenia,
  5. właściwie gospodarował materiałami, surowcami oraz innym powierzonym mieniem,
  6. nie naruszył dyscypliny pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia mienia oraz innych przepisów i instrukcji obowiązujących na zajmowanym stanowisku pracy.
 2. Premia regulaminowa może ulec obniżeniu lub pracownik może być całkowicie pozbawiony premii jeżeli nie spełnił choćby jednego z warunków określonych w ust. 1.
 3. Premia regulaminowa nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie objętym premiowaniem:
  1. spowodował zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, naruszając przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej o zabezpieczeniu mienia lub innych przepisów i instrukcji obowiązujących na zajmowanym stanowisku pracy,
  2. spowodował umyślnie szkodę w mieniu UMK,
  3. stawił się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy,
  4. porzucił pracę lub został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  5. opuścił choćby jeden dzień pracy bez usprawiedliwienia.

§ 9

 1. Osoby przyznające premie regulaminowe dokonują pisemnej oceny pracy pracownika w każdym miesiącu, pozostawiając odpowiedni dokument w aktach danej jednostki organizacyjnej.
 2. Jeżeli w wyniku oceny nastąpiło obniżenie albo pozbawienie premii regulaminowej należy przedłożyć odpowiedni wniosek do realizacji w Dziale Płac.
 3. O obniżeniu lub pozbawieniu pracownika premii regulaminowej z przyczyn określonych w § 8 ust. 2 lub ust. 3, osoba przyznająca premie jest obowiązana poinformować pisemnie pracownika przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, aby umożliwić pracow nikowi złożenie odwołania odpowiednio do Rektora lub Dyrektora Administracyjnego; termin do złożenia odwołania wynosi 3 dni robocze od daty doręczenia pracownikowi informacji o obniżeniu lub pozbawieniu premii.
 4. Organizacja związkowa, na wniosek zainteresowanego pracownika, może pisemnie przedłożyć Rektorowi (Dyrektorowi Administracyjnemu) swoje uzasadnione stanowisko w konkretnej sprawie dotyczącej obniżenia lub pozbawienia premii.
 5. Rozstrzygając odwołanie, Rektor (Dyrektor Administracyjny) rozpatruje również stanowisko organizacji związkowej.
 6. O ostatecznej decyzji Rektor (Dyrektor Administracyjny) powiadamia pisemnie zainteresowanego pracownika, a także organizację związkową; nieuwzględnienie odwołania wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 10

 1. Osoby przyznające premie regulaminowe obliczają we własnym zakresie wielkość środków finansowych pozostających w ich dyspozycji z przeznaczeniem na te premie.
 2. Środki finansowe uzyskane w związku z obniżeniem lub pozbawieniem premii regulaminowej, pozostają w dyspozycji osoby przyznającej premie z przeznaczeniem na premie uznaniowe.
 3. W przypadku zmniejszenia obsady etatowej:
  1. Rektor może pozostawić w dyspozycji osoby przyznającej premie pracownikom określonym w § 1 ust. 2 pkt 1-5, środki finansowe w niezmienionej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe,
  2. Dyrektor Administracyjny może pozostawić w dyspozycji osoby przyznającej premie pracownikom określonym w § 1 ust. 2 pkt 6-11, środki finansowe w niezmienionej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe.

§ 11

 1. Premia uznaniowa może być przyznana pracownikowi za:
  1. szczególnie wysoką jakość wykonywanej pracy,
  2. przekraczanie ustalonych normatywów lub zadań ilościowych,
  3. wykonywanie zadań dodatkowych,
  4. usprawnienia pracy na swoim stanowisku pracy,
  5. oszczędną gospodarkę surowcami lub materiałami,
  6. wykonywanie pracy w szczególnie trudnych warunkach.
 2. Miesięczna premia uznaniowa nie może przekroczyć 50% miesięcznej płacy zasadniczej premiowanego pracownika.
 3. Na środki finansowe przeznaczone na premie uznaniowe składają się środki:
  1. pozostawione do dyspozycji osoby przyznającej premie, zgodnie z § 10 ust. 2 i ust. 3,
  2. przyznane dodatkowo, zgodnie z § 13 ust. 3 i ust. 4.

§ 12

 1. Suma kwot przyznanych premii (regulaminowych i uznaniowych) nie może przekroczyć wielkości środków finansowych pozostających w dyspozycji osób je przyznających.
 2. Środki finansowe niewykorzystane w danym miesiącu pozostają w dyspozycji osób przyznających premie z przeznaczeniem na premie w następnym miesiącu; środki te należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego.

§ 13

 1. Na szczeblu uczelni pozostaje specjalny fundusz premiowy w wysokości określonej przez Rektora.
 2. Środki specjalnego funduszu premiowego mogą być przeznaczone na:
  1. zwiększenie środków na premie uznaniowe przyznawane za wykonanie zadań o istotnym znaczeniu dla UMK albo jego jednostek organizacyjnych,
  2. indywidualne premie specjalne przyznawane za szczególnie wyróżniające się wyniki w pracy lub za wykonanie zadań o istotnym znaczeniu dla UMK albo jego jednostek organizacyjnych.
 3. Rektor może przyznać środki finansowe w określonej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 1-5.
 4. Dyrektor Administracyjny może przyznać środki finansowe w określonej wysokości z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 6-11.
 5. Indywidualne premie specjalne mogą być przyznawane przez:
  1. Rektora dla pracowników, którym przyznaje premie lub dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 na uzasadniony indywidualny wniosek przełożonego pracownika,
  2. Dyrektora Administracyjnego dla pracowników, którym przyznaje premie lub dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 6-11 na uzasadniony indywidualny wniosek przełożonego pracownika,
 6. Wysokość indywidualnej premii specjalnej, o której mowa w ust. 5, nie może być wyższa od 100% miesięcznej płacy zasadniczej premiowanego pracownika.

§ 14

 1. Indywidualne premie regulaminowe i premie uznaniowe przyznaje się w okresach miesięcznych i wypłaca łącznie z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc.
 2. Osoby przyznające premie składają wnioski w sprawach obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej i przyznania premii uznaniowej do Działu Płac w terminach do dnia 4-tego następnego miesiąca.
 3. Obniżenie albo pozbawienie premii regulaminowej następuje przy wypłacie wynagrodzenia za następny miesiąc.
 4. Obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, uwzględnia się premię regulaminową w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby pracownikowi w miesiącu urlopu wypoczynkowego.

§ 15

Tracą moc:
 1. zarządzenie Nr 10 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 1 czerwca 1989 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 2. zarządzenie Nr 12 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 3. zarządzenie Nr 4 Dyrektora Administracyjnego z dnia 6 maja 1989 r. w sprawie premiowania niektórych grup pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

48

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 lipca 1995 r.

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich.

Na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

powołuję:

rzecznika dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Jacka Staszewskiego

na okres trwania kadencji Komisji tj. do 31 sierpnia 1996 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

49

ZARZĄDZENIE Nr 9

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie utworzenia Działu Płac.

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a    się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Dział Płac, zwany dalej działem", jako jednostkę administracji uczelnianej bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 2

 1. Dział składa się ze stanowisk pracy.
 2. Dyrektor Administracyjny w uzgodnieniu z Kwestorem:
  1. określi zadania działu,
  2. ustali skład osobowy,
  3. przydzieli pomieszczenia oraz wyposażenie.

§ 3

Znosi się z dniem utworzenia działu, Sekcję Rachuby Płac i Zasiłków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

50

ZARZĄDZENIE Nr 10

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 3 lipca 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki, zwanego dalej wydziałem" jednostką organizacyjną administracji wydziałowej funkcjonalnie podporządkowaną Dziekanowi Wydziału jest:
  1. Dziekanat
 2. Jednostka organizacyjna administracji wydziału, o której mowa w ust. 1 jest podporządkowana organizacyjnie (służbowo) Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 3. Zadania rzeczowe jednostki organizacyjnej wymienionej w ust. 1 zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Zobowiązuję kierownika Dziekanatu do opracowania w terminie do 30 sierpnia 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w dziekanacie, dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załączniku nr 1*.

§ 3

Strukturę organizacyjną administracji wydziału przedstawia schemat organizacyjny wydziału zawarty w załączniku nr 2*.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Daniel Simson

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

51

ZARZĄDZENIE Nr 11

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 17 lipca 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Prawa i Administracji.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji, zwanego dalej wydziałem" są następujące jednostki organizacyjne administracji wydziałowej podporządkowane funkcjonalnie Dziekanowi Wydziału:
  1. Dziekanat
  2. Sekretariat katedr.
 2. Jednostki organizacyjne administracji wydziału wymienione w ust. 1 organizacyjnie (służbowo) podporządkowane są Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu, przy czym jednostka administracji, o której mowa w pkt. 2 za pośrednictwem kierownika dziekanat u.
 3. Zadania rzeczowe jednostek organizacyjnych administracji wydziału zawierają załączniki nr 1 i 2*.

§ 2

 1. Zobowiązuję kierownika Dziekanatu do opracowania w terminie do 30 września 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienionych w § 1 ust. 1 dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załącznikach nr 1 i 2.
 2. Zobowiązuję Dział Organizacji do sporządzania zgodnie z rzeczowymi zadaniami jednostek administracji zawartymi w załącznikach nr 1 zakresu czynności Kierownika Dziekanatu w terminie do 30 września 1995 r.

§ 3

Strukturę organizacyjną administracji wydziału przedstawia schemat organizacyjny wydziału zawarty w załączniku nr 3*.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 1995 r.

 

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

52

ZARZĄDZENIE Nr 12

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 26 lipca 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Nauk Historycznych.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Historycznych, zwanego dalej wydziałem" są następujące jednostki organizacyjne administracji:
  1. wydziałowej - podporządkowane funkcjonalnie Dziekanowi Wydziału:
   a) Dziekanat
  2. instytutowej - w Instytucie Archeologii i Etnologii podporządkowane funkcjonalnie Dyrektorowi Instytutu:
   a) Sekretariat
  3. instytutowej - w Instytucie Historii i Archiwistyki podporządkowane funkcjonalnie Dyrektorowi Instytutu:
   a) Sekretariat
  4. katedry - w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej podporządkowane funkcjonalnie kierownikowi katedry: a) Sekretariat
 2. Jednostki organizacyjne administracji Wydziału wymienione w ust. 1 organizacyjnie (służbowo) podporządkowane są Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 3. Zadania rzeczowe jednostek organizacyjnych administracji wydziału zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4*.

§ 2

Zobowiązuję kierownika Dziekanatu do opracowania w terminie do 30 sierpnia 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienionych w § 1 ust. 1 dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załącz nikach nr 1-4.

§ 3

Strukturę organizacyjną administracji Wydziału przedstawia schemat organizacyjny Wydziału zawarty w załączniku nr 5*.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

Prof. dr hab. Janusz Małłek

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

53

PISMO OKÓLNE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 lipca 1995 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego.

29.09. - 30.09.1995 r. - dni adaptacyjne

2.10.1995 r. - inauguracja roku akademickiego 1995/96 oraz immatrykulacje wydziałowe

3.10. - 22.12.1995 r. - zajęcia dydaktyczne

23.12. - 2.01.1996 r. - ferie zimowe

3.01. - 20.01.1996 r. - zajęcia dydaktyczne

27.01. - 11.02.1996 r.* - przerwa w zajęciach dydaktycznych

12.02. - 5.04.1996 r. - zajęcia dydaktyczne

6.04- 14.04.1996 r. - ferie wielkanocne

15.04- 4.06.1996 r. - zajęcia dydaktyczne

5.06. - 30.09.1996 r.** - przerwa w zajęciach dydaktycznych

*) Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów oraz na przerwę międzysemestralną
**) Okres ten powinien być wykorzystany na przeprowadzenie egzaminów, odbycie praktyk wakacyjnych i na ferie letnie

Harmonogram prac w czasie przerw w zajęciach dydaktycznych ustalają dziekani wydziałów.

Ze względów organizacyjnych pobyt studenta w domach studenckich jest ograniczony do 26 czerwca 1996 r.

Na studiach zaocznych i podyplomowych Rady Wydziałów mogą ustalić organizację roku akademickiego odmienną od powyższej.

 

P r o r e k t o r d/s Kształcenia

Prof. dr hab. Czesław Łapicz