Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 14 lipca 1995 r.     Nr 4


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:
34 - z dnia 30 maja 1995 r. Regulamin Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta
35 - z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy A. Asnyka 2a w Toruniu

ZARZĄDZENIA REKTORA:
36 - Nr 21 z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów dziennych na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki i Astronomii
37 - Nr 22 z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów
38 - Nr 23 z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za studia eksternistyczne
39 - Nr 24 z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Geografii dla Nauczycieli w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:
40 - Nr 6 z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Fizyki i Astronomii
41 - Nr 7 z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Chemii
42 - Nr 8 z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Sekcji Administracyjno - Gospodarczej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:
43 - Nr 2/95 za okres od 1 kwietnia 1995 r. - 30 czerwca 1995 r.                                                                                                                        


 

 

34

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

Regulamin Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu UMK oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 czerwca 1994 r. (Biuletyn Prawny UMK Nr 8 1994, poz. 64)

Senat u c h w a l a, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta zwane dalej Centrum" zostało utworzone Uchwałą Senatu UMK z dnia 21 czerwca 1994 r.
 2. Centrum działa na podstawie Statutu UMK, zwanego dalej Statutem" oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podporządkowaną Rektorowi. Realizuje ono zadania badawczo-rozwojowe i dydaktyczne z zakresu prawa europejskiego oraz problematyki integracji europejskiej. W celu realizacji swoich zadań, Centrum d ziała jako międzywydziałowy ośrodek naukowy i dydaktyczny. Ponadto Centrum gromadzi zbiory biblioteczne.

 

II. Zakres działania Centrum

§ 3

Zadaniem Centrum jest:
 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad problemami związanymi z integracją europejską, a w szczególności dotyczących:
  1. prawa europejskiego,
  2. praw człowieka,
  3. problematyki integracji gospodarczej,
  4. politycznych i kulturowych problemów integracji europejskiej,
  5. harmonizowania polskiego systemu prawnego ze standardami europejskimi,
 2. organizowanie i prowadzenie w ramach Centrum oraz na poszczególnych wydziałach UMK zajęć dydaktycznych z zakresu problematyki integracji europejskiej, a także działanie organizacyjne w celu uruchomienia stacjonarnych studiów europejskich,
 3. udział w koordynowaniu kontaktów UMK związanych z problematyką integracji europejskiej,
 4. gromadzenie i udostępnianie informacji, dokumentacji oraz zasobów bibliotecznych dotyczących integracji europejskiej,
 5. organizowanie podyplomowych studiów europejskich we współpracy z odpowiednimi wydziałami uczelni,
 6. organizowanie krótkoterminowych kursów dla pracowników administracji państwowej i organizacji prywatnych na temat integracji europejskiej, a w szczególności zagadnień prawnych, gospodarczych i politycznych z nią związanych,
 7. świadczenie na rzecz wszelkich jednostek organizacyjnych UMK doradztwa i informacji dotyczących procesu integracji europejskiej.

 

III. Organy Centrum

§ 4

 1. Kolegialnym organem doradczym jest Rada Naukowa Centrum zwana dalej radą.
 2. W skład rady wchodzą:
  1. kierownik Centrum jako jej przewodniczący,
  2. dziekani:
   1. Wydziału Prawa i Administracji
   2. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
   3. Wydziału Humanistycznego
   4. Wydziału Nauk Historycznych
  3. po jednym przedstawicielu z każdego wydziału wymienionego w ust. 2 delegowanym przez radę wydziału. Desygnowanie tych przedstawicieli nie jest obligatoryjne.
 3. Kierownikiem Centrum oraz członkiem Rady Naukowej Centrum może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 5

Posiedzeniom rady przewodniczy przewodniczący rady.

§ 6

 1. Posiedzenia zwyczajne rady zwołuje przewodniczący rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady zwołuje przewodniczący rady na wniosek któregokolwiek spośród członków rady, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek ten powinien zawierać proponowany przedmiot obrad.
 3. Każdy członek rady może składać propozycje do porządku obrad rady.

§ 7

Do zadań rady należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego programu działania Centrum,
 2. uchwalanie kierunków zmian organizacyjnych Centrum,
 3. opiniowanie regulaminu Centrum i proponowanie jego zmian,
 4. opiniowanie wniosków kierownika w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania kierownika Centrum.

 

IV. Kierownik Centrum

§ 8

Organem jednoosobowym Centrum jest kierownik Centrum powoływany i odwoływany przez Rektora w trybie określonym w art. 62 i 64 ust. 4-5 statutu, zwany dalej kierownikiem".

§ 9

 1. Kierownik reprezentuje Centrum i kieruje nim oraz jest przełożonym służbowym pracowników Centrum.
 2. Kierownik odpowiada za:
  1. organizację i poziom prac prowadzonych przez Centrum,
  2. składniki majątkowe Centrum.

§ 10

Ponadto do kierownika należy:
 1. dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi,
 2. przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, awansowania, zwalniania, nagradzania, udzielania urlopów dla celów kształcenia zawodowego,
 3. określania zakresów czynności pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 4. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie wymogów ochrony przeciwpożarowej,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub wynikających z przepisów szczególnych.

 

V. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11

 1. Działalność Centrum finansowana jest z:
  1. środków budżetowych UMK,
  2. środków finansowych uzyskanych w ramach współpracy zagranicznej,
  3. środków finansowych uzyskanych z przyznanych grantów,
  4. środków finansowych uzyskanych z odpłatnie świadczonych usług.
 2. Ustalenie wiążącej wykładni przepisów regulaminu należy do Senatu.
 3. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 4. Regulamin uchwalony przez Senat w dniu 30 maja 1995 r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

35

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 czerwca 1995 r.

w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy A. Asnyka 2a w Toruniu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8b ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) i § 26 ust. 2 Statutu UMK

Senat:

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 1995 r. sprawy zakupu nieruchomości wraz z gruntem przy ul. A. Asnyka 2a w Toruniu

wyraża zgodę:

na zakup budynku biurowego 3-kondygnacyjnego o ogólnej powierzchni 1.216 m2 (KW nr 27981) wraz z gruntem o powierzchni 0,10.71 ha (KW nr 205/5) oraz

upoważnia:

Dyrektora Administracyjnego UMK do podjęcia w tym celu odpowiednich działań.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

36

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 maja 1995 r.

w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów dziennych na kierunku fizyka
na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Fizyki i Astronomii od roku akademickiego 1995/96 powołuje się trzyletnie Wyższe Zawodowe Studia na kierunku fizyka.
 2. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii określi:
  1. plan i program studiów,
  2. formę ukończenia trzyletnich studiów zawodowych (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy lub inny egzamin końcowy).

§ 2

 1. Na Wydziale Fizyki i Astronomii powołuje się dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku fizyka.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły Wyższe Zawodowe Studia na kierunku fizyka i uzyskały tytuł licencjata.
 3. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii określi plan i program studiów.

§ 3

Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku fizyka przed wejściem w życie tego zarządzenia, kontynuują naukę w systemie studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem studiów zawodowych i uzupełniających sprawuje dziekan.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

37

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 czerwca 1995 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Podyplomowe Studium Fizyki i Edukacyjnego Zastosowania Komputerów, zwane dalej studium", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki i Astronomii, w celu organizowania i prowadzenia:
 1. jednorocznych (dwa semestry) studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje przeznaczonych dla nauczycieli fizyki posiadających dyplom magistra fizyki,
 2. dwuletnich (cztery semestry) studiów podyplomowych uzupełniających przeznaczonych dla nauczycieli fizyki nie posiadających kierunkowego wykształcenia z fizyki oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan.

§ 3

 1. Rada wydziału określa:
  1. plan i program studiów,
  2. formę przeprowadzania i zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  3. formę zaliczania studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne pobierane są opłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi sekretariat Instytutu Fizyki.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1995 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

38

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 czerwca 1995 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za studia eksternistyczne.

Na podstawie § 83 ust. 1 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się obowiązek odpłatności za studia eksternistyczne na wszystkich kierunkach studiów.
 2. Do zasad i trybu realizacji obowiązku określonego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy:
  1. zarządzenia Nr 3 Rektora UMK z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych oraz zasad i trybu jego realizacji,
  2. zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych oraz zasad i trybu jego realizacji.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

 

 

39

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 12 czerwca 1995 r.

w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Geografii dla Nauczycieli w Instytucie Geografii
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się dwuletnie (cztery semestry) studia podyplomowe dla nauczycieli po niegeograficznych kierunkach studiów.
 2. Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele po wyższych studiach magisterskich niegeograficznych, którzy są czynnymi nauczycielami geografii.

§ 2

 1. Rada wydziału określa:
  1. plan i program studiów,
  2. formę przeprowadzania i zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  3. formę zaliczania studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne pobierane są opłaty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat wydziału.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 1995 r. i ma zastosowanie do uczestników studiów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 1994/95.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

40

ZARZĄDZENIE Nr 6

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 31 maja 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii, zwanego dalej wydziałem" są następujące jednostki organizacyjne administracji:
  1. wydziałowej podporządkowane funkcjonalnie Dziekanowi Wydziału:
   a) Dziekanat
  2. instytutowej - w Instytucie Astronomii podporządkowane funkcjonalnie Dyrektorowi Instytutu:
   a) Sekretariat
  3. instytutowej - w Instytucie Fizyki podporządkowane funkcjonalnie Dyrektorowi Instytutu:
   a) Sekretariat
   b) Dział Administracyjno-Gospodarczy
  4. katedry - Katedrze Radioastronomii podporządkowane funkcjonalnie kierownikowi katedry:
   a) Sekretariat
 2. Jednostki organizacyjne administracji wydziału wymienione w ust. 1 organizacyjnie (służbowo) podporządkowane są Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 3. Zadania rzeczowe jednostek organizacyjnych administracji wydziału zawierają załączniki nr  1, 2, 3, 4 i 5.

§ 2

 1. Zobowiązuję kierownika Dziekanatu, Zastępcę Dyrektora Instytutu Fizyki d/s Administracyjno-Gospodarczych oraz Zastępcę Kierownika Katedry Radioastronomii d/s Administracyjno-Gospodarczych do opracowania w terminie do 30 czerwca 1995 r. zakresów obowią zków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienionych w § 1 ust. 1 dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załącznikach nr  1, 3 i 4.
 2. Zobowiązuję Dział Organizacji do sporządzania zgodnie z rzeczowymi zadaniami jednostek administracji zawartymi w załącznikach nr  1, 2, 3, 4 zakresów czynności kierownika Dziekanatu, Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki d/s Administracyjno-Gospoda rczych oraz pracownika Sekretariatu Instytutu Astronomii w terminie do 30 czerwca 1995 r.

§ 3

Strukturę organizacyjną administracji wydziału przedstawia schemat organizacyjny wydziału zawarty w załączniku nr 6*.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

Prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski

 

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

41

ZARZĄDZENIE Nr 7

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 5 czerwca 1995 r.

w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Chemii.

Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii, zwanego dalej wydziałem" są następujące jednostki organizacyjne administracji wydziałowej podporządkowane funkcjonalnie Dziekanowi Wydziału:
  1. Dziekanat
  2. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 2. Jednostki organizacyjne administracji Wydziału wymienione w ust. 1 organizacyjnie (służbowo) podporządkowane są Dyrektorowi Administracyjnemu Uniwersytetu.
 3. Zadania rzeczowe jednostek organizacyjnych administracji wydziału zawierają załączniki nr  1 i 2*.

§ 2

 1. Zobowiązuję kierownika Dziekanatu oraz Dyrektora Administracyjno-Gospodarczego wydziału do opracowania w terminie do 30 czerwca 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienionych w § 1 ust. 1 dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załącznikach nr  1 i 2.
 2. Zobowiązuję Dział Organizacji do sporządzania zgodnie z rzeczowymi zadaniami zawartymi w załączniku nr  2 zakresu czynności Dyrektora Administracyjno-Gospodarczego wydziału w terminie do 30 czerwca 1995 r.

§ 3

Strukturę organizacyjną administracji wydziału przedstawia schemat organizacyjny wydziału zawarty w załączniku nr 3*.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Uzgodniono:

Dziekan Chemii

Prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

 

Zatwierdzam:

Rektor

Prof. dr. hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

42

ZARZĄDZENIE Nr 8

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 16 czerwca 1995 r.

w sprawie utworzenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie § 21 i 22 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Sekcję Administracyjno-Gospodarczą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, zwaną dalej ,,sekcją", jako jednostkę administracyjną instytutu.

§ 2

Do zakresu działań sekcji należy:

 1. w sprawach administracyjno-gospodarczych:
  1. prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej,
  2. prowadzenie gospodarki majątkowej instytutu,
  3. prowadzenie rozliczeń finansowych działalności ogólnodydaktycznej, badań własnych, grantów wewnętrznych i innych dotacji pozabudżetowych,
 2. w sprawach techniczno-gospodarczych:
  1. dbanie o sprawne funkcjonowanie sprzętu i aparatury będącej na stanie instytutu,
  2. dokonywanie odpraw celnych aparatury,
  3. ustalanie zakresu prac remontowych w obiektach dydaktycznych instytutu,
  4. właściwa gospodarka odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami czystości,
  5. zapewnienie porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu na terenie przyległym do obiektów dydaktycznych instytutu.

§ 3

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Gospodarczych w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu:

 1. ustali skład osobowy sekcji w ramach posiadanych etatów,
 2. przydzieli pomieszczenia dla sekcji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 1995 r.

 

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

 

 

 

43

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 2/95

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 kwietnia 1995 r. do dnia 30 czerwca 1995 r.

BHP i PPOŻ

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodli wych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 351).

BUDŻET:

 1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 34, poz. 163), które weszło w życie z dniem 31 marca 1995 r. i mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

PŁACE:

 1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. (M.P. Nr 16, poz. 199), które weszło w życie z dniem 1 kwi etnia 1995 r.

 2. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. (M.P. Nr 16, poz. 200), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1995 r.

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. (Dz. U. Nr 41, poz. 213), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 1995 r.

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. Nr 35, poz. 173), które weszło w życie z dniem 3 kwietnia 1995 r. z mocą od d nia 1 stycznia 1995 r.

 5. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych rodzajów usług. (M. P. Nr 21, poz. 253), które weszło w życie z dniem 1 4 maja 1995 r.

 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (M. P. Nr 27, poz. 329).

 7. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. (M. P. Nr 27, poz. 326), które weszło w życie z dniem 8 czerwca 1995 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów. (Dz. U. Nr 64, poz. 328), które wejdzie w życie z dniem 15 lipca 199 5 r.

SZKOŁY WYŻSZE:

 1. Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Ministerstwa, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. M. E. N. Nr 2, poz. 3).

 2. Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich w 1995 r. (Dz. Urz. M. E. N. Nr 3, poz. 4), które weszło w życie z dniem 6 marca 1995 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

 3. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (M. P. Nr 29, poz. 339), kt óre weszło w życie z dniem 19 czerwca 1995 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. (Dz. U. Nr 45, poz. 236).

 2. Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 60, poz. 310), która weszła w życie z dniem 6 lipca 1995 r.

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. (Dz. U. Nr 68, poz. 350), które weszło w życie z dniem 6 lipca 1995 r.

UBEZPIECZENIA:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. (Dz. U. Nr 65, po z. 333).

WYNALAZKI:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. (Dz. U. Nr 58, poz. 301), które weszł o w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

WYPADKI PRZY PRACY:

 1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 1995 r. r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (M.P. Nr 29. poz. 344).

RÓŻNE:

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 41, poz. 208), która weszła w życie z dniem 18 maja 1995 r.

 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze. (Dz. U. Nr 54, poz. 288).

 

opr.: R a d c a p r a w n y

adw. Janusz Mikołajewski