Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 2 czerwca 1995 r.     Nr 3


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:
24 - z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK
25 - z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pe nsum i warunków jego obniżania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
26 - z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na "Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta"

ZARZĄDZENIA REKTORA:

27 - Nr 14 z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Rektora
28 - Nr 16 z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych i zaocznych w semestrze zimowym roku akademickiego 1995/96
29 - Nr 17 z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie przekształcenia Katedry Socjologii w Instytut Socjologii na Wydziale Humanistycznym
30 - Nr 18 z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań Geograficzno - Osadniczych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
31 - Nr 19 z dnia 30 maja 1995 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dot. zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z op łat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych
32 - Nr 20 z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie powołania studiów eksternistycznych na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

33 - Nr 5 z dnia 9 maja 1995 r. w sprawie utworzenia Działu Komputeryzacji Administracji                                                                                                


 

 

24

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.

Na podstawie art. 144 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz. 314)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Studiów UMK z dnia 28 stycznia 1992 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rady wydziałów mogą ustalić inną organizację zajęć na studiach zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych".
 2. Dodaje się § 8a w brzmieniu:
  1. "Studia eksternistyczne polegają na samodzielnym przygotowywaniu przez studentów materiału do egzaminów z poszczególnych przedmiotów pod opieką nauczycieli akademickich upoważnionych przez dziekana.
  2. Opiekun dydaktyczny określa zakres materiału objętego egzaminem z danego przedmiotu oraz wymogi egzaminacyjne i formę egzaminu, a także ustala wykaz podręczników i literatury uzupełniającej oraz innych pomocy naukowo - dydaktycznych niezbędnych albo p rzydatnych do przygotowania do egzaminu.
  3. Opieka dydaktyczna nauczycieli akademickich sprawowana jest w postaci konsultacji metodycznych i merytorycznych."
 3. W § 50 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  "Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do studentów studiów dziennych, zaocznych i eksternistycznych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 1995 r. i ma zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli studia eksternistyczne w roku akademickim 1994/95.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

25

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk naucz ycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obniżania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 7 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z późn. zmianami)

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

W uchwale Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 31 maja 1994 r. wprowadza się następującą zmianę:
W rozdziale VI - Liczebność grup studenckich w pkt. 1, zdanie dotyczące zajęć przyjmuje brzmienie:
"Zajęcia laboratoryjne i seminaria prowadzi się w grupach liczących 8-12 studentów".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

26

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

w sprawie zmiany nazwy Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
na "Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta".

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu UMK

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Nazwę Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zmienia się na "Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta".

§ 2

W załączniku nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", w części XII. CENTRA UNIWERSYTECKIE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - pkt 8 otrzymuje brzmienie:
" 8. Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

27

ZARZĄDZENIE Nr 14

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 5 maja 1995 r.

w sprawie regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Rektora.

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. Urz. MEN Nr 1 z dnia 4 marca 1991 r.) oraz § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Fundusz Nagród Rektora stanowią:

 1. specjalny fundusz nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac;
 2. specjalny fundusz nagród i wyróżnień dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac;
 3. uczelniany fundusz na indywidualne oraz zespołowe nagrody i wyróżnienia dla pracowników i studentów za osiągnięcia w pracy badawczej i działalności organizatorskiej, tworzony z dochodów własnych Uczelni.

Nagrody dla nauczycieli akademickich

§ 2

 1. Nagrody (wyróżnienia) dla nauczycieli akademickich przyznawane są za szczególnie twórcze i ważne osiągnięcia uzyskane w danym roku akademickim w zakresie:
  1. działalności naukowo - badawczej,
  2. działalności dydaktyczno - wychowawczej,
  3. kształcenia kadry naukowej,
  4. organizacji procesu nauczania,
  5. działalności organizatorskiej.
 2. Kryteria kwalifikowania prac do nagród indywidualnych i zespołowych oraz wysokość nagród określa zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. Urz. MEN nr 1 z dnia 4 marca 1991 r.).

§ 3

 1. Środki finansowe na nagrody (wyróżnienia) pozostają w dyspozycji rektora (bez podziału na jednostki organizacyjne).
 2. Rektor może ustalić wielkość środków finansowych na nagrody (wyróżnienia) dla określonych jednostek organizacyjnych.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, na rzecz których zostały określone środki na nagrody (wyróżnienia), mogą przedstawiać wnioski o nagrody (wyróżnienia) na kwotę nie przekraczającą wielkości przydzielonych na nie środków.

§ 4

 1. Z wnioskami o nagrody (wyróżnienia) występują bezpośredni przełożeni.
  Wnioski należy sporządzać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1a* lub 1b* do zarządzenia.
 2. Wnioski o nagrody (wyróżnienia) przedstawiają rektorowi:
  1. dziekani,
  2. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
  3. kierownicy międzywydziałowych jednostek organizacyjnych.
 3. Z wnioskami o nagrody (wyróżnienia) za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej mogą występować do osób określonych w ust. 3 również organy samorządu studenckiego, organizacji związkowych, studenckich oraz młodzieżowych.
 4. Wnioski przedstawione rektorowi wymagają zaopiniowania przez radę wydziału (radę biblioteczną, radę jednostki międzywydziałowej) lub powołaną przez nią komisję ds. nagród. O składanych wnioskach są powiadamiani przedstawiciele związków zawodowych dzia łających na terenie danej jednostki.
 5. Wnioski przedstawione rektorowi podlegają rozpatrzeniu przez Senacką Komisję ds. nagród dla nauczycieli akademickich, w skład której wchodzą dziekani oraz przedstawiciele związków zawodowych.
  Komisji przewodniczy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.
 6. W przypadku wniosku o nagrodę zespołową dotyczącą również pracowników nie będących nauczycielami akademickimi lub studentów, wniosek rozpatrywany jest przez komisję określoną w ust. 5.

§ 5

 1. Decyzje o przyznaniu nagród (wyróżnień) indywidualnych i zespołowych podejmuje rektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Senacką Komisję ds. nagród.
 2. Rektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrody (wyróżnienia) nauczycielom akademickim między innymi za:
  1. wyróżniające wyniki w kierowaniu Uniwersytetem lub jego jednostkami organizacyjnymi tj. wydziałami, jednostkami międzywydziałowymi, Biblioteką Uniwersytecką lub inną jednostką podlegającą rektorowi,
  2. istotny wkład pracy w organach doradczych i opiniodawczych Uniwersytetu, jeżeli praca ta wiązała się z działalnością naukowo - dydaktyczną, kształceniem kadr naukowych, doskonaleniem warsztatu dydaktycznego.
 3. W uzasadnionych wypadkach, za wybitne osiągnięcia naukowe lub jeżeli osiągnięcia naukowe przyniosły wymierne efekty gospodarcze rektor, na wniosek Senackiej Komisji ds. nagród lub z własnej inicjatywy, może:
  1. przyznać nagrodę wyższego stopnia niż wnioskowana,
  2. ze środków uczelnianego funduszu nagród podwyższyć wysokość nagrody indywidualnej lub zespołowej I stopnia, jednak nie więcej niż o 50%.
 4. Rektor może również z własnej inicjatywy lub na wniosek Senackiej Komisji ds. nagród:
  1. przyznać nagrodę niższego stopnia niż wnioskowana,
  2. odmówić przyznania nagrody, jednocześnie informując przedstawiających wniosek o przyczynie odmowy,
  3. przyznać wyróżnienie w kwocie niższej niż wnioskowana.

§ 6

 1. Dziekani (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, kierownicy jednostek międzywydziałowych) przedstawiają rektorowi zbiorczą listę kandydatów do nagród lub wyróżnień z podziałem na nagrody indywidualne i zespołowe, uwzględniając:
  1. proponowane stopnie poszczególnych nagród indywidualnych,
  2. proponowane stopnie i wysokości poszczególnych nagród zespołowych oraz sposób podziału kwot między członków zespołu, z tym, że na jednego członka zespołu nie może przypadać kwota mniejsza niż 10% tej nagrody.
 2. Wnioski o Nagrody Ministra, które nie zostały uwzględnione przez ministra traktuje się jako wnioski o Nagrody Rektora bez potrzeby ponownego ich zgłoszenia, chyba że wnioskodawca wniosek wycofa.
 3. Do listy zbiorczej dołącza się indywidualne wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
 4. Przyznanie nagrody za dane osiągnięcia poza Uniwersytetem (z wyjątkiem nagrody przyznanej przez ministra) nie ogranicza możliwości wystąpienia o Nagrodę (wyróżnienie) Rektora za to osiągnięcie.

Nagrody (wyróżnienia) dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

§ 7

 1. Nagrody lub wyróżnienia dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi przyznaje się za szczególnie ważne osiągnięcia zawodowe w danym roku kalendarzowym.
 2. Nagroda lub wyróżnienie może być również przyznane za podniesienie kwalifikacji zawodowych, o ile uzyskane kwalifikacje zawodowe wiążą się z wykonywaną pracą na zajmowanym stanowisku lub stworzyły możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb kadrowych Uniw ersytetu.
 3. Nagrody przyznawane są w kwocie nie mniejszej niż 50% i nie większej niż 100% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość nagrody może być podwy ższona do 150% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 4. Ograniczenia dotyczące nagród (ust. 3) nie dotyczą wyróżnień, które mogą być przyznawane w kwocie mniejszej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

§ 8

 1. Fundusz nagród (wyróżnień) dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi stanowi:
  1. specjalny fundusz nagród określony w § 1 ust. 2,
  2. uczelniany fundusz na nagrody i wyróżnienia w kwocie określonej przez rektora.
 2. Ze środków określonych w ust. 1 wydziela się 10% rezerwę pozostającą w dyspozycji rektora.
 3. Pozostałą część funduszu dzieli się na poszczególne jednostki organizacyjne lub grupy pracownicze proporcjonalnie do wielkości planowanego funduszu płac wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w danej jednostce or ganizacyjnej. Wykaz jednostek organizacyjnych lub grup pracowniczych na rzecz których wydziela się środki finansowe na nagrody (wyróżnienia) stanowi załącznik nr 3* do regulaminu.
 4. Po konsultacji z uczelnianymi organizacjami związkowymi Rektor może również podjąć decyzję o innym podziale środków niż określonym w ust. 3.
 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych na rzecz których zostały wydzielone środki na nagrody (wyróżnienia) przyznają w imieniu rektora nagrody (wyróżnienia) dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w tych jednostkach w ciągu roku zgodnie z postanowieniami § 7.
 6. Wnioski stanowiące podstawę przyznania nagrody wymagają zaopiniowania przez komisję powołaną przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której wydzielone zostały środki na nagrody. W skład komisji wchodzą przedstawiciele właściwych organów zw iązków zawodowych. Stanowisko związków musi być zawarte w protokóle komisji.
 7. Kierownicy jednostek mogą przyznać nagrody (wyróżnienia) w kwocie nie przekraczającej wielkości przydzielonych na nie środków.

§ 9

 1. Dyrektor administracyjny przyznaje w imieniu rektora nagrody lub wyróżnienia dla:
  1. pracowników ekonomiczno - administracyjnych, inżynieryjno - technicznych i innych nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w komórkach administracji uczelnianej;
  2. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych na rzecz których nie zostały wydzielone środki na nagrody (wyróżnienia) (nie ujętych w załączniku nr 3 o których mowa w § 8 ust. 5).
 2. Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawiają dyrektorowi administracyjnemu wnioski o nagrody (wyróżnienia) dla zatrudnionych w tych jednostkach pracowników zgodnie z postanowieniami § 7.
 3. Wnioski stanowiące podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia wymagają zaopiniowania przez komisję powołaną przez dyrektora administracyjnego w skład której wchodzą przedstawiciele organów związków zawodowych.

§ 10

 1. Rektor z własnej inicjatywy przyznaje nagrodę lub wyróżnienie dyrektorowi administracyjnemu, kwestorowi, dyrektorowi Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego i kierownikom pozostałych jednostek międzywydziałowych.<
 2. Rektor z własnej inicjatywy może przyznać nagrodę (wyróżnienie) każdemu innemu pracownikowi nie będącemu nauczycielem akademickim.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. W przypadku, gdy pod koniec roku finansowego istnieją niewykorzystane środki finansowe na nagrody, rektor może podjąć decyzję o dodatkowym terminie składania wniosków w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu.
 2. Przyznanie nagrody za dane osiągnięcia nie wyklucza możliwości przyznania nagrody (wyróżnienia) w tym samym roku akademickim, za inne osiągnięcia.

§ 12

 1. Listy osób nagrodzonych podaje się do wiadomości ogółu pracowników danej jednostki organizacyjnej, po uprzednim przedstawieniu ich do wiadomości właściwym organom związków zawodowych.
 2. O przyznaniu nagrody (wyróżnienia) pracownik zostaje powiadomiony w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 4*).
 3. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody (wyróżnienia) powinno być wręczone pracownikowi w sposób uroczysty.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują kopię pisma o którym mowa w ust. 2 do Działu Spraw Pracowniczych bezpośrednio po przekazaniu oryginału pracownikowi.

§ 13

Traci moc:
 1. Zarządzenie Nr 19 Rektora UMK z dnia 29 listopada 1988 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagród Rektora.
 2. Zarządzenie Nr 10 Rektora UMK z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie zmian w regulaminie przyznawania Nagród Rektora.
 3. Obwieszczenie Nr 1 Rektora UMK z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania Nagród Rektora.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 1995 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

28

ZARZĄDZENIE Nr 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 18 maja 1995 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych i zaocznych w semestrze zimowym
roku akademickiego 1995/96.

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i 112, poz. 485)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 1995/96 na wszystkich kierunkach studiów dziennych dla studentów powtarzających rok l ub semestr więcej niż jeden raz w trakcie studiów z powodu niezadawalających wyników w nauce (tzn. za każdy drugi i następne okresy objęte powtarzaniem)

1. Wydział Humanistyczny 340 zł
2. Wydział Nauk Historycznych 370 zł
3. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 400 zł
4. Wydział Prawa i Administracji 400 zł
5. Wydział Matematyki i Informatyki 430 zł
6. Wydział Fizyki i Astronomii 600 zł
7. Wydział Chemii 610 zł
8. Wydział Sztuk Pięknych 750 zł
9. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 600 zł

§ 2

Ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 1995/96 na wszystkich kierunkach studiów zaocznych:

1. a) Wydział Humanistyczny - z wyjątkiem odpłatności ustalonych w pkt. 1 b 370 zł
    b) dla studentów socjologii 450 zł
    c) dla studentów filologii angielskiej 950 zł
2. Wydział Nauk Historycznych 370 zł
    - z wyjątkiem studentów specjalności nauczycielskiej 400 zł
3. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
    a) dla studentów I i II roku 750 zł

    b) dla studentów pozostałych lat 420 zł

4. Wydział Prawa i Administracji
    a) dla studentów I, II, III roku studiów prawa 700 zł
    a) dla studentów I, II, III roku studiów administracji 600 zł
    b) dla studentów pozostałych lat studiów 400 zł
5. Wydział Matematyki i Informatyki 400 zł
6. Wydział Fizyki i Astronomii 530 zł
7. Wydział Chemii 570 zł
8. Wydział Sztuk Pięknych 560 zł
9. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 500 zł

Proponowane odpłatności nie obejmują studiów podyplomowych, których odpłatność jest ustalana oddzielnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 1995 r. i podlega ogłoszeniu przez dziekana w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale

P r o r e k t o r d s. K s z t a ł c e n i a

Prof. dr hab. Czesław Łapicz

Zarządzenie zostało uzgodnione z organem samorządu studenckiego w dniu 15 maja 1995 r.

Aleksander Kręc
Edyta Jasińska

 

 

29

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

zatwierdzone na posiedzeniu Senatu w dniu 4 kwietnia 1995 r.

w sprawie przekształcenia Katedry Socjologii w Instytut Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 1995 r. przekształca się Katedrę Socjologii w Instytut Socjologii, zwany dalej "instytutem", będący jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego.

§ 2

Instytut prowadzi działalność naukowo - badawczą oraz dydaktyczną w zakresie socjologii.

§ 3

 1. W skład instytutu wchodzą następujące zakłady:
  1. Zakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii,
  2. Zakład Badania Przemian Strukturalnych,
  3. Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych,
  4. Zakład Badań Kultury
  oraz pracownie:
  1. Pracownia Realizacji Badań (utworzona Zarządzeniem Nr 2 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 1995 r.),
  2. Pracownia Języków Obcych.
 2. Zadaniem Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii jest prowadzenie działalności naukowo - badawczej w zakresie teorii i metodologii nauk społecznych, a także ich historii.
 3. Zadaniem Zakładu Badania Przemian Strukturalnych jest prowadzenie działalności naukowo - badawczej w zakresie problematyki zmian struktur społecznych.
 4. Zadaniem Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych jest prowadzenie działalności naukowo - badawczej w zakresie socjologii wsi i małych miast oraz rolnictwa.
 5. Zadaniem Zakładu Badań Kultury jest prowadzenie działalności naukowo - badawczej w zakresie teorii kultury i badania zjawisk przemian kulturowych współczesnych społeczeństw.
 6. Wszystkie zakłady i Pracownia Języków Obcych prowadzą działalność dydaktyczną organizowaną i kontrolowaną przez dyrektora Instytutu.
 7. Zadania Pracowni Realizacji Badań zostały określone w Zarządzeniu Nr 2 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 1995 r.
 8. Zadaniem Pracowni Języków Obcych jest prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie specjalistycznego nauczania języka angielskiego i tworzenia bazy dydaktycznej w tym zakresie.

§ 4

Z dniem 1 września 1995 r. przekształca się Bibliotekę Katedry Socjologii na Bibliotekę Instytutu Socjologii będącą specjalistyczną biblioteką Instytutu.

§ 5

Z dniem 1 września 1995 r. dotychczasowe pomieszczenia Katedry Socjologii wraz z urządzeniami i wyposażeniem przejmuje Instytut Socjologii.

§ 6

Rektor powoła dyrektora instytutu, zastępcę dyrektora instytutu, kierowników zakładów oraz kierowników pracowni zgodnie z § 65 Statutu UMK.

§ 7

Dyrektor Instytutu ustali składy osobowe zakładów i pracowni oraz przydzieli pomieszczenia i wyposażenie będące w dyspozycji instytutu.

§ 8

Z dniem 1 września 1995 r. tworzy się jako jednostkę administracji instytutowej Sekretariat.

§ 9

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek dyrektora Instytutu ustali skład osobowy i zadania rzeczowe Sekretariatu Instytutu.

§ 10

W załączniku nr 3 Statutu UMK "Wykaz jednostek organizacyjnych UMK w Toruniu" w części IV skreśla się dotychczasowy pkt 12 i wprowadza się pkt 4a w brzmieniu "Instytut Socjologii".

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

30

ZARZĄDZENIE Nr 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Badań Geograficzno - Osadniczych w Instytucie Geografii
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Pracownię Badań Geograficzno-Osadniczych, zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

§ 2

 1. Do zakresu działalności naukowej pracowni należy prowadzenie badań nad strukturą oraz procesami osadnictwa miejskiego i wiejskiego, a w szczególności:
  1. przeobrażeniami osadnictwa miejskiego i wiejskiego, wielkości i zasięgu oddziaływania miast i wsi,
  2. regionalnymi i lokalnymi systemami osadnictwa.
 2. Do zakresu działalności dydaktycznej pracowni należy prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku geografii i innych kierunkach.

§ 3

Dyrektor Instytutu Geografii przydzieli pracowni będące w dyspozycji instytutu:
 1. pomieszczenie,
 2. wyposażenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

31

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 maja 1995 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dot. zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finanso wymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia RM z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84 z 1991 r. poz. 380) ustala się następujące zasady gospodarowania środkami finansowymi, uzyskanymi przez Uniwersytet z opłat za prowadzenie zajęć dydaktycznych.

§ 1

W § 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Rektor w uzasadnionych przypadkach może zmienić wysokość środków pozostawionych do dyspozycji określonego wydziału."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

 

 

32

ZARZĄDZENIE Nr 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 maja 1995 r.

w sprawie powołania studiów eksternistycznych na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia.

Na podstawie § 82 ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia systemem eksternistycznym prowadzi się:
  jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe i uzupełniające studia magisterskie.
 2. Za zajęcia dydaktyczne na studiach eksternistycznych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.

§ 2

 1. Rada Wydziału Humanistycznego określa plan i program określonego rodzaju studiów prowadzonych systemem eksternistycznym.
 2. Rada wydziału, uchwalając plan i program studiów, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:
  1. wymiar godzinowy konsultacji z poszczególnych przedmiotów,
  2. inne formy dydaktyczne, w jakich sprawuje się opiekę dydaktyczną z poszczególnych przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy.
 3. Rada wydziału ustala organizację zajęć na studiach eksternistycznych.
 4. Do studentów studiów eksternistycznych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu studiów UMK.
 5. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1995 r. i ma zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 1994/95

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

33

ZARZĄDZENIE Nr 5

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 9 maja 1995 r.

w sprawie utworzenia Działu Komputeryzacji Administracji.

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Dział Komputeryzacji Administracji, zwany dalej "działem", jako jednostkę administracji uczelnianej bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 2

 1. Dział składa się ze stanowisk pracy.
 2. Dyrektor Administracyjny:
  1. określi zadania działu,
  2. ustali skład osobowy,
 3. przydzieli pomieszczenia oraz wyposażenie.

§ 3

Znosi się, z dniem utworzenia działu, samodzielne stanowisko pracy ds. komputeryzacji administracji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1995 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

Zatwierdzam

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski