Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 9 maja 1995 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

ZARZĄDZENIA REKTORA:

13 - Nr 9 z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie Hoteli Asystenckich
14 - Nr 10 z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie powołania wyższych zawodowych zaocznych studiów socjologicznych w Katedrze Socjologii na Wydziale Humanistycznym
15 - Nr 11 z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie powołania jednolitych magisterskich zaocznych studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
16 - Nr 13 z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenie Zakładu Archeologii Antycznej w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych
17 - Nr 15 z dnia 9 maja 1995 r. w sprawie terminów wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:
18 - Nr 1 z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
19 - Nr 2 z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych będących własnością pracowników
20 - Nr 3 z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.
21 - Nr 4 z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

KOMUNIKAT DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

22 - z dnia 10 marca 1995 r. o wejściu w życie od dnia 1 marca 1995 r. Regulaminu Organizacyjnego UMK i Regulaminu Świadczeń Socjalnych

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

23 - Nr 1/95 za okres od 1 stycznia 1995 r. - 31 marca 1995 r.                                                                                                      


 

13

ZARZĄDZENIE Nr 9

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 marca 1995 r.

w sprawie Hoteli Asystenckich

Na podstawie § 5a i § 6 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 18, poz. 67, z 1983 r., Nr 68, poz. 309, z 1990 r. Nr 68, poz. 401 i z 1991 r. Nr 84, poz. 383).

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje sprawy samorządu mieszkańców, porządku wewnętrznego w Hotelach Asystenckich oraz zasady i tryb kwaterowania w tych hotelach.

§ 2

Hotele Asystenckie są integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkiwania uprawnionych do tego pracowników Uczelni i w miarę możliwości ich rodzin.

§ 3

Działalność Hoteli Asystenckich nadzoruje Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW HOTELI ASYSTENCKICH

§ 4

Organem samorządu mieszkańców Hoteli Asystenckich jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Hoteli Asystenckich.

§ 5

Do prawomocności uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich wymagana jest obecność więcej niż połowy zakwaterowanych pełnoletnich osób.

§ 6

Do zadań Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:
 1. uchwalenie Regulaminu Rady Mieszkańców,
 2. wybór Rady Mieszkańców,
 3. ustalenie podstawowych kierunków działania samorządu mieszkańców,
 4. przyjmowanie sprawozdań Rady Mieszkańców z działalności.

§ 7

Regulamin Rady Mieszkańców w szczególności określa:
 1. liczebność Rady i czas trwania jej kadencji,
 2. tryb wyboru Rady,
 3. termin przeprowadzenia wyborów,
 4. tryb wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
 5. sposób odwoływania członków Rady,
 6. sposób uzupełniania członków Rady w czasie trwania kadencji.

§ 8

Organem samorządowym reprezentującym interesy osób zakwaterowanych w hotelach, jest Rada Mieszkańców Hoteli Asystenckich. Mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców i realizowania jej postanowień. Do zakresu działania Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:
 1. współdziałanie z Rektorem przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących hoteli,
 2. współdziałanie z kierownictwem hoteli w zakresie opracowywania planu remontów i planu zapotrzebowania materiałowego,
 3. przeprowadzanie przeglądu stanu pomieszczeń mieszkalnych (w obecności ich mieszkańców) oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 4. kontrolowanie przestrzegania przez mieszkańców przepisów porządkowych,
 5. rozpatrywanie spraw spornych między mieszkańcami hoteli, wynikającymi w związku z korzystaniem z hoteli,
 6. współdziałanie z administracją hoteli we wszystkich sprawach dotyczących zamieszkiwania w hotelach,
 7. inicjowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania hoteli.

§ 9

Do kompetencji Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich w zakresie okresowego kwaterowania należy:

 1. opiniowanie podań w sprawach przyznania miejsca, pokoju lub segmentu oraz proponowanie lokalizacji miejsca, pokoju lub segmentu,
 2. proponowanie zmiany miejsca zakwaterowania, (pokoju lub segmentu) na wniosek zainteresowanego oraz opiniowanie spraw przedłużenia okresu zakwaterowania,
 3. występowanie z wnioskiem o cofnięcie skierowania w razie naruszenia przez mieszkańca, w sposób istotny, przepisów porządkowych,
 4. opiniowanie decyzji w sprawach cofnięcia skierowania w wypadkach innych niż określone w pkt. 3.

§ 10

W uzasadnionych przypadkach zmiania lokalizacji miejsca, pokoju lub segmentu może nastąpić na wniosek zainteresowanego lub kierownictwa hotelu.

 

ZASADY ZAKWATEROWANIA

§11

 1. W hotelu można okresowo zakwaterować pracownika UMK zamieszkałego na stałe w miejscowości położonej w takiej odległości od Torunia, z której uniemożliwiony jest codzienny dojazd do pracy.
 2. Pierwszeństwo do zakwaterowania przysługuje nauczycielowi akademickiemu.
 3. W drodze szczególnego wyjątku w hotelu można okresowo zakwaterować nauczyciela akademickiego zameldowanego na stałe w Toruniu, jeśli ma bardzo trudne warunki mieszkaniowe.

§ 12

 1. Samodzielny pokój może być przyznany:
  1. małżeństwu,
  2. nauczycielowi akademickiemu wychowującemu samodzielnie dziecko,
  3. w miarę istniejących możliwości nauczycielowi akademickiemu.
 2. Segment (dwa pokoje) może być przyznany:
  1. małżeństwu nauczycieli akademickich posiadającemu co najmniej jedno dziecko,
  2. nauczycielowi akademickiemu wychowującemu samodzielnie co najmniej dwoje dzieci,
  3. w miarę istniejących możliwości małżeństwu nauczycieli akademickich.
 3. Samodzielny pokój lub segment nie może być przydzielony temu, kto posiada samodzielne mieszkanie w miejscowości stałego zamieszkiwania.
 4. W indywidualnych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami kadrowymi UMK, można przyznać samodzielny pokój lub segment pracownikowi, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 -3.

§ 13

Rozpatrując sprawy zakwaterowania należy uwzględnić:

 1. stanowisko,
 2. staż pracy w UMK,
 3. sytuację rodzinną,
 4. miejsce i charakter pracy współmałżonka,
 5. odległość miejscowości stałego zamieszkiwania i możliwości dojazdu do pracy,
 6. specyfikę warsztatu pracy,
 7. zaawansowanie rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej,
 8. inne okoliczności.

§ 14

 1. W wypadku wyjazdu za granicę w celach naukowych na okres roku lub dłuższy pracownik zakwaterowany w hotelu zobowiązany jest zwolnić zajmowane miejsce (pokój).
 2. Jeżeli wraz z wyjeżdżającym pracownikiem był zakwaterowany małżonek albo małżonek oraz dzieci pozostający w kraju na czas trwania wyjazdu zagranicznego pracownika można wydać skierowanie dla współmałżonka na dotychczasowych zasadach.
 3. Postanowienia ust. 1 - 2 można również stosować do pracowników odbywających roczne staże krajowe.

§ 15

 1. Wysokość miesięcznej opłaty za 1 miejsce ustala Rektor na podstawie kosztów eksploatacji miejsca hotelowego.
 2. Wysokość opłaty za samodzielny pokój i segment równa się sumie opłat za ilość miejsc znajdujących się w danym pokoju lub segmencie.
 3. Opłat nie wnosi się za dzieci, jeżeli fakt ich zakwaterowania nie powoduje przydziału dodatkowego miejsca.
 4. Opłaty związane z zamieszkiwaniem w hotelu powinny być uiszczone do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący bezpośrednio w administracji hotelu. Nie dotyczy to osób, którym opłaty za mieszkanie w hotelu kwestura potrąca z wynagrodzenia za pracę.

 

TRYB KWATEROWANIA

§ 16

 1. Decyzje w sprawach kwaterowania i wykwaterowania oraz przedłużenia okresu zakwaterowania podejmuje Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 2. Prorektor d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą może wyznaczyć pełnomocnika d/s hoteli asystenckich.
 3. Od decyzji Prorektora d/s współpracy z Zagranicą przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Rektora.
 4. Decyzje Rektora są ostateczne.

§ 17

 1. Wniosek w sprawie zakwaterowania składa się w administracji hotelu na formularzu, którego wzór ustala zał. nr 1*.
 2. Wniosek o przedłużenie okresu zakwaterowania składa się u kierownika hoteli na formularzu, którego wzór ustala zał. nr 2*, w terminie co najmniej miesiąca przed końcem okresu zakwaterowania. Nie złożenie wniosku w tym terminie oznacza zrezygnowanie z zakwaterowania w hotelu w następnym roku akademickim.
 3. W okresie zakwaterowania wnioski w sprawie zmiany warunków zakwaterowania oraz zmiany lokalizacji miejsca, pokoju i segmentu składa się u kierownika hoteli.

§ 18

 1. Skierowanie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż okres roku akademickiego.
 2. Skierowanie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany.
 3. Zmiany warunków zakwaterowania, liczby osób uprawnionych do zakwaterowania, przedłużenie okresu zakwaterowania oraz zmiany lokalizacji odnotowuje się na dwóch egzemplarzach uprzednio wydanego skierowania.
 4. Wzór skierowania ustala zał. nr 3*.

§ 19

 1. Odmowa wydania skierowania i odmowa przedłużenia okresu zakwaterowania oraz cofnięcie skierowania wymagają pisemnego uzasadnienia.
 2. Skierowanie cofa się w razie:
  1. rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Uczelni,
  2. otrzymania przez pracownika mieszkania w Toruniu lub odległości umożliwiającej codzienny dojazd do pracy,
  3. naruszenia w sposób istotny przepisów porządkowych,
  4. zalegania z opłatami za korzystanie z hotelu za okres co najmniej 2 miesięcy.
  5. nie korzystanie z przydzielonego miejsca, pokoju lub segmentu, lub korzystanie niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  6. nie zakwaterowania się w hotelu w ciągu 15 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o wydaniu skierowania.

§ 20

Decyzje w sprawach kwaterowania podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich.

§ 21

 1. Kierownik hoteli:
  1. sprawdza skierowania pod względem formalno-prawnym,
  2. przedstawia Radzie Mieszkańców wnioski do zaopiniowania,
  3. zapewnia obsługę biurową kwaterowania,
  4. informuje Dział Spraw Pracowniczych o wydaniu, odmowie przedłużenia oraz cofnięciu skierowania.
 2. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych informuje Kierownika hoteli o zmianach w zatrudnieniu pracownika zakwaterowanego w hotelu.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 22

Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do zapoznania się z zarządzeniem. Postanowienia zawarte w zarządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców hoteli.

§ 23

Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczących spraw meldunkowych.

§ 24

Mieszkańcom w szczególności zabrania się:

 1. używania w pokojach maszynek spirytusowych i benzynowych, elektrycznych urządzeń grzejnych (grzałki, kuchenki, piecyki elektryczne),
 2. zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej i gazowej, a bez zgody administracji hoteli także przerabiania zamków,
 3. wrzucania do urządzeń sanitarnych, kanalizacyjnych oraz zsypów przedmiotów, które mogą spowodować ich uszkodzenie,
 4. wykręcania żarówek z pomieszczeń ogólnego użytku,
 5. wyrzucania przez okno wszelkiego rodzaju odpadków,
 6. zanieczyszczania pomieszczeń ogólnego użytku,
 7. zakłócania spokoju mieszkańców hoteli.

§ 25

Za wszystkie uszkodzenia i braki w wyposażeniu hoteli (gdy wiadomo kto jest sprawcą uszkodzenia) oraz przydzielonych pomieszczeń odpowiadają materialnie ich mieszkańcy.

§ 26

W przypadku usuwania z pokoi elementów wyposażenia należy bezwzględnie przekazać je do administracji hoteli.

§ 27

W godz. 22.00 - 6.00 obowiązuje na terenie hoteli cisza nocna.

§ 28

Mieszkańcy hoteli zobowiązani są do utrzymania pokoju mieszkalnego oraz innych pomieszczeń wchodzących w skład segmentu w należytej czystości.

§ 29

Wyprowadzając się mieszkaniec zobowiązany jest pozostawić pokój lub segment w należytym porządku, zwrócić klucze, pobrany sprzęt, uregulować świadczenia. Przejęcia zwolnionego pokoju lub segmentu dokonuje przedstawiciel administracji hoteli wraz z prze dstawicielem Rady Mieszkańców i osoby zwalniającej pokój lub segment.

§ 30

Osoba odwiedzająca, na żądanie portiera, obowiązana jest okazać dowód tożsamości i udzielić informacji do kogo się udaje.

§ 31

Za zachowanie się osób odwiedzających odpowiada także osoba odwiedzana.

 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 32

 1. Skierowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują swą ważność do dnia 30 września 1995 roku.

 2. Mieszkańcy, którzy zajmują miejsce, samodzielny pokój lub segment przyznany na podstawie kryteriów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a którzy nie spełniają już ustalonych w nim kryteriów, zachowują prawo zamieszkiwan ia na dotychczasowych warunkach do dnia 30 września 1995 roku.

§ 33

 1. Rada Mieszkańców wybrana przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa w dotychczasowym składzie do końca swej kadencji, chyba że Ogólne Zebranie Mieszkańców postanowi inaczej.
 2. Ogólne Zebranie Mieszkańców do dnia 31 maja 1995 roku uchwali nowy Regulamin Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich albo dostosuje dotychczasowy do postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 34

 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o mieszkańcach hoteli należy odnosić to również do osób zamieszkujących w wydzielonych pokojach mieszczących się w domach studenckich, a przeznaczonych na cele hotelowe.
 2. Zasady i tryb tymczasowego kwaterowania w pokojach gościnnych regulują odrębne przepisy.

  § 35

  Traci moc zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 marca 1989 roku w sprawie Hoteli Asystenckich oraz zarządzenie nr 8 z dnia 8 maja 1992 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 24 listopada 1989 r.

  § 36

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w hotelach.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

   

  14

  ZARZĄDZENIE Nr 10

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 15 marca 1995 r.

  w sprawie powołania wyższych zawodowych zaocznych studiów socjologicznych w Katedrze Socjologii
  na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 4 Statutu UMK

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Od roku akademickiego 1995/96 w Katedrze Socjologii na Wydziale Humanistycznym prowadzi się trzyletnie wyższe zawodowe zaoczne studia socjologiczne o specjalności polityka socjalna, zwane dalej "studiami".

  § 2

  1. W celu organizowania studiów, o których mowa w § 1, tworzy się Zaoczne Studium Socjologii, zwane dalej "studium", jako jednostkę organizacyjną Katedry Socjologii.
  2. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
  3. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan na wniosek kierownika Katedry Socjologii.

  § 3

  1. Za zajęcia dydaktyczne pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
  2. Zasady rekrutacji określa Senat na wniosek rady wydziału.

  § 4

  1. Rada Wydziału Humanistycznego określa plan i program studiów.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1995 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

   

  15

  ZARZĄDZENIE Nr 11

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 15 marca 1995 r.

  w sprawie powołania jednolitych magisterskich zaocznych studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii
  na Wydziale Humanistycznym.

  Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 4 Statutu UMK

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Od roku akademickiego 1995/96 w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym poprowadzi się jednolite pięcioletnie magisterskie zaoczne studia filozoficzne o specjalności ogólno - filozoficznej, zwane dalej "studiami".

  § 2

  1. W celu organizowania studiów, o których mowa w § 1, tworzy się Zaoczne Studium Filozofii, zwane dalej "studium", jako jednostkę organizacyjną Instytutu Filozofii.
  2. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
  3. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan na wniosek dyrektora Instytutu Filozofii.

  § 3

  1. Za zajęcia dydaktyczne pobiera się opłaty w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
  2. Zasady rekrutacji określa Senat na wniosek rady wydziału.

  § 4

  1. Rada Wydziału Humanistycznego określa plan i program studiów.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1995r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  16

  ZARZĄDZENIE Nr 13

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 21 kwietnia 1995 r.

  w sprawie utworzenia Zakładu Archeologii Antycznej w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.

  Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK.

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  Tworzy się Zakład Archeologii Antycznej jako jednostkę organizacyjną Instytutu Archeologii i Etnologii.

  § 2

  Zadaniem Zakładu Archeologii Antycznej jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie archeologii antycznej.

  § 3

  Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii przydzieli dla Zakładu Archeologii Antycznej będące w dyspozycji instytutu:

  1. pomieszczenia,
  2. wyposażenie
  oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1995 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  17

  ZARZĄDZENIE Nr 15

  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 9 maja 1995 r.

  w sprawie terminów wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu.

  Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163) i art. 86 Kode ksu Pracy

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Termin wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z wypłatami z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla nauczycieli akademickich i bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników informacji naukowej, którzy są płatni z góry, ustala się na drugi dzień r oboczy każdego miesiąca.
  2. Pierwsza wypłata w terminie określonym w ust. 1 nastąpi w dniu 2 września 1995 r. i będzie dotyczyć wynagrodzeń za miesiąc wrzesień.

  § 2

  1. Termin wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz w wypłatami z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którzy są płatni z dołu, ustala się na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
  2. Przepis ust. 1 dotyczy również pracowników płatnych według stawkim godzinowej, którym dotychczas wypłacano wynagrodzenie osobowe w dziewiątym dniu roboczym każdego miesiąca.
  3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przepracowane w danym miesiącu będzie wypłacane łącznie z wynagrodzeniem za następny miesiąc w terminie określonym w ust. 1.
  4. Pierwsza wypłata w terminie określonym w ust. 1 nastąpi w dniu 31 maja 1995 r. i będzie dotyczyć wynagrodzeń za miesiąc maj.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 1995 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  18

  ZARZĄDZENIE Nr 1

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 1 marca 1995 r.

  w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

  Na podstawie § 9 ust. 1 i § 12 ust. 1 uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dni 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (M. P. Nr 14, poz. 109 i z 1991 r. Nr 28, poz. 201) w związku z § 91 ust. 2 pkt 5 Statutu UMK

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Środki ochrony indywidualnej służą zabezpieczeniu pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.
  2. Odzież i obuwie robocze są przeznaczone do użytku podczas wykonywania pracy, umożliwiając zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego lub przetwarzanego produktu.
  3. Ustalony przez Radę Ministrów obowiązujący wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz ich przeznaczenie, zawiera załącznik nr 1* do zarządzenia.

  § 2

  1. Środki ochrony indywidualnej przydziela się pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których wykonuje się prace w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
  2. Nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska oraz bez przeszkolenia w zakresie posługiwania się tymi środkami.

  § 3

  1. Odzież roboczą przydziela się pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których stale wykonywane są prace powodujące intensywne brudzenie, występuje przykra woń lub występują czynniki mechaniczne powodujące przetarcie, przyspieszone niszczenie odzi eży własnej pracownika, a także ze względów na określone wymagania sanitarne lub higieniczne; bieliznę osobistą oraz koszule przydziela się tylko wtedy, gdy są niezbędne do używania pod odzieżą roboczą ze względu na wykonywanie prac powodujących intensywn e brudzenie i przykrą woń oraz ze względu na uzasadnione wymagania sanitarne.
  2. Obuwie robocze przydziela się pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których stale wykonywane są prace powodujące intensywne brudzenie lub przyspieszone niszczenie obuwia; obuwie profilaktyczne przydziela się przy pracach wykonywanych w pozycji stojącej.

  § 4

  1. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący wykaz stanowisk w szkołach wyższych, na których należy stosować określone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz przewidywane okresy ich używalności zawiera resortowa tabela norm, stanowiąca załącznik nr 2* do zarządzenia, zwana dalej "tabelą norm".
  2. Dyrektor Administracyjny, w porozumieniu z organizacjami związkowymi i społecznym inspektorem pracy oraz służbą BHP, może ustalić zakres wyposażenia w środki ochrony indywidualnej lub w odzież i obuwie robocze, a także okresy ich używalności, dla stan owisk nie wymienionych w załączniku nr 2.

  § 5

  1. Jeżeli pracownik, poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla danego stanowiska, wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zastosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i obuwia roboczego należy przydzielić pracownikowi te przedmiot y w niezbędnym zakresie; zakres dodatkowego wyposażenia ustala się w porozumieniu ze społecznym inspektorem pracy oraz służbą BHP.
  2. W przypadku zmiany zakresu czynności polegającej na wyłączeniu z niego czynności, przy wykonywaniu których nie przysługuje prawo do zaopatrzenia w określone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, pracownik zobowiązany jest zwrócić otrzymane wcześniej te przedmioty, chyba że przejmie je na własność spłacając nie zamortyzowaną ich wartość.
  3. W przypadku zmiany stanowiska pracy na stanowisko, na którym przysługują dodatkowe środki ochrony indywidualnej lub odzież i obuwie robocze, należy uzupełnić wyposażenie o nowy asortyment do zakresu przewidywanego w tabeli norm.

  § 6

  1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność UMK.
  2. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze - do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
  3. Czas użycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego liczy się od dnia ich wydania i jest określony w tabeli norm.
  4. Komisja likwidacyjna w danej jednostce decyduje, czy:
   1. określone środki ochrony indywidualnej utraciły cechy ochronne,
   2. określona odzież i obuwie robocze utraciły cechy użytkowe.
  5. Po upływie czasu zużycia, określonego w tabeli norm, odzież i obuwie robocze posiadające nadal wartość użytkową powinny być w dalszym ciągu używane przez pracowników.

  § 7

  1. Używane środki ochrony indywidualnej, którym nie upłynął okres używalności przewidywany w tabeli norm i nie utraciły cech ochronnych oraz używaną odzież roboczą (z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia), która nie utraciła cech użytkowych może ponowni e przydzielać, jeżeli przedmioty te są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno - sanitarnym.
  2. Przy ustalaniu czasu zużycia środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej ponownie przydzielonych uwzględnia się dotychczasowy okres ich użytkowania.
  3. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza, które były już używane, powinny być wydawane do dalszego użytkowania przede wszystkim pracownikom:
   1. sezonowym,
   2. zatrudnionym na okres próbny lub na czas określony,
   3. zatrudnionym przy usuwaniu awarii, przy brudzących pracach remontowych,
   4. jako odzież zastępcza na czas prania lub konserwacji,
   5. wykonującym doraźne krótkotrwałe prace, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu ich własna odzież albo oddziaływują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
  4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza, które były już używane, mogą być też wydawane:
   1. studentom w czasie zajęć,
   2. osobom wykonującym czynności inspekcyjni, jeżeli w czasie zajęć (inspekcji) może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież albo oddziaływują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.

  § 8

  1. Dyrektor Administracyjny, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy i w porozumieniu ze służbą BHP, może ustalić stanowiska, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpiec zeństwa i higieny pracy.
  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promienio twórczymi oraz materiałami biologicznie zakaźnymi.
  3. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisem ust. 1, jednostka organizacyjna wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm i aktualnych cen.

  § 9

  1. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
  2. Konserwacja przedmiotów wymienionych w ust. 1, ich odkażanie, naprawa oraz pranie należy do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  3. Odzież praną przez jednostkę organizacyjną można przydzielać rotacyjnie.
  4. Jeżeli jednostka organizacyjna nie ma możliwości zorganizowania prania i naprawy odzieży roboczej wydanej do stałego indywidualnego używania, za pranie w stopniu zabrudzenia możliwym do usunięcia w praniu domowym, wypłaca się - za zgodą pracownika - e kwiwalent pieniężny w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków piorących.
  5. Nie może być zlecana pracownikom do prania we własnym zakresie:
   1. odzież robocza skażona substancjami toksycznymi lub innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
   2. odzież skażona substancjami promieniotwórczymi,
   3. odzież skażona bakteriologicznie,
   4. odzież o dużym stopniu zabrudzenia substancjami trudnymi do prania,
   5. odzież ocieplana (watowana).

   § 10

  6. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ustala Dyrektor Administracyjny.
  7. Projekt zarządzenia w sprawie, o której mowa w ust. 1, przygotowuje kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego w porozumieniu ze społecznym inspektorem pracy i służbą BHP.
  8. Ekwiwalent ustala się na podstawie indywidualnych kalkulacji, przy czym wysokość ekwiwalentu nie może osiągnąć poziomu usług pralniczych, w których zakłady pralnicze uwzględniają wszystkie ponoszone koszty.
  9. Pracownikowi wypłaca się ekwiwalent proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni w miesiącu.
  10. Wypłata ekwiwalentu za pranie może być wstrzymana w razie stwierdzenia, że odzież nie jest prana.

  § 11

  1. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego należy wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm.
  2. Jeżeli utrata lub zniszczenia nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić - według cen aktualnie obowiązujących - kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia rob oczego kwotę tę można obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty (zniszczenia).

  § 12

  1. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany zwrócić pobrane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze lub równowartość pieniężną tych przedmiotów z uwzględnieniem stopnia ich zużycia, według cen aktualnie obowiązującyc h.
  2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do odzieży i obuwia roboczego w razie:
   1. przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
   2. śmierci pracownika.

  § 13

  1. Dział Zaopatrzenia i Transportu dokonuje zakupu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na podstawie zamówień jednostek organizacyjnych.
  2. Koszty związane z zakupem przedmiotów, o których mowa w ust. 1, ich naprawą i konserwacją pokrywane są ze środków będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych i środków ogólnouczelnianych, w przypadku jednostek nie dysponujących środ kami finansowymi.
  3. Środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownik nie może nabywać we własnym zakresie za rekompensatą pieniężną.

  § 14

  1. W jednostkach organizacyjnych zapewnia się odpowiednie warunki przechowywania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, będących na stanach magazynowych, a także zdanych (po wypraniu i konserwacji).
  2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać na regałach w pomieszczeniach suchych i wentylowanych; pomieszczenia takie powinny być utrzymane w czystości i okresowo dezynfekowane.
  3. W jednostkach organizacyjnych zapewnia się właściwe warunki przechowywania wydanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w odpowiednich szafkach, a także umożliwienie suszenia i czyszczenia tych przedmiotów po pracy.

  § 15

  1. Zorganizowanie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, przydzielania, wydawania, przechowywania, ewidencjonowania, wypłacania ekwiwalentów i innych spraw związanych z gospodarowaniem tymi przedmiotami należy do obowiązków :
   1. dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
   2. dyrektora Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego,
   3. kierownika Archiwum Uniwersyteckiego,
   4. dyrektorów wydziałów do spraw administracyjno-gospodarczych,
   5. zastępców dyrektorów instytutów do spraw administracyjno-gospodarczych,
   6. kierowników sekcji administracyjno-gospodarczych,
   7. kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
   8. kierownika Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
   9. kierownika Działu Zbiorowego Żywienia,
   10. kierownika Działu Zaopatrzenia i Transportu,
   11. kierownika Zakładu Poligrafii,
   12. kierownika Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego,
   13. kierownika Działu Remontów, Energetyki i Inwestycji,
   14. zastępcy kierownika Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
  2. Zadania, określone w ust. 1, w stosunku do jednostek administracji uczelnianej oraz jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust. 1, pełni kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

  § 16

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  19

  ZARZĄDZENIE Nr 2

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 20 kwietnia 1995 r.

  w sprawie stawek za użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników.

  Na podstawie § 91 ust. 2 pkt 2 Statutu UMK w związku z § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. (M. P. Nr 16, poz. 117 i Nr 35, poz. 279)

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. Koszty użytkowania do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników, pokrywa się według następujących stawek za jeden kilometr przebiegu:
   1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 18 gr.,
   2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 29 gr.
  2. Stawki określone w ust. 1 obowiązują od dnia 1 lutego 1995 r.
  3. W razie zmiany cen paliwa, stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie proporcjonalnie do procentu wzrostu lub obniżki ceny etyliny 94.
  4. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywa się ze środków finansowych, będących w dyspozycji jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.

  § 2

  1. W przypadku delegowania w podróże służbowe, osoba delegująca może zezwolić na użycie własnego samochodu osobowego pracownika, jeżeli jednostka organizacyjna, w której pracownik jest zatrudniony, dysponuje środkami finansowymi na pokrycie kosztów użyci a przez pracownika własnego samochodu.
  2. Udzielenie zezwolenia na użycie własnego samochodu osobowego przez pracownika jednostki organizacyjnej administracji uczelnianej (centralnej), należy do Dyrektora Administracyjnego.

  § 3

  Miesięczny limit kilometrów wraz z limitem na jazdy lokalnie nie powinien przekraczać 500 km, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zwiększony do 1500 km.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 1995r.

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  20

  ZARZĄDZENIE Nr 3

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 21 kwietnia 1995 r.

  w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

  § 1

  1. W uzupełnieniu Pisma Okólnego Nr 3 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 1994 r. (Biuletyn Prawny Nr 1, poz. 11) informuję, że dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi soboty: 6 maja i 13 maja 1995 r. które miały być dniami pracy z a 2 maja i 8 maja zostają przeniesione jako dni pracy na odpowiednio 10 czerwca i 30 września 1995 r.
  2. Dni 6 maja i 13 maja 1995 r. pozostają dniami wolnymi od pracy.

  § 2

  Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  21

  ZARZĄDZENIE Nr 4

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 27 kwietnia 1995 r.

  w sprawie struktury organizacyjnej administracji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

  Na podstawie § 76 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z a r z ą d z a się, co następuje:

  § 1

  1. W strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, zwanego dalej "wydziałem" są następujące jednostki organizacyjne administracji:
   1. wydziałowej:
    1. Dziekanat
   2. instytutowej - w Instytutcie Biologii i Ochrony Środowiska:
    1. Sekretariat
    2. Dział Administracyjno-Gospodarczy
   3. instytutowej - w Instytutcie Geografii:
    1. Sekretariat
    2. Dział Administracyjno-Gospodarczy zwany Zespołem Techniczno-Gospodarczym.
  2. Zadania rzeczowe jednostek organizacyjnych administracji wydziału zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5*.

  § 2

  1. Zobowiązuję kierownika Dziekanatu oraz Zastępców Dyrektorów Instytutów d/s Administracyjno-Gospodarczych do opracowania w terminie do 31 maja 1995 r. zakresów obowiązków i odpowiedzialności pacowników zatrudnionych w jednostkach administracji wymienio nych w § 1 ust. 1 dostosowanych do zadań rzeczowych zawartych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5*.
  2. Zobowiązuję Dział Organizacji do sporządzenia zgodnie z rzeczowymi zadaniami jednostek administracji zawartymi w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5* zakresów czynności kierownika Dziekanatu , Zastępcy Dyrektora Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska d/s Administracyjno-Gospodarczych oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Geografii d/s Administracyjno-Gospodarczych w terminie do 31 maja 1995 r.

  § 3

  Strukturę organizacyjną administracji wydziału przedstawia schemat organizacyjny wydziału zawarty w załączniku nr 6*.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 1995 r.

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  Dr Stefan Nielek

  Uzgodniono:

  Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

  Prof. dr hab. Wojciech Kądziela

  Zatwierdzam:

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  22

  KOMUNIKAT

  Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

  z dnia 10 marca 1995 r.

  Od dnia 1 marca 1995 r. weszły w życie, wydane przez J.M. Rektora, dwa regulaminy:

  1. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
  2. Regulamin Świadczeń Socjalnych.

  Teksty ww. regulaminów, ze względu na dużą obojętność, nie będą ogłoszone w "Biuletynie Prawnym UMK", lecz zostały rozesłane poszczególnym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu, a w późniejszym terminie będą opublikowane w odrębnym wydawnictwie.

  Zainteresowani mogą również zapoznać się z treścią:

  1. Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - w Dziale Organizacji (Rektorat, p.306),
  2. Regulaminu Świadczeń Socjalnych - w Dziale Socjalno - Bytowym (Rektorat, p. 416).

  D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

  Dr Stefan Nielek

   

   

   

  23

  PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 1/95

  zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 marca 1995 r.

  BHP i PPOŻ

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. zawierające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 16), które weszło w ży cie z dniem 31 stycznia 1995 r.

  BUDOWNICTWO I INWESTYCJE:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38), które weszlo w życie z dniem 15 lutego 1995r.

  EMERYTURY I RENTY:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 maca 1995 r. zamieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. Nr 25, poz. 134), które obowiązuje z mocą od dnia 22 lutego 199 5 r.

  FINANSE:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 140, poz. 789), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek budżetowych (M.P. Nr 69, poz. 625).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34), które weszło w życie z dniem 27 styczni a 1995 r. i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1995 r.

  GOSPODARKA GRUNTAMI:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 139, poz.749), które weszło w życie z dniem 1 styczn ia 1995 r.

  LOKALE I NIERUCHOMOŚCI:

  1. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości (M.P. Nr 13, poz. 163), które weszło w życie z dniem 30 marca 1995 r.

  NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

  1. Zarządzenie Nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. Urz. MEN, Nr 5, poz. 28), które weszło w życie z dniem 1&nbs p;stycznia 1995 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 12, poz. 57), które weszło w życie z dniem 15 lutego 1995 r. z mocą od dnia 1 stycznia 19 95 r.

  NORMY I WARUNKI TECHNICZNE:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10, poz. 46), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1995 r.

  PŁACE:

  1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. (M.P. Nr 64, poz. 572), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  2. Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. (Dz. U. Nr 4, poz. 17), która weszła w życie z dniem 1 marca 1995 r., z tym, że przepisy art. 13 ust. 3-8 wchodzą w życie z dniem 1 marca 1996 r.
  3. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (M.P. Nr 68, poz. 604), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  4. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju. (M.P. z 1995 r. Nr 1, poz. 10), które weszło w życie z dniem 1 lutego 1995 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagrodzenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. (Dz. U. Nr 11, poz. 49), które wes zło w życie z dniem 14 lutego 1995 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzajów innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 58), które weszło w życie z dniem 1 marca 1995 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1995 r. w sprawie stanów zdrowia, ze względu na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dziecku w wieku do 16 lat. (Dz.U. Nr 20, poz. 107), które weszło w życie z dniem 1 marca 1995 r.

  PODATKI:

  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 5, poz. 25), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej. (Dz. U. Nr 136, poz. 705), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. (Dz. U. Nr 3, poz. 12), które weszło w życie z dniem 16 stycznia 1995 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 33), które weszło w życie z dniem 1 lutego 1995 r.
  5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (M.P. Nr 12, poz. 153).
  6. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.. (M.P. Nr 12, poz. 147), które weszło w życie z dniem 7 marca 1995 r. i ma zastosowanie do dochodó w osiągniętych od dnia 1 stycznia 1995 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od dochodu. (Dz. U. Nr 25, poz. 132), które weszło w życie z dnie m 13 marca 1995 r. i ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1995 r.

  PRACA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  2. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r. (M.P. Nr 68, poz. 603), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy . (Dz. U. Nr 140, poz. 768), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (Dz. U. Nr 20, poz. 104), które weszło w życie dnia 1 marca 1995 r. i obowiązuje do dnia 29 lute go 1996 r.

  STUDIA I STUDENCI:

  1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1995/1996 (M.P. Nr 14, poz. 171), które weszło w życi e z dniem 17 marca 1995 r.

  UBEZPIECZENIA:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń ubezpieczenia sp ołecznego. (Dz. U. Nr 140, poz. 769), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 16, poz. 77), która weszła w życie z dniem 1 marca 1995 r.
  3. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie dochodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (M.P. Nr 10, poz. 135), które weszło w życie z dniem 1 marc a 1995 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczenia zasiłków z ubezpieczenia społecznego. (Dz. U. Nr 19, poz. 95), które weszło w życie z dniem 1 marca 1995 r.

  WYPADKI PRZY PRACY:

  1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (M.P. Nr 65. poz. 586).
  2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (M.P. Nr 13, poz. 166).

  RÓŻNE:

  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. Nr 136, poz. 703), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 1995 r.
  2. Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianę ustawy - Kodeks wykroczeń. (Dz. U. Nr 6, poz. 29 z 1995r.), która weszła w życie z dniem 23 lutego 1995 r.
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. (Dz. U. Nr 4, poz. 18), która weszła w życie z dniem 18 lutego 1995 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. Nr 136, poz. 711), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

   

  opr.: R a d c a p r a w n y

  adw. Janusz Mikołajewski