Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 2 marca 1995 r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

1 - z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1995 r.
2 - z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ekonomia" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ZARZĄDZENIA REKTORA:

3 - Nr 1 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Wydziale Humanistycznym
4 - Nr 2 z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Realizacji Badań w Katedrze Socjologii na Wydziale Humanistycznym
5 - Nr 4 z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury włoskiej w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym
6 - Nr 5 z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
7 - Nr 6 z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zniesienia Katedry Filologii Rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym
8 - Nr 7 z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Literaturą Rosyjską na Wydziale Humanistycznym
9 - Nr 8 z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu Mikroelektroniki w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii

KOMUNIKAT REKTORA:

10 - z dnia 19 stycznia 1995 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1994 r.

PISMO OKÓLNE REKTORA:

11 - Nr 3 z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.                                                                                                

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

12 - z dnia 30 stycznia 1995 r. o sprostowanie błędu.                                                                                                


 

1

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 stycznia 1995 r.

w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 1995 r.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r., Nr 63, poz. 314)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Przeznacza się kwotę co najmniej 300 000 zł na zwiększenie środków osobowego funduszu płac w okresie od 1 lutego 1995 r. do 31 stycznia 1996 r. ponad jego wysokość przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej z budżetu państwa.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pochodzi z posiadanych środków nie będących dotacjami otrzymywanymi z budżetu państwa.

§ 2

 1. Kwota określona w § 1 stanowi wydzielone środki w planie finansowym UMK i pozostaje do dyspozycji Rektora z przeznaczeniem na dodatki rektorskie dla pracowników UMK.
 2. Dodatek rektorski jest niezależny od wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatków i składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów płacowych.

§ 3

 1. Dodatki rektorskie przyznaje Rektor.
 2. Dodatki rektorskie przyznaje się na okres nie przekraczający 12 miesięcy i nie dłuższy niż do 31 stycznia 1996 r.
 3. Dodatki rektorskie są wypłacane miesięcznie z góry w terminach wypłat wynagrodzeń zasadniczych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

2

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 lutego 1995 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ekonomia" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tworzy się kierunek studiów o nazwie "ekonomia".
 2. Na kierunku określonym w ust. 1 prowadzone będą dzienne jednolite studia magisterskie począwszy od roku akademickiego 1995/96.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

3

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 stycznia 1995 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lutego 1995 r. tworzy się Pracownię Języka i Kultury Japońskiej, jako samodzielną jednostkę organizacyjną Wydziału Humanistycznego.

§ 2

Zadaniem Pracowni Języka i Kultury Japońskiej jest prowadzenie działalności dydaktyczno - badawczej (wykłady z literatury, kultury i gramatyki japońskiej, lektorat języka japońskiego itp.) oraz gromadzenie materiałów dotyczących kultury japońskiej.

§ 3

Dziekan przydzieli dla Pracowni Języka i Kultury Japońskiej będące w dyspozycji Wydziału Humanistycznego:

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie oraz
 3. zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

4

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 stycznia 1995 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Realizacji Badań w Katedrze Socjologii na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Pracownię Realizacji Badań jako jednostkę organizacyjną Katedry Socjologii Wydziału Humanistycznego.

§ 2

Zadaniem Pracowni Realizacji Badań jest obsługa metodyczna i techniczno - organizacyjna badań oraz koordynacja działań w zakresie komputerowego przetwarzania wyników badań realizowanych przez Katedrę Socjologii.

§ 3

Kierownik Katedry Socjologii przydzieli dla Pracowni Realizacji Badań będące w dyspozycji Katedry

 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie oraz
 3. zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1995 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

5

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 lutego 1995 r.

w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury włoskiej w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz. 314), zarządzenia MEN z dnia 1 czerwca 1993 r. (M. P. Nr 33, poz. 337 z 1993 r.) oraz § 82 us t. 2 i ust. 4 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się dwuletnie (4 semestry) dzienne studia specjalne języka i kultury włoskiej prowadzone przez Katedrę Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym.
 2. Uczestnikami studiów specjalnych mogą być studenci i pracownicy UMK pragnący pogłębić znajomość języka i kultury włoskiej.

§ 2

 1. Rada Wydziału Humanistycznego na wniosek kierownika Katedry Filologii Klasycznej uchwali regulamin studiów specjalnych, określając:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę prowadzenia i zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów,
  4. formę zaliczenia studiów (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy lub inny egzamin końcowy).
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez rektora.

§ 3

 1. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy ukończenia studiów specjalnych.
 2. Rejestr wydanych dyplomów oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu studiów specjalnych prowadzi Katedra Filologii Klasycznej.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem studiów specjalnych sprawuje dziekan.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1995 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

6

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 15 lutego 1995 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Pracownię Metod Komputerowych jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

§ 2

Zadaniem Pracowni Metod Komputerowych jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie zastosowań metod komputerowych w badaniach historycznych na różnych etapach nauczania historii.

§ 3

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki przydzieli Pracowni Metod Komputerowych będące w dyspozycji Instytutu:

 1. pomieszczenie,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1995 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

7

ZARZĄDZENIE Nr 6

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 28 lutego 1995 r.

w sprawie zniesienia Katedry Filologii Rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Znosi się Katedrę Filologii Rosyjskiej na Wydziale Humanistycznym.

§ 2

Dziekan Wydziału Humanistycznego:

 1. przeniesie pracowników rozwiązanej katedry do innych jednostek organizacyjnych wydziału,
 2. zapewni przekazanie składników majątkowych zniesionej katedry.

§ 3

 1. W części IV załącznika nr 3 do Statutu UMK skreśla się pkt 9.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10 Rektora UMK z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Katedry Filologii Rosyjskiej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

8

ZARZĄDZENIE Nr 7

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1 marca 1995 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Literaturą Rosyjską na Wydziale Humanistycznym.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Pracownię Badań nad Literaturą Rosyjską jako jednostkę organizacyjną na Wydziale Humanistycznym.
 2. Zadaniem Pracowni Badań nad Literaturą Rosyjską jest prowadzenie badań nad poezją i historią literatury rosyjskiej XVIII i XIX wieku.

§ 2

Dziekan Wydziału Humanistycznego ustali skład osobowy utworzonej pracowni i przydzieli jej pomieszczenie oraz wyposażenie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

9

ZARZĄDZENIE Nr 8

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 1marca 1995 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Mikroelektroniki w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Mikroelektroniki jako jednostkę organizacyjną Instytutu Fizyki.

§ 2

Zadaniem Zakładu Mikroelektroniki jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr w zakresie mikroelektroniki oraz fizycznych podstaw mikroelektroniki.

§ 3

Dziekan, w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Fizyki, przydzieli Zakładowi Mikroelektroniki będące w dyspozycji Instytutu Fizyki:
 1. pomieszczenia,
 2. wyposażenie
oraz zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

10

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 stycznia 1995 r.

o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach i zatrudnieniach na stanowiska profesorskie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1994 roku.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy:

  profesora nauk biologicznych - prof. dr hab. Michałowi Capucie z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska
  profesora nauk o ziemi - prof. dr hab. Janowi Falkowskiemu z Instytutu Geografii
  profesora sztuk plastycznych - prof. dr hab. Józefowi Flikowi z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Krystynie Jakowskiej z Instytutu Filologii Polskiej
  profesora nauk humanistycznych - prof. dr hab. Krystynie Kallas z Instytutu Filologii Polskiej

 2. Minister Edukacji Narodowej mianował na stanowisko profesora zwyczajnego:

  prof. dr hab. Stanisława Alexandrowicza z Instytutu Historii i Archwistyki
  prof. dr hab. Ryszarda Borowicza z Katedry Socjologii
  prof. dr hab. Zygmunta Churskiego z Instytutu Geografii
  prof. dr hab. Stanisława Dembińskiego z Instytutu Fizyki
  prof. dr hab. Jana Kasjana z Instytutu Filologii Polskiej
  prof. dr hab. Jana Janusz Mellera z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy
  prof. dr hab. Aleksandra Szwedka z Katedry Filologii Angielskiej
  prof. dr hab. Kazimierza Wajdę z Instytutu Historii i Archiwistyki
  prof. dr hab. Andrzeja Wojtasa z Instytutu Pedagogiki

 3. Rektor zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego:

  prof. dr hab. Józefa Półturzyckiego w Instytucie Pedagogiki
  prof. dr hab. Karola Sauerlanda w Katedrze Filologii Germańskiej

 4. Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

  dr hab. Halinę Brzozę z Katedry Filologii Rosyjskiej
  dr hab. Bogusława Buszewskiego z Wydziału Chemii
  dr hab. Marka Grzesia z Instytutu Geografii
  dr hab. Grzegorza Jarzębskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki
  dr hab. Brunona Kamińskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki
  dr hab. Andrzeja Kłossowskiego z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  dr hab. Kazimierza Maliszewskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki
  dr hab. Ireneusza Mikołajczyka z Katedry Filologii Klasycznej
  dr hab. Ryszarda Mrugałę z Instytutu Fizyki
  dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego z Instytutu Pedagogiki
  dr hab. Józefa Stawickiego z Katedry Ekonometrii i Statystyki
  dr hab. Andrzeja Stoffa z Instytutu Filologii Polskiej
  dr hab. Danielę Szymańską z Instytutu Geografii
  dr hab. Janusza Tandeckiego z Instytutu Historii i Archiwistyki
  dr hab. Andrzeja Wojtowicza z Instytutu Fizyki
  dr hab. Józefa Zająca z Instytutu Historii i Archiwistyki
  dr hab. Jarosława Zarembę z Instytutu Fizyki

 5. Rektor zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

  dr Aleksandra Nagaeva na Wydziale Matematyki i Informatyki
  dr hab. Maxa Urchsa w Katedrze Logiki
  dr hab. Joannę Sokołowską w Katedrze Psychologii

 6. Stopień naukowy doktora habilitowanego/przewód kwalifikacyjny II-go stopnia uzyskali:

  dr Leon Andrzejewski z dziedziny nauk o ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
  dr Włodzimierz Appel z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Katedra Filologii Klasycznej)
  dr Wacław Bała z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Roman Buczkowski z dziedziny nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej (Wydział Chemii)
  dr Wojciech Czerwiński z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
  dr Józef Górniewicz z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  dr Anna Gryniuk z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  dr Ryszard Jadczak z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)
  dr Czesław Koepke z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Andrzej Kowalczyk z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Stanisław Kowalczyk z dziedziny nauk biologicznych w zakresie Biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  art. mal. Lech Kubiak przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  dr Mariusz Mielczarek z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii (Instytut Archeologii i Etnologii)
  dr Felicja Mrugała z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Andrzej Orlicki z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki)
  dr Halina Robótka z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
  dr Bronisław Siemieniecki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  dr Przemysław Staszewski z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  dr Edward Szłyk z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
  dr Wojciech Szwajdler z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  art. mal. Michał Trager przewód kwalifikacyjny II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  dr Ryszard Wiśniewski z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)
  dr Zenon Wiśniewski z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

 7. Stopień naukowy doktora/przewód kwalifikacyjny I-go stopnia uzyskali:

  mgr Anna Błażejewska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Andrzej Borcz przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie rzeźby (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  mgr Alicja Chruścińska z dziedziny nauk fizycznych w zakresie fizyki (Instytut Fizyki)
  mgr Wojciech Dajczak z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa (Wydział Prawa i Administracji)
  mgr Małgorzata Derc z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Instytut Filozofii)
  mgr Leszek Dziawgo w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
  mgr Jacek Gramatyka przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Elżbieta Jabłońska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)
  mgr Jacek Kęsy z dziedziny nauk biologicznych w zakresie biologii (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska)
  mgr Małgorzata Klentak-Zabłocka z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Katedra Filologii Germańskiej)
  mgr Piotr Klugowski przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  mgr Andrzej Kowalski z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii (Instytut Archeologii i Etnologii)
  mgr Magdalena Osińska z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
  mgr Jacek Papaj z dziedziny nauk fizycznych w zakresie astronomii (Instytut Astronomii)
  mgr Mariola Piłatowska z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
  mgr Wojciech Polak z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii i Archiwistyki)
  mgr Kazimierz Rochecki przewód kwalifikacyjny I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie malarstwa (Instytut Artystyczno-Pedagogiczny)
  mgr Andrzej Rozkosz z dziedziny nauk matematycznych w zakresie matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki)
  mgr Krzysztof Rubacha z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
  mgr Urszula Siemianowska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Katedra Filologii Rosyjskiej)
  mgr Michał Strzelecki z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Pedagogiki)
  mgr Mirosław Strzyżewski z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Instytut Filologii Polskiej)
  mgr Grażyna Sulkowska-Tuszyńska z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie archeologii (Instytut Archeologii i Etnologii)
  mgr Ireneusz Uzarewicz z dziedziny nauk chemicznych w zakresie chemii (Wydział Chemii)
  mgr Małgorzata Ziółkowska z dziedziny nauk o ziemi w zakresie geografii (Instytut Geografii)
  mgr Ewa Maria Zysnarska z dziedziny nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

11

PISMO OKÓLNE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r. (M. P. Nr 68 z dnia 29 grudnia 1994 r. , poz. 603) oraz na po dstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 9 Rektora UMK z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie czasu pracy (z późniejszymi zmianami)

w y z n a c z a się w 1995 roku

dodatkowe dni wolne od pracy w następujących terminach:

7, 14, 28 stycznia,
4, 11, 18 lutego,
4, 11, 18 marca,
1, 8, 15 kwietnia,
2, 13, 20 maja,
3, 10, 24 czerwca,
8, 15, 22, 29 lipca,
5, 12, 14, 26 sierpnia,
9, 16, 30 września,
14, 21, 28 października
4, 18, 25 listopada
9, 16, 23 grudnia.

W związku z dodatkowymi wolnymi dniami wyznaczonymi na 2 maja i 14 sierpnia dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi dniami pracy będą soboty - 6 maja i 19 sierpnia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

12

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 30 stycznia 1995 r.

o sprostowanie błędu.

W uchwale Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany Statutu UMK, ogłoszonej w Biuletynie Prawnym UMK Nr 11, poz. 101 (z dnia 23 grudnia 1994 r.), treść § 1 pkt 8 powinna być nastę pująca:

"8 § 65 Statutu UMK otrzymuje brzmienie:

"Powołanie na stanowiska kierownicze określone w §§ 61-62 następuje na okres nie dłuższy niż trzy lata"

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

dr Stefan Nielek