Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 23 grudnia 1994 r.     Nr 11


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

101 - z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
102 - z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ochrona środowiska" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
103 - z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie przyznania doc. dr Karolowi Karpińskiemu uprawnienia do członkostwa w Radzie Wydziału Chemii

ZARZĄDZENIA REKTORA:

104 - Nr 47 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa w Zakład Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki
105 - Nr 48 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Analityki w Ochronie Œrodowiska
106 - Nr 49 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich wychowania plastycznego na Wydziale Sztuk Pięknych
107 - Nr 50 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów dziennych na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

108 - Nr 9 z dnia 15 listopada 1994 r. Instrukcja postępowania z drukami ścisłego zarachowania                                                                        

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA:

109 - Nr 4/94 za okres od 1 października 1994 - 31 grudnia 1994                                                                                                                                                


 

 

101

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie zmiany Statutu UMK.

Na podstawie art. 11 i art. 12 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r., Nr 54, poz. 254, Nr 63, poz. 314)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Statucie UMK uchwalonym w dniu 18 czerwca 1991 r. i zmienionym w dniu 21 grudnia 1993 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmiana w § 8 Statutu UMK
  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "Jeżeli przez okres trzech lat instytut nie spełnia wymogu określonego w ust. 3 podlega przekształceniu w katedrę w trybie określonym w § 18 ust. 3 i 4".
 2. Zmiana w § 9 Statutu UMK
  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "Jeżeli przez okres trzech lat katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 3 podlega przekształceniu w zakład w trybie określonym w § 18 ust. 3 i 4".
 3. Zmiany w § 18 Statutu UMK
  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i znosi rektor w drodze zarządzenia wydanego na wniosek dziekana zgłoszony za zgodą rady wydziału. Zarządzenia rektora dotyczące tworzenia, przekształcania i znoszenia instytutó w lub katedr podlegają zatwierdzeniu przez Senat".
  ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi rektor. Rektor może przekazać swoje uprawnienia dotyczące tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek administracyjnych Dyrektorowi Administracyjnemu."
 4. 28 Statutu UMK otrzymuje brzmienie:
  1. "Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy dwóch prorektorów.
  2. Liczbę prorektorów w każdej kolejnej kadencji ustala Senat na wniosek rektora elekta."
 5. Zmiana w § 29 Statutu UMK
  ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "Jeden wybrany przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale, nie będących nauczycielami akademickimi."
 6. Zmiana w § 39 Statutu UMK
  ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej".
 7. Zmiana w § 58 Statutu UMK
  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Mandat członka senatu wybranego w sposób określony w art. 47 ust. 1, pkt 4 ustawy lub członka rady wydziału, wybranego zgodnie z art. 50 ust. 1, pkt 4 ustawy wygasa, oprócz przypadków wymienionych w ust. 1, również w przypadku nieobecności nieusprawi edliwionej na trzech kolejnych posiedzeniach senatu lub rady wydziału albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy".
 8. 65 Statutu UMK otrzymuje brzmienie:
  "Powołanie na stanowiska kierownicze określone w §§ 61-62 następuje na okres dłuższy niż trzy lata".
 9. Zmiany w § 69 Statutu UMK
  ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, to osoby będące w składzie komisji konkursowej reprezentantami tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej winny posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej jedna z nich tytuł naukowy."
  ust. 9 otrzymuje brzmienie:
  "Oprócz zatrudnienia na zasadzie mianowania, na Uniwersytecie istnieje także możliwość zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę, którą zawiera rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczeln ianej). Umowa o pracę powinna zawierać zakres zadań, które pracownik ma wykonać na rzecz Uniwersytetu."
  wprowadza się nowy ust. 10 w brzmieniu:
  "Dla wykonania określonych zadań na Uniwersytecie, rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) lub z własnej inicjatywy może zaprosić do współpracy wybitnego specjalistę z wybranej dziedziny nauki. Jeśli w spółpraca dotyczy działań naukowo - dydaktycznych, to specjalista, o którym mowa jest nazywany "profesorem wizytującym UMK"."
 10. Zmiany w § 70 Statutu UMK
  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Wydziałową komisję oceniającą powołuje rada wydziału; komisji tej przewodniczy dziekan. Komisję oceniającą może powołać rada instytutu, jeżeli instytut posiada uprawnienia wynikające z § 7 ust. 6. Komisji przewodniczy dyrektor instytutu."
  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "Senat powołuje:
  1. Komisję Oceniającą Uniwersytetu, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez rektora,
  2. Odwoławczą Komisję Oceniającą, której przewodniczy rektor."
  ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "Okres działania komisji oceniających trwa trzy lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu, określonej w § 57 ust. 1."
 11. Zmiana w § 79 Statutu UMK
  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa trzy lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu, określonej w § 57 ust. 1."
 12. § 82 Statutu UMK otrzymuje brzmienie:
  1. "Uniwersytet prowadzi jednolite studia magisterskie, dwustopniowe studia magisterskie, wyższe studia zawodowe i uzupełniające studia magisterskie, a ponadto studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz studia i kursy specjalne.
  2. Uniwersytet może prowadzić studia (zajęcia) typu otwartego dla słuchaczy nie będących studentami.
  3. Studia prowadzone są w systemie dziennym zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym.
  4. Prowadzenie określonego rodzaju i systemu studiów następuje na podstawie zarządzenia rektora, wydanego na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
  5. Organizację i przebieg studiów oraz prawa i obowiązki studentów określa regulamin studiów."
 13. Zmiana w § 83 Statutu UMK
  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Rektor na wniosek rady wydziału ustala odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, podyplomowych, za studia i kursy specjalne oraz za studia (zajęcia) typu otwartego."
 14. Zmiana w § 87 Statutu UMK
  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "Student jednego z dwóch ostatnich lat studiów, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał za okres studiów średnią ocen co najmniej 4,0 z przedmiotów kierunkowych może uzyskać status asystenta - stażysty na mocy d ecyzji rektora, na wniosek dziekana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od wymogu średniej ocen".

§ 2

 1. Rektor opublikuje jednolity tekst Statutu UMK z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
 2. W tekście jednolitym Statutu UMK:
  1. zamieszcza się uaktualnione załączniki nr 2 i nr 3,
  2. pomija się dotychczasowy przepis przejściowy oznaczony § 101, który wygasł, gdyż upłynął okres jego obowiązywania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

102

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ochrona środowiska" na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi tworzy się kierunek studiów o nazwie "ochrona środowiska".
 2. Na kierunku określonym w ust. 1 prowadzone będą dzienne jednolite studia magisterskie począwszy od roku akademickiego 1995/96.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

103

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie przyznania doc. dr Karolowi Karpińskiemu uprawnienia do członkostwa w Radzie Wydziału Chemii.

Na podstawie art. 189 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 1994 r. przyznaje dr Karolowi Karpińskiemu zajmującemu stanowisko docenta na Wydziale Chemii

u p r a w n i e n i e

do członkostwa w Radzie Wydziału Chemii na prawach określonych w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

104

ZARZĄDZENIE Nr 47

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej

na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki przekształca się Zakład Teorii Prawdopodobieństwa w Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej.
 2. Zadaniem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie teorii prawdopodobieństwa, teorii procesów stochastycznych, statystyki matematycznej i zastosowań matematyki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

105

ZARZĄDZENIE Nr 48

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Analityki w Ochronie Œrodowiska.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W celu organizowania i prowadzenia jednosemestralnych studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych w zakresie nowoczesnych metod analitycznych w kontroli i monitoringu skażenia środowiska tworzy się Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie 38;rodowiska (zwane dalej "studium") jako jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii.

§ 2

 1. Działalnością studium kieruje kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustali dziekan.

§ 3

 1. Rada Wydziału Chemii uchwali:
  1. limit przyjęć oraz zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę przeprowadzania zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za zajęcia dydaktyczne pobierane będą opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Absolwenci studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat Wydziału Chemii.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

106

ZARZĄDZENIE Nr 49

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich wychowania plastycznego

na Wydziale Sztuk Pięknych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz. 314)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Sztuk Pięknych powołuje się dwuletnie (4 semestry) zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne.
 2. Na studia, o których mowa ust. 1, mogą być przyjęte osoby, które ukończyły Wyższe Studia Zawodowe w zakresie wychowania plastycznego.

§ 2

Rada Wydziału Sztuk Pięknych na wniosek dyrektora
Instytutu Artystyczno - Pedagogicznego, zaopiniowany przez Radę Instytutu uchwali plan i program studiów.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje dziekan.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

107

ZARZĄDZENIE Nr 50

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 grudnia 1994 r.

w sprawie powołania zawodowych i uzupełniających studiów dziennych na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz. 314)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się trzyletnie Wyższe Zawodowe Studia na kierunku matematyka
 2. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki określi:
  1. plan i program studiów,
  2. formę ukończenia trzyletnich studiów zawodowych (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy lub inny egzamin końcowy).

§ 2

 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się trzyletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku matematyka.
 2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjęte osoby, które ukończyły Wyższe Zawodowe Studia na kierunku matematyka i uzyskały tytuł licencjata.
 3. Rada Wydziału Matematyki i Informatyki określi plan i program studiów.

§ 3

Nadzór nad przebiegiem studiów zawodowych i uzupełniających sprawuje dziekan.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

108

ZARZĄDZENIE Nr 9

Dyrektora Administracyjnego UMK

z dnia 15 listopada 1994 r.

Instrukcja postępowania z drukami ścisłego zarachowania.

Na podstawie § 91 ust. 2 pkt. 2 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Instrukcja określa zasady ewidencjonowania, przechowywania i likwidowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w działalności UMK.
 2. Drukami ścisłego zarachowania są druki podlegające kontroli ilościowej co do każdego egzemplarza.
 3. Drukami ścisłego zarachowania w UMK:
  1. związanymi z dokumentowaniem nadawanych tytułów naukowych są:
   1. druki oryginałów i odpisów dyplomów doktora habilitowanego,
   2. druki oryginałów i odpisów dyplomów doktora,
  2. związanymi z dokumentowaniem przebiegu studiów i innych rodzajów działalności dydaktycznej są:
   1. druki oryginałów i odpisów dyplomów ukończenia studiów,
   2. druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
   3. druki dyplomów ukończenia studiów specjalnych,
   4. druki indeksów studentów,
   5. druki indeksów doktorantów,
   6. druki legitymacji studenckich,
   7. druki książeczek zdrowia studenta,
   8. druki książeczek zdrowia dla członków rodziny studenta,
  3. związanymi z dokumentowaniem spraw pracowniczych są:
   1. druki legitymacji pracownika UMK,
   2. druki legitymacji pracowniczych uprawniających do 50% ulgi na przejazdy PKP w II klasie pociągów osobowych,
   3. druki legitymacji pracowniczych uprawniających do 50% ulgi na przejazdy PKP w klasie dowolnej,
   4. druki legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych,
   5. druki legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin,
  4. związanymi z dokumentowaniem operacji finansowych są:
   1. druki czeków gotówkowych,
   2. druki czeków rozrachunkowych.
 4. Do dnia 31 grudnia 1995 r. drukami ścisłego zarachowania są ponadto:
  1. druki indeksów dla studentów studiów zaocznych,
  2. druki legitymacji studentów studiów zaocznych.

§ 2

Do Działu Zaopatrzenia i Transportu należy:

 1. zaopatrywanie odpowiednich komórek organizacyjnych w druki ścisłego zarachowania, wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 na podstawie złożonych zamówień,
 2. odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą przechowywanych druków,
 3. wydawanie druków ścisłego zarachowania zamawiającym komórkom organizacyjnym,
 4. prowadzenie osobnych ksiąg druków ścisłego zarachowania dla każdego rodzaju druków, niezależnie od dokumentacji magazynowej.

§ 3

Do Działu Finansowego należy:

 1. zaopatrywanie się w druki czeków gotówkowych i druki czeków rozrachunkowych,
 2. odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą przechowywanych druków czeków,
 3. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 4. przeprowadzanie bieżącej kontroli wykorzystania książeczek czekowych, prawidłowego wypełniania czeków i posługiwania się nimi,
 5. prowadzenia ewidencji ksiąg druków ścisłego zarachowania.

§ 4

Do Działu Spraw Pracowniczych należy:

 1. zaopatrywanie się w druki ścisłego zarachowania związane z dokumentowaniem spraw pracowniczych (§ 1 ust. 3 pkt 3),
 2. odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą przechowywanych druków czeków,
 3. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

§ 5

Do Działu Nauki należy:

 1. pobieranie z Działu Zaopatrzenia i Transportu druków ścisłego zarachowania związanych z dokumentowaniem nadawanych tytułów naukowych (§ 1 ust. 3 pkt 1),
 2. wydawanie odpowiednich druków dziekanatom, w ilości odpowiadającej ich zapotrzebowaniu,
 3. odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą przechowywanych druków,
 4. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

§ 6

Do dziekanatów należy:

 1. zamawianie z odpowiednim wyprzedzeniem druków ścisłego zarachowania:
  1. związanych z dokumentowaniem przebiegu studiów i innych rodzajów działalności dydaktycznej - w Dziale Zaopatrzenia i Transportu,
  2. związanych z dokumentowaniem nadawanych tytułów naukowych - w Dziale Nauki,
 2. pobieranie druków ścisłego zarachowania na podstawie pisemnego zamówienia przez upoważnionego pracownika,
 3. odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą pobranych i przechowywanych druków,
 4. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

§ 7

Do Sekcji Inwentaryzacji należy coroczne przeprowadzenie inwentaryzacji stanu druków ścisłego zarachowania na ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 8

 1. Druki ścisłego zarachowania należy przechowywać pod zamknięciem, w miarę możliwości w kasie lub metalowej szafie.
 2. O zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży druku ścisłego zarachowania należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 3. O zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży druku czeku należy ponadto niezwłocznie zawiadomić Kwestora.

§ 9

 1. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków ścisłego zarachowania, która powinna mieć ponumerowane strony i przesznurowane karty oraz końce sznurka przytwierdzone do ostatniej strony pieczęcią lakową UMK, obok której Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu lub osoba przez niego upoważniona składa podpis stwierdzający ilość stron; na ostatniej stronie umieszcza się także datę założenia księgi.
 2. Rozchód druków zapisuje się w księdze druków ścisłego zarachowania na podstawie pokwitowań pracowników upoważnionych do odbioru/pobrania druków.
 3. Księgę druków ścisłego zarachowania wraz z dowodami potwierdzającymi zapisy w niej dokonane przechowuje się pod zamknięciem.

§ 10

 1. Wszystkie egzemplarze anulowanych czeków przechowuje się w książeczkach czekowych, w których powstały, przez czas przechowywania tych książeczek.
 2. Druki ścisłego zarachowania, z wyjątkiem czeków, w razie ich dezaktualizacji, błędnego wypełnienia lub uszkodzenia należy zlikwidować.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia fabrycznego druk ścisłego zarachowania pobrany z działu Zaopatrzenia i Transportu zwraca się do tego działu, który dokonuje jego reklamacji.

§ 11

 1. Likwidacja druków ścisłego zarachowania następuje komisyjnie w komórce organizacyjnej, która je wykorzystuje.
 2. Komisję kwalifikacyjną druki ścisłego zarachowania do likwidacji powołuje Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek kierownika komórki, o której mowa w ust. 1.
 3. W skład komisji wchodzą trzy osoby.
 4. Fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania dokonuje się przez pocięcie i przekazanie na makulaturę.
 5. Z likwidacji druków ścisłego zarachowania sporządza się protokół, który przechowuje się w komórce likwidującej druki.
 6. Wzór protokołu zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 12

Kierownicy dziekanatów, działów i innych komórek organizacyjnych wykorzystujących druki ścisłego zarachowania są obowiązani do:

 1. wyznaczenia pracowników obowiązanych do przechowywania, prowadzenia ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania,
 2. bieżącego kontrolowania stosowania przez pracowników zasad postępowania z drukami ścisłego zarachowania,
 3. zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed kradzieżą druków ścisłego zarachowania.

§ 13

Zasady odpowiedzialności pracowników, którym powierzono pieczę nad przechowywaniem druków ścisłego zarachowania oraz pracowników, którzy druki te pobierają do użytku służbowego oraz obowiązki UMK w tym zakresie, regulują przepisy kodeksu pracy.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1994 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

dr Stefan Nielek

 

109

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA Nr 4/94

zawierający wykaz aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach urzędowych, które otrzymano w okresie od 1 października 1994 r. do dnia 31 grudnia 1994 r.

CŁA:

 1. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (M. P. Nr 67, poz. 600), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

FINANSE:

 1. Instrukcja Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dostosowania zasad prowadzenia rachunkowości do przepisów ustawy o denominacji złotego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 22, poz 76), które obowiązuje od dnia 1 stycznia 1995 r.)
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amo rtyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 104, poz. 508).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

GOSPODARKA GRUNTAMI:

 1. Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 123, poz. 601), która weszła w życie z dniem 8 grudnia 1994 r.

LOKALE:

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmnie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509), która weszła w życie z dniem 11 listopada 1994 r.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 poz. 570), które weszło w życie z dniem 12 listopada 1994 r.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 125, poz. 610), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

OBRÓT GOSPODARCZY:

 1. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 1994 r.

PŁACE:

 1. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników (M. P. Nr 53, poz. 451), które weszło w życie z dniem 1 października 1994 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 122, poz. 597), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 120, poz. 585), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

PODATKI:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 115, poz. 555), które weszło w życie z dniem 18 listopada1994 r.
 2. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych (M. P. Nr 66, poz. 588), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 1994 r.
 3. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych (M. P. Nr 67, poz. 599), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 1994 r.

Praca:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 108, poz. 516), która weszła w życie z dniem 1listopada 1994 r.
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), która weszła w życie z dniem 27 listopada 1994 r., z wyjątkiem art. 13, 17, i 19, które weszły w życie z dniem 26 października 1994 r., oraz art. 18 ust. 4, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
 3. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (M. P. Nr 61, poz. 539), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 1994 r .

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE:

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki (Dz. U. Nr 102, poz. 500), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

STUDIA I STUDENCI:

 1. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów (M. P. Nr 60, poz. 534), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 199 5 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

 1. Ustawa z dnia 2 września 1994 r. - o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 111, poz. 536), która wejdzie w życie z dniem 21 stycznia 1995 r., z wyjątkiem przepisu art. 1, pkt 31, który wszedł w życie z dniem 4 listopada 1994 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego (Dz. U. Nr 101, poz. 495), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów (Dz. U. Nr 116, poz. 557), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 1994 r.

UBEZPIECZENIA:

 1. Ustawa z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 133, poz. 686), która wejdzie w życie od dn ia 22 lutego 1995 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 1. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 645), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

RÓŻNE:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), które wejdzie w życie z dniem 21 stycznia 1995 r.
 2. Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1994 r. w sprawie przeciwdziałania nałogowi palenia tytoniu (M. P. Nr 59, poz. 509).

 

 

opr.: R a d c a   p r a w n y

adw. Janusz Mikołajewski