Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 29 listopada 1994 r.     Nr 11


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

94 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy Mickiewicza 146 w Toruniu
95 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Krasińskiego nr 12/16 w Toruniu
96 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie bezgotówkowej formy wypłacania wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu
97 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora
98 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1994 r.
99 - z dnia 29 listopada 1994 r. Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
100 - z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1995/96


 

 

94

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 listopada 1994 r.

w sprawie nabycia nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy Mickiewicza 146 w Toruniu

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 8 "b" ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) i § 26 ust. 2 Statutu UMK

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 1994 r. sprawy nabycia nieruchomości wraz z gruntem przy ulicy Mickiewicza 146 w Toruniu w drodze darowizny od Biura Projektowo - Badawczego Budownictwa Ogólnego "MIASTOPROJEKT"

w y r a ż a zgodę

na przejęcie w wieczyste użytkowanie gruntu oraz na własność budynku w części "A" i "B" wzniesionego na tym
gruncie, zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 146 w Toruniu, oraz

u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjnego UMK do podjęcia w tym celu odpowiednich działań.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

95

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 listopada 1994 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Krasińskiego nr 12/16 w Toruniu

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 8 "a" ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) i § 26 ust. 1 Statutu UMK

S e n a t

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 1994 r. sprawy sprzedaży nieruchomości przy ulicy Krasińskiego 12/16 w Toruniu,

w y r a ż a zgodę

na sprzedaż w drodze przetargu ww. nieruchomości, w skład której wchodzi:

u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjnego UMK do podjęcia w tym celu odpowiednich działań.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

96

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 listopada 1994 r.

w sprawie bezgotówkowej formy wypłacania wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz 314)

S e n a t

zaleca wszystkim pracownikom Uniwersytetu założenie konta osobistego (rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego) w dowolnie wybranym banku w Toruniu w celu dokonywania wypłat wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy w formie bezgotówkowej oraz

u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjnego UMK do wykonania tej uchwały.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

97

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 listopada 1994 r.

w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się kwotę dodatku funkcyjnego dla rektora do wysokości 7 mln zł miesięcznie powyżej stawki określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN na okres od 1 grudnia 1994 r. do 31 sierpnia 1996 r.
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pochodzi ze środków finansowych UMK uzyskanych z innych źródeł niż środki i dotacje otrzymane z budżetu państwa. W latach następnych środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w planie finansowym UMK.
 3. W przypadku zwiększenia przez MEN dodatku funkcyjnego dla rektora, Senat każdorazowo zwiększa w/wymienioną kwotę do jej górnej granicy.

   

  § 2

  Traci moc uchwała Senatu z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie dodatku funkcyjnego dla rektora.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1994 r.

   

  P r o r e k t o r

  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Prof. dr hab. Michał Rozwadowski

   

   

   

  98

  UCHWAŁA

  Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 29 listopada 1994 r.

  w sprawie zwiększenia zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1994 rok.

  Działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zgodnie z § 15 pkt. 4 Rozporządzenia RM z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowe j uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późniejszymi zmianami)

  Senat u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  Zwiększa się o kwotę 11.700 mln zł wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1994 r.

  § 2

  Na pokrycie przekroczenia wypłat na wynagrodzenia w wysokości 11.700 mln zł przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1994 r. przez Uczelnię z tytułu:

  1. odpłatności z wynajmu pomieszczeń, za studia zaoczne, podyplomowe, organizację konferencji i innych opłat,
  2. finansowania działalności statutowej,
  3. programu "TEMPUS".

  § 3

  W ramach zwiększonych środków na wypłatę wynagrodzeń pokryć potrzeby wynikające z tytułu:

  1. przekroczenia limitu osobowego funduszu płac, otrzymanego z MEN na 1994 r. - 3.700 mln zł
  2. wypłat dodatków rektorskich - 2.100 mln zł
  3. niektórych wypłat związanych z realizacją procesu dydaktycznego odpłatnych studiów zaocznych i podyplomowych - 2.500 mln zł
  4. jednorazowej podwyższonej wypłaty wynagrodzeń osobowych w m-cu grudniu 1994 r. wg zasad określonych w § 4 -3.400 mln zł

  § 4

  Jednorazową podwyższoną wypłatę wynagrodzeń osobowych w m-cu grudniu 1994 r. dokonać w formie wypłaty:

  1. nauczycielom akademickim jednorazowego dodatku rektorskiego w wysokości 39% płacy zasadniczej, nie mniej niż 1.000.000 zł,
  2. pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi jednorazowej premii w wysokości 39% płacy zasadniczej, nie mniej niż 1.000.000 zł.

  § 5

  1. Jednorazowa podwyższona wypłata wynagrodzeń osobowych za m-c grudzień 1994 r. przysługuje pracownikom zatrudnionym w UMK co najmniej od 1 października 1994 r. i pozostającym w stosunku pracy co najmniej do końca 1994 r.
  2. Pracownikom korzystającym w 1994 r. z urlopów bezpłatnych dodatek rektorski albo premia dodatkowa przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pracy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 1994 r.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

   

  99

  UCHWAŁA

  Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 29 listopada 1994 r.

  Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Na podstawie § 19 ust. 1Statutu UMK

  Senat u c h w a l a , co następuje:

  I. Postanowienia ogólne.

  § 1

  1. Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwana dalej "Biblioteką Uniwersytecką" działa na mocy ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz 385), ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz 63) o raz Statutu UMK.
  2. Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, jest ogólnouczelnianą jednostką Uniwersytetu podległą rektorowi.
  3. Bibliotekę Uniwersytecką tworzą: Biblioteka Główna oraz sieć bibliotek wydziałów, instytutów, katedr i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, zwanych dalej bibliotekami specjalistycznymi.

  II. Zadania Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 2

  Do zadań Biblioteki Uniwersyteckiej należy

  1. współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów UMK poprzez:
   1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu. Gromadzenie zbiorów odbywa się w porozumieniu pomiędzy Biblioteką Główną a odpowiednimi jednostkami sieci bibliotek specjalistyczn ych,
   2. opracowanie, magazynowanie i konserwacja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
   3. organizację udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowo - badawczych, nauczania i popularyzacji wiedzy,
   4. udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy.
  2. prowadzenie szkolenia bibliotecznego oraz praktyk dla studentów UMK oraz własnych pracowników,
  3. prowadzenie prac badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i prac bibliograficznych oraz dokumentowanie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu,
  4. współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów oraz informacji bibliograficznej i bibliotecznej,
  5. unowocześnienie sposobu obsługi czytelników oraz metod pracy bibliotekarskiej z wykorzystaniem światowych osiągnięć w tej dziedzinie,
  6. działanie na rzecz instytucji i urzędów regionu poprzez:
   1. udostępnianie zbiorów i źródeł informacji, zgodnie z regulaminem udostępniania,
   2. poszukiwania bibliograficzne i inne źródła w dostępnych bazach bibliograficznych oraz szkolenia użytkowników źródeł informacji,
   3. badanie potrzeb użytkowników informacji w regionie

  III. Zarządzanie Biblioteką Uniwersytecką.

  § 3

  1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej kieruje Biblioteką Główną przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców oraz koordynuje funkcjonowanie całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
  2. Podział zadań dla zastępców dyrektora i ich kompetencje w nadzorowaniu podporządkowanych im jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej określa dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 4

  Tryb powoływania i odwoływania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej określa Statut UMK.

  § 5

  1. Zastępców dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu zorganizowanego przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
  2. Pozostałych pracowników w Bibliotece Głównej dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej może zatrudnić również w drodze konkursu, określając wcześniej jego tryb i zasady.
  3. Kierowników bibliotek specjalistycznych powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu zorganizowanego przez dziekana odpowiedniego wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) i dyrektora Biblioteki Uniwer syteckiej.

  § 6

  1. Odwołanie ze stanowisk wymienionych w § 5 ust. 1 może nastąpić na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub z inicjatywy rektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
  2. Odwołanie ze stanowisk wymienionych w § 5 ust. 3 może nastąpić na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 7

  1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej:
   1. kieruje realizacją zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych Biblioteki Głównej stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Uczelni,
   2. jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Głównej i odpowiada za realizowaną w niej politykę kadrową,
   3. koordynuje działalność i rozwój sieci bibliotek specjalistycznych,
   4. zwołuje okresowe zebrania kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej, a także okresowe zebrania szkoleniowo - informacyjne kierowników bibliotek specjalistycznych,
   5. opracowuje plany rzeczowo - finansowe i sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej,
   6. odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Głównej środkami i majątkiem.
  2. Do realizacji określonych zadań dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej może powołać komisje stałe lub doraźne.

  § 8

  1. Funkcję koordynującą działalność bibliotek specjalistycznych dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej realizuje w porozumieniu z dziekanami wydziałów (kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych) oraz kierownikami bibliotek specjalistycz nych. W szczególności, ustalają oni formy współpracy pomiędzy Biblioteką Główną a odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie:
   1. wprowadzania i zachowywania standardów informacyjnych;
   2. realizacji funkcji usługowych Biblioteki Głównej wobec jednostek organizacyjnych Uczelni;
   3. współdziałania pracowników Biblioteki Głównej w realizacji niektórych prac w bibliotekach specjalistycznych.
  2. W przypadku występowania braku porozumienia w określonych kwestiach pomiędzy dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej a dziekanami (kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych) ostateczną decyzję podejmuje rektor.

  § 9

  1. W Uniwersytecie działa Rada Biblioteczna jako organ doradczy i opiniodawczy rektora.
  2. Kompetencje Rady Biblioteczej, jej skład oraz tryb powoływania jej członków określa Statut UMK.

  IV. Organizacja wewnętrzna Biblioteki Głównej UMK.

  § 10

  1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są oddziały, sekcje, pracownie i gabinety specjalistyczne, którymi kierują pracownicy wyłonieni w trybie określonym przez niniejszy regulamin.
  2. Jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej są zobowiązane do wzajemnej współpracy oraz współdziałania z bibliotekami specjalistycznymi w spełnianiu zadań nałożonych na Bibliotekę Uniwersytecką.
  3. Jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
  4. Strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej zawiera załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

  § 11

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej podlegają bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
  2. Zakresy czynności kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej ustala jego dyrektor.
  3. Kierownik jednostki organizacyjnej Biblioteki Głównej działa w oparciu o zakres czynności i kompetencje określone przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, a w szczególności:
   1. jest odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostki,
   2. współuczestniczy w podejmowaniu decyzji personalnych w jednostce,
   3. jest zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji podległych pracowników,
   4. współdziała z kierownikami innych jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej,
   5. w ramach jednolitego systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu współpracuje z kierownikami bibliotek specjalistycznych w zakresie czynności jednostek, którą kieruje.
  4. Zakres czynności pozostałych pracowników Biblioteki Głównej opracowują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, a zatwierdza dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 12

  Regulamin Udostępniania Biblioteki Uniwersyteckiej, cenniki usług bibliotecznych i inne ważne dokumenty wewnętrzne zatwierdza rektor na wniosek dyrektora Biblioteki po uzyskaniu opinii Rady Bibliotecznej.

  V. Biblioteki specjalistyczne.

  § 13

  1. Biblioteki specjalistyczne tworzy się w miarę występowania potrzeb naukowych lub dydaktycznych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni. Utworzenie biblioteki specjalistycznej uzależnione jest od możliwości organizacyjnych i lokalowyc h jednostki.
  2. Wykaz bibliotek specjalistycznych wraz z księgozbiorem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  3. Biblioteki specjalistyczne tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek dziekana odpowiedniego wydziału, (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) zaopiniowany przez Radę Biblioteczną i dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 14

  1. Biblioteki specjalistyczne podlegają dziekanom wydziałów (kierownikom jednostek międzywydziałowych lub ogólnouczelnianych).
  2. Dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) zobowiązany jest zapewnić bibliotece pomieszczenie, wyposażenie oraz odpowiednie zabezpieczenie zbiorów. Jest odpowiedzialny za pracę osób zatrudnionych w bibliotece.
  3. Decyzje w sprawach obsady etatowej bibliotek specjalistycznych podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.
  4. W podejmowaniu decyzji kadrowych współuczestniczy kierownik biblioteki specjalistycznej.
  5. Biblioteki specjalistyczne nie gromadzą starych druków, zabytkowych rękopisów, innych zbiorów szczególnie cennych, wymagających specjalnych warunków przechowywania. Do ich gromadzenia powołana jest Biblioteka Główna.

  § 15

  1. Kierownik biblioteki specjalistycznej podlega dziekanowi wydziału (kierownikowi jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej).
  2. Zakres czynności kierownika biblioteki specjalistycznej ustala dziekan wydziału (kierownik jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.
  3. Do obowiązków kierownika biblioteki specjalistycznej należy:
   1. planowanie i organizowanie pracy w bibliotece (w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz informacji),
   2. realizacja polityki gromadzenia zbiorów, ustalonej przez władze danej jednostki organizacyjnej oraz władze Uniwersytetu. Gromadzenie zbiorów odbywa się w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej,
   3. przesyłanie dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dostarczanie innych niezbędnych danych i informacji,
   4. dostarczanie danych do centralnego katalogu zbiorów bibliotek sieci biblioteczno - informacyjnej UMK,
   5. współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej w zakresie stosowania obowiązujących norm i standardów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej.
  4. Zakres czynności pozostałych pracowników bibliotek specjalistycznych określają kierownicy tych bibliotek, a zatwierdza dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej).

  § 16

  Regulaminy udostępniania bibliotek specjalistycznych zatwierdzają dziekani, (kierownicy jednostki międzywydziałowych lub ogólnouczelnianych) po uzyskaniu opinii dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

  VI. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej.

  § 17

  1. Pracownikami systemu biblioteczno - informacyjnego UMK są bibliotekarze dyplomowani, pracownicy biblioteczni, informatycy, pracownicy inżynieryjno - techniczni, pracownicy poligrafii, pracownicy administracji i obsługi.
  2. Pracowników Biblioteki Głównej, z wyjątkiem pracowników poligrafii, administracji i obsługi, zatrudnia rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
  3. Pracowników bibliotek specjalistycznych zatrudnia rektor na wniosek dziekana odpowiedniego wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej).
  4. Pracowników poligrafii, administracji i obsługi bibliotek zatrudnia dyrektor Administracyjny Uniwersytetu na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej lub dziekana odpowiedniego wydziału (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelniane j).

  § 18

  1. Pracownicy Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych zobowiązani są do:
   1. należytego wypełniania zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem,
   2. realizowania zadań usługowych, organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych bibliotek,
   3. kształcenia się i doskonalenia zawodowego,
   4. dbałości o całość i bezpieczeństwo mienia bibliotecznego,
   5. przestrzegania regulaminów wewnętrznych.
  2. Uprawnienia pracowników sieci biblioteczno - informacyjnej UMK regulują przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o bibliotekach, Kodeks pracy oraz stosowne akty prawne.

  VII. Przepisy końcowe.

  § 19

  1. Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
  2. Regulamin uchwalony przez Senat w dniu 29 listopada 1994 r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  R e k t o r

  Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

   

  Załącznik Nr 1

   

  Struktura organizacyjna Biblioteki Głównej UMK

  Administracja Biblioteki

  - Dyrektor
  - Zastępcy Dyrektora
  - Sekretarz Naukowy

  Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

  - Sekcja Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
  - Sekcja Opracowania Alfabetycznego Zbiorów
  - Sekcja Katalogów

  Oddział Udostępniania Zbiorów

  - Sekcja Czytelń
  - Sekcja Wypożyczeń
  - Sekcja Magazynów

  Oddział Informacyjno - Rzeczowy

  - Sekcja Opracowania Rzeczowego Zbiorów
  - Sekcja Informacji

  Oddział Czasopism

  - Sekcja Akcesji i Opracowania Czasopism
  - Sekcja Udostępniania Czasopism

  Oddział Zbiorów Specjalnych

  - Sekcja Starych Druków
  - Sekcja Rękopisów
  - Sekcja Zbiorów Muzycznych (Gabinet Muzyki)
  - Sekcja Zbiorów Graficznych (Gabinet Sztuki)
  - Sekcja Zbiorów Kartograficznych (Gabinet Kartografii)
  - Sekcja Dokumentów ¯ycia Społecznego
  - Sekcja Literatury Firmowej
  -  Sekcja Zbiorów Pomorzoznawczych (Pracownia Pomorzoznawcza)
  - Sekcja Mikroform

  Oddział Komputeryzacji Biblioteki

  Samodzielna Sekcja Skontrum

  Pracownia Konserwacji Zbiorów

  Pracownia Reprografii

  Dział Administracyjno - Gospodarczy

   

   

   

  Załącznik Nr 2

  Wykaz bibliotek specjalistycznych

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne): Biblioteka Instytutu Biologii i Ochrony Œrodowiska
  Biblioteka Instytutu Geografii

  Bez obsady bibliotekarskiej (księgozbiory):

  Biblioteka Zakładu Gleboznawstwa
  Biblioteka Zakładu Geologii

  Wydział Chemii

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne):

  Biblioteka Wydziału Chemii

  Wydział Fizyki i Astronomii

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne): Biblioteka Instytutu Fizyki
  Biblioteka Instytutu Astronomii

  Wydział Humanistyczny

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne): Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej
  Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
  Biblioteka Instytutu Filozofii
  Biblioteka Instytutu Pedagogiki
  Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej
  Biblioteka Katedry Filologii Germańskiej
  Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej
  Biblioteka Katedry Socjologii

  Bez obsady bibliotekarskiej (księgozbiory):

  Biblioteka Katedry Filologii Romańskiej
  Biblioteka Katedry Logiki
  Biblioteka Zakładu Języków Słowiańskich
  Biblioteka Zakładu Językoznawstwa Ogólnego (ks. zamknięty)
  Biblioteka byłego Zakładu Nauk Politycznych (ks. zamknięty)

  Wydział Matematyki i Informatyki

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne):

  Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne): Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Wydział Nauk Historycznych

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne):

  Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii
  Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki

  Bez obsady bibliotekarskiej(księgozbiór):

  Biblioteka Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

  Wydział Prawa i Administracji

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne):

  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

  Bez obsady bibliotekarskiej (księgozbiory):

  Biblioteka Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego
  Biblioteka Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych
  Biblioteka Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego
  Biblioteka Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce
  Biblioteka Katedry Kryminalistyki
  Biblioteka Katedry Postępowania Cywilnego
  Biblioteka Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa
  Biblioteka Katedry Praw Człowieka
  Biblioteka Katedry Prawa Administracyjnego
  Biblioteka Katedry Prawa Finansów Publicznych
  Biblioteka Katedry Prawa Handlowego
  Biblioteka Katedry Prawa Kanonicznego
  Biblioteka Katedry Prawa Konstytucyjnego
  Biblioteka Katedry Prawa Międzynarodowego
  Biblioteka Katedry Prawa Pracy
  Biblioteka Katedry Prawa Rolnego
  Biblioteka Katedry Prawa Rzymskiego
  Biblioteka Katedry Teorii Prawa i Państwa
  Biblioteka Katedr: Prawa Cywilnego i Spółdzielczego, Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
  Biblioteka b. Instytutu Prawa Karnego weszła w skład Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

  Wydział Sztuk Pięknych

  Z obsadą bibliotekarską (specjalistyczne):

  Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych

  Bez obsady bibliotekarskiej(księgozbiór):

  Biblioteka Zakładu Pedagogiki Artystycznej

  Jednostki Ogólnouczelniane

  Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Biblioteka Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego
  Biblioteka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ks. zamknięty)

   

   

   

  100

  UCHWAŁA

  Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  z dnia 29 listopada 1994 r.

  w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1995/96

  Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz 314 )

  Senat u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  1. Określa się zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1995/96, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Treść załącznika jest podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutację na studia.
  3. Do końca kwietnia 1995 r. rektor poda do publicznej wiadomości limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 1995/96.

   § 2

   Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 1994 r.

    

   R e k t o r

   Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

    

    

    

    

   Załącznik Nr 1

   Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1995/96

   oraz zakres egzaminu wstępnego.

   I

   Dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia:

   1. kwestionariusz kandydata na studia wyższe
   2. świadectwo dojrzałości w oryginale.
    Nostryfikacji świadectwa dojrzałości ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty.
    "Międzynarodowa matura" - dyplom "International Baccalaureate" (IB) wymaga również potwierdzenia ekwiwalencji z maturą polską, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.
   3. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku lub specjalności. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Sztuk Pięknych, orzeczenie lekarskie dodatkowo potwierdza okulista.
   4. 4 fotografie;
   5. potwierdzenie wpłaty wniesionej na konto Uniwersytetu z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi (Bank Gdański SA z siedzibą w Gdańsku I O Toruń 308601-1296-130-3).

   II

   Terminy składania dokumentów i egzaminów wstępnych

   1. Obowiązujące dokumenty kandydaci składają najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych:
    - na studia dzienne do Działu Dydaktyki
    - na studia zaoczne do sekretariatów odpowiednich studiów zaocznych.
   2. Prace plastyczne na kierunki: artystyczno-pedagogiczny, konserwacji i restauracji dzieł sztuki należy złożyć w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych w terminie do 31 maja 1995 roku.

   III

   Postępowanie kwalifikacyjne

   1. Podstawą przyjęcia kandydata na studia będzie postępowanie kwalifikacyjne, którego zasadniczym elementem jest egzamin wstępny, oceniany w skali ocen 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2 lub w skali punktowej.
   2. Egzamin wstępny pisemny na poszczególnych wydziałach i praktyczny na Wydziale Sztuk Pięknych jest anonimowy.
   3. Po zakończeniu każdej części egzaminu (przegląd prac, egzamin praktyczny, pisemny, ustny) z poszczególnych przedmiotów Wydziałowa (Instytutowa) Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki.
   4. Przy ustalaniu ostatecznej oceny z danego przedmiotu egzaminacyjnego (o ile jest przewidziany egzamin ustny i pisemny) oblicza się średnią ocenę uzyskaną z dwóch części - pisemnej i ustnej.
   5. W przypadku wykazania się przez kandydata rażącym brakiem wiedzy z danego przedmiotu na egzaminie ustnym, komisja egzaminacyjna może wystawić ostateczną ocenę biorąc pod uwagę tylko odpowiedź ustną. Wystawienie takiej oceny wymaga szczegółowego uzasad nienia pisemnego.
   6. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia mają kandydaci, którzy uzyskają z egzaminów wstępnych ocenę co najmniej dostateczną lub największą liczbę punktów.
   7. Do studiowania w charakterze wolnego słuchacza może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który posiada świadectwo dojrzałości i ma pozytywnie (na ocenę co najmniej dostateczną) zdany egzamin wstępny na studia wyższe (niekoniecznie w naszym Uniwersyteci e). Egzamin wstępny powinien być zdany w zakresie przewidzianym dla poszczególnych kierunków studiów. Wymóg zdania egzaminu wstępnego nie dotyczy kierunków studiów, na które nabór jest wolny.
   8. Przepis ustępu 1 nie dotyczy laureatów, finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
   9. Dla tej grupy kandydatów ma zastosowanie uchwała Senatu z 30 listopada 1993 r. w sprawie uprawnień laureatów, finalistów olimpiad centralnych i innych: okręgowych, regionalnych oraz konkursów przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w la tach akademickich 1994/95-1996/97.
   10. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Kierunki studiów mają określone limity przyjęć. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów obsadzony zostanie przez kandydatów według rankingu zdobytych ocen lub punktów.
   11. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
   12. Kandydat, który uzyska pozytywne wyniki (co najmniej ocenę dostateczną) z postępowania kwalifikacyjnego i nie został przyjęty na I rok studiów danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzonych systemem dziennym lub za ocznym, o ile obowiązywały tam te same przedmioty kierunkowe na egzaminie wstępnym.
   13. Przepisy rozdziału III nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się na kierunki studiów, na które nabór jest wolny.

   IV

   Przepisy końcowe

   1. Nabór kandydatów na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w określonych przez Wydział terminach.
    Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która rozstrzyga wszelkie kwestie sporne. Do jej dyspozycji pozostaje 10% limitu miejsc. Rozwiązanie się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oznac za zamknięcie naboru kandydatów na studia.
   2. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej składają kandydaci do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.
   3. Terminy rozpatrywania odwołań zostaną podane kandydatom w czasie egzaminów wstępnych.
   4. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
   5. Zestaw tematów (zagadnień) będących podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych zostanie podany kandydatom do wiadomości w lutym 1995 roku.
   6. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach zostaną ustalone do końca kwietnia 1995 roku.

   V

   Zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1995/96 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

    

    

   Kierunek - specjalność
   (system i rodzaj studiów)

   Zakres egzaminu
   (forma, przedmioty itp.)

   1

   2

   - Biologia (dzienne magisterskie)

   specjalność: ogólna, molekularna, gleboznawstwo ekologiczne

   Egzamin ustny z biologii

   - Ochrona środowiska (dzienne magisterskie)

   Egzamin ustny z biologii

   - Biologia (zaoczne magisterskie)

   specjalność: ogólna, nauczycielska

   O przyjęciu na studia decyduje termin złożenia dokumentów. W przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy ustalony limit o przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca znajomość programu z przedmiotu: biologia w zakresie szkoły średni ej ogólnokształcącej (profil podstawowy)

   - Geografia (dzienne magisterskie)

   specjalność: gleboznawstwo ekologiczne, hydroklimatologia, geografia społeczno - ekonomiczna

   Egzamin ustny z geografii

   - Geografia (zaoczne magisterskie)

   specjalność: nauczycielska

   Egzamin ustny z geografii

   - Chemia (dzienne magisterskie)

   specjalność: chemia podstawowa, chemia środowiska, chemia polimerów

   Rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotu chemia

   - Chemia (dzienne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: nauczycielska

   Rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotu chemia

   - Chemia (dzienne zawodowe)

   specjalność: nauczycielska w zakresie chemii i fizyki

   Rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotu chemia

   - Chemia (zaoczne magisterskie)

   Rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotu chemia

   - Astronomia (dzienne magisterskie)

   Konkurs świadectw ze średnią ocen z matematyki i fizyki nie niższą niż 3,5, przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Przy ocenie niższej niż 3,5 rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez kandydata temat z zakresu fizyki.

   - Fizyka (dzienne magisterskie)

   specjalność: Fizyczne Podstawy Mikroelektroniki, Fizyka doświadczalna, Fizyka teoretyczna, Fizyka komputerowa, Optoelektronika i Fizyka laserów, zastosowanie fizyki

   Konkurs świadectw ze średnią ocen z matematyki i fizyki nie niższą niż 3,5, przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Przy ocenie niższej niż 3,5 rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez kandydata temat z zakresu fizyki.

   - Fizyka (dzienne zawodowe)

   specjalność: nauczycielska w zakresie fizyki i matematyki

   Egzamin ustny z fizyki i matematyki

   - Filologia

   specjalność: Filologia angielska (dzienne magisterskie)

   Filologia angielska (zaoczne uzupełniające magisterskie)

   Egzamin pisemny z języka angielskiego oraz egzamin ustny z języka angielskiego i języka polskiego

   Egzamin - przewód kwalifikacyjny sprawdzający stopień opanowania języka angielskiego

   specjalność: Filologia germańska (dzienne magisterskie)

   Egzamin pisemny z języka niemieckiego, egzamin ustny z języka niemieckiego z elementami szeroko rozumianej kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, jego historii XIX-XX w., geografii i życia społeczno - politycznego

   specjalność: Filologia klasyczna (dzienne magisterskie)

   Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie podanej literatury na temat kultury świata antycznego (na podstawie wskazanych kandydatom lektur)

   specjalność: Filologia romańska (dzienne magisterskie)

   Egzamin pisemny i ustny z języka francuskiego

   specjalność: Filologia rosyjska (dzienne magisterskie)

   Egzamin ustny z języka rosyjskiego

   - Filologia polska (dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie, dzienne zawodowe)

   specjalność: nauczycielska (zaoczne magisterskie)

    

   Egzamin pisemny z języka polskiego dwuczęściowy (część literacka i językowa). Egzamin ustny - poprawkowy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z jednej części - literackiej lub językowej

   - Filozofia (dzienne magisterskie)

   Rozmowa kwalifikacyjna na temat 5 lektur wybranych przez kandydata z podanego wykazu

   - Pedagogika (dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne magisterskie)

   specjalność: pedagogika wczesnoszkolna (dzienne zaoczne)

   Egzamin ustny z języka polskiego i biologii lub historii (wyboru dokonuje kandydat)

   - Pedagogika (zaoczne uzupełniające magisterskie) (dla absolwentów SN nauczanie początkowe)

   Egzamin ustny z wiedzy metodycznej uzyskanej w SN obejmujący współczesne zagadnienia przemian oświatowych, problematyki omawianej na łamach prasy pedagogicznej.

   - Socjologia (dzienne magisterskie)

   Egzamin pisemny - test z historii powszechnej i Polski XX w. oraz wiedzy o społeczeństwie (I etap).

   Egzamin ustny na temat 3 wybranych spośród ośmiu wskazanych lektur (II etap). Końcowa ocena będzie uwzględniała I i II etap oraz średnią ocenę ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów j. polski i historia oraz wszystkich przedmiotów z egzaminu maturalne go.

   - Matematyka (dzienne magisterskie, dzienne zawodowe)

   specjalność: informatyka, metody numeryczne i programowanie, matematyka teoretyczna (dzienne)

   Egzamin pisemny i ustny z matematyki

   - Matematyka (dzienne magisterskie uzupełniające)

   specjalność: nauczycielska

   Egzamin pisemny i ustny z matematyki

   - Matematyka (zaoczne zawodowe, zaoczne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: informatyka, nauczycielska

   Egzamin pisemny i ustny z matematyki

   - Zarządzanie i marketing (dzienne zawodowe, dzienne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: zarządzanie: przedsiębiorstwem przemysłowym, budowlanym, jednostkami gospodarki żywnościowej, jednostkami gospodarczymi samorządu terytorialnego.

   Egzamin pisemny z matematyki i j. obcego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

   - Zarządzanie i marketing (zaoczne zawodowe, zaoczne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: zarządzanie: przedsiębiorstwem przemysłowym, budowlanym, jednostkami gospodarki żywnościowej, jednostkami gospodarczymi samorządu terytorialnego.

   O przyjęciu na studia decyduje termin złożenia dokumentów. W przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy wyznaczony limit, o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen ze świadectwa dojrzałości oraz staż pracy.

    

   - Archeologia (dzienne magisterskie)

   specjalność: archeologia architektury, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia podwodna

   Egzamin ustny z historii i geografii, rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnych wiadomości dotyczących badań i obiektów archeologicznych.

   - Historia (dzienne magisterskie)

   specjalność: ogólnohistoryczna, archiwistyczna

   Egzamin pisemny z historii, ustny z historii oraz lektura minimum 3 pozycji historycznych

   - Historia (zaoczne magisterskie)

   specjalność: nauczycielska, ogólnohistoryczna

   Egzamin ustny z historii

   - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - techniczna (dzienne zawodowe)

   Rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań kandydata problematyką książki oraz biblioteki i konkurs świadectw (język polski, historia i dwa języki obce)

   - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - techniczna (zaoczne zawodowe)

   O przyjęciu decyduje termin złożenia dokumentów, gdy liczba kandydatów przekroczy wyznaczony limit miejsc pod uwagę brane będą: staż pracy w bibliotece, dotychczasowe wykształcenie bibliotekarskie, oceny na świadectwie maturalnym (język polski, histori a, dwa języki obce)

   - Prawo (dzienne magisterskie)

   Egzamin wstępny dwuetapowy: pisemny - test i ustny z historii i wiedzy o społeczeństwie

   - Prawo (zaoczne magisterskie)

   Przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty należy składać od 15 maja do 31 sierpnia 1995 r.

   - Administracja (zaoczne zawodowe, zaoczne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: administracja państwowa, administracja samorządowa

   Przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty należy składać od 15 maja do 31 sierpnia 1995 r.

   - Artystyczno - pedagogiczny (dzienne magisterskie)

   specjalność: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne

   Egzamin 3 - etapowy

   I kwalifikacja prac plastycznych domowych

   II egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek, kompozycja lub rzeźba

   III egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze

   - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (dzienne magisterskie)

   specjalność: konserwacja, restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja papieru i skóry, konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych

   Egzamin 3 - etapowy

   I kwalifikacja prac plastycznych domowych

   II egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek

   III egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze, chemia

   - Ochrona dóbr kultury (dzienne magisterskie)

   specjalność: konserwatorstwo, muzealnictwo

   Egzamin 2 - etapowy

   I egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze, historii

   II egzamin praktyczny z rysunku

   - Wychowanie plastyczne (zaoczne magisterskie)

   specjalność: nauczycielska

   Egzamin 2 - etapowy

   I egzamin praktyczny z rysunku, z malarstwa

   II egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze

   - Wychowanie plastyczne (zaoczne uzupełniające magisterskie)

   specjalność: nauczycielska

   Egzamin 2 - etapowy

   I złożenie prac plastycznych w ilości ca10 rysunków, ca 10 obrazków lub rzeźb

   II rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnych wiadomości o sztuce i kulturze oraz bieżących wydarzeniach kulturalnych

   - Ochrona dóbr kultury (zaoczne zawodowe)

   specjalność: konserwatorstwo

   Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnych wiadomości o sztuce i kulturze oraz bieżących wydarzeniach kulturalnych