Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 28 stycznia 1994 r.     Nr 2


Poz.:

Treść:

UCHWAŁY SENATU:

13 - z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1993 r.
14 - z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1994/95 oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 1994/95 -1966/97

ZARZĄDZENIA REKTORA:

15 - Nr 29 z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej.
16 - Nr 30 z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Historii i Archwistyki w Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Nauk Historycznych.
17 - Nr 31 z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodyki Nauczania Historii w Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii Instytutu Historii i Archwistyki Wydziału Nauk Historycznych.
18 - Nr 32 z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Biuletynu Prawnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO:

19 - Nr 1 z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie zasad zlecania prac z zakresu administracji lub obsługi

PISMO OKÓLNE REKTORA

20 - z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r.

13

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1993 r.

w sprawia zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych,
określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1993 r.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz Nr 63, poz. 314) i § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380, z późn. zm.)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę 9.000 milionów złotych wielkość środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit wynagrodzeń osobowych, określony przez Ministra Edukacji Narodowej dla UMK na 1993 r.

§ 2

Na pokrycie przekroczenia wypłat na wynagrodzenia w wysokości 9.000 milionów złotych przeznacza się środki finansowe uzyskane w 1993 r. przez UMK z:

 1. odpłatności za wynajem pomieszczeń, opłat za studia zaoczne i podyplomowe, organizację konferencji i innych opłat,
 2. finansowania działalności statutowej,
 3. programu "Tempus".

§ 3

Zwiększone środki na wypłatę wynagrodzeń, o których mowa w § 1, przeznacza się na:

 1. pokrycie skutków zmniejszenia przez Ministra Edukacji Narodowej limitu wynagrodzeń osobowych na 1993 r. o 5% w stosunku do 1992 r. - kwotę 3.800 milionów złotych,
 2. częściowe pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli akademickich wynagrodzeń osobowych wprowadzonych w 1992 r. w kwotach miesięcznych wyższych niż wynikały z dotacji MEN - kwotę 1.300 milionów złotych,
 3. wypłaty dodatków rektorskich - kwotę 1.300 milionów złotych,
 4. wypłaty związane z realizacją procesu dydaktycznego na studiach zaocznych Wydziału Prawa i Administracji - kwotę 600 milionów złotych,
 5. wypłatę w grudniu 1993 r. jednorazowego dodatku rektorskiego i jednorazowej premii dodatkowej, o których mowa w § 4 - kwotę 2.000 milionów złotych.

§4

 1. Nauczycielom akademickim przyznaje się jednorazowo w grudniu 1993 r. dodatek rektorski w wysokości 30% otrzymywanej płacy zasadniczej.
 2. Pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi przyznaje się jednorazowo w grudniu 1993 r. dodatkową premię w wysokości 30% otrzymywanej płacy zasadniczej.

§ 5

 1. Dodatek rektorski albo dodatkowa premia, o których mowa w § 4, przysługuje pracownikom zatrudnionym w UMK nie później niż od dnia 1 października 1993 r. i pozostającym w stosunku pracy co najmniej do końca 1993 r.
 2. Pracownikom, którzy z powodu choroby byli nieobecni w pracy przez okres dłuższy niż 30 dni lub korzystali z urlopu zdrowotnego trwającego dłużej niż 30 dni, dodatek rektorski albo dodatkowa premia przysługują w wysokości 50%.
 3. Pracownikom korzystającym w 1993 r. z urlopów bezpłatnych przez okres dłuższy niż 30 dni, dodatek rektorski albo dodatkowa premia przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pracy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1993 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

14

UCHWAŁA

Senatu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1993 r.

w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1994/95
oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 1994/95 -1966/97

Na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Określa się zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 1994/95, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Określa się zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad centralnych, wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów na lata 1994/95 -1996/97, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Treść załącznika jest podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie oraz w budynkach jednostek organizacyjnych przeprowadzających rekrutację na studia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1993 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

Załącznik Nr 1

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 1994/95 oraz zakres egzaminu wstępnego.

I

Dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia:

 1. formularz wg wzoru z lat ubiegłych;
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale. Kandydat legitymujący się świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły średniej dołącza do świadectwa zaświadczenie stwierdzające, że jest ono porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości. Zaświadczenie można uzyskać w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Departament Współpracy z Zagranicą (Wydział Edukacji), Warszawa, AL. Szucha 25 p.205. "Międzynarodowa matura" - dyplom "International Baccalaureate" (IB) wymaga również potwierdzenia ekwiwalencji z maturą polską.
 3. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Sztuk Pięknych, orzeczenie lekarskie dodatkowo potwierdza okulista.
 4. 4 fotografie;
 5. potwierdzenie wpłaty wniesionej na konto uniwersytetu z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi (Bank Gdański SA z siedzibą w Gdańsku I O Toruń 308601-1296).

II

Terminy składania dokumentów i egzaminów wstępnych

 1. Obowiązujące dokumenty kandydaci składają najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych teoretycznych:

  na studia dzienne do Działu Dydaktyki;

  na studia zaoczne do sekretariatów odpowiednich studiów zaocznych.

 2. Prace plastyczne na kierunki: artystyczno-pedagogiczny, konserwacji i restauracji dzieł sztuki należy złożyć w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych w terminie do 31 maja 1994 roku.
 3. Harmonogram składania dokumentów i egzaminów wstępnych zamieszczono w Tabeli 1.

III

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Przyjęcie kandydatów na studia będzie prowadzone na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem jest egzamin wstępny oceniany w skali ocen 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2.
 2. Egzamin wstępny jest anonimowy. Po zakończeniu każdej części egzaminu (przegląd prac, praktyczny, pisemny, ustny) z poszczególnych przedmiotów Wydziałowa (Instytutowa) Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki.
 3. Przy ustalaniu ostatecznej oceny z danego przedmiotu egzaminacyjnego (z jednego przedmiotu egzamin ustny i pisemny) oblicza się średnią ocenę uzyskaną z dwóch części - pisemnej i ustnej. W przypadku wykazania przez kandydata rażącego braku wiedzy z danego przedmiotu na egzaminie ustnym, komisja egzaminacyjna może wystawić ostateczną ocenę biorąc pod uwagę tylko odpowiedź ustną. Wystawienie takiej oceny wymaga szczegółowego uzasadnienia pisemnego.
 4. Prawo ubiegania się o przyjęcie na studia mają kandydaci, którzy uzyskają z egzaminów wstępnych ocenę co najmniej dostateczną.
 5. Do studiowania w charakterze wolnego słuchacza może być dopuszczony wyłącznie kandydat, który posiada świadectwo dojrzałości i ma pozytywnie (na ocenę co najmniej dostateczną) zdany egzamin wstępny na studia wyższe (niekoniecznie w naszym Uniwersytecie). Egzamin wstępny powinien być zdany w zakresie przewidzianym dla poszczególnych kierunków studiów. Wymóg zdania egzaminu wstępnego nie dotyczy kierunków studiów, na które nabór jest wolny.
 6. Przepis ustępu 1 nie dotyczy laureatów, finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
 7. Dla tej grupy kandydatów ma zastosowanie uchwała Senatu z 30 listopada 1993 r. w sprawie uprawnień laureatów, finalistów olimpiad centralnych i innych: okręgowych, regionalnych oraz konkursów przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 1994/95 - 1996/97.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Kierunki studiów mają określone limity przyjęć. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach studiów obsadzony zostanie przez kandydatów według rankingu zdobytych ocen lub punktów.
 9. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
 10. Kandydat, który uzyska pozytywne wyniki (co najmniej ocenę dostateczną) z postępowania kwalifikacyjnego i nie został przyjęty na I rok studiów danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzonych systemem dziennym lub zaocznym, o ile obowiązywały tam te same przedmioty kierunkowe na egzaminie wstępnym.
 11. Przepisy rozdziału III nie odnoszą się do rekrutacji na kierunki studiów, na które nabór jest wolny.

IV

Przepisy końcowe

 1. Nabór kandydatów na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w określonych przez Wydział terminach. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która rozstrzyga wszelkie kwestie sporne. Do jej dyspozycji pozostaje 10% limitu miejsc podanych w rozdziale V niniejszej uchwały. Rozwiązanie się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oznacza zamknięcie naboru kandydatów na studia.
 2. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej składają kandydaci do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Terminy rozpatrywania odwołań zostaną podane kandydatom w czasie egzaminów wstępnych.
 4. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 5. Zestaw tematów (zagadnień) będących podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych zostanie podany kandydatom do wiadomości w lutym 1994 roku.

V

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów i limity przyjęć.

 1. Administracja - bez określonego limitu przyjęć, na studia zaoczne o przyjęciu decyduje konkurs ocen z przedmiotów: język polski, historia, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie i prawoznawstwo wystawionych na świadectwie dojrzałości.

 2. Archeologia - 50 miejsc, egzamin ustny z historii, geografii oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnych wiadomości dotyczących badań i obiektów archeologicznych. O przyjęciu decyduje ocena średnia (historia, geografia i rozmowa).
  Na egzaminie z historii i geografii obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

 3. Artystyczno - pedagogiczny - 30 miejsc, egzamin wstępny 3 - etapowy.

  I etap - kwalifikacja prac plastycznych.

  Kandydat zobowiązany jest do złożenia teczki z pracami w ilości około 10 prac malarskich i 10 rysunków. Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu do dalszej części egzaminów.

  II etap - egzamin praktyczny:

  z malarstwa;
  z rysunku;
  z kompozycji lub rzeźby.
  Ocena punktowa:
  od 0 - 50 pkt za malarstwo
  od 0 - 50 pkt za rysunek
  od 0 - 20 pkt za kompozycję lub rzeźbę.

  Aby zostać dopuszczonym do dalszego postępowania kwalifikacyjnego trzeba uzyskać 75 punktów.

  III etap - egzamin ustny:

  wiadomości o sztuce i kulturze.
  Skala ocen:
  za 5 - 30 pkt
  za 4,5 - 24 pkt
  za 4 - 18 pkt
  za 3,5 - 12 pkt
  za 3 - 6 pkt
  Ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata.

 4. Astronomia - przyjęcia na studia bez określonego limitu. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w określonym terminie, a na świadectwie maturalnym mają średnią ocenę z matematyki i fizyki nie niższą niż 3,5 zostają przyjęci na studia. Z kandydatami z niższą średnią (3) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez siebie temat z zakresu fizyki; o przyjęciu decyduje wynik rozmowy i termin złożenia dokumentów. Obowiązuje znajomość materiału z zakresu określonego przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

 5. Biologia - 140 miejsc, egzamin ustny z biologii: trzy pytania punktowane od 1 - 5. Maksymalna liczba punktów 15 (9 pkt zdany egzamin). Kandydatów obowiązuje znajomość materiału z zakresu określonego przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).
  Studia zaoczne - 88 miejsc, przyjęcia prowadzone będą bez postępowania kwalifikacyjnego (bez egzaminu). O przyjęciu decydują kolejność i termin złożenia dokumentów.

 6. Chemia - bez określonego limitu miejsc, - rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyła zagadnień chemicznych związanych programowo z zakresem szkoły ponadpodstawowej. Rozmowa będzie oceniana w zwyczajowo przyjętej skali ocen (5, +4, 4, +3, 3, 2). Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają ocenę pozytywną z przeprowadzonej rozmowy.
  Studia zaoczne - bez określonego limitu miejsc, - rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyła zagadnień chemicznych związanych programowo z zakresem szkoły ponadpodstawowej. Rozmowa będzie oceniana w zwyczajowo przyjętej skali ocen (5, +4, 4, +3, 3, 2). Na studia zastaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają ocenę pozytywną z przeprowadzonej rozmowy.
  Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Chemii i Fizyki
  - rozmowa kwa lifikacyjna, która będzie dotyczyła zagadnień chemicznych związanych programowo z zakresem szkoły ponadpodstawowej. Rozmowa będzie oceniana w zwyczajowo przyjętej skali ocen (5, +4, 4, +3, 3, 2). Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają ocenę pozytywną z przeprowadzonej rozmowy.
  Magisterskie Studia Nauczycielskie Chemii
  (dla absolwentów studiów zawodowych) - przyjęcia kandydatów prowadzone będą bez postępowania kwalifikacyjnego (bez egzaminu).

 7. Filologia angielska - 20 miejsc, egzamin pisemny z języka angielskiego, egzamin ustny z języka angielskiego i polskiego. Kandydata obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

  Filologia germańska - 30 miejsc, egzamin pisemny - test z języka niemieckiego. Egzamin ustny: z języka niemieckiego z elementami szeroko rozumianej kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawowe wiadomości z historii XIX - XX w., geografii i życia społeczno - politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego, najbardziej znani przedstawiciele literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, literatura niemieckojęzyczna z zakresu szkoły ponadpodstawowej. Na egzaminie obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

  Filologia klasyczna - 20 miejsc, rozmowa kwalifikacyjna w zakresie podanej lektury na temat kultury świata antycznego:

  1. K. Kumaniecki - Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu
  2. J. Łanowski - Literatura Grecji starożytnej w zarysie
  3. M. Cytowska, H. Szelest - Literatura grecka i rzymska w zarysie.

  Filologia rosyjska - 30 miejsc, egzamin ustny z języka rosyjskiego w zakresie nauczania w szkole ponadpodstawowej. Ponadto punktowane będą oceny wystawione na świadectwie dojrzałości: z języka rosyjskiego ocena 5 - 2 punkty i ocena 4 - 1 punkt, z języka polskiego ocena 5 - 2 punkty i ocena 4 - 1 punkt.

  Filologia romańska - 20 miejsc, egzamin pisemny z języka francuskiego, egzamin ustny z języka francuskiego i polskiego. Kandydatów obowiązuje znajomość materiału objętego programem szkoły średniej.

 8. Filologia polska - 150 miejsc, egzamin pisemny z języka polskiego dwuczęściowy (część literacka i językowa). Egzamin ustny - poprawkowy z części literackiej lub językowej w przypadku uzyskania na egzaminie pisemnym jednej oceny niedostatecznej. Kandydata obowiązuje znajomość programu szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

  Studia zaoczne - 40 miejsc, egzamin pisemny z języka polskiego dwuczęściowy (część literacka i językowa). Egzamin ustny - poprawkowy z części literackiej lub językowej w przypadku uzyskania na egzaminie pisemnym jednej oceny niedostatecznej.
  O przyjęciu na studia decyduje pozytywna ocena z obu części egzaminu. Na egzaminie z języka polskiego obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

 9. Filozofia - 30 miejsc, rozmowa kwalifikacyjna na temat wybranych przez kandydata pięciu spośród dwudziestu czterech lektur:

  1. Platon - Obrona Sokratesa lub I. Krońska - Sokrates
  2. K. Leśniak - Materialiści greccy epoki przedsokratejskiej
  3. L. Joakimowicz - Seneka
  4. A. Nowicki - Giordano Bruno
  5. Dante Alighieri - Boska Komedia
  6. J. J. Rousseau - Przechadzki samotnego marzyciela (lub inna rozprawa filozoficzna)
  7. Wolter - Powiastki filozoficzne
  8. I. Kant - Wieczny pokój
  9. A. Schopenhauer - O wolności woli lub J. Gerewicz - Schopenhauer
  10. F. Nietzsche - dowolna rozprawa filozoficzna lub Z. Kuderowicz - Nietzsche
  11. S. Freud - Poza zasadą przyjemności (lub inna rozprawa)
  12. Z. Rosińska - Jung
  13. B. Fromm - O sztuce miłości albo Ucieczka od wolności
  14. A. de Saint - Exupéry - Ziemia, planeta ludzi
  15. H. Buczyńska - Garewicz - Koło Wiedeńskie
  16. K. Jaspers - Autobiografia filozoficzna
  17. R. Ingarden - Książeczka o człowieku
  18. H. G. Gadamer - Dziedzictwo Europy
  19. I. Pawłowska - Schweitzer
  20. Ortega y Gasset - Po co wracamy do filozofii
  21. W. Tatarkiewicz - Droga do filozofii (t.1)
  22. L. Kołakowski - Rozmowy z diabłem (lub inna rozprawa filozoficzna)
  23. A. Sikora - Spotkania z filozofią
  24. J. Tischner - Świat ludzkich nadziei

 10. Fizyka i fizyczne podstawy mikroelektroniki - przyjęcia bez określonego limitu. Przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty w określonym terminie i na świadectwie maturalnym mają średnią ocenę z matematyki i fizyki nie niższą niż 3,5. Z kandydatami z niższą średnią (3) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna na wybrany przez siebie temat z zakresu fizyki; o przyjęciu decyduje wynik rozmowy i termin złożenia dokumentów.
  Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Fizyki i Matematyki - 50 miejsc
  , o przyjęciu decyduje wynik egzaminów ustnych z fizyki oraz matematyki. Kandydatów obowiązuje znajomość materiału objętego programem szkoły średniej ogólnokształcącej dla klas o profilu podstawowym.

 11. Geografia - 75 miejsc, egzamin ustny z geografii, wynik egzaminu określony zostanie ocenami w skali 2 - 5. Kandydatów obowiązuje znajomość materiału określonego przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).
  Studia zaoczne - 45 miejsc
  , egzamin ustny przeprowadzony będzie z geografii. Kandydatów obowiązuje znajomość materiału określonego przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).

 12. Historia - 120 miejsc, egzamin pisemny i ustny z historii. Na egzaminie pisemnym kandydat wybiera jeden temat z pięciu zaproponowanych (obowiązuje znajomość całego materiału historii ze szkoły średniej ogólnokształcącej). Wyniki egzaminu pisemnego oceniane będą w skali punkto wej od 1 - 8. Kandyd at, który uzyska 1 punkt odpada z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Na egzaminie ustnym kandydat odpowiada na dwa pytania dotyczące wybranej przez siebie epoki (według następującego podziału: starożytność, średniowiecze, wiek XVI - XVIII, wiek XIX i wiek XX); drugie pytanie będzie sformułowane w oparciu o samodzielnie wybrane przez kandydata lektury (obowiązuje, oprócz podręczników szkolnych, lektura minimum 3 pozycji historycznych). Wyniki egzaminu ustnego oceniane będą w skali punktowej od 1 - 8. Uzyskanie 1 punktu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Suma uzyskanych punktów (egzamin pisemny plus ustny) decyduje o miejscu kandydata w końcowej klasyfikacji.
  Studia zaoczne - 80 miejsc
  , egzamin ustny z historii (obowiązuje znajomość całego materiału historii za szkoły średniej ogólnokształcącej). Klasyfikacja kandydatów według ocen szkolnych.

 13. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - 25 miejsc, egzamin wstępny 3 - etapowy.
  I etap - kwalifikacja prac plastycznych domowych.
  Kandydat zobowiązany jest do złożenia teczki z pracami w ilości około 10 prac malarskich i 10 rysunków. Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu do dalszej części egzaminów.
  II etap - egzamin praktyczny:
  z malarstwa;
  z rysunku.
  Ocena punktowa:
  od 0 - 50 pkt za malarstwo
  od 0 - 50 pkt za rysunek.
  Aby zostać dopuszczonym do dalszego postępowania kwalifikacyjnego trzeba uzyskać 75 punktów.
  III etap - egzaminy ustne:
  z wiadomości o sztuce i kulturze;
  z chemii.
  Skala ocen wiadomości o sztu ce i kulturze:
  za 5 - 25 pkt
  za 4,5 - 20 pkt
  za 4 - 15 pkt
  za 3,5 - 10 pkt
  za 3 - 5 pkt
  Skala ocen za chemię:
  za 5 - 15 pkt
  za 4,5 - 12 pkt
  za 4 - 9 pkt
  za 3,5 - 6 pkt
  za 3 - 3 pkt
  Ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata.

 14. Matematyka i informatyka - 140 miejsc (na matematykę 80 i na matematykę specjalność informatyka - 60). Egzamin pisemny i ustny z matematyki, obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy). Wynik egzaminu oceniony będzie jedną oceną według skali 5, +4, 4, +3, 3, 2. Limit miejsc obsadzony zostanie przez kandydatów według rankingu zdobytych ocen.
  Studia zaoczne - 50 miejsc
  . Egzamin pisemny i ustny z matematyki, obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy). Wynik egzaminu oceniony będzie jedną oceną według skali 5, +4, 4, +3, 3, 2. Limit miejsc obsadzony zostanie przez kandydatów według rankingu zdobytych ocen. W przypadku niewyczerpania limitu przeprowadzony zostanie d odatkowy nabór.

 15. Ochrona dóbr kultury - 30 miejsc, egzamin wstępny 2 - etapowy:
  I etap
  - egzamin ustny: z wiadomości o sztuce i kulturze;
  z historii.
  Ocena niedostateczna z jednego przedmiotu dyskwalifikuje kandydata.
  Oblicza się średnią ocenę z dwu przedmiotów i przelicza na punkty:
  ocena 5 - 65 pkt 4,8 - 62 pkt
  4,7 - 59 pkt
  4,5 - 56 pkt
  4,3 - 53 pkt
  4,25 - 50 pkt
  4,2 - 47 pkt
  4,0 - 44 pkt
  3,8 - 41 pkt
  3,7 - 38 pkt
  3,5 - 31 pkt
  3,2 - 28 pkt
  3,0 - 25 pkt
  II etap - egzamin praktyczny z rysunku:
  oceny 5 - 10 pkt 4,5 - 8 pkt
  4 - 6 pkt
  3,5 - 4 pkt
  3 - 2 pkt
  2 - 0 pkt
  Ocena niedostateczna z rysunku nie dyskwalifikuje kandydata.

  Studia zaoczne - 20 miejsc, egzamin 2 - etapowy:
  I etap
  - egzamin ustny:

  z wiadomości o sztuce i kulturze;
  z historii.
  II etap sprawdzian z rysunku.
  Punktacja jak wyżej.
  W przypadku małej liczby kandydatów dopuszcza się możliwość zmiany egzaminu na rozmowę kwalifikacyjną.

 16. Pedagogika - 80 miejsc, egzamin ustny: z języka polskiego, biologii lub historii do wyboru przez kandydata.
  Studia zaoczne - 20 miejsc
  , egzamin ustny: z języka polskiego, biologii lub historii do wyboru przez kandydata.
  Kandydata obowiązuje znajomość materiału określonego programem szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).
  Studia zaoczne (specjalność nauczanie początkowe dla absolwentów SN) - 40 miejsc
  , egzamin ustny - z wiedzy metodycznej uzyskanej w trakcie nauki w SN. Współczesne zagadnienia przemian oświatowych oraz zagadnienia omawiane na bieżąco w czasopismach pedagogicznych.

 17. Prawo - 250 miejsc, egzamin pisemny i ustny z historii (od monarchii Franków) i wiedzy o społeczeństwie. Egzamin pisemny - test. Ocena niedostateczna eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  Egzaminy oceniane będą według skali ocen od 2 - 5. Ostateczna ocena będzie średnią ocen z testu i egzaminu ustnego. Kandydata obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).
  Na studia zaoczne przyjęcia bez określonego limitu miejsc. O przyjęciu na studia decyduje konkurs ocen (z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, geografia, prawoznawstwo, wiedza o społeczeństwie) wystawionych na świadectwie dojrzałości.

 18. Socjologia - 50 miejsc, egzamin - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona na podstawie wyboru literatury. Kandydat wybiera trzy pozycje spośród ośmiu lektur (krótka wypowiedź pisemna na temat trzech wybranych lektur).
  1. R. Jungk - Człowiek tysiąclecia
  2. R. Kapuściński - Szachinszach
  3. T. Konwicki - Mał a apokalipsa
  4. S. Lem - Powrót z gwiazd
  5. R. Merle - Za szybą
  6. Cz. Miłosz - Zniewolony umysł
  7. A. Szczypiorski - Msza za miasto Arras
  8. T. Torańska - Oni
  Przy ustaleniu ostatecznej oceny będzie brana pod uwagę średnia ocen z egzaminu maturalnego.

 19. Wychowanie plastyczne - 30 miejsc, studia zaoczne jednolite magisterskie . Egzamin wstępny 2 - etapowy: I etap - egzamin praktyczny: z rysunku;
  z malarstwa.
  Ocena punktowa:
  ocena 5 - 12 pkt 4,5 - 9 pkt
  4,0 - 7 pkt
  3,5 - 5 pkt
  3,0 - 3 pkt
  Ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata.
  II etap
  - egzamin ustny z wiadomości o sztuce i kulturze. Ocena punktowa:
  ocena 5 - 12 pkt 4,5 - 9 pkt
  4 - 7 pkt
  3,5 - 5 pkt
  3 - 3 pkt
  Ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata.
  Studia magisterskie - 15 miejsc
  (studia uzupełniające). Egzamin wstępny 2 - etapowy:
  I etap
  - kandydat składa teczkę z pracami plastycznymi w ilości około 10 prac malarskich i 10 rysunków lub rzeźby.
  II etap
  - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnych wiado mości o sztuce i kulturze oraz bieżących wydarzeń kulturalnych. Wynik rozmowy oceniony jest na podstawie skali ocen (5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2).

 20. Zarządzanie i marketing - 200 miejsc, egzamin pisemny z matematyki (ewentualna poprawka - egzamin ustny), egzamin ustny geografia lub historia do wyboru przez kandydata.
  Egzamin pisemny oceniany jest w skali punktowej od 1 - 6, odpadają z dalszej kwalifikacji osoby, które uzyskały 1 punkt. Uzyskanie 2 punktów uprawnia kandydata do zdawania egzaminu poprawkowego. Egzamin ustny z geografii lub historii (do wyboru) obejmuje 2 pytania z wybranego przedmiotu i 1 pytanie z zakresu "współczesnych problemów gospodarczych Polski i świata". Na egzaminie ustnym stosuje się oceny od 2 - 5.
  Ustalenie wyniku końcowego następuje w drodze przeliczenia ocen na punkty według zasad: matematyka od 3 - 6 punktów (6 punktów ocena celująca), geografia lub historia oceniane będą łącznie ze współczesnymi problemami gospodarczymi Polski i świata od 3 - 5 punktów. Kandydaci mogą uzyskać łącznie od 6 (min.) do 11 (maksimum) punktów.
  Limit miejsc obsadzony zostanie według rankingu zdobytych punktów.
  Na egzaminie obowiązuje zakres materiału określony przez program szkoły ponadpodstawowej (profil podstawowy).
  Studia zaoczne - 400 miejsc
  , przyjęcia na studia zaoczne bez egzaminu wstępnego. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewiduje limit o przyjęciu zadecyduje konkurs ocen (z przedmiotów: matematyka, historia, geografia i język obcy) wystawionych na świadectwie maturalnym.

Tabela 1

Harmonogram składania dokumentów i egzaminów wstępnych

Lp. Kierunki studiów

Terminy składania dokumentów

Terminy egzaminów wstępnych

teoretycznych

praktycznych

studia dzienne do:

studia zaoczne do:

studia dzienne

studia zaoczne

studia dzienne

studia zaoczne

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Administracja

-

31.07

-

-

-

-

2.

Archeologia

15.06

-

04.07

-

-

-

3.

Artystyczno-Pedagogiczny

31.05

-

28.06

-

15.06

-

4.

Astronomia

24.06

-

04.07c

-

-

-

5.

Biologia

15.06

15.05

04.07

-

-

-

6.

Chemia

15.06

31.05

04.07

13.06

-

-

7.

WZSN Chemii i Fizyki

3 l. zawod.

22.08

-

05.09

-

-

-

8.

Filologia:
angielska
germańska
klasyczna
romańska
rosyjska


15.06
15.06
15.06
15.06
15.06


-
-
-
-
-


01.07
01.07
01.07
01.07
01.07


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-

9.

Filologia polska

15.06

15.06

01.07

01.07

-

-

10.

Filozofia

15.06

-

01.07

-

-

-

11.

Fizyka i fizyczne podstawy mikroelektroniki

24.06

-

04.07c

-

-

-

12.

WZSN Fizyki i Matematyki

3 l. zawod.

20.08

-

05.09

-

-

-

13.

Geografia

15.06

15.05

04.07

04.06

-

-

14.

Historia

15.06

31.08

01.07

03.09

-

-

15.

Konserwacja i Restauracja

31.05

-

28.06

-

15.06

-

16.

Matematyka i Informatyka

II nabór

13.06

-

01.06

01.09a

27.06

-

13.06

14.09a

-

-

-

-

17.

Ochrona dobr kultury

31.05

31.05

28.06

28.06

30.06

30.06

18.

Pedagogika

15.06

21.05

01.07

06.06

-

-

19.

Prawo

15.06

31.07

01.07

-

-

-

20.

Socjologia

15.06

-

01.07

-

-

-

21.

Wychowanie plastyczne

Wych. plast. - uzupeł. mgr b

-

-

29.04

10.09

-

-

30.05

15.09

-

-

13.05

-

22.

Zarządzanie i marketing

15.06

01.08- 03.09

27.06

-

-

-

a - w przypadku niewyczerpania limitu odbędzie się dodatkowy nabór
b - dla absolwentów trzyletniego Studium Wychowania Plastycznego
c - rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów ze średnią ocen na świadectwie maturalnym poniżej 3,5)

 

 

Załącznik nr 2

Uprawnienia

laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia
do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1994/95-1996/97

Lp. Wykaz olimpiad i konkursów Wykaz kierunków studiów Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów

Uprawnienia do zwolnienia z egzaminu wstępnego z przedmiotu

Uwagi

Laureaci
Finaliści
Przedmiot

1

2

3

4

5

6

7

1.

Olimpiada Artystyczna

Ochrona Dóbr Kultury

L+F III 0

   

przyjętych zostanie 3 kandydatów na studia. W przypadku większej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają L. Następnie decydować będzie Konkurs świadectw (przedmioty objęte egzaminem)

   

Artystyczno-pedagogiczny

 

L+F III 0

wiedza o sztuce i kulturze

kandydat otrzymuje ocenę bdb.

   

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 

L+F III 0

wiedza o sztuce i kulturze

kandydat otrzymuje ocenę bdb.

   

Wychowanie plastyczne

 

L+F III 0

wiedza o sztuce i kulturze

kandydat otrzymuje ocenę bdb.

2.

Astronomiczna

Astronomia
Fizyka (i Fizyczne podstawy mikroelektroniki)
Fizyka i matematyka WZSN

L+F III 0, L+F II 0

L+F III 0, L+F II 0
L+F III 0, L+F II 0

     

3.

Biologiczna

Biologia

Pedagogika

L+F III 0, L II 0

F III 0

biologia

 

4.

Chemiczna

Chemia (i chemia środowiska)
Chemia i Fizyka WZSN

L+F III 0, II 0 +K

L+F III 0, II 0 +K

   

Konkurs Chemiczny im. A. Swinarskiego, wszystkich którzy otrzymają co najmniej 2/3 możliwej do uzyskania liczby punktów. Eliminacje okręgu toruńskiego (woj. toruńskie, bydgoskie, włocławskie, ciechanowskie, płockie)

   

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 

L+F III 0

chemia

kandydat otrzymuje ocenę bdb.

5.

Fizyczna

Fizyka (i Fizyczne podstawy mikroelektroniki)
Astronomia
Fizyka i matematyka WZSN

L+F III 0, L+F II 0

L+F III 0, L+F II 0
L+F III 0, L+F II 0

     

6.

Wiedzy filozoficznej

Filozofia

F III 0 +L II 0

     

7.

Geograficzna i nautyczna

Geografia

Archeologia

L+F III 0

L III 0

F III 0

geografia

 

8.

Historyczna

Historia

Pedagogika

Ochrona dóbr kultury

Archeologia

Prawo

L III 0

 

 

L III 0

L+F III 0

 

F III 0

L+F III 0

F III 0

 

historia

historia

historia

 

 

kandydat otrzymuje ocenę bdb.

9.

Języka Angielskiego

Filologia angielska

F III 0

     

10.

Języka Francuskiego

Filologia romańska

L III 0

     

11.

Języka Łacińskiego

Filologia klasyczna

L III 0

     

12.

Języka Niemieckiego

Filologia germańska

L III 0

     

13.

Języka Rosyjskiego

Filologia rosyjska

F III 0

     

14.

Polonistyczna, Literatury i Języka Polskiego

Filologia polska

Pedagogika

L III 0

F III 0

język polski

 

15.

Matematyczna

Fizyka (i Fizyczne podstawy mikroelektroniki)
Astronomia
Fizyka i matematyka WZSN
Matematyka
Matematyka spec. informatyka

L+F III 0, L II 0

 
L+F III 0, L II 0
L+F III 0, L II 0

L+F III 0
K(3)

   

 

 

 

 

Konkurs Informatyczny organizowany przez Radę Wydz. Matematyki i Informatyki UMK dla uczniów Szkół Ponadpodst. wojew. Polski Północnej. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc.

16.

Wiedzy Ekonomicznej

Zarządzanie i marketing

L(3)+F(3) III 0, K(5)

   

Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomiczno-Prawnej (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek) (5) zwycięzców

17.

Wiedzy Społeczno-Prawnej (wiedza o prawach człowieka)

Prawo

L+F(3) III 0

     

18.

Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (wiedza o społeczeństwie

Prawo

L+F(3) III 0 +K

   

Regionalny konkurs Wiedzy Ekonom. Prawnej (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek) (3) zwycięzców

19.

Ekologiczna

Biologia

L+F III 0, L II 0

     

20.

Konstytucjonalizm "Polski"

Prawo

L+F(3) III 0

     

Objaśnienia oznakowań:
III 0 - eliminacje centralne,
II 0 - eliminacje okręgowe lub wojewódzkie: kwalifikujące do eliminacji III 0
L II 0 - kandydaci do III 0;
K - konkursy, L - Laureaci, F - Finaliści, (...) - liczba uprawnionych

Na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych obowiązującego na egzaminie wstępnym oraz złożenia prac plastycznych.

Dyplom "International Baccalaureate" (IB) upoważnia do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 1994/95 - 1996/97.

 

 

 

15

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 listopada 1993 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§1

1. W celu organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie zastosowania technologii komputerowej w  pedagogice tworzy się Podyplomowe Studium Metod Komputerowych Pedagogiki Szkolnej, (zwane dalej "studium") jako jednostkę organizacyjną Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego.

2. Zadaniem studium jest zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania komputerów w nauczaniu wczesnoszkolnym, pedagogice specjalnej, doradztwie pedagogicznym oraz pedagogice społecznej i opiekuńczo - wychowawczej.

§ 2

Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany w trybie określonym w § 60 ust. 1 Statutu UMK.

 

§ 3

Rada Wydziału określa:

 1. plan i program studiów,
 2. formę przeprowadzania i zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
 3. formę zaliczania studiów.

§ 4

1. Absolwenci studium otrzymują zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych.

2. Rejestr wydanych zaświadczeń oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1993 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

16

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 grudnia 1993 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Historii i Archwistyki w Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, będący jednostką organizacyjną Instytutu Historii i Archwistyki, przekształca się w Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych.

§ 2

Dziekan przydzieli Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pomieszczenia oraz wyposażenie i urządzenia, będące dotychczas w dyspozycji Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

§ 3

W załączniku nr 3 do Statutu UMK - "Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", w cz. I "a" "WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH" dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej".

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1 994 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

17

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu MIkołaja Kopernika

z dnia 21 grudnia 1993 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Metodyki Nauczania Historii w Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii Instytutu Historii i Archwistyki Wydziału Nauk Historycznych.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. W Instytucie Historii i Archwistyki Wydziału Nauk Historycznych przekształca się Zakład Metodyki Nauczania Historii w Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii.

2. Zadaniem Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii jest prowadzenie działalności Naukowej i dydaktycznej w zakresie metodologii i dydaktyki historii oraz dziejów historiografii.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

18

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu MIkołaja Kopernika

z dnia 21 grudnia 1993 r.

w sprawie wydawania oraz rozpowszechniania Biuletynu Prawnego Un iwersytetu Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 i z 1992 r. Nr 63, poz. 314 oraz Nr 54, poz. 254)

Z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

1. Wydaje się Biuletyn Prawny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zwany dalej "biuletynem prawnym", w którym ogłasza się teksty uczelnianych przepisów oraz innych aktów prawnych i dokumentów dotyczących organizacji albo funkcjonowania Uniwersytetu wymagających utrwalenia, upowszechnienia lub udostępnienia do publicznej wiadmości społeczności akademickiej.

2. W biuletynie prawnym mogą być ogłaszane inne niż wymienione w ust. 1 akty prawne, a w szczególności decyzje, obwieszczenia, komunikaty.

3. O ogłoszeniu aktu i dokumentu, o którym mowa w ust. 2, decyduje rekto r.

§ 2

Biuletyn prawny wydaje się z zachowaniem kolejności numerów, pozycji oraz stron w każdym roku kalendarzowym.

§ 3

1. Redagowanie biuletynu prawnego oraz organizowanie jego druku należy do Działu Organizacji.

2. Rozpowszechnianie biuletynu prawnego odbywa się poprzez Sekretariat Ogólny UMK dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych UMK oraz organizacji związkowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1993 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

19

ZARZĄDZENIE Nr 1

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 6 grudnia 1993 r.

w sprawie zasad zlecania prac z zakresu administracji lub obsługi.

Na podstawie § 90 ust 2 Statutu UMK

z a r z ą d z a się co następuje:

§1

Prace z zakresu administracji lub obsługi, które nie mogą być wykonane przez pracowników komórki administracji uczelnianej w ramach obowiązującego ich czasu pracy lub zakresów czynności ze względu na rodzaj, ilość lub terminowość tych prac, mogą być zlec ane do wykonania na podstawie umowy zlecenia:

1) osobom spoza tej komórki lub UMK
2) pracownikom danej komórki administracji uczelnianej do wykonania poza obowiązującym ich czasem pracy.

§ 2

1. Zlecenie wykonania prac następuje na wniosek kierownika komórki administracji uczelnianej przedłożony Dyrektorowi Administracyjnemu do akceptacji.

2. We wniosku należy podać:

1) zakres zleconych prac,
2) termin ich wykonania,
3) osoby proponowane do wykonania,
4) kwotę brutto wynagrodzenia za prace,
5) uzasadnienie.

§ 3

1. Umowę zlecenia zawiera Dyrektor Administracyjny.

2. Umowę zlecenia, zawierającą warunki zaakceptowane przez Dyrektora Administracyjnego, przygotowuje kierownik komórki administracji uczelnianej i przedkłada Dyrektorowi Adm inistracyjnemu do podpisu.

§ 4

1. Kierownik komórki administracji uczelnianej stwierdza na rachunku wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przedkłada Dyrektorowi Administracyjnemu oraz Kwestorowi do zatwierdzenia.

2. Zatwierdzony rachunek podlega realizacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y

Dr Stefan Nielek

 

20

PISMO OKÓLNE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 grudnia 1993 r.

w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r. (M. P. Nr 63 z 6 grudnia 1993 r., poz. 566) oraz na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20. marca 1986 r. w sprawie czasu pracy (z późniejszymi zmianami) - w y z n a c z a się w 1994 roku dodatkowe dni wolne od pracy w następujących t erminach:

8, 15, 29 stycznia,
5, 12, 26 lutego,
5, 12, 19 marca,
2, 16, 23 kwietnia,
2, 14, 28 maja,
11, 18, 25 czerwca,
2, 9, 23, 30 lipca,
6, 13, 27 sierpnia,
3, 10, 24 września,
1, 8, 22, 31 października,
12, 19, 26 listopada,
10, 24, 31 grudnia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski