Biuletyn Prawny

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

             Toruń, dnia 17 stycznia 1994r.     Nr 1


Poz.:

Treść:

Str.:

UCHWAŁY SENATU:
1 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów magisterskich 1
2 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji 2
3 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie powołania Komisji Do Spraw Zmian Strukturalnych w Szkolnictwie Wyższym 2
4 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie powołania Komisji d/s Nagród Nauczycieli Akademickich 3
5 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu 4
6 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu 4
7 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej 5
8 - z dnia 26 października 1993r. w sprawie sprzedaży Domu Pracy Twórczej w Ciechocinku 5

ZARZĄDZENIA REKTORA:
9 - Nr 24 z dnia 22 września 1993r. w sprawie wznowienia Podyplomowego Studium Chemii 6
10 - Nr 25 z dnia 22 września 1993r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Angielskiej i Zakładu Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego 6
11 - Nr 27 z dnia 25 października 1993r. w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników 7
12 - Nr 28 z dnia 26 października 1993r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość 8


 

 

1

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów magisterskich.

Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992r. w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie (M. P. Nr 12, poz. 85, Nr 31, poz. 215 i z 1993r. Nr 33, poz. 337)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Absolwentom magisterskich (jednolitych i uzupełniających) wyższych studiów nauczycielskich nadaje się tytuł zawodowy magister.

 

§ 2

Absolwentom magisterskich (jednolitych i uzupełniających) wyższych studiów prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych nadaje się następujące tytuły zawodowe:

1) magister sztuki - absolwentom kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz absolwentom kierunku artystyczno-pedagogicznego,

2) magister - absolwentom kierunku ochrona dóbr kultury oraz absolwentom kierunku wychowanie plastyczne.

§ 3

Absolwentom magisterskich (jednolitych i uzupełniających) wyższych studiów pozostałych kierunków prowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika nadaje się tytuł zawodowy magister.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1993r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

2

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 i z 1992r. Nr 63, poz. 314 oraz Nr 54, poz. 254) i § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380, z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 Statutu UMK oraz § 2 zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zwiększa się środki na:

1) wynagrodzenia z osobowego funduszu płac o kwotę 567 milionów złotych,

2) wynagrodzenia na prace zlecone o kwotę 1.764 milionów złotych.

§ 2

1. Środki, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być wykorzystane na zwiększenie wysokości wynagrodzeń pracowników Wydziału Prawa i Administracji w formie okresowych dodatków wydziałowych.

2. Wysokość dodatków i zasady ich przyznawania określa Rada Wydziału.

§ 3

1. Środki, o ktorych mowa w § 1 pkt. 2, mogą być wykorzystane na opłacenie prac zleconych wykonywanych w związku z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji.

2. Zasady zlecania prac określa Rada Wydziału.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dnia 26 października 1993 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

3

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie powołania Komisji Do Spraw Zmian Strukturalnych w Szkolnictwie Wyższym.

Na podstawie §25 Statutu UMK

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Do Spraw Zmian Strukturalnych w Szkolnictwie Wyższym, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję senatu.

2.Komisję powołuje się na czas trwania kadencji senatu.

 

§ 2

W skład komisji, wchodzą:

1) przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski,

2) członkowie:


a) prof. dr hab. Lech Górniewicz,
b) prof. dr hab. Zygmunt Churski,
c) prof. dr hab. Jadwiga Chudziak,
d) prof. dr hab. Anna Narębska,
e) prof. dr hab. Stanisław Sudoł,
f) prof. dr hab. Janusz Justyński,
g) prof. dr hab. Adam Bezwiński,
h) dr Jacek Kobus,
i) dr Lech T. Brusewicz,
j) dyrektor administracyjny UMK - dr Stefan Nielek.

§ 3

Członkowie komisji, na wniosek jej przewodniczącego, wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

1. Do zakresu działania komisji należy w szczególności:

1) opracowanie propozycji zmian ustawy o szkolnictwie wyższym, o tytule naukowym i stopniach naukowych oraz opiniowanie ich projektów,

2) opracowanie propozycji zmian do Statutu UMK,

3) opracowanie propozycji zmian organizacyjnych w Uniwersytecie.

2. Senat i rektor mogą przedłożyć komisji do rozpatrzenia każdą sprawę dotyczącą organizacji Uniwersytetu.

§ 5

Obsługę biurową komisji zapewnia Dział Organizacji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniam 26 października 1993r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

4

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie powołania Komisji d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich.

Na podstawie § 25 Statutu UMK w związku z § 7 pkt 2 i § 4 ust. 2 zarządzenia nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz.Urz. Nr 1, poz. 2)

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję senatu.

2.Komisję powołuje się na czas trwania kadencji senatu.

§ 2

1. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący - prof. dr hab. Michał Rozwadowski,

2) członkowie:


a) prof. dr hab. Wojciech Kądziela,
b) prof. dr hab. Marek Zaidlewicz,
c) prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski,
d) prof. dr hab. Lech Witkowski,
e) prof. dr hab. Daniel Simson,
f) prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz,
g) prof. dr hab. Janusz Małłek,
h) prof. dr hab. Ryszard Łaszewski,
i) prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman.

2. W posiedzeniach komisji uczestniczy z głosem doradczym po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.

§ 3

1. Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Rektora UMK dla nauczycieli akademickich.

2. Do zasad i trybu pracy komisji mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 19 Rektora UMK z dnia 29 listopada 1988r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagród Rektora (tekst jednolity: Obwieszczenie Nr 1 Rektora UMK z dnia 2 lipca 1990r.)

§ 4

Obsługę biurową komisji zapewni Dział Nauki.

§ 5

Traci moc uchwała Senatu UMK z dnia 26 lutego 1991r. w sprawie powołania Senackiej Komisji d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniam 26 października 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

 

5

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu.

Na postawie § 25 Statutu UMK

Senat u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Budżetową Uniwersytetu, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję senatu.

2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji senatu.

§ 2

W skład komisji, wchodzą:


a) prof. dr hab. Wojciech Donderski,
b) prof. dr hab. Kazimierz Wajda,
c) prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak,
d) prof. dr hab. Jan Głuchowski,
e) prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz,
f) prof. dr hab. Lech Witkowski,
g) prof. dr hab. Józef Szudy,
h) prof. art. graf. Bogdan Przybyliński,
i) dr hab. Adam Jakubowski.

§ 3

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach komisji kwestora.

§ 5

Do zakresu działania komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu,

2) opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu,

3) opiniowanie zasad ustalania opłat za studia,

4) opiniowania propozycji uchwał senatu dotyczących zgody na:

a) nabycie lub zbycie przez Uniwersytet nieruchomości oraz środków ruchomych o wartości określonej w Statucie UMK,

b) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości określonej w Statucie UMK,

c) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie fundacji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniam 26 paździenika 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

6

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu.

Na podstawie § 69 ust. 4 Statutu UMK

Senat u c h w al a, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Oceniającej Uniwersytetu, zwanej dalej "komisją" wchodzą:

1) przewodniczący - prof. dr hab. Michał Rozwadowski,

2) członkowie stali:


a) prof. dr hab. Józef Słomiński,
b) prof. dr hab. Jan Kopcewicz,
c) prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski,
d) prof. dr hab. Alina Kamińska,
e) prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński,
f) prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,
g) prof. dr hab. Tadeusz Marszałek,
h) prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
i) prof. dr hab. Ryszard Krzywka,

3) członkowie niestali komisji, reprezentujący jednostki organizacyjne nie wchodzące w skład wydziałów:


a) mgr Stefan Czaja - Biblioteka Uniwersytecka,
b) mgr Bożena Lubińska - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
c) mgr Wojciech Grześkiewicz - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
d) mgr Mieczysława Gawrych - Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française,
e) dr Ryszard Michalski - Studium Pedagogiczne.

§ 2

Stali członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego, wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

 

 

§ 3

W posiedzeniu komisji uczestniczą jej członkowie stali oraz ci spośród członków niestałych, którzy reprezentują jednostkę organizacyjną, której nauczyciele akademiccy są oceniani na tym posiedzeniu.

§ 4

1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.

2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu.

3. Niestały członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 5

Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze rektora i czlonków senatu na nową kadencję.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 1993r.

 

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

7

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 października 1993r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Na podstawie § 69 ust. 4 Statutu UMK

Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W skład Odwoławczej Komisji Oceniającej, zwanej dalej "komisją", wchodzą:

1) przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski,

2) członkowie:


a) prof. dr hab. Andrzej Skowroński,
b) prof. dr hab. Jan Falkowski,
c) prof. dr hab. Sławomir Kalembka,
d) prof. dr hab. Jacek Karwowski,
e) prof. dr hab. Lucjan Borowiecki,
f) prof. dr hab. Jan Głuchowski,
g) prof. dr hab. Andrzej Marek,
h) prof. art. graf. Józef Słobosz,
i) dr hab. Jerzy M. Maciejewski.

§ 2

Członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego, wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

§ 3

1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.

2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu.

3. Członek komisji, ktorego dotyczy glosowanie, nie bierze w nim udziału, jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 4

Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze rektora i członków senatu na nową kadencję.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem 26 października 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

8

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 "a' ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) i § 26 ust. 1 Statutu UMK

S e n a t,

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 października 1993r. sprawy sprzedaży Domu Pracy Twórczej w Ciechocinku,

wyraża z g o d ę

na sprzedaż w/w obiektu wraz z gruntem, na ktorym jest zlokalizowany, za 255.000.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów) oraz

u p o w a ż n i a

Dyrektora Administracyjmegodo podpisania odpowiedniej umowy.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

9

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 września 1993r.

w sprawie wznowienia Podyplomowego Studium Chemii.

Na postawie § 18 ust. 3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. W celu organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie chemii wznawia się działalność Podyplomowego Studium Chemii, (zwanego dalej "studium") jako jednostki organizacyjnej Wydziału Chemii.

2. Zadaniem studium jest umożliwienie podnoszenia kwalifikacji w zakresie merytorycznym i metodycznym przez zawodowo czynnych nauczycieli.

§ 2

Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany w trybie określonym w § 60 ust. 1 Statutu UMK.

§ 3

Rada wydziału określa:

1) plan i program studiów,

2) formę przeprowadzania i zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,

3) formę zaliczenia studiów.

§ 4

1. Absolwenci studium otrzymują zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych.

2. Rejestr wydanych zaświadczeń oraz dokumentację dotyczącą przebiegu studiów prowadzi dziekanat.

§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje dziekan.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

10

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 22 września 1993r.

w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Angielskiej i Zakładu Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego.

Na podstawie § 18 ust.3 Statutu UMK

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zakład Literatury Angielskiej oraz Zakład Języka Angielskiego jako jednostki organizacyjne wchodzące w skład Katedry Fililogii Angielskiej Wydziału Humanistycznego.

§ 2

1. Dziekan Wydziału Humanistycznego, na wniosek kierownika Katedry Filologii Angielskiej, ustali obsady osobowe Zakładu Literatury Angielskiej oraz Zakładu Języka Angielskiego i przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem w ramach posiadanych możliwości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 1993r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

11

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 października 1993r.

w sprawie organizacji przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 i z 1992r. Nr 63, poz. 314 oraz Nr 54, poz 254) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974r. w sprawie przprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz.U. Nr 48, poz. 296 i z 1992r. Nr 62, poz. 313)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. W UMK obowiązuje przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, które obejmują badania wstępne, okresowe i kontrolne.

2. Badania profilaktyczne przeprowadza się w Akademickiej Przychodni Lekarskiej, określanej dalej skrótem "APL".

§ 2

1. Badaniom wstępnym podlegają:

1) kandydaci do pracy,

2) pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy:

a) młodociani,

b) inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na ktorych czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występują w większym stopniu niż na stanowisku zajmowanym dotychczas przez tego pracownika.

2. Skierowanie na badania wstępne powinno zawierać określenie miejsca pracy (lub komórki organizacyjnej) oraz stanowiska pracy, na którym kandydat (pracownik) ma być zatrudniony (przeniesiony); w skierowaniu można określić dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zatrudniającego.

3. Do skierowania należy dołączyć informację o warunkach pracy, jakie charakteryzują stanowisko pracy, na które kandydat (pracownik) ma być przyjęty (przeniesiony); opracowanie informacji należy do kierownika komórki organizacyjnej, w której kandydat (pracownik) ma pracować.

4. Wydanie skierowań na badania wstępne, udzielanie informacji skierowanym na te badania oraz przechowywanie orzeczeń i innej dokumentacji należy do:

a) Działu Spraw Pracowniczych - jeśli chodzi o przyjmowanych (przenoszonych) do pracy w komórkach organizacyjnych administracji uczelnianej,

b) dziekanatów, sekretariatów jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych oraz doświadczalnych i usługowych - jeśli chodzi o przyjmowanych (przenoszonych) do pracy w wydziałach (jednostkach organizacyjnych).

5. Orzeczenie zawierające stwierdzenie braku przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy jest warunkiem zatrudnienia albo przeniesienia.

§ 3

1. Badaniom okresowym podlegają pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

2. Badania okresowe przeprowadza się raz na trzy lata, chyba że kierownik APL ustali krótsze terminy dla niektórych grup pracowników.

3. Harmonogram przeprowadzania badań okresowych ustala kierownik APL w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym UMK.

4. Kierownik APL informuje dziekanów, kierowników jednostek ogółnouczelnianych oraz doświadczalnych i usługowych, a także kierowników komórek administracji o terminach przeprowadzania badań okresowych zatrudnionych w nich pracowników.

5. Dziekani oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 4, są obowiązani zawiadomić pracowników o terminach badań okresowych oraz umożliwić zgłoszenie się na te badania.

6. Pracownicy są obowiązani zgłaszać się na badania okresowe w wyznaczonych terminach.

7. Pracownika, który w wyznaczonym terminie nie przedstawi zaświadczenia o braku przeciwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, dziekan (kierownik innej jednostki organizacyjnej) nie dopuści do pracy do czasu przedstawienia takiego zaświaczenia.

8. Okres, przez który pracownik nie jest dopuszczany do pracy, traktuje się jako czas nieobecności usprawiedliwionej nieodpłatnej.

§ 4

1. Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy:

a) bez względu na rodzaj wykonywanej pracy - po chorobie trwającej ponad trzydzieści dni,

b) narażeni na działanie promieniowania jonizującego - w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

2. Pracownik powinien zgłaszać się na badania kontrolne:

a) w ostatnim dniu czasowej niezdolności do pracy,

b) w okresach określonych odrębnymi przepisami.

§ 5

Kontrolę przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich sprawuje Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 11 Rektora UMK z dnia 15 marca 1980r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia badań lekarskich pracowników.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

 

 

 

 

 

12

ZARZĄDZENIE Nr 28

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 25 października 1993r.

w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość.

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz 385 i z 1992 r. Nr 63, poz. 314 oraz Nr 54, poz 254)

z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Tworzy się Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość, zwane dalej "Centrum", jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną UMK podporządkowaną Prorektorowi d/s Kształcenia.

§ 2

1. Celem Centrum jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz usługowej w zakresie stosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w badaniach naukowych oraz metod zdalnego nauczania i technik multimedialnych w dydaktyce.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie prac rozwojowych w zakresie telematyki, baz danych, zastosowań komputerów, techniki telewizyjnej i telekomunikacyjnej w dydaktyce,

2) nagrywanie programów dydaktycznych nadawanych drogą przekazów telewizji satelitarnej przez organizacje międzynarodowe i uczelnie na świecie i w kraju,

3) gromadzenie, przygotowywanie, rozpowszechnianie i udostępnianie materiałów dydaktycznych jednostkom organizacyjnym UMK,

4) współpraca z wydziałami, międzywydziałowymi oraz innymi dydaktycznymi jednostkami organizacyjnymi UMK, a także z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie przygotowywania, odbioru, nadawania materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków telewizji, filmu, komputerów i telekomunikacji satelitarnej,

5) opracowywanie, tworzenie i użytkowanie baz danych oraz organizowanie dostępu do baz danych w innych ośrodkach,

6) koordynacja działań teleinformatycznych i multimedialnych dla sieci telechat w Polsce, budowanych w ramach programu rozwoju lokalnych społeczności (finansowanego przez Komisje Wspólnot Europejskich)

3. Centrum może świadczyć odpłatnie usługi informacyjne jednostkom organizacyjnym spoza UMK.

§ 3

1. Centrum kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez rektora.

2. Kolegialnym organem doradczym jest Rada Centrum.

3. Zakresy działania kierownika i rady oraz strukturę organizacyjną Centrum określa jego regulamin uchwalony przez senat.

4. Działalność Centrum będzie finansowana z:

1) środków budżetowych UMK,

2) środków finansowych uzyskanych w ramach współpracy zagranicznej "TEMPUS",

3) środków finansowych uzyskanych z przyznanych grantów,

4) środków finansowych uzyskanych z odpłatnie świadczonych usług.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 1993r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski