COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 24 września 2013

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 4 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 5 z dnia 26 sierpnia 2013 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Chemii do końca kadencji 2012-2016
  3. Nr 6 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 107 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jakubowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 108 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Piotra Dowbora na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 109 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Leszka Słomińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 110 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tadeusza Kufla na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 111 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Sionkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 112 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Yuriya Tomilova na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  7. Nr 113 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Naworskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  8. Nr 114 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Borowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  9. Nr 115 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  10. Nr 116 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Borowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  11. Nr 117 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Będkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  12. Nr 118 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Kałuckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  13. Nr 119 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  14. Nr 120 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2012/2013
  15. Nr 121 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych.
  16. Nr 122 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  17. Nr 123 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
  18. Nr 124 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  19. Nr 125 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji studiów
  20. Nr 126 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
  21. Nr 127 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  22. Nr 128 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  23. Nr 129 z dnia 24 września 2013 r. uchylająca uchwałę nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  24. Nr 130 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1A i 1B, stanowiącej własność UMK w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
  25. Nr 131 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. ks. J. Popiełuszki 1A w Toruniu

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 107 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
  2. Nr 108 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu oraz medycyny na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  3. Nr 109 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi wykorzystywanymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
  4. Nr 110 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
  5. Nr 111 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
  6. Nr 112 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II Wojny Światowej
  7. Nr 113 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie mediacji rodzinnych
  8. Nr 114 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku
  9. Nr 115 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
  10. Nr 116 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 117 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 118 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
  13. Nr 119 z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  14. Nr 120 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na Wydziale Prawa i Administracji
  15. Nr 121 z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
  16. Nr 122 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Teologii w Studia podyplomowe w zakresie teologii
  17. Nr 123 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
  18. Nr 124 z dnia 16 września 2013 r. Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  19. Nr 125 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu chemii na Wydziale Chemii
  20. Nr 126 z dnia 20 września 2013 r. Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze środków zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  21. Nr 127 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego
  22. Nr 128 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  23. Nr 129 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
  24. Nr 130 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków na Wydziale Chemii
  25. Nr 131 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry Technologii Chemicznej w Zakład Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii
  26. Nr 132 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Dydaktyki w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum UMK
  27. Nr 133 z dnia 25 września 2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 8 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  2. Nr 9 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu środków transportu
  3. Nr 10 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kampusie toruński

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Nauk Pedagogicznych w kadencji 2012-2016