Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 30 grudnia 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 84 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
  2. Nr 85 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  3. Nr 86 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
  4. Nr 87 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń w nieodpłatne i na czas nieoznaczony użytkowanie gruntu położonego w Toruniu przy ul. Gagarina, ul. Szosa Okrężna i ul. Wileńskiej stanowiących własność UMK pod budowę linii tramwajowej oraz pętli Bielany
  5. Nr 88 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Beijing Golden Orient International Educational & Cultural Exchange Center of Training Center of State Committee for Development & Reform
  6. Nr 89 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  7. Nr 90 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Nienartowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  8. Nr 91 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Romana Buczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  9. Nr 92 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Mirosława Wełniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  10. Nr 93 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Iwony Rzepnikowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  11. Nr 94 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Boudewijna Roukemy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  12. Nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
  13. Nr 96 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2011 rok
  14. Nr 97 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  15. Nr 98 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  16. Nr 99 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Efektów Kształcenia Uniwersytetu do końca kadencji 2008-2012
  17. Nr 100 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 164 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernik
  2. Nr 165 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy
  3. Nr 166 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach
  4. Nr 167 z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany do zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UM
  5. Nr 168 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii studiów podyplomowych w zakresie ratownictwa chemicznego
  6. Nr 169 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
  7. Nr 170 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
  8. Nr 171 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 21 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji w kampusie toruńskim
  2. Nr 22 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim