Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 6 listopada 2009

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 85 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 86 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. dr. hab. Mirosławowi Mrozowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 87 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Kentzera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 88 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Żbikowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 89 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Karola Białkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 90 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Plecińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 91 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Przemysława Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 92 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Januszowi Trzcińskiemu.
  9. Nr 93 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  10. Nr 94 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  11. Nr 95 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
  12. Nr 96 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały 29 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
  13. Nr 97 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
  14. Nr 98 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla kierunku "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".
  15. Nr 99 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku "kognitywistyka".
  16. Nr 100 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla kierunku "informatyka stosowana".
  17. Nr 101 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  18. Nr 102 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
  19. Nr 103 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży aparatu do ultrasonografii firmy Volcano Therapeutics będący w użytkowaniu Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 135 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
  2. Nr 136 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 93 Rektora UMK z dnia 23 września 2008 r. w sprawie stawek za zajęcia i inne czynności dydaktyczne zlecone na podstawie umowy cywilno-prawnej.
  3. Nr 137 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  4. Nr 138 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów podyplomowych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
  5. Nr 139 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia na Wydziale Nauk Historycznych.
  6. Nr 140 z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zniesienia Międzyuczelnianego Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  7. Nr 141 z dnia 13 października 2009 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (z póżn. zm)
  8. Nr 142 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa karnego skarbowego.
  9. Nr 143 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  10. Nr 144 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail przez pracowników UMK.
  11. Nr 145 z dnia 19 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 99 Rektora UMK z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010.
  12. Nr 146 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Zakładu Historii Uzbrojenia w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  13. Nr 147 z dnia 27 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  14. Nr 148 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach.
  15. Nr 149 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Unii Europejskiej i Wykorzystaniu Funduszy Europejskich w studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  16. Nr 150 z dnia 27 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  17. Nr 151 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  18. Nr 152 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry i Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  19. Nr 153 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia II Katedry Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  20. Nr 154 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia Katedry Chirurgii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  21. Nr 155 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  22. Nr 156 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  23. Nr 157 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  24. Nr 158 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  25. Nr 159 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Kliniki i Zakładu w II Katedrze Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 8 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.
  2. Nr 9 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 11 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009 r w sprawie wykazu pól spisowych.
  2. Nr 12 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia sekretariatu kanclerza Uniwersytetu.
  3. Nr 13 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu koncertów odbywających się w Studenckim Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa" w Toruniu.
  4. Nr 14 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK w Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznika Patentowego.
  5. Nr 15 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Biura Zamówień Publicznych.