Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 9 z dnia 21 grudnia 2007

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 32 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych oraz wyboru przedstawicieli samorządu studenckiego do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.
  2. Nr 33 z dnia 15 listopada 2007 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 101 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Bohdana Godziszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 102 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 103 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Konrada Banaszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 104 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Witolda Michorzewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 105 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
  6. Nr 106 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych.
  7. Nr 107 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
  8. Nr 108 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Romana Junika na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  9. Nr 109 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jacka Kubicę na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  10. Nr 110 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  11. Nr 111 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  12. Nr 112 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
  13. Nr 113 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2007 r.
  14. Nr 114 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  15. Nr 115 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Sebha University w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 104 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego UMK.
  2. Nr 105 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie dofinansowania pracownikom Uniwersytetu odpłatności za naukę na studiach podyplomowych, na które zostali skierowani w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
  3. Nr 106 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia bibliotek wydziałowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  4. Nr 108 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  5. Nr 107 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydawnictwa Naukowego UMK.
  6. Nr 109 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  7. Nr 110 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
  8. Nr 111 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Mediewistycznego na Wydziale Nauk Historycznych.
  9. Nr 112 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji.
  10. Nr 113 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz zakładu w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
  11. Nr 114 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  12. Nr 115 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 36 Rektora UMK z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie ustalania zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postepowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  13. Nr 116 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze wzgledów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2007/2008.
  14. Nr 117 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Stanowiska ds. Osób Niepełnosprawnych w Samodzielną Sekcję ds. Studentów Niepełnosprawnych.
  15. Nr 118 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Podyplomowych Studiów w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie informacji ogólnej oraz zasad postępowania w przedmiocie składania oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. - tj. składania "oświadczeń lustracyjnych" przez pracowników UMK w Toruniu.
  2. Nr 7 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie instalacji urządzeń specjalistycznych dla studentów niedosłyszących w niektórych obiektach Uniwersytetu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 12 z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczące ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 13 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".
  3. Nr 14 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  4. Nr 15 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
  5. Nr 16 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 7 Dyrektora Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej z późniejszymi zmianami.

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego obiektów Uniwersytetu.
  2. Nr 4 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie funkcjonowania kodów w jednostkach organizacyjnych Wydziału Nauk Pedagogicznych.