Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 27 września 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 25 z dnia 27 września 2012 r. o wygaśnięciu mandatu przedstawiciela do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 87 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 88 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 89 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Kosiedowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  4. Nr 90 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Romana Czai na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 91 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Waszkiewicz na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę
  6. Nr 92 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  7. Nr 93 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Stanisława Kukawki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  8. Nr 94 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Kujawskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  9. Nr 95 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Gęsickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  10. Nr 96 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Macieja Mikołajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  11. Nr 97 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Olechnickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  12. Nr 98 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Joanny Bruzdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  13. Nr 99 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dagnosława Demskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  14. Nr 100 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Olszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  15. Nr 101 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Błajeta na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  16. Nr 102 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  17. Nr 103 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Michała Strzeleckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  18. Nr 104 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Enrico Bertoli tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
  19. Nr 105 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2011/2012
  20. Nr 106 z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  21. Nr 107 z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK
  22. Nr 108 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  23. Nr 109 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  24. Nr 110 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  25. Nr 111 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekazania Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Miasto Bydgoszcz nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej 63 i 65a, z przeznaczeniem na uruchomienie kierunku lekarsko-dentystycznego

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 122 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przynależności organizacyjnej Przyrodniczego Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
  2. Nr 123 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  3. Nr 124 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie kodów oraz skrótów literowych władz rektorskich oraz pełnomocników Rektora UMK na kadencję 2012-2016 wraz ze skrótami literowymi wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi
  4. Nr 125 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu
  5. Nr 126 z dnia 4 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki usługowej o nazwie inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
  6. Nr 127 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  7. Nr 128 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Collegium Medicum UMK modułów zadaniowych w ramach systemu zarządzania kryzysowego
  8. Nr 129 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  9. Nr 130 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  10. Nr 131 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych
  11. Nr 132 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego
  12. Nr 133 z dnia 17 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  13. Nr 134 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów
  14. Nr 135 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie struktury organizacyjnej i podległości organizacyjnej jednostek wchodzących w skład Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK
  15. Nr 136 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz za zajęcia na studiach stacjonarnych poza dodatkowym limitem punktów ECTS w roku akademickim 2012/2013
  16. Nr 137 z dnia 20 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
  17. Nr 138 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Logiki Filozoficznej oraz Zakładu Semiotyki Logicznej w Katedrze Logiki na Wydziale Humanistycznym
  18. Nr 139 z dnia 21 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 115 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
  19. Nr 140 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych
  20. Nr 141 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
  21. Nr 142 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
  22. Nr 143 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  23. Nr 144 z dnia 26 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 151 Rektora UMK z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
  24. Nr 145 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
  25. Nr 146 z dnia 26 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania
  26. Nr 147 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Organizacyjno-Prawnego

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 1 września 2012 r. w sprawie podziału kompetencji władz rektorskich oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych oraz pełnomocnika rektora na kadencję 2012-2016

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu zarządzenia nr 1 Rektora UMK z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 12 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim