Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 listopada 2011

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 81 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysława Sinkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 82 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (zbycie) Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy węzła cieplnego w budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy
  3. Nr 83 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy badawczej i edukacyjnej z firmą Equens SE z siedzibą w Utrechcie (Holandia)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 140 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UMK z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  2. Nr 141 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
  3. Nr 142 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Collegium Medicum UMK
  4. Nr 143 z dnia 20 października 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  5. Nr 144 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" w roku akademickim 2011/2012
  6. Nr 145 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Katedrę Pediatrii, Hematologii i Onkologii na Wydziale Lekarskim
  7. Nr 146 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  8. Nr 147 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia kliniki, oddziału klinicznego oraz pracowni w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii na Wydziale Lekarskim
  9. Nr 148 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Pracowni Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
  10. Nr 149 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  11. Nr 150 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej w Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  12. Nr 151 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 170 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektów: "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia" oraz "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia"
  13. Nr 152 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 171 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiS UMK w Toruniu"
  14. Nr 153 z dnia 9 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  15. Nr 154 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
  16. Nr 155 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
  17. Nr 156 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  18. Nr 157 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursu dokształcającego w zakresie mediacji gospodarczej
  19. Nr 158 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  20. Nr 159 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
  21. Nr 160 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  22. Nr 161 z dnia 23 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  23. Nr 162 z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  24. Nr 163 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. restrukturyzacji i opracowania strategii rozwoju szpitali uniwersyteckich

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 17 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego dla obiektu przy ul. Asnyka 2a w Toruniu
  2. Nr 18 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Działu Remontów, Działu Inwestycji i Samodzielnego Stanowiska Planowania Inwestycji w Dział Techniczny oraz utworzenia Samodzielnej Sekcji Remontowej w administracji UMK w kampusie toruńskim
  3. Nr 19 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Sekretariatu Zastępców Kanclerza CM w Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
  4. Nr 20 z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym