Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 31 grudnia 2010

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 4 z dnia 29 listopada 2010 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
  2. Nr 5 z dnia 29 listopada 2010 r. o wyborze przedstawiciela do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 100 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Cezarego Popławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  2. Nr 101 z dnia 30 listopada 2010 r. o odmowie zatwierdzenia zarządzenia Rektora UMK w sprawie przekształcenia Instytutu Historii i Archiwistyki w Instytut Historii oraz Instytut Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych
  3. Nr 102 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Chandry S. Pareeka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 103 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ireneusza Grabowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 104 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Waldemara Chorążyczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 105 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marioli Piłatowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 106 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2010 rok.
  8. Nr 107 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  9. Nr 108 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  10. Nr 109 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Nauk Historycznych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "wojskoznawstwo" od roku akademickiego 2011/2012.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 142 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą w UMK
  2. Nr 143 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania środków trwałych niebędących nieruchomościami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Nr 144 z dnia 29 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  4. Nr 145 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kursu dokształcającego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  5. Nr 146 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku w Katedrę Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym
  6. Nr 147 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Katedry Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutycznego na Wydziale Farmaceutycznym
  7. Nr 148 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Technologii i Formy Kosmetyku w Zakładzie Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym
  8. Nr 149 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia zakładu i pracowni w Katedrze Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym
  9. Nr 150 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 167 Rektora UMK z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzeniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS
  10. Nr 151 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
  11. Nr 152 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  12. Nr 153 z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  13. Nr 154 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  14. Nr 155 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Podziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  15. Nr 156 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
  16. Nr 157 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  17. Nr 158 z dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  18. Nr 159 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok poprzedni
  19. Nr 160 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 16 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udziału Inspektoratu BHP i Ochrony ppoż w pracach projektowych inwestycji oraz modernizacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim.