Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 września 2009

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 74 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krzysztofa Obremskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 75 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Borkowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 76 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 77 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Markuszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 78 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wacława Lewandowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 79 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Schreibera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 80 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
  8. Nr 81 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2008/2009.
  9. Nr 82 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kognitywistyka" na Wydziale Humanistycznym.
  10. Nr 83 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
  11. Nr 84 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Würzburgu (Niemcy)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 110 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku biologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  2. Nr 111 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii.
  3. Nr 112 z dnia 25 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
  4. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
  5. Nr 114 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
  6. Nr 115 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne.
  7. Nr 116 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów podyplomowych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
  8. Nr 117 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy tych kursów i ich rozliczania.
  9. Nr 118 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  10. Nr 119 z dnia 15 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  11. Nr 120 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  12. Nr 121 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku "pedagogika" i "pedagogika specjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  13. Nr 122 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK.
  14. Nr 123 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych.
  15. Nr 124 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Historii Nauki na Wydziale Nauk Historycznych.
  16. Nr 125 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego w Katedrę Prawa Cywilnego i Rodzinnego na Wydziale Prawa i Administracji.
  17. Nr 126 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa rynku kapitałowego.
  18. Nr 127 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami publicznymi.
  19. Nr 128 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.
  20. Nr 129 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursu dokształcającego w zakresie nowoczesnych technik badawczych stosowanych w biologii, biotechnologii i diagnostyce.
  21. Nr 130 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technik biotechnologii i biologii molekularnej.
  22. Nr 131 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych administracji publicznej.
  23. Nr 132 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Nauki w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  24. Nr 133 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  25. Nr 134 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 8 z dnia 20 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza UMK z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 9 z dnia 26 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza UMK z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  3. Nr 10 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Działu Dydaktyki w Dział Kształcenia oraz Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.