Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 31 października 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 69 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Gerharda Rychlickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 70 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Kazimierza Maliszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  3. Nr 71 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  4. Nr 72 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Haliny Kaczmarek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 73 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  6. Nr 74 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tomasza Ważnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  7. Nr 75 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Dziawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 76 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Hanny Karaszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 77 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Zegarskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 78 z dnia 24 października 2006 r. o zmianie uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  11. Nr 79 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  12. Nr 80 z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  13. Nr 81 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 78 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach języka obcego.
  2. Nr 79 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007 (z późn. zm.).
  3. Nr 80 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Promocji i Informacji UMK w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  4. Nr 81 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 82 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  6. Nr 83 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  7. Nr 84 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
  8. Nr 85 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w bibliotekach specjalistycznych na Wydziale Filologicznym.
  9. Nr 86 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  10. Nr 87 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Filozofii i Myśli Społecznej w Zakład Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
  11. Nr 88 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia za zajęcia dydaktyczne dla osób nie będących pracownikami UMK.
  12. Nr 89 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Działu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska i Zespołu Techniczno-Gospodarczego Instytutu Geografii w Dział Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 16 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 17 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w czasie zimy.