Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 30 grudnia 2002

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 71 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Kazimierza Lubińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 72 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Nienartowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 73 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tomasza Załuskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 74 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Pietruszczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 75 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bohdana Godziszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 76 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  7. Nr 77 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie nadania tytułu honoris causa UMK prof. dr hab. Otto Gerhardowi Oexle
  8. Nr 78 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "finanse i bankowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  9. Nr 79 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2003/2004, zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 2003/2004 - 2005/2006, uprawnień absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w roku akademickim 2003/2004
  10. Nr 80 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania starszego kustosza dyplomowanego - mgra Stefana Czaji na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
  11. Nr 81 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości zabudowanej po Narodowym Banku Polskim, położonej przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu
  12. Nr 82 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia oficjalnej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku angielskim
  13. Nr 83 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jerzego Dygdały na stanowisko profesora zwyczajnego
  14. Nr 84 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. Lecha Kubiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  15. Nr 85 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr hab. Zygmunta Kruszelnickiego z Wydziału Sztuk Pięknych
  16. Nr 86 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń Rektora UMK Nr 65, 66 i 67 dotyczących zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Nauk Historycznych
  17. Nr 87 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany planu finansowego Uniwersytetu na 2002 r.
  18. Nr 88 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK na 2002 r.
  19. Nr 89 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie jednorazowego zwiększenia stypendium doktoranckiego

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 56 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich
  2. Nr 57 z dnia 13 listopada 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
  3. Nr 58 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury arabskiej na Wydziale Filologicznym
  4. Nr 59 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki
  5. Nr 60 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku ekonomia, zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich ze specjalizacją ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
  6. Nr 61 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych
  7. Nr 62 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie zmian organizacyjnych w rodzajach i systemach prowadzonych studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Zarządzania
  8. Nr 63 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. dydaktycznych
  9. Nr 64 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe
  10. Nr 65 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładów w katedry na Wydziale Matematyki i Informatyki
  11. Nr 66 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Etnologii w Katedrę Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych
  12. Nr 67 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Archeologii i Etnologii w Instytut Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
  13. Nr 68 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla informacji niejawnych
  14. Nr 69 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nowych rodzajów studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji
  15. Nr 70 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na kadencję 2002-2005
  16. Nr 71 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
  17. Nr 72 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  18. Nr 73 z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 59 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Teologicznym na kierunku teologia dwóch specjalności: kapłańskiej oraz katechetyczno-pastoralnej
  2. Nr 5 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie specjalizacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  3. Nr 6 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania specjalności i specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych
  4. Nr 7 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie nazewnictwa funkcji władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w języku angielskim

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 18 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędu