Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 października 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 63 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 64 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Macieja Wojtkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 65 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mirosława Bochenka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 66 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Drążkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 67 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mirosława Golona na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 68 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Tomasza Justyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  7. Nr 69 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Andrzejowi Bogusławskiemu tytułu doktora honoris causa UMK
  8. Nr 70 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2010/2011
  9. Nr 71 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich UMK
  10. Nr 72 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Restrukturyzacji i Kierunków Strategii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  11. Nr 73 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz na poddanie się egzekucji z nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki, która zostanie zawarta ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  12. Nr 74 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  13. Nr 75 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do ustanowienia hipoteki na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu która ma zostać zawarta z wybranym bankiem
  14. Nr 76 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie odwołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu
  15. Nr 77 z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich
  16. Nr 78 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UMK z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia"
  17. Nr 79 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego gruntu stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  18. Nr 80 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 122 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców
  2. Nr 123 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. technicznych Collegium Medicum
  3. Nr 124 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
  4. Nr 125 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
  5. Nr 126 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Nr 127 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Italianistyki w Katedrę Italianistyki na Wydziale Filologicznym
  7. Nr 128 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 133 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  8. Nr 129 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
  9. Nr 130 z dnia 29 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 131 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia oraz przekształcenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
  11. Nr 132 z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 133 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich MatematycznoPrzyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 134 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  14. Nr 135 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  15. Nr 136 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komparatystki Literacko-Kulturowej na Wydziale Filologicznym
  16. Nr 137 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  17. Nr 138 z dnia 19 października 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 64 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu
  18. Nr 139 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 roku

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 15 z dnia 15 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 1 Kanclerza UMK z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
  2. Nr 16 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie potwierdzenia przez pracowników Uniwersytetu zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Pracy UMK.