Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 listopada 2010

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 68 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysławy Szulakiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 88 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Żelaznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 89 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Gacy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 90 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
  5. Nr 91 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012
  6. Nr 92 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu za lata 2010-2012
  7. Nr 93 z dnia 26 października 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  8. Nr 94 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu
  9. Nr 95 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna w Warszawie" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 96 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna w Warszawie" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 97 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Bydgoszczy spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 98 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
  13. Nr 99 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie planu ograniczenia środków finansowych na lecznictwo szpitalne w 2011 r.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 123 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  2. Nr 124 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Nr 125 z dnia 21 października 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK"
  4. Nr 126 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie prowadzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych
  5. Nr 127 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  6. Nr 128 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
  7. Nr 129 z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
  8. Nr 130 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
  9. Nr 131 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności "metody wspomagania decyzji kierowniczych" na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  10. Nr 132 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
  11. Nr 133 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  12. Nr 134 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
  13. Nr 135 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  14. Nr 136 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
  15. Nr 137 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  16. Nr 138 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  17. Nr 139 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie UMK
  18. Nr 140 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  19. Nr 141 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 14 z dnia 28 października 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 15 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"