Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 85 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie historii i współczesności kultury politycznej.
  2. Nr 86 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
  3. Nr 87 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
  4. Nr 88 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
  5. Nr 89 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie organizacji kształcenia języków obcych w UMK od roku akademickiego 2009/2010.
  6. Nr 90 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
  7. Nr 91 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie komunikacji społecznej i public relations.
  8. Nr 92 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 88 Rektora UMK z dnia 2 października 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  9. Nr 93 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  10. Nr 94 z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 45 Rektora UMK z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
  11. Nr 95 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
  12. Nr 96 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji kosztów podstawowej działalności statutowej jednostek.
  13. Nr 97 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  14. Nr 98 z dnia 21 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 64 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
  15. Nr 99 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010.
  16. Nr 100 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.
  17. Nr 101 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia oraz przekształcenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość.
  18. Nr 102 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych.
  19. Nr 103 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  20. Nr 104 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa.
  21. Nr 105 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze.
  22. Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
  23. Nr 107 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 57 Rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r., w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej.
  24. Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  25. Nr 109 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 25 Rektora UMK z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.