Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 50 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Przemysława Kity na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 51 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marioli Chomczyńskiej-Rubacha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 52 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Jarosława Michalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 53 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Szlendaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 54 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marzenny Zaorskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 55 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Daniela Makowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 56 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Małeckiej-Kukawki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 57 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Aliny Borkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 58 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Pospiecha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 59 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Justyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 60 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II st. kw. Jędrzeja Gołasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  12. Nr 61 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Tadeuszowi Kotuli tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  13. Nr 62 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego absolwenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2005/2006.
  14. Nr 63 z dnia 19 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania tych opłat.
  15. Nr 64 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  16. Nr 65 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UMK.
  17. Nr 66 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem im. Fryderyka II w Neapolu.
  18. Nr 67 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.
  19. Nr 68 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Szosa Okrężna 17 w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 62 z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  2. Nr 63 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
  3. Nr 64 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskiej do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych studentów.
  4. Nr 65 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Menedżerskiego - Executive Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  5. Nr 66 z dnia 12 września 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
  6. Nr 67 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
  7. Nr 68 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Filologicznym.
  8. Nr 69 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi w Katedrę Inwestycji i Nieruchomości i w Katedrę Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  9. Nr 70 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Ogólnych Problemów Zarządzania w Katedrę Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  10. Nr 71 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę i Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
  11. Nr 72 z dnia 19 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 73 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
  12. Nr 73 z dnia 21 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
  13. Nr 74 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu.
  14. Nr 75 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.
  15. Nr 76 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  16. Nr 77 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe, kursy specjalne w kampusie toruńskim.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie prognozowanego wskaźnika inflacji na 2007 r. niezbędnego do określenia wartości zamówienia publicznego.