Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 12 września 2011

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 91 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego i trzeciego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
  2. Nr 92 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  3. Nr 93 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym kursu dokształcającego w zakresie emisji głosu i kultury języka
  4. Nr 94 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie nauczania fizyki i informatyki
  5. Nr 95 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie decyzji menedżerskich
  6. Nr 96 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku grafika prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
  7. Nr 97 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych
  8. Nr 98 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  9. Nr 99 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 100 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
  11. Nr 101 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na najlepsze materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych"
  12. Nr 102 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży zawodowych w ramach projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  13. Nr 103 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy do spraw internacjonalizacji studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 104 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy do spraw koordynowania kształcenia studentów zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  15. Nr 105 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów
  16. Nr 106 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny"
  17. Nr 107 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym
  18. Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 104 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego UMK
  19. Nr 109 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  20. Nr 110 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane w ramach grantów rektora
  21. Nr 111 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2011/2012
  22. Nr 112 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu i kultury języka
  23. Nr 113 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  24. Nr 114 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
  25. Nr 115 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  26. Nr 116 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  27. Nr 117 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  28. Nr 118 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
  29. Nr 119 z dnia 9 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
  30. Nr 120 z dnia 9 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  31. Nr 121 z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2011/2012

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 132 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 12 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki transportowej oraz gospodarki paliwami płynnymi w Collegium Medicum UMK
  2. Nr 13 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zniesienia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego na Wydziale Nauk Historycznych
  3. Nr 14 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia pola spisowego o nazwie "Collegium Humanisticum"

  Komunikat Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wyboru Społecznego Inspektora Pracy w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.