Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 30 czerwca 2009

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 5 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.
  2. Nr 6 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy (Collegium Medicum) wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.
  3. Nr 7 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2008-2012.
  4. Nr 8 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
  5. Nr 9 z dnia 2 czerwca 2009 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do końca kadencji 2008-2012 z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
  6. Nr 10 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2008-2012 z Wydziału Nauk Historycznych.
  7. Nr 11 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Historycznych do końca kadencji 2008-2012.
  8. Nr 12 z dnia 26 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana oraz przedstawiciela do Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Humanistycznym do końca kadencji 2008-2012.
  9. Nr 13 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Senatu UMK w kadencji 2008-2012.

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 2 z dnia 2 czerwca 2009 r. o uzupełnieniu składu wydziałowej komisji wyborczej Wydziału Nauk Historycznych do końca kadencji 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 58 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 59 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Marty Urlińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 60 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Alicji Majewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 61 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Szarego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 62 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Bartyzela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 63 z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  7. Nr 64 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2009 rok.
  8. Nr 65 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008 r. Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  9. Nr 66 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2008-2.11.2008 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  10. Nr 67 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 3.11.2008-31.12.2008 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  11. Nr 68 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  12. Nr 69 z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
  13. Nr 70 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.
  14. Nr 71 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  15. Nr 72 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
  16. Nr 73 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie Gminie Miasta Toruń części gruntu przy ul. Gagarina i ul. Szosa Okrężna stanowiących własność UMK pod budowę linii tramwajowej oraz pętli Bielany.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 58 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa źródeł historycznych.
  2. Nr 59 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 60 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
  4. Nr 61 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim.
  5. Nr 62 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz wysokości i warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 1 studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim.
  6. Nr 63 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
  7. Nr 64 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
  8. Nr 65 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla "systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne". (niejawne - niepublikowane).
  9. Nr 66 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filologicznym.
  10. Nr 67 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych.
  11. Nr 68 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
  12. Nr 69 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunkach ekonomia i zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  13. Nr 70 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku politologia na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
  14. Nr 71 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie historii wojskowej i tradycji oręża polskiego.
  15. Nr 72 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie najnowszej historii sił zbrojnych, służb mundurowych i specjalnych.
  16. Nr 73 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ankietowego badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych realizowanych w UMK.
  17. Nr 74 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
  18. Nr 75 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.
  19. Nr 76 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
  20. Nr 77 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
  21. Nr 78 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
  22. Nr 79 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia na Wydziale Humanistycznym.
  23. Nr 80 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Studiów podyplomowych w zakresie nauk o rodzinie.
  24. Nr 81 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
  25. Nr 82 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym.
  26. Nr 83 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.
  27. Nr 84 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010.