Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 3 sierpnia 2006

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 44 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007.
  2. Nr 45 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego dla określenia zakresu autonomii UMK oraz jej ograniczania przez wpływ organów państwa w latach 1968-1990.
  3. Nr 46 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-konsultacyjnego Rektora do spraw oceny rzeczywistego zakresu autonomii UMK w latach 1945-1990.
  4. Nr 47 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  5. Nr 48 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
  6. Nr 49 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe, kursy specjalne i studia dzienne.
  7. Nr 50 z dnia 17 lipca 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.
  8. Nr 51 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  9. Nr 52 z dnia 17 lipca 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  10. Nr 53 z dnia 24 lipca 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK oraz pracowników naukowo-technicznych wykonywaną w ramach stosunku pracy.
  11. Nr 54 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  12. Nr 55 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 23 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  13. Nr 56 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.
  14. Nr 57 z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentów.
  15. Nr 58 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców.
  16. Nr 59 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2006/2007 oraz zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK.
  17. Nr 60 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
  18. Nr 61 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania na kierunku finanse i bankowość specjalności "inżynieria finansowa" oraz "rynek finansowy" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK oraz pracowników naukowo-technicznych wykonywaną w ramach stosunku pracy.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 15 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Sekcji Księgowości i Sekcji Księgowości Majątkowej i Materiałowej w Dziale Księgowości w administracji UMK.