Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 28 czerwca 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 37 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2010 rok.
  2. Nr 38 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2011 rok.
  3. Nr 39 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2010-31.12.2010 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  4. Nr 40 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Mariusza Dubiela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 41 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Tomaszowi Szlendakowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 42 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Jakubowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 43 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Przemysława Nehringa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 44 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Michaelowi G. Müllerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
  9. Nr 45 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
  10. Nr 46 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013.
  11. Nr 47 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych.
  12. Nr 48 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  13. Nr 49 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  14. Nr 50 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
  15. Nr 51 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do ustanowienia hipotek na nieruchomościach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki, która ma zostać zawarta ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  16. Nr 52 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  17. Nr 53 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Nowickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  18. Nr 54 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  19. Nr 55 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Ciuryło na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  20. Nr 56 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Zaigrajewa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  21. Nr 57 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Kempy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  22. Nr 58 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Krawczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  23. Nr 59 z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020
  24. Nr 60 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Kodeksu "Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych"
  25. Nr 61 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauki Uniwersytetu
  26. Nr 62 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 80 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  2. Nr 81 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  3. Nr 82 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych
  4. Nr 83 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych kursu dokształcającego w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych
  5. Nr 84 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  6. Nr 85 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  7. Nr 86 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego"
  8. Nr 87 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012
  9. Nr 88 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie liczby miejsc na studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
  10. Nr 89 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi studiów podyplomowych w zakresie mikrobiologii i parazytologii stosowanej
  11. Nr 90 z dnia 21 czerwca 2011 r. w spawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczące zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
  2. Nr 8 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wody mineralnej dla pracowników UMK zatrudnionych przy pracach fizycznych
  3. Nr 9 z dnia 14 czerwca 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
  4. Nr 10 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.