Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 66 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  2. Nr 67 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy
  3. Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Informatyki Medycznej wraz z Pracownią Analizy Sygnałów Biomedycznych w Katedrze Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym
  4. Nr 69 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 34 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  5. Nr 70 z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
  6. Nr 71 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim
  7. Nr 72 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 8 do Regulaminu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - kampus toruński
  8. Nr 73 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  9. Nr 74 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
  10. Nr 75 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
  11. Nr 76 z dnia 16 lipca 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 77 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursów dokształcających
  13. Nr 78 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie artystyczno - literackim
  14. Nr 79 z dnia 20 lipca 2010 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich
  15. Nr 80 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa
  16. Nr 81 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne
  17. Nr 82 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  18. Nr 83 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
  19. Nr 84 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2010/2011
  20. Nr 85 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK
  21. Nr 86 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu w ramach studiów podyplomowych, na które zostali skierowani w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi
  22. Nr 87 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 69 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" w kampusie toruńskim
  23. Nr 88 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
  24. Nr 89 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011
  25. Nr 90 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Collegium Medicum UMK zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia
  26. Nr 91 z dnia 17 sierpnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  27. Nr 92 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Germanistyki Interkulturowej w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
  28. Nr 93 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie"
  29. Nr 94 z dnia 23 sierpnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 22 Rektora UMK z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Collegium Humanisticum w Toruniu
  2. Nr 11 z dnia 8 lipca 2010 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  3. Nr 12 z dnia 8 lipca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy.