Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 27 maja 2009

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 40 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 41 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Anny Goc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 42 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aldony Glińskiej-Neweś na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 43 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Gocha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 44 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Januszowi Trzcińskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
  6. Nr 45 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Iwanowi Olekasandrowiczowi Wakarczukowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  7. Nr 46 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
  8. Nr 47 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  9. Nr 48 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
  10. Nr 49 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
  11. Nr 50 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
  12. Nr 51 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia rekrutacji na kierunek filologia polska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu w roku akademickim 2009/2010.
  13. Nr 52 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  14. Nr 53 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  15. Nr 54 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  16. Nr 55 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i edukacyjnej z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa).
  17. Nr 56 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i edukacyjnej z Uniwersytetem Technicznym Giedymina w Wilnie (Litwa).
  18. Nr 57 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Torunia cześci gruntu przy ul. Gagarina i ul. Szosa Okreżna stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod budowę linii tramwajowej.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 51 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich z uczelni w Okręgu Wyborczym Nr 32, wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynająca się 1 stycznia 2010 r.
  2. Nr 52 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 53 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010.
  4. Nr 54 z dnia 26 maja 2009 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad mieszkańców w domach studenckich UMK.
  5. Nr 55 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnien najlepszych absolwentów oraz studentów.
  6. Nr 56 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia listy rezerwowej kandydatów na studia, na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum.
  7. Nr 57 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
  2. Nr 2 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.