Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 26 czerwca 2007

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 49 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Ewie Przybylskiej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 50 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Kornelii Kedziorze-Kornatowskiej, na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 51 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jerzego Łukaszewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 52 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Beaty Przyborowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 53 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marka Golasińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 54 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Markowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 55 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Prezydentowi Republiki Litewskiej - Valdasowi Adamkusowi.
  8. Nr 56 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum na 2007 rok oraz łącznego planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2007 rok.
  9. Nr 57 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  10. Nr 58 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  11. Nr 59 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez UMK w Toruniu pożyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsiewzięcia "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy".
  12. Nr 60 z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  13. Nr 61 z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  14. Nr 62 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
  15. Nr 63 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
  16. Nr 64 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
  17. Nr 65 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Nauk Pedagogicznych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 50 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.
  2. Nr 51 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
  3. Nr 52 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora UMK w sprawie zasad rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. Nr 53 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym Podyplomowych Studiów Marketingu i Reklamy Politycznej.
  5. Nr 54 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym na kierunku filozofia - specjalności "komunikacja społeczna".
  6. Nr 55 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania sądu konkursowego do oceny i wyboru prac w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu odbioru oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 kanclerza Uniwersytetu z dnia 8 maja 2007 r. dotyczącego wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczen, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.