Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 5 lipca 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 36 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Kazimierza Łastawskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  2. Nr 37 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jerzego Krysińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 38 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Grzegorza Karwasza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 39 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Włodarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 40 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stanisława Kasjana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 41 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Rozkosza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 42 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Pawła Machcewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 43 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. II° art. mal. Michała Trägera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 44 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr Richardowi Wielebińskiemu z Instytutu Plancka w Bonn tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10. Nr 45 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  11. Nr 46 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  12. Nr 47 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
  13. Nr 48 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  14. Nr 49 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez UMK w Toruniu kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 33 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli Asystenckich.
  2. Nr 34 z dnia 1 czerwca 2006 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich.
  3. Nr 35 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007.
  4. Nr 36 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  5. Nr 37 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2006/2007.
  6. Nr 38 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Egzaminów Wstępnych - Przedmiotowych w roku akademickim 2006/2007.
  7. Nr 39 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35 Rektora UMK z dnia 15 czerwca 2005 r. - Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK.
  8. Nr 40 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwaterowania Studentów Niepełnosprawnych w Domach Studenckich UMK.
  9. Nr 41 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Historii Nauki na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 42 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku analityka medyczna Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
  11. Nr 43 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2006/2007.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 11 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ewidencjonowania oraz korzystania z biletów służbowych komunikacji miejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 12 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
  3. Nr 13 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie w 2006 roku nagród dla pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu niebędących nauczycielami akademickimi.
  4. Nr 14 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.